Surfar nu: 462 www.apg29.nu

BIBLAR - BIBLES

- Varsågod! Biblar på flera olika språk! - Here you go! Bibles in many languages!


Dì 1 Zhāng

1 YǐXiàsuǒ jì de , shì Móxī zaì Yuēdànhé dōng de kuàngyĕ , shū Fú duìmiàn de Yàlābā , jiù shì Bālán , tuó Fú , Lābān , hā xǐ lù , dǐ sǎ hā zhōngjiān , xiàng Yǐsèliè zhòngrén suǒ shuō de huà .
2 Cóng Héliè shān jīngguò Xīĕrshān , dào Jiādīsībāníyà , yǒu shí yī tiān de lùchéng .
3 Chū Āijí dì sì shí nián , shí yī yuè chū yī rì , Móxī zhào Yēhéhuá jiè zhe tā suǒ fēnfu Yǐsèliè rén de huà , dōu xiǎoyù tāmen .
4 Nàshí , tā yǐjing jī shā le zhù Xīshíbĕn de yà Mólì wáng Xīhóng , hé zhù Yǐdelái , Yàsītālù de Bāshān wáng Ě .
5 Móxī zaì Yuēdànhé dōng de Móyē dì jiǎng lǜfǎ shuō ,
6 Yēhéhuá wǒmen de shén zaì Héliè shān xiǎoyù wǒmen shuō , nǐmen zaì zhè shān shàng zhù de rìzi gòu le .
7 Yào qǐ xíng zhuǎn dào Yàmólìrén de shān dì hé kàojìn zhè shān dì de gè chǔ , jiù shì Yàlābā , shān dì , gāo yuán , nán dì , Yánhǎi yī daì Jiānán rén de dì , bìng Lìbānèn shān yòu dào Bólā dà hé .
8 Rújīn wǒ jiàng zhè dì bǎi zaì nǐmen miànqián . nǐmen yào jìn qù de zhè dì , jiù shì Yēhéhuá xiàng nǐmen lièzǔ Yàbólāhǎn , Yǐsā , Yǎgè qǐshì yīngxǔ cìgĕi tāmen hé tāmen hòuyì wéi yè zhī dì .
9 Nàshí , wǒ duì nǐmen shuō , guǎnlǐ nǐmen de zhòng rèn , wǒ dúzì dāndāng bú qǐ .
10 Yēhéhuá nǐmen de shén shǐ nǐmen duō qǐlai . kān nǎ , nǐmen jīnrì xiàng tiān shàng de xīng nàyàng duō .
11 Wéi yuàn Yēhéhuá nǐmen lièzǔ de shén shǐ nǐmen bǐ rújīn gēng duō qiā beì , zhào tā suǒ yīngxǔ nǐmen de huà cì fú yǔ nǐmen .
12 Dàn nǐmen de máfan , hé guǎnlǐ nǐmen de zhòng rèn , bìng nǐmen de zhēng sòng , wǒ dúzì yī rén zĕn néng dāndāng de qǐ ne ,
13 Nǐmen yào àn zhe gè zhīpaì xuǎnjǔ yǒu zhìhuì , yǒu jiànshi , wéi zhòngrén suǒ rènshi de , wǒ lì tāmen wéi nǐmen de shǒulǐng .
14 Nǐmen huídá wǒ shuō , zhào nǐ suǒ shuō de xíng le wéi miào .
15 Wǒ biàn jiàng nǐmen gè zhīpaì de shǒulǐng , yǒu zhìhuì , wéi zhòngrén suǒ rènshi de , zhào nǐmen de zhīpaì , lì tāmen wéi guān zhǎng , qiā fú zhǎng , bǎifūzhǎng , wǔ shí fú zhǎng , shí fú zhǎng , guǎnlǐ nǐmen .
16 Dāngshí , wǒ zhǔfu nǐmen de shĕnpàn guān shuō , nǐmen tīng sòng , wúlùn shì dìxiōng bǐcǐ zhēng sòng , shì yǔ tóngjū de waìrén zhēng sòng , dōu yào àn gōngyì pànduàn .
17 Shĕnpàn de shíhou , bùkĕ kàn rén de waìmào . tīng sòng bùkĕ fèn guì jiàn , bùkĕ jùpà rén , yīnwei shĕnpàn shì shǔ hū shén de . ruò yǒu nán duàn de ànjiàn , kĕyǐ chéng dào wǒ zhèlǐ , wǒ jiù pànduàn .
18 Nàshí , wǒ jiàng nǐmen suǒ dàng xíng de shì dōu fēnfu nǐmen le .
19 Wǒmen zhào zhe Yēhéhuá wǒmen shén suǒ fēnfu de cóng Héliè shān qǐ xíng , jīngguò nǐmen suǒ kànjian nà dà ér kĕpà de kuàngyĕ , wǎng Yàmólìrén de shān dì qù , dào le Jiādīsībāníyà .
20 Wǒ duì nǐmen shuō , nǐmen yǐjing dào le Yēhéhuá wǒmen shén suǒ cìgĕi wǒmen de Yàmólìrén zhī shān dì .
21 Kàn nǎ , Yēhéhuá nǐde shén yǐ jiàng nà dì bǎi zaì nǐ miànqián , nǐ yào zhào Yēhéhuá nǐ lièzǔ de shén suǒ shuō de shàng qù de nà dì wéi yè . búyào jùpà , yĕ búyào jīng huáng .
22 Nǐmen dōu jiù jìn wǒ lái shuō , wǒmen yào xiān dǎfa rén qù , wéi wǒmen kuītàn nà dì , jiàng wǒmen shàng qù gāi zǒu hé dào , bì jìn hé chéng , dōu huí bào wǒmen .
23 Zhè huà wǒ yǐwéi mĕi , jiù cóng nǐmen zhōngjiān xuǎn le shí èr gèrén , mĕi zhīpaì yī rén .
24 Yúshì tāmen qǐshēn shàng shān dì qù , dào Yǐshí gè yù , kuītàn nà dì .
25 Tāmen shǒu lǐ ná zhe nà dì de guǒzi xià lái , dào wǒmen nàli , huí bào shuō , Yēhéhuá wǒmen de shén suǒ cìgĕi wǒmen de shì mĕi dì .
26 Nǐmen què bú kĕn shàng qù , jìng wéibeì le Yēhéhuá nǐmen shén de mìnglìng ,
27 Zaì zhàngpéng neì fā yuànyán shuō , Yēhéhuá yīnwei hèn wǒmen , suǒyǐ jiàng wǒmen cóng Āijí dì lǐng chūlai , yào jiāo zaì Yàmólìrén shǒu zhōng , chúmiĕ wǒmen .
28 Wǒmen shàng nǎli qù ne , wǒmen de dìxiōng shǐ wǒmen de xīn xiāohuà , shuō nà dì de mín bǐ wǒmen yòu dà yòu gāo , chéngyì yòu guǎngdà yòu jiāngù , gāo de dǐng tiān , bìngqiĕ wǒmen zaì nàli kànjian Yànà zú de rén .
29 Wǒ jiù duì nǐmen shuō , búyào jīngkǒng , yĕ búyào pà tāmen .
30 Zaì nǐmen qiánmian xíng de Yēhéhuá nǐmen de shén bì wéi nǐmen zhēng zhàn , zhēng rú tā zaì Āijí hé kuàngyĕ , zaì nǐmen yǎnqián suǒ xíng de yíyàng .
31 Nǐmen zaì kuàngyĕ suǒ xíng de lù shàng , yĕ céng jiàn Yēhéhuá nǐmen de shén fǔ yǎng nǐmen , rútóng rén fǔ yǎng érzi yìbān , zhí dĕng nǐmen lái dào zhè dìfang .
32 Nǐmen zaì zhè shì shàng què bú xìn Yēhéhuá nǐmen de shén .
33 Tā zaì lù shàng , zaì nǐmen qiánmian xíng , wéi nǐmen zhǎo ān yíng de dìfang . yè jiàn zaì huǒ zhù lǐ , rì jiàn zaì yún zhù lǐ , zhǐshì nǐmen suǒ dàng xíng de lù .
34 Hé huā tīngjian nǐmen zhè huà , jiù fānù , qǐshì shuō ,
35 Zhè è shìdaì de rén , lián yī gè yĕ bùdé jiàn wǒ qǐshì yīngxǔ cìgĕi nǐmen lièzǔ de mĕi dì .
36 Wéiyǒu Yéfúní de érzi Jiālè bì de kànjian , bìngqiĕ wǒ yào jiàng tā suǒ tā guō de dì cìgĕi tā hé tāde zǐsūn , yīnwei tā zhuān xīn gēn cóng wǒ .
37 Yēhéhuá wéi nǐmen de yuángù yĕ xiàng wǒ fānù , shuō , nǐ bì bùdé jìnrù nà dì .
38 Cìhou nǐ , nèn de érzi Yuēshūyà , tā bì de jìnrù nà dì . nǐ yào miǎnlì tā , yīnwei tā yào shǐ Yǐsèliè rén chéngshòu nà dì wéi yè .
39 Bìngqiĕ nǐmen de fùrén háizi , jiù shì nǐmen suǒ shuō , bì beìlǔ luĕ de , hé jīnrì bú zhī shàn è de érnǚ , bì jìnrù nà dì . wǒ yào jiàng nà dì cìgĕi tāmen , tāmen bì de wéi yè .
40 Zhìyú nǐmen , yào zhuǎn huí , cóng Hónghǎi de lù wǎng kuàngyĕ qù .
41 Nàshí , nǐmen huídá wǒ shuō , wǒmen de zuì le Yēhéhuá , qíngyuàn zhào Yēhéhuá wǒmen shén yīqiè suǒ fēnfu de shàng qù zhēng zhàn . yúshì nǐmen gèrén daì zhe bīngqì , zhēng xiān shàng shān dì qù le .
42 Yēhéhuá fēnfu wǒ shuō , nǐ duì tāmen shuō , búyào shàng qù , yĕ búyào zhēng zhàn . yīn wǒ bú zaì nǐmen zhōngjiān , kǒngpà nǐmen beì chóudí shā baì le .
43 Wǒ jiù gàosu le nǐmen , nǐmen què bú tīng cóng , jìng wéibeì Yēhéhuá de mìnglìng , shàn zì shàng shān dì qù le .
44 Zhù nà shān dì de Yàmólìrén jiù chūlai gōngjī nǐmen , zhuīgǎn nǐmen , rú fēng yōng yìbān , zaì Xīĕr shā tuì nǐmen , zhídào Héĕrmǎ .
45 Nǐmen biàn huí lái , zaì Yēhéhuá miànqián kū haó . Yēhéhuá què bú tīng nǐmen de shēngyīn , yĕ bú xiàng nǐmen cè ĕr .
46 Yúshì nǐmen zaì Jiādīsī zhù le xǔduō rìzi .

  //        

Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China.

Contact | Disclaimer | Statement of Faith | Mission | Copyrights

var sticky = new Waypoint.Sticky({ element: $('.textAudio')[0], }); soundManager.setup({ url: '../../_assets/swf/', onready: function() { } });

Tack för att du läser Apg29. DELA gärna till dina vänner. Du kan också stödja Apg29 genom att sätta in en valfri GÅVA på BANKKONTO 8169-5,303 725 382-4. På internetbanken går det att ställa in så att du automatiskt ger en summa varje månad. Men om du hellre vill kan du SWISHA in en frivillig summa på 070 935 66 96. Tack.


Vill du bli frälst?

Ja

NejPrenumera på Youtubekanalen:

Vecka 35, måndag 26 augusti 2019 kl. 00:03

Jesus söker: Östen!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
söndag 25 augusti 2019 23:03

Snälla någon eller några BE för vårt barnbarn att hon inte har leukemi
Mormor som är så orolig flr detta
🙏🙏🙏🙏🙏🙏 med mig i Jesu namn


Morsan reklam


Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp