Surfar nu: 550 www.apg29.nu

A fydd yr un a newidiodd rhyw i'r nefoedd?

trawsrywiol

A fydd y bobl i'r nefoedd sydd wedi newid rhyw drwy lawdriniaeth?

Pan fyddaf yn meddwl am hyn gyda rhai yn dewis newid rhyw drwy lawdriniaeth, doeddwn i ddim yn meddwl bod unrhyw beth am bethau yn y Beibl. Felly, yr oeddwn yn dychryn pan fyddaf yn dod o hyd i pennill hwn yn y cyfieithiad Diwygiad Beibl:

Mae'r rhai sydd wedi derbyn y ceilliau wedi'u malu neu aelod dorri i ffwrdd Ni fydd, fynd i mewn i gynulleidfa yr Arglwydd. (5 Gen 23: 1)

Gall bron llawdriniaeth newid rhyw yn dod i'r Beibl. Yn yr Hen Destament felly roedd nid y dyn i ddod i mewn i'r eglwys fod am ryw reswm wedi eu ceilliau wedi'u malu, nac am ei bidyn wedi cael ei dorri i ffwrdd.

Mae'r timau

Nawr mae angen i ddeall rhai pethau. Mae'r pennill rydym yn unig ei ddarllen, oedd cyfraith Moses yn yr Hen Destament. A'r gosb a roddodd y gyfraith Iesu wedi cymryd ar ei hun pan fu farw ar y groes fel y gallem ei arbed ac am ddim. cymerodd Iesu y dyfarniad ar ei hun i ni sy'n credu ynddo ef ni chaiff ei barnu.

Daeth Iesu i beidio â chondemnio, ond i arbed. Pan fyddwn yn darllen yr Hen Destament, rhaid i ni gael ein ffydd ac yn syllu sefydlog ar yr Iesu, fel arall ni fynd i mewn i'r ddeddf eto ac yn y pen draw yn anghywir.

Gyda dweud hynny, byddwn yn awr yn cael gwybod sut y mae gyda rhai sydd wedi cael eu ceilliau wedi'u malu yn y Testament Newydd ar ôl marwolaeth atoning Iesu. A ellir eu hachub sydd wedi cael eu disbaddu?

Mae'r Beibl yn rhoi yr ateb:

Roedd y dyn sbaddu yn Actau 8

26. Ond angel yr Arglwydd yn siarad â Philip, gan ddweud: Cyfod, a dos i'r de ar y ffordd sy'n arwain o Jerwsalem i Gasa. Mae'n tynged. 27. Ac efe a gyfododd, ac a aeth. Ac wele, eunuch Ethiopia, mae eunuch [dyn sbaddu] y frenhines Kandace yn Ethiopia, a oedd hi wedi rhoi ar draws ei drysor, wedi dod i Jerwsalem i addoli, 28 ac yr oedd yn awr ar y ffordd yn ôl ac eistedd yn ei gerbyd yn darllen y proffwyd Eseia.

29. Yna y dywedodd yr Ysbryd wrth Philip: Ewch yn ôl ac aros wrth ymyl y wagen. 30. Yna Philip yn rhedeg i fyny ac i chlywodd ef yn darllen y proffwyd Eseia, ac meddai: Ydych chi'n deall beth yr ydych yn ei ddarllen? 31. Atebodd yntau: Sut y gallwn i, heb i rywun ei chanllawiau i mi? A gofynnodd Philip i ddod i fyny ac eistedd gydag ef. 32. Ac threigl Ysgrythur yr oedd ei ddarllen, oedd hwn:

Fel dafad cafodd ei dwyn i lladd ac fel oen fud cyn ei gneifiwr, felly nid agorodd ei enau. 33. Yn ei bychanu ei farn ei gymryd i ffwrdd, ac a fydd yn gallu dweud ei genhedlaeth? Am ei fywyd ei gymryd i ffwrdd oddi wrth y ddaear.

Dechreuodd 34. eunuch i siarad a dweud wrth Philip: Hoffwn ofyn i chi: pwy sy'n y proffwyd yn dweud hyn am? Am ei hun neu rywun arall? 35. Yna Philip a agorodd ei enau a dechreuodd o'r ysgrythur hon i bregethu'r efengyl Iesu iddo.

36. Ac fel yr oeddynt yn myned ar hyd ffordd, daethant at ryw ddŵr. Yna dywedodd yr eunuch: Gweler, dyma dŵr. Beth sy'n atal fy mod yn bedyddio? 37. Yna y dywedodd Philip: Os ydych yn credu â'th holl galon, fel y gellir ei wneud. Ac efe a atebodd ac a ddywedodd, Yr wyf yn credu fod Iesu Grist yn Fab Duw.

38. Ac efe a orchmynnodd i'r cerbyd i stopio, ac mae'r ddau gam i mewn i'r dŵr, Philip a'r eunuch, ac fe'i bedyddiodd ef. 39. Pan ddaethant i fyny o'r dŵr, dal yr Arglwydd Philip ymaith, ac ni welodd yr eunuch ef mwyach, ond parhaodd yn falch ei daith.

Actau 8: 26-38

Yma rydym yn gweld yn glir bod iachawdwriaeth i'r rhai sy'n spayed neu sydd wedi newid rhyw. Mae pob rhaid iddynt ei wneud yw derbyn Iesu Grist.

Eunuch oedd dyn ysbaddu. Pan glywodd yr efengyl, daeth i gredu yn Iesu. Yn fyr, yr oedd yn cadw.

A oedd yn rhwystr?

Yna gofynnodd os oedd rhywbeth sy'n ei atal rhag cael ei fedyddio. Yna Philip a ddywedodd na wrtho am ei fod yn ysbaddu, ni allai gael eu bedyddio. Soniodd dim am bethau o'r eunuch.

Yr unig ofynion oedd yn berthnasol oedd a oedd y eunuch yn credu mai Iesu yw Mab Duw. Pan fydd y eunuch wedi cyfaddef pwy yw Iesu gyda ei geg a enwir Philip ef.

Ar ôl Nid yw bedydd oedd Philip wrtho bod bellach yn rhaid i chi weithredu ar chi eto os ydych yn mynd i gael eu cadw yn y ffydd. Nid oes dim fel 'na. Yn lle hynny, mae'n dweud bod yr eunuch yn mynd ar ei ffordd yn llawen.

Iachawdwriaeth trwy ffydd yn Iesu

Mae'n bwysig dweud y bydd yn awr nid yn cael eu cadw os ydynt yn cael eu spayed neu os nad yw un yn cael ei ysbaddu, ond maent yn cael eu cadw am eu bod yn derbyn Iesu yn Arglwydd, ni waeth os ydynt yn cael eu sbaddu neu beidio.

Felly yr holl bobl, pwy bynnag ydych chi, yna gallwch dderbyn yr Iesu a chael eu hachub. Er ei fod yn cael ei sbaddu neu lawdriniaeth organau rhywiol.

Mewn geiriau eraill: Hyd yn oed y rhai sy'n spayed neu könsoperad mynd i'r nefoedd os yw wedi derbyn Iesu fel Arglwydd.


submit to reddit


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades torsdag 1 januari 1970 01:00 | | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

9 kommentarer

nils Fri, 18 Jan 2019 08:11:48 +010

Tänker på Jesu ord att vid uppståndelsen,att; "de äro då såsom änglarna i himmelen."
Matt.22:30. dvs.Änglar är könslösa.

Svara


Tomas N Fri, 18 Jan 2019 09:00:29 +010

Ja ,det kan nog finnas ett hopp längst bort på andra sidan omvändelse för dessa. Men det man ser idag är att det som är aktiva inom hbtq är oftast väldigt aktiva språkrör för den rörelsen som vill vända upp och ned på Guds ordning ,skapa kaos och därmed direkt eller indirekt förleda många i den uppväxande generationen åt fel håll.

Det är en stark rörelse av uppror som är andligt ledd och uppfyller profetian"så som på Noahs dagar" som leder den här utvecklingen.

Så även om det uppenbarligen är synd om dessa som lider av identitetsproblem,så är det av ondo och bör behandlas som det är . Ett fiendens verk. Men Guds kärlek kan hjälpa många till frihet och att lämna detta och få helande och befrielse

Eunuckerna i gamla tider tror jag till större delen inte valde detta själva,det var om jag förstått rätt ett brutalt och smått paranoidt drag av kungamakterna att ha tjänare som inte utmanade kungahusets egen ställning även när det gäller det sexuella och eventuella avkomlingar .

Själva grunden till könsbyte idag är ju ändå ett uppror emot Gud,det kommer man inte ifrån.

Svara


Bertil Rosenius Fri, 18 Jan 2019 09:02:11 +010

Hej Christer - tycker du tar upp detta ämne på ett klokt och bra sätt!

Jag är övertyga om att Guds nåd, i många stycken, kommer visa sig betydligt större än våra ofta omdömeslösa domar. Skulle Guds nåd ligga i samma linje som vår - avs analys och dom, av andra... - skulle ingen av oss passera Hans granskning en dag.

Låt oss inte synda på nåden, men inte heller synda genom våra domar: "Ty med den dom ni dömmer andra skall ni själva en gång bli dömda."

Guds välsignelse över detta inlägg!

Svara


Bertil Rosenius Fri, 18 Jan 2019 09:07:11 +010

Svar till Tomas N.

Själva grunden till könsbyte idag är ju ändå ett uppror emot Gud, det kommer man inte ifrån.

Jag har aldrig träffat någon som gjort könsbyte - vad jag vet... Inte heller har jag läst någon undersökning som ligger till grund för ditt påstående. Men kanske har du?

Svara


Tomas N Fri, 18 Jan 2019 09:30:33 +010

Svar till Bertil Rosenius.

Nej ,men man läser ju i media. Jag kanske var lite kategorisk,man som jag ser det så är det ett uppror och otacksamhet mot Det som Gud har skapat till man eller kvinna.

I de fall man läser om och ser,så är det ju ingen tvekan att de är i praktiken i de flesta fall i gränslandet. Och dessutom har jag förstås sympati för dem att de lider . Men jag tror på att hålla fast och förmedla högre sanna värden än det som man kan se på ytan.

Ett fundament som man inte skall släppa även i dessa märkliga tider är att det finns bara två kön och inga bytesmöjligheter i själva grunden. Men kristna måste vara kärleksfulla snarare än dömande

Det är min åsikt. Och just en åsikt och inget expertutlåtande. Fast jag är övertygad om att kristna är kallade att vara ambassadörer för Guds röst om det förmedlas i både kärlek och sanning även bland de som är experter på detta och andra moderna områden där det finns forskning och vetenskap och poitiska dogmer som är vägledande som sanning

Svara


Bertil Rosenius Fri, 18 Jan 2019 10:30:08 +010

Svar till Tomas N.

Vi tänker i stort lika!

Kristenhet, resp det profana samhället generellt, står idag inför ondskans allt mer tilltagande attacker. Det profan samhället viker undan, ja flera av dess företrädare och organisationer viker inte bara undan, utan driver på! Dessa greppar också händer i kristenhet och för den in i strid mot det Guds Ord de menar sig tro på.

Jag håller med dig - detta är ett uppror mot Gud - som vi dessutom vet skall komma och som kommer att förstärkas. Vi får aldrig ge att avslöja detta - amen!

Men jag har förstått det pingstiga fördömandets baksida - där lag gick före nåd. Detta ledde sedan till den liberalvälsignade normlöshetens baksida. Och jag ser båda dessa diken som lika farliga.

Låt oss varna för laglöshetens människa, som tillåts görs allt större avtryck. Men inte glömma att ge människan hopp. Men jag vet... varje ord måste idag vägas och det är inte lätt. Ber att vi skall hitta den väg som väcker, men samtidigt ger hopp. Tycker Christer gjort det bar i detta inlägg.

Svara


nils Fri, 18 Jan 2019 14:48:42 +010

Viktigt i denna fråga är skillnaden mellan en enuck som fortsätter att vara en Man,till skillnad mot ett Könsbyte då människans Köns Identitet blir ändrad till det motsatta.
Visst måste detta likt samkönade "äktenskap helt strida mot Guds Skapesleordning och därför ej kan bejakas inför Herren som skapade oss alla till Man och Kvinna!
Skrev tidigare att vi i uppståndelsen är könslösa likt änglarna,men det kan nog Ej anses gälla en människas identitet,som varande en man eller kvinna.
Den identiteten behåller vi säkert i Himlen,vilket mångas vittnesbörd bekräftas av de som varit på andra sidan och där även träffat sina troende vänner.

Svara


Lena Henricson Fri, 18 Jan 2019 22:23:10 +010

Till himlen kommer den som har tagit emot JESUS som sin frälsare och därmed fått sin synd förlåten.🎶❤️✝️❤️🎶

Svara


Louise Parkman Sat, 26 Jan 2019 10:05:12 +010

Den enda fråga Gud ställer på andra sidan:” Älskade du allt vad du förmådde??” Därför att det förändrar allt för dina medmänniskor runt dig o det är vår kallelse. Vem är jag att tala om någon annans känsla o vanmakt inför sitt upplevda felaktiga kön. Dessa berättelser finns genom historien o är ingen epidemi. Men nu talar vi om det o då vågar människor berätta om sin tunga erfarenhet. Det är en vinst för sanning när vi vågar prata om livet som det Är och inte bara som vi önskar det vore. Det är sanningen som gör oss fria o då kan vi inte lägga munhäfta på dessa människors känslor o berättelser. Jag tror Gud har långt större problem med sexuellt våld, krig, misshandel o allt annat som förstör skapelsen. Vår kamp är inte mot kärlek oavsett hur den ser ut beträffande kön utan vi ska arbeta mot när sk kärlek är destruktiv i ex misshandelsförhållanden, förminskande av varandra osv.

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 22, måndag 27 maj 2019 kl. 06:10

Jesus söker: Beda, Blenda!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
söndag 26 maj 2019 23:27

Bed för att Gud ska hjälpa mig till tron på honom. Jag är nykristen och har växt upp med att veta, inte tro. Jag ber, i Jesu namn, om Guds hjälp att få mig att veta att han finns.

Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp