Surfar nu: 444 www.apg29.nu


Den goda kampen mot det onda

Den goda kampen mot det onda

Av SIGVARD SVÄRD

Människor överlag håller i stort sett med om att det existerar ondska. Däremot ser man olika på begreppen ”ondska”, ”det onda” eller ”något ont” – vad det är och hur det kan ta sig i uttryck.

Evolutionistiskt

Det är inte ovanligt att t.ex. människor med en evolutionistisk livssyn om mänsklighetens tillblivelse, eller om vi säger de som håller sig till utvecklingsteorier med dragning åt ateism – framhåller att någon ondska som fenomen inte finns. Man menar att det som kan uttryckas med ”det onda” i negativ mening, är brister i evolutionen/i den goda utvecklingskedjan – typ dåliga gener, handikapp, sjukdomar, misstag inom samhällsvården, olämplig uppväxtmiljö. Något som nästa steg i evolutionen kan komma att frigöra dessa livsbetingelser ifrån. D.v.s., det svaga/de svaga ska falla bort genom ”naturligt urval”, och det starka och friska vinner än mer plats i nästa ”omgång” av evolutionen. Under förutsättning förstås, att den mänskliga jord- växt- djur- luft och kosmiska miljön fortsätter att följa en ”förutsatt”/”bestämd” framgångsutveckling. Det är mycket märkligt, att trots att evolutionen påstås vara slumpmässig, talas det bland vissa vetenskapsforskare, humanister och idéställare om ”evolutionens mening”, om att ”samverka” med utvecklingen, om att ”påverka” den. Men visst medför iakttagelser inom exempelvis rymdforskningen, att uttalare inte alltid är så säkra på ”svaren”. Ta det med ”monsterhålen”, som vid ”hypotetiska” beräkningar – inte endast verkar dra till sig och sluka enorma stjärnor, utan också synes ha ett sådan centrifugfart att hastigheten hinner i fatt sig själv. I omvänd bemärkelse kan det likna ”avgrundens brunn”, beskriven i Uppenbarelseboken 9. Det som kommer upp ur brunnen är förskräckande.

Inre demoner

När det i biologiska/läkarvetenskapliga sammanhang talas om ”inre demoner”, relateras detta just till psykiska förhållanden, till fel tänkesätt, till ”fångenskap” i sig själv – att lida av trauman, eller att vara född i ”fel kropp”. Ja, här går fighten mot det som sedan 1960-talet klassificeras med begreppet ”reptilhjärnan”. Först sågs det mest som ett skämt, men efterhand fastställdes ”reptilhjärnan” som ett begrepp inom biologisk vetenskap – utgörande drift-benägenhet/okontrollerat beteende; olika former av missbruk.

Inom underhållningsbranschen, är det vanligt att man talar om kampen mot sina ”inre demoner”, då det till exempel rör sig om rädsla inför framträdanden. Jämförelse dras också med idrottarens match mot kramp och mjölksyra.

”Robot-sapiens”

Intressant i fråga om liv, är också den vetenskapliga forskning som på allvar pågår, om artificiell intelligens (AI). Kopplat till detta föreligger något som anges för ”behovsdriven utveckling”. Med andra ord, att den tekniska/elektroniska utvecklingen – i gott syfte förstås – är på väg att få fram en övergång från människan som varelse (homo-sapiens) till en ”robot-sapiens”, med i förlängningen egen tanke- och handlingsförmåga. Dessa ”varelser”, hoppas man på, kommer att överta och överträffa de ”bra” mänskliga förutsättningarna. Men kan tyvärr samtidigt, komma att uppvisa ”onda” handlingar via tekniska misslyckanden eller kriminella ”infiltrationer”, som inom vetenskapen väcker bävan. Jfr. Upp 13:14-15: ”Genom de tecken det (andra/det mindre vilddjuret) har fått makt att göra inför (det första/det större) vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt (det första/det större) vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde. Och det fick makt att ge livsande åt (det första/det större) vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad (det första/det större) vilddjurets bild.”

Skilda religioner

Ger vis oss i kast med att studera skilda religioner, går det att hitta flera exem-pel på föreställningar om ”ondska” det onda ”något ont”, som företeelser av andlig/ockult art. Satanister av en viss kategori, kan exempelvis säga: ”Vem har bestämt att det onda är ont och att det goda är gott? Och så görs tillägget, att det är de kristna förstås! Hinduism och andra återfödelser- och reinkarnationsläror, hävdar å sin sida att det inte är självfallet att gå emot något ont, eftersom det kan betyda att en människas karma (konsekvensbank) kan ta skada. Livet måste få ha sin gång, på gott ont. Karman avgör nämligen påstås det, vad en människa blir för varelse nästkommande liv. Vid olyckstillbud eller i våldshandlingar, är det alltså inte självklart att ge hjälp åt den som håller på att förblöda. Det som sker kan bedömas vara i enlighet med karmalagen.

Utifrån bibeln

Så, hur tar då Bibeln upp frågan om ”det onda”/om ”ondska”/något ”ont”? Jo, Bibeln går djupt, och långt bort från evolutionära, humanistiska, ateistiska och så kallade vetenskapliga ”rön” och hypoteser genom att presentera en ond andlig verklighet. Vilken drivs av en fallen änglakerub benämnd ”den Onde”, som till sitt ”förfogande” har onda andar/demoner/fallna änglar. Vi är därmed inne på Guds och människans fiende: Satan, Djävulen, Ormen, Lögnaren, Mördaren – Ledaren för ”luftens härsmakt”, för ”ondskans andemakter”. Bibeln beskriver ju ett syndafall utfört av det första människoparet, Adam och Eva – ett högmodigt uppror mot Gud; ett brott mot deras Skapare, föranlett av Ormens onda och listiga frestelse. Syndafallet ledde till att döden som en ”makt” kom in i människosläktet, och förde med sig sjukdomar, smärta, brustenhet, sårbarhet, trasighet, identitets-problem, ångest, stress m.m. m.m.

Ande, kropp och själ

Enligt Bibeln består människan av ande, kropp och själ. I syndafallet blev an-den fördunklad, själen förvirrad och kroppen försvagad. Människan blev ett lätt offer i tiden för det onda ”mörkrets välde”, som både lockar och ”tvingar” till gudsfrånvända handlingar, exempelvis det som räknas upp i Gal 5:19-21: ”Köttets gärningar är uppenbara: sexuell omoral, orenhet, orgier, avgudadyrkan, ockultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så ska inte ärva Guds rike.”

”På spaning”

2003 gavs det på bokförlaget Libris ut ett ledarmaterial för tonåringar med titeln ”På spaning”. Bakom stod de kristna ungdomsförbunden inom Pingst-rörelsen, Evangeliska Frikyrkan, Svenska Alliansmissionen och Baptistsamfund-et. Jag hade blivit ombedd att skriva en mindre sammanfattning av några ämnen, bland annat ämnet ”Ondska”. Valde då att dela upp materialet ”Ondska” i fyra områden/delar – vilka inte ska blandas ihop.

Fyra områden

 1. Ondska direkt från den Onde = demoners verksamhet/onda andars läror. Hit räknas t.ex. besatthet. För att komma tillrätta med denna ondska, krävs främst andlig bönekamp, med gudomliga underverk som resultat. Men ibland att även konfrontera människor som går den Ondes ”ärenden”. Tilläggas kan att exempelvis handikapp, psykisk sjukdom och trauman kan uppvisa likheter med demonbesättelse. Men det gäller även för drogpsykoser, läkemedelsförgiftning, alkoholdelirium och mycket annat. Här gäller det att kunna skilja på beteenden.

 2. Ondska via oss människor = handlingar oss emellan, som har eller kan ha den Onde som avsändare. Här behövs också andlig bönekamp, i vilket det egna ansvaret vilar tungt. Man får, med Guds hjälp, själv ta itu med t.ex., egna elaka attityder, maktanspråk, kriminalitet, våld, droger – eller söka läkarvård för sjukdomar/hjärnskador orsakade av olika typer av missbruk.

 3. ”Ondska” = att vi drabbas av Guds och ”livets” domar, på grund av att vi lever kvar i ouppgjorda synder, eller lever osunt/missbrukar och drar på oss sjukdomar. I detta gäller andlig bönekamp främst ”om oss själva”, men kan också vara att byta miljö, vänner, kompisar. Det ligger nära att då man drabbas av denna ”ondska”, skylla på Gud/skylla ifrån sig på andra likt Adam och Eva i Paradiset.

 4. ”Ondska” som inte har något uppsåt = slumpmässig otur; ”stolpe ut”. Här handlar det inte om andlig bönekamp, men väl överlåtelse till Guds vilja och plan för oss om ”trisslotten” inte gav någon vinst. Och det förekommer bekymmer och lidanden som i allt mänskligt liv kommer och går. En förkylning vinterhalvåret, kan ge immunförsvar mot baciller på sommarhalvåret, och tvärtom. Men visst kan Fienden tränga sig in i även i det som vanligtvis möter oss människor, och även ”otur” eller ”tur” hör till syndafallets skador.

Hur besegra?

Utifrån Bibelns undervisning är det av absolut vikt att en kristen kämpar mot det onda. För enligt samma källa existerar det ondska. Att gå in i en pågående strid mot Bibeln kallar för ”ondskefullt”, det ska ske av den kristne genom bruk av det som i Bibeln benämns med ”gott”. Striden utkämpas mot det onda med det goda. I 1 Tim 1:18-19 heter det: ”Detta uppdrag att förmana anförtror jag nu åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med de profetord som en gång uttalades över dig. I kraft av dem ska du kämpa den goda kampen, i tro och med ett rent samvete. Detta har vissa avvisat, och de har lidit skeppsbrott i tron.” Det går att segra i kampen mot det onda, likt Paulus: ”Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron” (2 Tim 4:7), presenterar Bibeln flera segervapen. Och Guds ord säger: ”Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.” (Ef 6:11)

Sex bibelord

Här i urval sex bibelord om goda vapenslag:

 1. ”Ta…trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar.” (Ef 6:11)

 2. ”De övervann honom (Satan) genom Lammets blod och genom sitt vittnes-börds ord”. (Upp 12:11)

 3. ”Genom att han (Jesus) själv har fått lida och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas.” (Hebr 2:18)
 4. Hjälparen, den helige Ande ska ”överbevisa världen om synd och rättfärdig-het och dom” (Joh 16:8) – se Andens nådegåva att ”skilja mellan olika and-ar” (1 Kor 12:10).

 5. ”…för det är Guds som verkar i er, både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske.” (Fil 2:13)

 6. ”Jo, när ni samlas har var och en något att ge: en psalm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbygg-else.” (1 Kor 14:26)

Sammantaget, för att segra i kampen mot det onda, hör två pågående beslut till:

 1. Vår tro/vår bekännelse: ”Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare.” (Hebr 12:2a)

 2. Vårt förstånd/vår kunskap: ”Och anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne” (Rom 12:12b)

En lärjunges främsta lärdom av denna förkunnelse, är att kämpa den ”goda kampen”, för att i sitt eget liv övervinna den ondska som kommer från den Onde. Fullbordar jag och du vår kamp, kan vi hjälpa andra att vinna sin.

Ett exempel

Jag tar med ett exempel i nutid från mitt eget liv. I det senaste numret av Menorah (2.19), Förenade Israelinsamlingens tidning, presenteras i bild och text ett reportage under rubriken ”Purim – en lekfull helg då alla kan släppa loss” (sid. 18-19). Men det som gjorde reportaget till kamp mot det onda för mig, var att det gavs plats åt antroposofin. I en bildruta visas hur barn från en israelisk Waldorfskola firar Purim och texten lyder: ”De här fina tjejerna i en fjärdeklass har alla klätt ut sig till Freja – kärlekens och fruktbarhetens gudinna från Asgård.” Efter att ha hållit bön och funderat, kunde jag inte bara låta detta stå osagt. Tänk er detta hedniska på Purim, som firas i dagarna två som seger över hur den onde agagiten Haman kastade lott (pur) om att krossa och förgöra judarna i riket (Ester 9:24). Det medförde att jag skickade ett mejl till tidningen om det olyckliga i Purimreportaget, samt också vidarebefordrade en artikel jag skrivit med titeln ”Ockulta faror för Israel idag”, där jag bl.a. omnämner den antroposofiska rörelsen. Kan i sammanhanget berätta, att jag blev samma dag kontaktad av en kristen kvinna som var mycket ledsen och orolig för att antroposofin i positiva ordalag fått utrymme i Menorah, då hon själv en gång för längesedan var en anhängare av antroposofin – och fortfarande får kämpa en andlig kamp mot dess ockulta meditationer. Från tidningen fick jag ändå denna respons: ”Tack för ditt engagemang.”


SIGVARD SVÄRD

Artiklar och video som är gjorda av andra än Apg29.nu kan ha åsikter som bloggsajten inte delar.

Tack för att du läser Apg29. DELA gärna till dina vänner. Du kan också stödja Apg29 genom att sätta in en valfri GÅVA på BANKKONTO 8169-5,303 725 382-4. På internetbanken går det att ställa in så att du automatiskt ger en summa varje månad. Men om du hellre vill kan du SWISHA in en frivillig summa på 070 935 66 96. Tack.


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades torsdag 6 juni 2019 19:46 | #apg29 live #christer åberg | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

0 kommentarer

Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 34, tisdag 20 augusti 2019 kl. 00:20

Jesus söker: Bernhard, Bernt!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
måndag 19 augusti 2019 23:39

Jag ska på intervjun för nytt jobb , Är osäker och jätte nervös, Jesus hjälp mig att få jobbet om det är meningen. Amen


Morsan reklam


Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp