Surfar nu: 502 www.apg29.nu


Mae'r stori wir am enedigaeth Iesu

http://www.apg29.nu/nbilder/jesus-i-krubbam-1323115040.jpg

Darllenwch yma am y stori wir am y geni Iesu!

 
Neges Angel i Mair

Yn y chweched mis yr angel Gabriel anfonwyd gan Dduw i wyryf yn nhref Nasareth yng Ngalilea. Cafodd ei dyweddïo i ŵr o'r enw Joseff, oedd y tŷ Dafydd, ac enw'r wyryf oedd Mair. Daeth yr angel i mewn a dweud wrthi, 'Llawenhewch, rydych yn bardwn. Arglwydd gyda thi. " Ond roedd hi'n fawr gythryblus yn ei eiriau a meddwl beth allai cyfarchiad hwn yn ei olygu. A'r angel a ddywedodd wrthi: "Paid ag ofni, o blaid Mary Rydych wedi dod o hyd gyda Duw Wele, yr ydych bydd beichiogi ac yn esgor ar fab, ac a elwi ei enw Iesu Bydd yn wych ac a elwir yn Fab y Goruchaf; a'r Arglwydd... Bydd Duw yn rhoi orsedd Dafydd ei dad ef Bydd yn teyrnasu dros dŷ Jacob am byth,.. Ni fydd ei deyrnas i ben " Meddai Mair wrth yr angel, "Sut bydd hyn yn cael ei wneud? Nid oes neb wedi cyffwrdd i mi." Atebodd yr angel, "Bydd y Ysbryd Glân ddod arnoch, a bydd y Goruchaf taflu cysgod. Am hynny gael ei eni, bydd yn cael ei alw yn sanctaidd, Mab Duw. Ac yn wele, dy Elizabeth perthynas i fod yn ei henaint hefyd yn cael mab. Mae ei gŵr i chi wedi dweud yn anial, mae hi'n awr yn y chweched mis. Am gyda Duw nid oes dim yn amhosibl. " Dywedodd Mair, "Wele, y lawforwyn yr Arglwydd. Boed iddo gael ei wneud i mi yn ôl dy air di." A'r angel ei gadael.
 

Mary ac Elizabeth

Ar y pryd, Mary rhuthro i dref yn y mynydd-dir Jwda a mynd i mewn i'r tŷ Sachareias a chyfarch Elisabeth. Pan glywodd Elisabeth gyfarchiad Mair, y baban neidio yn ei chroth, ac mae hi'n cael ei lenwi â'r Ysbryd Glân ac a waeddodd â llef uchel:! "Gwyn wyt ti ymhlith gwragedd, a bendigedig yw ffrwyth dy groth Ond pam mae hyn yn digwydd i mi, fod mam fy Arglwydd dod i mi? Canys wele, pan gyrhaeddodd y sŵn eich cyfarchiad fy nghlustiau, mae'r BABE neidio ynof gyda llawenydd. Ac bendigedig yw hi oedd yn credu, canys yno yr Arglwydd wedi dweud mae'n rhaid i chi ddod yn wir. "
 

http://www.apg29.nu/nbilder/jesus-ar-fodd-1291979739.jpg
 

Geni Iesu

Gyda genedigaeth Iesu Grist yn gwneud hynny felly: Mair ei fam ef dyweddïo i Joseff, ond cyn iddynt ddod at ei gilydd, mae'n troi allan ei bod yn feichiog gan yr Ysbryd Glân. Joseph, ei gŵr, yn dda ac yn gyfiawn. Nid oedd yn tynnu amarch arni, ac felly penderfynodd ysgaru ei gyfrinachol. Ond pan oedd yn credu o hyn, wele, roedd yn ymddangos dyma angel yr Arglwydd wrtho ef mewn breuddwyd, a dywedodd, "Nid yw Joseff, mab Dafydd, peidiwch ag ofni cymryd Mair yn wraig i ti, ar gyfer y plentyn yn ei yw drwy'r Ysbryd Glân. Bydd yn esgor ar fab, ac a elwi ei enw ef Iesu, oblegid efe a wared ei bobl oddi wrth eu pechodau. " Mae hyn i gyd a wnaethpwyd, fel y cyflawnid y mae'r ARGLWYDD wedi dweud trwy'r proffwyd: Wele, bydd y wyryf yn beichiogi ac yn esgor ar fab, a hwy a alwant ei enw ef Emmanuel, sef o'i gyfieithu yw, Duw gyda ni. Pan ddeffrodd Joseff o'i gwsg gwnaeth fel yr oedd angel yr Arglwydd wedi gorchymyn, a chymryd ei wraig iddo'i hun. Ond nid oedd yn gwybod iddi nes ei bod wedi rhoi genedigaeth i fab. Ac efe a alwodd ei enw ef Iesu.

Ac mae'n digwydd yn y dyddiau a gyhoeddwyd Cesar Awgwstws archddyfarniad y dylai'r holl fyd yn cael ei drethu. Hwn oedd y cyfrifiad cyntaf, ac mae'n cael ei gadw pan oedd Kvirinius llywodraethwr Syria. Rhoddodd pob Yna i ffwrdd i gael ei gofrestru, pob un i'w ddinas. Felly aeth Joseff o dref Nasareth yng Ngalilea i Jwdea, i ddinas Dafydd a elwir Bethlehem, oherwydd ei fod o'r tŷ Dafydd a'r teulu. Aeth yno i gael eu cofrestru gyda Mair ei wraig harddel, bod yn wych gyda phlentyn. Unwaith eu bod yno, daeth yr amser pan fyddai hi'n rhoi genedigaeth. A hi a esgorodd ei mab cyntaf-anedig, ac yn lapio ef ac i orwedd mewn preseb, am nad oedd lle yn y dafarn.
 

 

Bugeiliaid

Yn yr un ardal, yn trigo rhai bugeiliaid, a oedd yn gorwedd yno ac yn gwylio eu praidd liw nos. Yna angel yr Arglwydd ger eu bron a gogoniant yr Arglwydd disgleiriodd o'u cwmpas, ac roeddent yn dychryn. Ond dywedodd yr angel: "Nac ofna: canys wele, yr wyf yn dod â chi newydd da am lawenydd mawr i'r holl bobl Gan fod heddiw yn Gwaredwr wedi cael ei eni i chi yn nhref Dafydd, ac ef yw Meseia yr Arglwydd A dyma yr arwydd..: chwi a gewch y BABE lapio mewn cadachau ac yn gorwedd mewn preseb. " Ac yn sydyn bu gyda'r angel dyrfa o'r llu nefol yn moli Duw:

"Gogoniant i Dduw yn y goruchaf

ac ar y ddaear tangnefedd,

i ddyn ei bleser. "

Pan fydd yr angylion wedi mynd i'r nef, dywedodd y bugeiliaid wrth ei gilydd: "Gadewch i ni yn awr yn mynd i Fethlehem a gweld yr hyn sydd wedi digwydd y mae'r Arglwydd wedi ei dweud wrthym amdanynt." Maent yn rhuthro i ffwrdd ac yn dod o hyd i Fair a Joseff, a'r baban yn gorwedd yn y preseb. Ac wedi iddynt ei weld, maent yn dweud yr hyn a dweud wrthynt ynghylch y plentyn hwn. Pawb a glywodd ei fod wedi meddwl ar yr hyn y bugeiliaid ddweud wrthynt. Ond yr oedd Mair yn cadw'r holl bethau hyn a'u myfyrio yn ei chalon. A'r bugeiliaid ddychwelwyd gan ogoneddu a moli Duw am yr holl bethau a glywsant ac a welsant, yn union fel wedi cael gwybod iddynt.
 


 

Y doethion

Pan fydd Iesu gael ei eni ym Methlehem Jwdea yn amser y Brenin Herod, wele, daeth doethion o'r dwyrain i Jerwsalem a gofyn, "Ble mae anwyd yn Frenin yr Iddewon? Gwelsom ei seren yn y dwyrain, a daethom i'w addoli ef." Pan glywodd y Brenin Herod hyn, yr oedd yn gythryblus, a Jerwsalem i gyd gydag ef. Ac efe a gynullodd holl brif offeiriaid ac ysgrifenyddion y bobl a gofyn iddynt lle y genid Crist. Atebasant: "Ym Methlehem Jwdea, am felly yr ysgrifennwyd gan y proffwyd:. Nid ydych Bethlehem, tir Jwda, sydd leiaf ymhlith tywysogion Jwda, canys ohonot ti y daw, yr hwn a fugeilia fy mhobl Israel"

Yna Herod gyfrinachol i'r doethion, a gofynnodd iddyn nhw pan oedd y seren wedi ymddangos. Yna anfonodd hwy i Fethlehem gan ddweud, "Ewch, a chwiliwch yn ofalus am y plentyn, a phan fyddwch wedi dod o hyd iddo, rhowch wybod i mi er mwyn i mi hefyd efallai ddyfod a'i addoli ef." Maent yn gwrando ar y brenin ac a aeth ymaith. Ac wele, aeth y seren yr oeddent wedi gweld yn mynd i fyny yn awr ger eu bron nes ei fod yn stopio dros y man lle'r oedd y plentyn. Pan welsant y seren, maent o lawenydd mawr. A hwy a aethant i mewn i'r tŷ a gweld y plentyn gyda Mair ei fam. Yna, maent yn syrthio i lawr ac yn addoli y peth, ac maent yn cymryd eu trysorau a rhoi rhoddion i'r baban: aur, thus a myrr. Ac yna maent mewn breuddwyd wedi cael ei rhybuddio i ddychwelyd at Herod, maent yn cymryd gwahanol lwybr adref at eu gwlad.
 Hedfan i'r Aifft

Pan fydd y doethion wedi mynd, wele, roedd yn ymddangos angel yr Arglwydd mewn breuddwyd i Joseff a dweud, "Cyfod a chymryd y plentyn ifanc ac mae ei fam a ffo i'r Aifft, ac aros yno hyd oni ddywedwyf i ti: canys Herod Bydd i chwilio am y plentyn er mwyn ei ladd ". Yna cododd Joseff i fyny ac aeth y noson gyda'i phlentyn a'i fam ac aeth i'r Aifft. Arhosodd yno tan Herod wedi marw, fel y cyflawnid y mae'r Arglwydd wedi dweud trwy'r proffwyd: O'r Aifft y gelwais fy mab.
 

Babanladdiad Herod

Pan welodd Herod ei fod wedi cael eu camarwain gan y doethion, yn gynddeiriog, ac efe a laddodd yr holl fechgyn ym Methlehem a ledled yr ardal o gwmpas a oedd yn ddwy oed ac o dan, yn ôl yr amser y mae ef gymryd yn ofalus allan o'r sioe dynion. Yna y cyflawnwyd yr hyn a ddywedasid trwy'r proffwyd Jeremeia: Llef a chlywed yn Rama, wylofain a galar uchel: Rachel galaru ei phlant, ac ni fyddai hi'n ei chysuro, am nad ydynt bellach yn bodoli.
 

Mae'r Dychwelyd i Israel

Pan oedd Herod farw, wele, roedd yn ymddangos angel yr Arglwydd mewn breuddwyd i Joseff yn yr Aifft. Dywedodd yr angel, "Get i fyny ac yn cymryd y mab bychan a'i fam, ac yn mynd i wlad Israel, i'r rhai a oedd am gymryd bywyd y plentyn wedi marw." Yna cododd a chymerodd y plentyn a'i fam a daeth i wlad Israel. Ond pan glywodd fod Archelaus yn frenin Jwdea ar ôl ei dad Herod, nid oedd yn meiddio mynd yno. Ac yna yr oedd mewn breuddwyd wedi cael ei rhybuddio o hyn, ciliodd i mewn i ardal Galilea. Efe oedd yn trigo mewn dinas a elwid Nasareth: fel y cyflawnid yr hyn a ddywedasid trwy'r proffwydi y byddai Iesu yn cael ei alw yn Nasaread.
 

Jesus enwaediad

Pan fydd wyth diwrnod yn cael eu cyflawni, a dylai'r plentyn gael ei enwaedu, a alwodd ei enw oedd Iesu, yr enw yr angel wedi rhoi iddo cyn iddo gael ei genhedlu mewn bywyd ei fam.
 

 

Cyflwynodd Iesu yn y deml

Pryd oedd y tro eu puro drosodd, yr oedd yn rhagnodi yn y Gyfraith Moses, hwy a'i dygasant ef i fyny i Jerwsalem i gyflwyno ef i'r Arglwydd, megis y gorchmynasid yng Nghyfraith yr Arglwydd "Rhaid i bob mab cyntafanedig sy'n agor y groth yn cael ei gyfrif fel sanctaidd i arglwydd. " Byddai hyd yn oed aberthu pâr o durturod neu ddau gyw colomen, yn ôl cyfraith yr Arglwydd.

Ar y pryd roedd yna yn Jerwsalem ddyn o'r enw Simeon. Ef cyfiawn a duwiol oedd, yn aros am ddiddanwch Israel, a'r Ysbryd Glân oedd arno ef. A'r Ysbryd Glân, ei fod wedi derbyn y datguddiad na welai farwolaeth cyn gweld yr Arglwydd Grist. Dan arweiniad yr Ysbryd daeth i'r deml, a phan ddaeth y rhieni â'r plentyn Iesu i wneud iddo gan ei fod yr arfer o dan y gyfraith, cymerodd ef i'w freichiau a bendithiodd Dduw gan ddweud:

'Arglwydd, yn awr yn gadael i'ch was i ben eu dyddiau mewn heddwch,

fel yr ydych wedi addo.

Ar gyfer fy llygaid wedi gweld dy iachawdwriaeth,

a ddarperaist cyn wyneb yr holl bobloedd,

goleuni i fod yn ddatguddiad i'r Cenhedloedd

ac yn ogoniant i'th bobl Israel ".

Roedd ei dad a'i fam yn rhyfeddu at yr hyn a ddywedwyd am dano. A Simeon a'u bendithiodd hwynt, a dywedodd wrth Fair ei fam, "Wele, y plentyn hwn yn cael ei osod ar gyfer y gostyngiad ac yn codi llawer yn Israel ac am arwydd fydd yn cael ei gwrth-ddweud Yeah, hefyd drwy eich enaid cleddyf Felly bydd yn cael ei datgelu.. hyn y mae llawer o bobl yn meddwl yn eu calonnau ".

Roedd yna hefyd broffwydes, Anna, merch Phanuel o lwyth Aser. Roedd hi wedi dod i henaint. Am saith mlynedd yr oedd wedi byw gyda'i gŵr o amser ei bod yn wyryf, ac yr oedd yn wraig weddw o tua phedwar ugain a phedair blynedd. Mae hi byth yn gadael y deml, ond yn gwasanaethu Duw gyda ymprydiau a gweddïau nos a dydd. Dim ond ar y pryd daeth hi i fyny ac i ganmol Duw a siaradodd ef i bawb sy'n aros am iachawdwriaeth Jerwsalem.

Gan eu bod wedi cyflawni popeth a oedd yn ysgrifenedig yng nghyfraith yr Arglwydd, dychwelsant at eu tref enedigol o Nasareth yng Ngalilea. Ac mae'r plentyn yn tyfu ac yn ei llenwi â phŵer a doethineb, a gras Duw oedd arno ef.
 

Iesu y Cyntaf a'r Olaf.
 

Mae'r testun yn cael ei gymryd oddi wrth yr Efengyl yn ôl Mathew 1: 18-25 a Luc 1: 26-45, 2: 1-40.


submit to reddit


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades torsdag 1 januari 1970 01:00 | | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

7 kommentarer

Tore Björklund Thu, 28 May 2015 14:31:44 +020

Tack! Bibeelordet rakt upp och ner, underbart. En (liten?) anmärkning kan dock göras: I nyöversättningen av NT har Folkbibeln (SFB14) Luk. 2:6-7 : 6 Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, 7 och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet .
 Fotnot till v. 7 om gästrummet: Grek katályma betyder normalt "gästrum" (jfr Luk 22:11) Det upptagna gästrummet kan ha legat i ett härbärge (jfr Jer 41:17) eller troligare hos släktingar till Josef (vers 4) Boningshus (jfr Matt 2:11) kunde ha en stalldel med krubbor för djuren. Kommentar: Betlehem var ingen gästovänlig plats. Man försökte göra plats för alla så långt som det var möjligt.

Svara


Dante Fri, 02 Oct 2015 06:24:52 +020

Este artículo trata de juntar los testimonios del nacimiento de Jesús como un solo hecho histórico, de las narraciones al respecto escritas tanto por los evangelios de Lucas y Mateo; no sé si es por un mero acto de fe o una premeditación intencionada para ocultar las verdaderas contradicciones sobre este hecho de parte de estos dos evangelios. Para cualquier investigador serio en Filología Bíblica no hay la menor duda que las narraciones sobre el nacimiento de Jesús escritos por estos dos evangelios son muy diferentes entre sí y además contradictorias. Veamos; sobre la visita del ángel Gabriel a María quien vivía en Nazaret y la visita de esta a su prima Isabel es contado por Lucas; Mateo reduce todo al hecho que María estaba embarazada sin haber tenido contacto sexual con José quien lo repudia en secreto y en sueños un ángel le revela la profecias de Isaías Cap. 7 versículo 14 14 “Por tanto el señor mismo os dará una señal: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamara su nombre Emanuel”. Si uno analiza el contexto en que en el libro de Isaías se hace mención el párrafo aludido se podrá percatar que no se refiere a una profecía referente al nacimiento del mesías sino de una señal que le daría Dios a Acaz rey de Judea, quien iba a ser invadida por los reyes de Siria e Israel (en lo que posteriormente se le llamo Samaria), cuando Acaz niega la ayuda divina, Isaías profetiza que en lapso de tiempo que dure la gestación y el alumbramiento del primogénito de una mujer joven, hasta que el niño alcance el uso de la razón; los reinos de Siria, Israel y el propio Judea serán desbastadas; John Dominic Crossan da más detalles respecto al párrafo de Isaías en la versión hebrea y que se hace mención en Mateo donde se habla “de una almah, de una virgen recién casada, pero aún no embarazada de su primer hijo. En la versión griega de las Sagradas Escrituras el término almah fue traducido por parthénos, que en ese contexto significa exactamente lo mismo que la palabra hebrea.” (pag. 32 “Jesús: Vida revolucionaria” por John Dominic Crossan; Editorial Grijaldo Mondadori, 1996; Barcelona-España); todo este embrollo profético de Mateo podríamos tomarlo de dos formas: o se trata de una mala interpretación de la profecía de Isaías o en el peor de los casos se trata de engañar al lector sobre una supuesta profecía respecto a la manera como nacería el mesías al darnos a conocer solamente es párrafo aludido fuera del contexto en el que es narrado en el libro de Isaías. Lucas dice que cuando María estaba en cinta a días a dar a luz, “1. Aconteció que se promulgó un edicto de parte de Augusto Cesar, que todo el mundo fuera empadronado.” “2. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria.” “3. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad.” “4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David”(Lucas 2, 1-4); pues bien este acontecimiento del Censo es histórico y es mencionado por Flavio Josefo en su Libro “Antigüedades de los Judíos” (Tomo III, Libro XVIII, Capítulo I) este historiador Judío (vivió entre los años 37 y 101 EC) relata que este censo se efectuó a consecuencia de la destitución de Arquelao del reinando de Judea después de diez años de mandato (Arquelao fue hijo de Herodes el Grande y heredó este reino a la muerte de este). Esta destitución fue ordenada por el emperador romano Cesar Augusto por la responsabilidad de Arquelao en la matanza de 300 habitantes de Samaria por parte de sus soldados, es destituido y desterrado a Viena, por lo que se le confiscaron todos sus bienes, por tal motivo el emperador ordenó al gobernador de Siria Publio Sulpicio Quirinio, que realizara ese censo para que Coponio se hiciera cargo del gobierno de Judea como procurador. Es muy posible que Lucas no haya recibido información fidedigna de estos acontecimientos porque comete tremendo error histórico cuando en el primer capítulo menciona que en tiempo de Herodes El Grande, rey de Judea, nació Juan El Bautista, quien era primo de Jesús y su nacimiento se produjo meses antes de este último, lo cual nos hace trasladar el famoso censo cuando aún vivía Herodes, a Ernesto Renán no le cabe duda que se forzó en este evangelio de hacer nacer a Jesús en Belén para que se cumpliese la profecías de Miqueas 5:2 “Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel,…”; sin embargo para Mateo José y María Vivian ya en Belén cuando María está embarazada y no conocían aun Nazaret; conocen Nazaret muchos tiempo después cuando regresan de Egipto; tras la ordenanza del rey Herodes El Grande de la matanza de todos los niños menores de dos años tras enterarse del nacimiento del futuro rey de los judíos en Belén, detengámonos en este punto para poner de conocimiento a los lectores que esta narración de Mateo no es histórico; cabe resaltar que Lucas desconoce totalmente de la matanza de los niños, y Flavio Josefo en sus obras “Guerras Judaicas” y “Antigüedades de los Judíos” pasa por alto este acontecimiento que debería haber sido muy importante como para pasar desapercibido, cuando es precisamente Flavio Josefo quien relata de muchas otras atrocidades cometidas por este despiadado rey como cuando mato a su primera esposa y sus dos hijos, además le dedica varios capítulos. Tal parece que esta famosa matanza nunca existió. Para muchos historiadores contemporáneos no hay la menor duda de la inexistencia de este hecho, según Reza Aslan se trata de “un acontecimiento del que no existe ni el más mínimo rastro que lo corrobore en ninguna crónica o historia de la época ya sea judía, cristiana o romana” (Pag. 65, Reza Aslan “El Zelote, La vida y la época de Jesús de Nazaret” Ediciones Urano, Barcelona-España, 2014). También desmitificaremos la virginidad perpetua de María, la madre de Jesús, según el evangelio de Lucas: “cuando se cumplieron los días de purificación (40 días después del nacimiento de Jesús) de ellos, (José y María) conforme a la ley de Moisés, lo trajeron (al niño Jesús) a Jerusalén para presentarle al señor” (Lc. 2, 22) porque era el primogénito (Lc. 2,7 y Mt. 1,25).Esta tradicional costumbre judía solamente se hacía con los hijos varones primogénitos, lo cual corrobora el hecho de que Jesús no fue el único hijo en la sagrada familia pues tuvo hermanos menores tal cual nos lo hacen saber en los mismos evangelios y fueron: Jacobo (Santiago en griego), Simón, Judas, José y dos hermanas cuyos nombres no se mencionan (Mt. 13, 53-58; Mc. 6, 1-6) se especula que sus nombres hayan sido Salome y Susana; con esto quiero decir que la conceptualización de la concepción virginal de la madre de Jesús fue tardía respecto a los primeros escritos evangélicos del siglo I, del cual no poseemos a la fecha ni un pequeño pedazo de papiro que corrobore la existencia de estos evangelios entre los años 70 EC y 100 EC, en el que según la tradición se nos dice que fueron redactados por esas fechas, como para afirmar fehacientemente que estos originales fueron traducidos posteriormente tal cual; existe entre los eruditos la duda que estos supuestos originales sean fieles a las copias posteriores; tal como nos lo dice el Erudito textual Bart Ehram: "Es verdad, claro, que el Nuevo Testamento es abundantemente atestiguado en los manuscritos producidos a través de las edades, pero la mayoría de esos manuscritos son siglos muy aparte de los originales, y ninguno de ellos perfectamente fiel. Todos ellos contienen errores - en total muchos miles de errores. No es tarea fácil reconstruir las palabras originales del Nuevo Testamento...". (pg. 449 “El Nuevo Testamento: Una Introducción Histórica a los escritos cristianos primitivos” por Bart Ehrman). La creencia de que los hermanos de Jesús fueron hijos de José en un primer matrimonio antes de conocer a María y enviudar cae en evidente falsedad con este pasaje bíblico de la presentación de Jesús en el templo, si José hubiera tenido un primogénito mayor que Jesús no hubiera tenido necesidad de presentarlo al templo. Todo esto nos hace concluir que los discípulos de Jesús, quienes conformaron la primera comunidad judeo-cristiana después de la muerte del maestro, trataron de cambiar el fracaso mesiánico de su maestro por una muerte que termino siendo triunfante tras una resurrección salvadora, poco les intereso los antecedentes biográficos de Jesús, es muy posible que ellos sabían de su origen galileo; lo que si les intereso es difundir su mensaje mesiánico del Reino de Dios, sobre su nacimiento profético se fue construyendo décadas después, seguramente a fines del siglo I.

Svara


ulf Fri, 02 Oct 2015 08:21:44 +020

Svar till Dante. PORRAH!

Svara


daniel Thu, 22 Oct 2015 21:17:06 +020

Este es el resumen del Nacimiento de Jesús, basado en el relato del libro de Lucas, del Nuevo Testamento: El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, y le anunció a María que concebirá en su vientre al hijo de Dios y lo debía llamar Jesús. Le dijo: "el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra". María respondió: "He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra". Pasaron algunos meses y el emperador romano César Augusto ordenó que todos los habitantes fuesen empadronados. Entonces María y su esposo José fueron de Galilea a Belén de Judea para ser empadronados. Al llegar a Belén "se cumplieron los días de su alumbramiento". Al no encontrar alojamiento, José llevó a María a un pesebre y ahí dio a luz a Jesús y lo envolvió en pañales. En ese momento, un ángel se le apareció a unos pastores que andaban cerca y les dijo que en un pesebre de Belén a nacido el "Salvador, que es Cristo el Señor". Entonces, los pastores fueron con prisa al pesebre y, al encontrar a María y José con el niño Jesús, glorificaron y alabaron a Dios por lo que había pasado.

Svara


cristopher Wed, 09 Dec 2015 23:28:29 +010

esta muy buena xq aprendemos mucho sobre la vida de Jesus

Svara


sheyla Tue, 15 Dec 2015 02:45:10 +010

esta muy bonito las historias del nombre jesus

Svara


Vanessa Wed, 30 Nov 2016 22:12:58 +010

Ya tu sabe que e belda

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 20, söndag 19 maj 2019 kl. 17:44

Jesus söker: Maj, Majken!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
söndag 19 maj 2019 12:29

Tack Jesus för bönesvar! Inte så ensam i dag.

Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp