Surfar nu: 484 www.apg29.nu

Dopet i den Katolska kyrkan


Katolska kyrkan ”döper” genom begjutning både spädbarn och vuxna, men man behöver inte granska länge förrän man inser att kyrkans syn på dopet är helt obibliskt och en ren villolära. I den här artikeln ska jag visa detta tydligt!

Det är egentligen fel att säga att katolska kyrkan döper barn. Det är inte frågan om dop utan begjutning. Tre gånger häller prästen lite vatten på spädbarnets huvud. Dop är något som ska doppas ner i vattnet och inte som hälls på. Redan här bevisas att katolska kyrkans barndop inte är bibliskt.

Vad Kyrkan lär om dopet

Börjar vi dessutom titta på vad Kyrkan lär om dopet så blir det ännu värre. Kyrkan lär att barnet genom dopet:

Allt detta proklameras av prästen under dopritualen.

Dopet för späda barn

Enligt Katolska kyrkan får barn som får dopets sakrament del av frälsningen genom Kristus.

Det heliga dopet är grunden för hela det kristna livet, porten till livet i Anden (vitae spiritualis ianua) och dörren som ger tillträde till de andra sakramenten. Genom dopet befrias vi från synden och föds på nytt som Guds barn, vi blir Kristi lemmar, inlemmas i kyrkan och får del av hennes sändning. ”Dopet är pånyttfödelsens sakrament genom vatten och ord." 

Katolska Kyrkans Katekes [1213]

Befrielsen från arvsynden 

Katolska kyrkans katekes: [977-978, 1250, 1263,1279, 1673]. Alla siffror inom hakparentes i den här artikeln är en hänvisning till Katolska Kyrkans katekes.

Katolicismen lär att man genom dopet befrias från arvsynden (jag går inte in här vad den falska läran om arvsynden går ut på, men du kan läsa mer om den här), den synd som de påstår att vi har ärvt av Adam. Prästen säger detta i bönen om exorcism (alltså de gör djävulsutdrivning på det lilla barnet): 

”Vi ber dig: befria detta barn från ursyndens följder." 

Kyrkan lär att ett döpt barn är rent och skuldfritt inför Gud. Om barnet dog i det ögonblicket skulle det komma till himlen. 

Magiskt vatten 

Katolska kyrkan lär att barnets brist på personlig tro inte har någon betydelse. Det är dopets sakrament som befriar från arvsynden och ingjuter "heliggörande nåd" i dess själ. Görs dopet "på rätt sätt" är det "verksamt" oberoende av prästens tro eller barnets. [1127-1128, 1239].

Denna magiska inställning till dopet uttrycks i ritualen. Prästen: 

"Ber Gud att genom Sonen låta den helige Andes kraft stiga ned över detta vatten"  [1217-1218, 1238]. 

Det finns inget stöd i Bibeln för en sådan bön. 


Floden

Floden på Noas tid var en förebild till dopet. Det lär Bibeln oss. Men flodens vatten frälste inte, det dödade. Att säga att dopets vatten föder på nytt är en villolära, eftersom vattnet dödar. De som blev räddade undan flodens dödande vatten var de som befann sig i Arken. På samma sätt blir människor räddade idag som befinner sig i dagens Ark, nämligen i Jesus Kristus.

Du måste ha en personlig tro på Jesus för att bli räddad. Dopets vatten kan inte rädda dig eller föda dig på nytt. 

Inom parentes kan jag säga att katolska kyrkans förrädiska lära om barndopet är för många inkörsporten till att acceptera kyrkans tro och lära då de väljer att bli katoliker. För några år sedan var det en pingstpastor i Sverige som gick över till att döpa barn, sedan dröjde det inte länge förrän han själv blev en katolik.

Döpt ofödda

I det så kallade nöddopet blir det också tydligt att Katolska kyrkan betraktar själva dopvattnet som mirakel-görande. 

På grund av att Kyrkan lär att dopet behövs för frälsningen gör den allt den kan för att se till att ingen dör odöpt. Om ett spädbarn är döende fordrar Kyrkan att det döps omedelbart. Kan man inte få dit en präst i tid eller en diakon kan en förkortad ritual utföras av vilken katolik som helst [1256, 1284]. 

Det krävs av katolska läkare, sjuksköterskor och andra, till exempel socialarbetare, att vara redo att utföra nöddop. Det har hänt att katolsk vårdpersonal använt injektionssprutor för att döpa ofödda, som varit döende i livmodern

Ett falskt hopp 

Barndopet ar obibliskt. Föräldrar kan inte bestämma för sina barn om de ska ta emot Guds frälsning och bli födda på nytt. Bibeln lär att varje  människa personligen måste ta det beslutet själv: 

Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. 

- Johannes 1:12-13 

Barndopet ger ett falskt hopp hos katolikerna så att de inte förstår att de behöver ta emot Jesus Kristus för att bli frälsta. Och på det viset hindras de att bli frälsta genom enkel tro på Jesus Kristus!

Dopet för vuxna

Till skillnad från spädbarn, som ska döpas utan fördröjning, måste vuxna, som vill bli "rättfärdiggjorda" genom Katolska kyrkans dop, genomgå omfattande förberedelser [1232] i fyra steg. 

 1. Samverkan med Guds "hjälpande nåd" 
 2. Tro 
 3. Goda gärningar  
 4. Dopets sakrament

Om denna lista kunde vi säga mycket, men jag tror att du märker att den obibliska gärningsläran lyser fram hur klart som helst. Vi som tror på Jesus vet att gärningar inte kan frälsa, utan det är endast genom en enkel personlig tro på Jesus som frälser. Därför går vi raskt till nästa märkliga sak som Katolska kyrkan kräver att dop-kandidaten ska göra för att kunna bli döpt på katolskt vis.

Katekumenatet 

I katekumenatet undervisas de vuxna dopkandidatema Katolska kyrkans trons grunder och dygder [1230]. 

Wikipedia förklarar vad en katekumenen är för någonting:

En katekumen är en person som genomgår undervisning i kristendomen i avsikt att döpas. Beteckningen används som regel för vuxna som fötts in i en annan religion och avser att konvertera till kristendomen. För dem som konverterar från ett kristet samfund till ett annat, brukas sällan beteckningen, även om också dessa personer genomgår undervisning före omvändelsen.

(Intressant att lägga märke till att en kristen anses omvända sig om han går med i Katolska kyrkan. Om han har tagit emot Jesus är han omvänd! Av detta förstår vi då en kristen går med i Katolska kyrkan så omvänder han sig bort från Jesus Kristus och är inte längre frälst!)

Det moderna katekumenatet kallas Ordo initiationis Christi adultorum, Ordning för vuxna människors kristna initiation. Enligt 1983 års riktlinjer har den tre faser: 

 1. Evangelisation 
 2. Undervisning 
 3. Rening och upplysning.

"Evangelisation"

Jag kallar den här fasen för "evangelisation" med citattecken eftersom det inte är frågan om evangelisation på bibliskt vis. Vad jag förstår så kan denna "evangelisation" vara väldigt likt ett kristet väckelsemöte, så det gäller att du ser upp så att du inte dras med i lögner. 

Den här fasen infaller egentligen före katekumenatet. Under "evangelisationen" presenterar Kyrkan sin tro för intresserade personer och ger dem tillfälle att ställa frågor och bestämma sig om de vill konvertera (omvända) till katolicismen. Kandidaten får en personlig mentor, som hjälper denne med förberedelserna och Kyrkan med utvärderingen av kandidatens framsteg. För att få gå vidare till den andra fasen ska man ha börjat: 

 • Förstå grunderna i den katolska läran 
 • Praktisera en from livsstil 
 • Leva i omvändelse 
 • Be 
 • Delta i Kyrkans gemenskap 
 • Undervisning 

Det är alltså inte lätt för en person inom Katolska kyrkan att bli frälst. Det är mycket som krävs.

Undervisningen

Undervisningsfasen som är det egentliga katekumenatet börjar med en ceremoni utanför kyrkdörren. Prästen hälsar kandidaterna välkomna och säger till dem att vandra i Guds ljus, med orden: 

"Detta är trons väg, på vilken Kristus leder dig mot det eviga livet. Är du redo att under Kristi ledning börja på denna resa idag?"

På detta svarar kandidaterna "ja", varpå mentorerna tecknar korstecknet på deras pannor. Nu är de formellt antagna som katekumener, och prästen säger: 

"Herre, vi har tecknat Kristi kors på dessa katekumener. Beskydda dem med korsets kraft, så att de kan vara trogna den nåd som har börjat verka i dem och hålla dina bud, och nå fram till pånyttfödelsens härlighet genom dopet. Vi ber detta genom Kristus, vår Herre."

Personligen tycker jag att detta låter mera som en frimurarsekt än en kristen rörelse. Det är mycket hokus pokus, men inget i evangelium.

Därefter går katekumenerna och deras mentorer in i kyrkan, där ceremonin fortsätter med bön som kan inkludera exorcism. I samband med detta avsäger sig katekumenerna all avgudadyrkan, får nya dopnamn och får var sitt kors. 

Hur länge denna undervisning pågår varierar. 

"Katekumenatet skall pågå tills katekumenernas omvändelse och tro har befästs, om så skulle behövas i flera år."

När katekumenema är redo träffar de en biskop. I en ceremoni bekräftar han om de är redo för dopet. Under ceremonin frågar biskopen mentorema: 

"Med Gud som vittne, anser ni att dessa kandidater är värdiga att ta emot den kristna initiationens sakrament? Har de troget lyssnat till Guds Ord som det förkunnas av Kyrkan? Har de gensvarat på Ordet och börjat vandra i Guds närvaro? Har de anslutit sig till den kristna gemenskapen och börjat be tillsammans med sina kristna syskon?"

Om svaret är jakande fortsätter biskopen: 

”Jag förklarar härmed att ni tillhör de utvalda, som under nästa påsknatt skall initieras i de heliga mysteriema."

Lägg märke till ordet "mysterierna". Skumt! Från och med nu hänvisar Kyrkan till kandidaterna som de utvalda. 

Rening och upplysning 

Den tredje och sista fasen i dopförberedelsen handlar om rening, eftertanke och andlig upplysning. Den inkluderar tre så kallade granskningstillfällen, högtidliga riter med exorcism som ett inslag. Syftet är ”självprövning och omvändelse. Granskningen avser att avslöja och hela allt som är svagt, bristfälligt eller syndigt i de utvaldas hjärtan, och att lyfta fram och styrka allt som är rättrådigt, starkt och gott.”

Reningsperioden sker traditionellt till fastan, de fyrtio dagarna före påsk, som är tänkt att vara en tid av bön och bot för hela Kyrkan. Påskaftonen - dagen före dopet uppmanas de utvalda att tillbringa i bön, eftertanke och fasta. En präst leder dem i trosbekännelsen och Herrens bön. 

Och så kommer påskdagen. Katekumenernas långa förberedelsetid är över och så är de nu beredda för "rättfärdiggörelsen" [1247]. Dopritualen påminner om den för spädbarn. Men de vuxendöpta får också ta emot nattvardens och konfirmationens sakrament [1233, 1275].

Två miljoner vuxna och barn över sju år

Katolska kyrkan förbereder varje år upp till två miljoner vuxna och barn över sju år för "rättfärdiggörelsen" genom dopet. Det mycket sorgliga är att dessa inte får lära sig att lita till Jesus och ingen annan än Jesus för sin frälsning. Istället lär Katolska kyrkan dem genom katekumenatsundervisningen att lita till sin egen rättfärdighet och till goda gärningar. Detta står i skarp motsats till Bibeln, som lär att; 

 • Gud rättfärdiggör av nåd, inte genom gärningar
 • Gud rättfärdiggör de ogudaktiga, inte de rättfärdiga


Källa:


submit to reddit


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades måndag 31 juli 2017 19:20 | #katolska kyrkan #dop #barndop #vuxendop | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

7 kommentarer

bengt Mon, 31 Jul 2017 20:16:28 +020

ser inte så vettigt ut när man ser bilden på dopet av tonårskillen

och hur katolikerna ser på dopet

Svara


David B Mon, 31 Jul 2017 22:00:41 +020

Religiösa system som är byggda på fel grund är som kvicksand - ju mer du anstränger dig, desto djupare sjunker du i virrvarret (fast det är ju det som det religiösa systemet vill, så de kan kontrollera dig ännu mer).

Den fasta grunden är Jesus och Guds ord, inte massa människobud.

Svara


Lena Henricson Mon, 31 Jul 2017 23:25:46 +020

Också i Svenska Kyrkan "döper"man ju vuxna genom begjutning,ungefär som på bilden,men inte med alla de ritualerna som i Katolska Kyrkan.

Men DOP betyder ju doppa! Apostlagärningarna är ju också bra att läsa för att förstå mer om dopet.

Svara


Christer Åberg Tue, 01 Aug 2017 01:54:36 +020

Detta är en mycket viktig artikel som många behöver läsa. Den avslöjar en gång för alla katolska kyrkans villolära om dopet.

Jag kunde ha gjort artikeln längre men jag har försökt begränsa den. Men jag tror att jag fick med det väsentliga så att du inte ska gå på den katolska kyrkans villolära om deras syn på dopet.

Bibeln talar om att den som tror ska döpas, men inte på Katolska kyrkans sätt. Deras dop är inget dop och dessutom är det en gärningslära.

Du blir frälst genom att du tar emot Jesus. Det finns inget annat sätt. Gärningar kan inte frälsa dig.

Svara


Lena Henricson Tue, 01 Aug 2017 08:29:53 +020

Tillägg till vad jag skrev igår.

När du har blivit frälst genom att ta emot Jesus,ska du låta döpa dig på det bibliska sättet genom nedsänkning! Det är underbart att följa Jesus och lyda honom genom detta. Missa inte det!!

Svara


Leif Boman Tue, 01 Aug 2017 08:41:09 +020

Svar till Christer Åberg.

Helt riktigt Christer!

Bara denna mindre detalj om en brådska att låta döpa ett döende spädbarn säger väl allt! Om detta finns med inom det katolska och påven m.fl tycker detta är ok, så kan man alltså endast genom denna lilla detalj förstå att det här fullständigt har med antikrists ande att göra, bort det!

Svara


Felix George Wed, 08 Nov 2017 14:01:23 +010

توهان جي مالي پريشاني کي ختم ڪريو

اسان وٽ قرض جي منظوري واري ڪمپني. اسان ماڻهن تي قرض پيش ڪندا آهيون

2٪ گهٽ گهٽ دلچسپي جي شرح، اسان ذاتي قرض، ڪاروبار قرض،

گروي قرض وڌيڪ معلومات لاء حقيقي جائداد جي قرض

اسان سان رابطي ڪرڻ ۾ متفق نه ٿيو: (felixgeorge958@gmail.com)

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 26, tisdag 25 juni 2019 kl. 09:38

Jesus söker: David, Salomon!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
tisdag 25 juni 2019 08:28

Gode Gud jag har ingen plan
nu är avgrunden nära.
Hur blir det då? Ångesten är total,
oron för framtiden är svår.
Be för mig, det behöver jag.

Käre Jesus hjälp mig.Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp