Surfar nu: 655 www.apg29.nu


Församlingen i Bibeln

Församlingen i Bibeln

Bibeln har en hel del att säga om den kristna församlingen. Är du med i en församling? Här följer en hel del bibelord om den bibliska kristna församlingen.

Matt 16:18. Och jag säger dig, att du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och dödsrikets portar ska inte segra över henne. 

Matt 18:17. Och om han inte lyssnar till dem, så säg det till församlingen. Och om han inte lyssnar till församlingen, ska han vara för dig som en hedning och tullindrivare.

Apg 2:41. De som då med glädje tog emot hans ord, lät döpa sig, och så ökades församlingen den dagen med omkring tre tusen själar.

Apg 2:47. De prisade Gud och hade gott anseende hos allt folket. Och dagligen lade Herren till församlingen dem som blev frälsta.

Apg 5:11. Och stor fruktan kom över hela församlingen och över alla dem som hörde detta.

Apg 7:38. Det var han som i församlingen i öknen var med ängeln som talade till honom och våra fäder på Sinai berg, som tog emot levande ord för att ge till oss,

Apg 8:1. Också Saulus samtyckte till att han dödades. Och samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem, och alla utom apostlarna skingrades till olika områden i Judeen och Samarien.

Apg 8:3. Men Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och drog fram män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse.

Apg 9:31. Så hade nu församlingarna frid i hela Judeen och Galileen och Samarien och de blev uppbyggda och levde i Herrens fruktan och växte till genom den Helige Andes tröst.

Apg 11:22. Och nyheten om detta kom till församlingens öron i Jerusalem, och de sände iväg Barnabas, för att han skulle bege sig ända till Antiokia.

Apg 11:26. Och när han fann honom, tog han honom med sig till Antiokia. Och så kom det sig, att de var tillsammans i församlingen och undervisade mycket folk ett helt år. Och det var i Antiokia som lärjungarna först började kallas kristna.

Apg 12:1. Och vid den tiden lät kung Herodes gripa några från församlingen för att misshandla dem.

Apg 12:5. Så förvarades Petrus i fängelset, medan församlingen utan uppehåll bad till Gud för honom.

Apg 13:1. Och i den församling som var i Antiokia fanns det några profeter och lärare, både Barnabas och Simeon, som kallades Niger, och Lucius från Cyrene och Manaen, fosterbror till tetrarken Herodes, och Saulus.

Apg 13:43. Men då församlingen skildes åt, följde många judar och gudfruktiga proselyter Paulus och Barnabas, som talade till dem och uppmanade dem att förbli i Guds nåd.

Apg 14:23. Och när de hade utvalt äldste åt dem för varje församling, och hade bett under fasta, överlämnade de dem åt Herren, som de hade kommit till tro på.

Apg 14:27. Och när de hade kommit dit, kallade de samman församlingen och berättade för dem vad Gud hade gjort med dem och hur han hade öppnat trons dörr för hedningarna.

Apg 15:3. Så efter att församlingen hade följt dem en bit på vägen, tog de vägen genom Fenicien och Samarien och berättade om hedningarnas omvändelse och spred stor glädje hos alla bröderna.

Apg 15:4. Och när de kom till Jerusalem, togs de emot av församlingen och av apostlarna och de äldste, och de berättade om allt som Gud hade gjort med dem.

Apg 15:22. Då beslöt apostlarna och de äldste tillsammans med hela församlingen att bland sig välja ut några män och sända dem till Antiokia med Paulus och Barnabas, nämligen Judas, som även kallades Barsabbas, och Silas, som var ledande män bland bröderna.

Apg 15:30. Och efter att de hade sänts iväg kom de till Antiokia och efter att de hade sammankallat församlingen lämnade de över brevet.

Apg 15:41. Och han reste genom Syrien och Cilicien och styrkte församlingarna.

Apg 16:5. Så blev nu församlingarna styrkta i tron och växte i antal från dag till dag.

Apg 18:22. Och när han hade kommit i land i Cesarea, och hade varit uppe och hälsat på församlingen, begav han sig ner till Antiokia.

Apg 19:39. Men om ni har frågor angående något annat, så ska det avgöras i den lagliga folkförsamlingen.

Apg 20:17. Men från Miletus skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste.

Apg 20:28. Ge därför akt på er själva och på hela den hjord som den Helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

Rom 16:1. Men vår syster Febe, som är församlingens tjänarinna i Kenkrea, vill jag rekommendera,

Rom 16:4. som har vågat sina liv för mig. Dem tackar inte bara jag utan också alla församlingar bland hedningarna.

Rom 16:5. Hälsa också församlingen som är i deras hus. Hälsa min älskade Epenetus som är Akajas förstlingsfrukt åt Kristus.

Rom 16:16. Hälsa varandra med en helig kyss. Kristi församlingar hälsar er.

Rom 16:23. Gajus, som är min och hela församlingens värd, hälsar er. Erastus, stadens kassör, och brodern Kvartus hälsar er.

1Kor 1:2. till den Guds församling som är i Korint, de helgade i Kristus Jesus, kallade heliga, tillsammans med alla dem som på varje plats, både deras och vår, åkallar vår Herre Jesu Kristi namn.

1Kor 4:17. Det är därför jag har sänt Timoteus till er, som är min älskade och trogne son i Herren. Han ska påminna er om mina vägar i Kristus, såsom jag lär överallt i alla församlingar.

1Kor 6:4. Men när ni nu har några rättstvister angående det som har med detta livet att göra, så sätter ni dem som inte har något anseende alls i församlingen till domare.

1Kor 7:17. Men så som Gud har tilldelat var och en, så som Herren har kallat var och en, så ska han leva. Så förordnar jag i alla församlingar.

1Kor 10:32. Var inte till anstöt, varken för judar eller för greker eller för Guds församling.

1Kor 11:16. Men om någon vill strida om detta, så har vi inte en sådan sed, inte heller Guds församlingar.

1Kor 11:18. För det första så hör jag att det förekommer splittringar bland er när ni kommer samman i församlingen, och delvis tror jag att det är så.

1Kor 11:22. Har ni då inte era hem där ni kan äta och dricka? Eller föraktar ni Guds församling och vill ni få dem att skämmas som inget har? Vad ska jag säga till er? Ska jag berömma er? I detta fall berömmer jag er inte.

1Kor 12:28. Och Gud har satt dessa i församlingen: För det första apostlar, för det andra profeter, för det tredje lärare, vidare kraft att utföra mirakler, sedan gåvor att bota sjuka, att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungotal.

1Kor 14:4. Den som talar i tungor bygger upp sig själv, men den som profeterar bygger upp församlingen.

1Kor 14:5. Jag skulle önska att ni alla kunde tala i tungor, men mycket hellre att ni profeterade. För den som profeterar är förmer än den som talar i tungor, om inte denne uttyder sitt tal så att församlingen kan bli uppbyggd.

1Kor 14:12. Så är det också med er. Eftersom ni är ivriga att få andliga gåvor, så sök att bli rika på sådana till församlingens uppbyggelse.

1Kor 14:19. Men i församlingen vill jag hellre tala fem ord med mitt förstånd, så att jag också kan undervisa andra, än en oräknelig mängd ord med tungor.

1Kor 14:23. Om nu hela församlingen kommer tillsammans på en plats och alla talar i tungor, och några som är olärda eller som inte tror kommer in, ska de då inte säga att ni har mist förståndet?

1Kor 14:28. Men finns det ingen som uttyder, så ska de tiga i församlingen och tala för sig själva och till Gud.

1Kor 14:33. för Gud är inte oordningens Gud, utan fridens, som i alla de heligas församlingar.

1Kor 14:34. Era kvinnor ska tiga i era församlingar, för det är inte tillåtet för dem att tala, utan de ska underordna sig, som också lagen säger.

1Kor 14:35. Men vill de lära sig något, så ska de fråga sina män hemma. För det är en skam för kvinnor att tala i församlingen.

1Kor 15:9. För jag är den ringaste bland apostlarna, som inte är värd att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling.

1Kor 16:1. När det gäller insamlingen till de heliga, ska ni också följa de anvisningar som jag har gett församlingarna i Galatien.

1Kor 16:19. Församlingarna i Asien hälsar er. Akvila och Priscilla och den församling som kommer tillsammans i deras hus hälsar hjärtligt till er i Herren.

2Kor 1:1. Paulus, Jesu Kristi apostel genom Guds vilja, och brodern Timoteus till den Guds församling som är i Korint samt med alla de heliga som är i hela Akaja.

2Kor 8:1. Dessutom, bröder, vill vi att ni ska känna till den Guds nåd som har getts åt församlingarna i Makedonien,

2Kor 8:18. Men tillsammans med honom har vi sänt en broder, vars beröm är i evangeliet i alla församlingarna.

2Kor 8:19. Och inte bara det, utan han är också vald av församlingarna till att följa med oss på resan med denna gåva, som ordnas av oss till ära för Herren själv och för att visa er goda vilja.

2Kor 8:23. När det gäller Titus, så är han min vän och medarbetare hos er, eller våra bröder, så är de församlingarnas sändebud och Kristi ära.

2Kor 8:24. Därför, visa för dem och för församlingarna bevis på er kärlek och att vi hade rätt när vi berömde er inför dem.

2Kor 11:8. Andra församlingar har jag plundrat och tagit lön av dem för att kunna tjäna er.

2Kor 11:28. Förutom allt detta tillkommer det som dagligen ligger över mig, omsorgen för alla församlingarna.

2Kor 12:13. För på vilket sätt har ni blivit sämre behandlade än de andra församlingarna, bortsett från att jag själv inte låg er till last? Förlåt mig den oförrätten.

Gal 1:2. och alla bröder som är med mig, till församlingarna i Galatien.

Gal 1:13. Ni har ju hört om mitt liv förut i judendomen, att jag då oerhört mycket förföljde Guds församling och försökte utrota henne.

Gal 1:22. Men jag var personligen okänd för de kristna församlingarna i Judeen.

Ef 1:22. Och allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han till församlingen,

Ef 3:10. för att Guds mångfaldiga vishet nu genom församlingen skulle bli känd för furstendömena och makterna i det himmelska,

Ef 3:21. honom tillhör äran i församlingen genom Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet. Amen.

Ef 5:23. för mannen är hustruns huvud, liksom också Kristus är församlingens huvud, och han är kroppens Frälsare.

Ef 5:24. Därför, såsom församlingen är underordnad Kristus, så ska också hustrurna i allt vara det mot sina män.

Ef 5:25. Ni män, älska era hustrur såsom också Kristus har älskat församlingen, och utgivit sig själv för henne

Ef 5:27. för att kunna ställa fram henne inför sig själv, en härlig församling, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant, utan för att hon skulle vara helig och fläckfri.

Ef 5:29. För ingen har någonsin hatat sitt eget kött, utan man ger det näring och vårdar det, såsom också Herren gör med församlingen.

Ef 5:32. Denna hemlighet är stor, nu talar jag om Kristus och församlingen.

Fil 1:1. Paulus och Timoteus, Jesu Kristi tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus, som är i Filippi, tillsammans med församlingsledarna och församlingstjänarna.

Fil 3:6. i fråga om iver en förföljare av församlingen, i fråga om den rättfärdighet som är efter lagen, oklanderlig.

Fil 4:15. Och ni filipper vet också, att i evangeliets första tid, när jag reste från Makedonien, hade ingen församling utom ni en sådan gemenskap med mig att det kunde föras räkenskap över givet och mottaget.

Kol 1:18. Och han är huvudet för kroppen, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste.

Kol 1:24. Nu gläder jag mig i mina lidanden för er, och det som fattas av Kristuslidanden uppfyller jag i mitt kött, för hans kropp, som är församlingen.

Kol 4:15. Hälsa bröderna i Laodicea och Nymfas och församlingen i hans hus.

Kol 4:16. Och när brevet har blivit uppläst hos er, så se till att det också blir uppläst i församlingen i Laodicea, och att ni också får läsa det brev som kommer från Laodicea.

1Thess 1:1. Paulus och Silvanus och Timoteus till thessalonikernas församling i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

1Thess 2:14. För ni, bröder, blev efterföljare till de Guds församlingar som är i Judeen i Kristus Jesus, för ni har också fått utstå samma lidande av era landsmän som de av judarna,

2Thess 1:1. Paulus och Silvanus och Timoteus till thessalonikernas församling i Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

2Thess 1:4. så att vi själva kan berömma oss i Guds församlingar av er uthållighet och tro under alla era förföljelser och lidanden som ni får utstå.

1Tim 3:1. Det är ett ord att lita på: Om någon strävar efter en församlingsledares tjänst, så är det en god uppgift han önskar sig.

1Tim 3:2. En församlingsledare ska vara oklanderlig, en enda hustrus man, nykter, förståndig, ordentlig, gästfri, en god lärare,

1Tim 3:5. För om någon inte kan förestå sitt eget hus, hur ska han då kunna ta hand om Guds församling?

1Tim 3:8. Församlingstjänarna ska på samma sätt uppträda allvarligt och värdigt, inte tala med kluven tunga, inte vara benägna att dricka mycket vin, inte vara lystna på pengar.

1Tim 3:12. En församlingstjänare ska vara en enda hustrus man, hålla god ordning på sina barn och på sitt eget hus.

1Tim 3:15. och för att, ifall jag dröjer, du ska veta hur du ska förhålla dig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, en pelare och sanningens grundval.

1Tim 5:16. Om någon troende, man eller kvinna har änkor att sörja för, så ska de försörja dem och inte betunga församlingen, för att den ska kunna försörja dem som verkligen är änkor.

Tit 1:7. För en församlingsledare måste vara fläckfri som en Guds förvaltare, inte egenkär, inte snar till vrede, inte drinkare, inte våldsam, inte ha begär efter orätt vinning,

Fil 1:2. och till Appfia, den älskade, och Arkippus, vår medkämpe, och till församlingen i ditt hus.

Filem 1:2. och till Appfia, den älskade, och Arkippus, vår medkämpe, och till församlingen i ditt hus.

Heb 2:12. och säger: Jag ska förkunna ditt namn för mina bröder och mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig.

Heb 12:23. och till en högtidsskara och församling av förstfödda, som är uppskrivna i himlen, och till Gud, allas domare, och till de rättfärdigas andar som har fullkomnats,

Jak 2:2. För om det i er församling kommer in en man med en guldring på fingret och i fina kläder, och det samtidigt kommer in en fattig man i smutsiga kläder,

Jak 5:14. Är någon bland er sjuk, ska han kalla till sig församlingens äldste och låta dem be över honom och smörja honom med olja i Herrens namn.

1Pet 5:13. Församlingen i Babylon, utvald tillsammans med er, hälsar er, liksom min son Markus.

3Joh 1:6. som har vittnat inför församlingen om din kärlek och du gör väl om du hjälper dem vidare på ett för Gud värdigt sätt.

3Joh 1:9. Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som vill vara den främste bland dem, tar inte emot oss.

3Joh 1:10. Därför, om jag kommer, vill jag påminna om de gärningar som han gör, hur han med elakt tal förtalar oss. Och inte nog med det, han tar själv inte emot bröderna och hindrar andra som vill göra det och kastar ut dem ur församlingen.

Upp 1:4. Johannes till de sju församlingarna i Asien: Nåd vare med er och frid från honom som är och som var och som ska komma, och från de sju andarna som är inför hans tron,

Upp 1:11. som sa: Jag är Alfa och Omega, den förste och den siste. Och vad du ser, skriv ner det i en bokrulle, och sänd den till de sju församlingarna, som är i Asien: till Efesus och till Smyrna och till Pergamus och till Tyatira och till Sardes och till Filadelfia och till Laodicea.

Upp 1:20. Hemligheten med de sju stjärnorna som du har sett i min högra hand, och de sju ljusstakarna av guld: De sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar, och de sju ljusstakarna som du såg är de sju församlingarna.

Upp 2:1. Skriv till församlingens ängel i Efesus: Detta säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går omkring mitt ibland de sju ljusstakarna av guld:

Upp 2:7. Den som har öra må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i mitten av Guds paradis.

Upp 2:8. Skriv också till församlingens ängel i Smyrna: Detta säger den förste och den siste, han som var död men som lever:

Upp 2:11. Den som har öra må höra vad Anden säger till församlingarna. Den som segrar ska inte skadas av den andra döden.

Upp 2:12. Skriv också till församlingens ängel i Pergamus: Detta säger han som har det skarpa tveeggade svärdet:

Upp 2:17. Den som har öra må höra vad Anden säger till församlingarna. Den som segrar, honom vill jag ge att äta av det dolda mannat, och jag ska ge honom en vit sten och på stenen skrivet ett nytt namn, som ingen känner utom den som får det.

Upp 2:18. Skriv också till församlingens ängel i Tyatira: Detta säger Guds Son, som har ögon såsom eldslågor, och vars fötter liknar skinande malm:

Upp 2:23. Och hennes barn ska jag låta döden dö, och alla församlingar ska veta att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar. Och jag ska ge var och en av er efter hans gärningar.

Upp 2:29. Den som har öra må höra vad Anden säger till församlingarna.

Upp 3:1. Skriv också till församlingens ängel i Sardes: Detta säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna: Jag vet om dina gärningar, att du har namnet att du lever, men du är död.

Upp 3:6. Den som har öra må höra vad Anden säger till församlingarna.

Upp 3:7. Skriv också till församlingens ängel i Filadelfia: Detta säger den Helige, den Sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen stänger, han som stänger så att ingen öppnar:

Upp 3:13. Den som har öra må höra vad Anden säger till församlingarna.

Upp 3:14. Skriv också till ängeln för laodiceernas församling: Detta säger Amen, det trovärdiga och sanna vittnet, begynnelsen till Guds skapelse:

Upp 3:22. Den som har öra må höra vad Anden säger till församlingarna.

Upp 22:16. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att han skulle vittna för er om detta i församlingarna. Jag är Davids rot och ättling, och den klara morgonstjärnan.


Tack för att du läser Apg29. DELA gärna till dina vänner. Du kan också stödja Apg29 genom att sätta in en valfri GÅVA på BANKKONTO 8169-5,303 725 382-4. På internetbanken går det att ställa in så att du automatiskt ger en summa varje månad. Men om du hellre vill kan du SWISHA in en frivillig summa på 070 935 66 96. Tack.


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades sändag 16 juni 2019 14:35 | #församlingen #bibelord | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

25 kommentarer

Lena Henricson 16/6-2019, 18:06

Ja, FÖRSAMLINGEN som en sammanslutning av dem som tror på JESUS är ju väl förankrat i Guds Ord. Ja en självklarhet,även om vi, när vi läser ser att de bibliska församlingarna,liksom de nutida hade en massa fel och brister. Och det beror ju på att vi människor är så ofullkomliga. 🤷‍♀️ En samling människor frälsta av nåd.

Vi behöver också vara med i en församling 💒 så att vi kan tjäna med nådegåvor och våra naturliga gåvor,och framför allt med kärleken. 🤗

Svara


Asbjørn Nakken 17/6-2019, 20:48

De kristne i det 1. århundre hadde ikke kirkebygninger, bønnehus eller katedraler å møtes i. De kom i stedet sammen i hjemmene til hverandre til tilbedelse og oppbyggelse, som vi kan se av bl.a følgende skriftsteder: Apg. 2:46, 5:42, 12:12, 18:7, 20:20, Rom. 16:5, 1.Kor. 16:19 og Kol. 4:15. Dette førte sikkert til en mer familelik atmosfære og nærhet mellom de kristne som brødre og søstre. Men etterhvert som forsamlingen ble større, ble vel dette upraktisk. Mvh.

Svara


Solan 18/6-2019, 15:25

Svar till Leif.

Får jag ställa en liten fråga som inte hör till tråden?

Leif, jag upplever att du har lite koll på folk här inne. Vart har Bertil Rosenius tagit vägen?

Du eller någon annan som vet?

Svara


Lena Henricson 18/6-2019, 15:36

Svar till Solan.

Ja,jag saknar också Bertil Rosenius! 🤷‍♀️ Bertil Rosenius,välkommen tillbaka här på sidan! 🤗

Svara


Leif 18/6-2019, 16:29

Svar till Solan.

Tyvärr Solan, jag har ingen aning, han tröttnade kanske.....

Svara


Bengt 19/6-2019, 11:58

Men vi ska ju vara eniga

Svara


Stefan Jonasson 19/6-2019, 12:21

Jag kan ju förstå Christer.. Det kan vara ansträngande att ha koll på allt kommenterande....

Svara


AnnMarie 19/6-2019, 12:57

Svar till Bengt.

Eniga i vadå?🤔

Svara


Bengt 19/6-2019, 14:16

Eniga när det gäller lära och vad bibeln säger

Svara


AnnMarie 19/6-2019, 15:09

Svar till Bengt.

Den enigheten kommer vi aldrig att få innan historien är slut.Vi får hekt enkelt i ödmjukhet finna oss i att vi tror och ser olika på bibelfrågor mm.För dem utan "sektmentalitet"är det inga problem med det.

Svara


Bengt 19/6-2019, 16:43

Men Paulus betonade vikten av detta

Nödvändigheten

Svara


AnnMarie 19/6-2019, 17:18

Svar till Bengt.

Ja det gjorde han men det funkade inte så bra alltid.Det förstår vi av breven han skrev.

Svara


Tomas N 19/6-2019, 18:29

Svar till Bengt.

Helt rätt och viktigt ,men också svårt att välja det som du säger Bengt.

Enhet i det som Jesus och Bibeln säger är det enda som håller att bygga på.

Och fast vi inte vet allt 100 % ,så är det det enda vi kan göra att söka efter sanningen och låta sanningen bli bekräftad genom Anden ,god frukt och andra kristnas mänskliga förmåga att försöka enas.

Yttrandefrihet,demokrati och våra åsikter är bra och del av ett bra grundat samhälle,men där finns inte den enheten som Kristi kropp skall ha.

Där respekterar vi i mässa fall varandras åsikter och fortsätter var och en efter sin övertygelse.

Men Guds rike och församlingen skall byggas på ett starkare fundament och där enhet kan finnas.

Det är inte lätt alltid,men det är vad Jesus har kallat oss till att gå den vägen

Svara


Lena Henricson 20/6-2019, 04:09

I Joh.17:21-23 ber JESUS till Fadern att vi alla ska vara ett. 🙏 Brukar lyftas fram i ekumeniska sammanhang,men jag menar att denna bön också handlar om behovet av enhet 👆 i varje lokal församling. ❤️ ⛪️ 🏥 💒⛪️ ❤️

Svara


Leif 20/6-2019, 07:45

Svar till Lena Henricson.

Jag har vädjat till kristna i olika församlingar under förmodligen ca 20 års tid där jag bor om att åtminstone på allvar be tillsammans någongång i månaden för den ort där vi bor, men!

Man vill inte!

Ändå pratar man om att älska varandra och att vi behöver visa på enhet och Jesus kärlek?

Svara


Lena Henricson 20/6-2019, 12:10

Svar till Leif.

Det beror ju på vad du menar med på allvar be. I vår församling ber 🙏 vi ganska ofta i våra bönesamlingar för vår stad,kommunpolitiker,församlingar m.m. Då blandat med andra böneämnen.

Gud välsigne dig i ditt engagemang!🔥

(Aha, nu ser jag vad du menar! Nej,gemensamma bönesamlingar har vi inte så ofta.)

Svara


Leif 20/6-2019, 16:14

Svar till Lena Henricson.

Det finns kraft och välsignelser i att komma överens enligt

(Matt 18-19)

Vidare säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min Far i himlen. För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.

Det här gäller alltså inte endast mellan enstaka personer emellan utan även församlingar emellan, att vara eniga och komma överens i bön mellan olika församlingar på samma plats, men flertalet har inte tro på det området och då tycker man förstås inte heller att det är så viktigt.

Man tror att det endast gäller i den egna församlingen och, det gör det förstås delvis också, men inte endast. Församlingarna och orten och städerna skulle få uppleva mycket mer välsignelser om kristna syskon mellan församlingar skulle kunna enas. Då menar jag inte några enstaka ekumeniska s.k bönesatsningar som ibland har anordnats utan det är här jag menar "på allvar" prioritet ett över allt annat! Inte efter mina känslor utan för att Herren säger så!

Svara


Lena Henricson 20/6-2019, 19:00

Svar till Leif.

Har en väninna i en liten stad,där det lite grann funkar på det sättet du längtar efter. Men i vår stad upplever jag de gemensamma satsningarna urtråkiga. Däremot i vår församling upplever vi en växande enighet mellan alla de olika språkgrupperna. Och det är ngt Gud under flera år har lagt på mitt hjärta. Det är ju nästan som flera församlingar som enas mer och mer. 💕💒💕⛪️💕

Svara


Bengt 20/6-2019, 19:19

På vissa orter fungerar det här.bättre

På andra sämre

Svara


Leif 20/6-2019, 21:23

Svar till Lena Henricson.

Men i vår stad upplever jag de gemensamma satsningarna urtråkiga.

Det är ihärdig och målmedveten bön och inte så mycket annat jag menar. Gemensamma möten, sångstunder och kaffestunder, "trevligt" men förmodligen inte så oerhört överdrivet fruktbärande, utan det är bönesatsatsningar som kommer att ge välsignelser och frukt.

Givetvis behövs samtidigt som församlingars bön också ett personligt och allvarligt böneliv, vilket kanske låter lite tråkigt och gammeldags, men där det fungerar på ett riktigt sätt där föds också väckelsens vågor.

Det finns inga genvägar även om Herren förstås ändå frälser och verkar lite här och var tack vare just Hans nåd, kärlek och godhet, men det är förmodligen ändå oftast i samverkan med någon som bett.

Jesus vandrade ständigt i Ande och bön, under dagar och nätter. I Hans fotspår bröt sedan väckelsen fram...

Ibland reser Gud upp redskap som bara går fram utan att engagera sig så överdrivet mycket i bön, och det blir ändå väckelsens vindar var de än går fram, men, då handlar det inte om att just det redskapet är så oerhört mer begåvad eller speciell på något sätt än andra utan Gud använder vem Han vill, och jag är övertygad om att det just är pga att allvarliga förebedjarkämpar alltid har funnits någonstans i bakgrunden.

Vissa menar att det bara är att ge sig ut på gator och torg och vittna, men då har man inte förstått att det alltid behövs bönens kraft bakom....

Det jag samtidigt vill lyfta fram är att vi inte bör stirra oss blinda på personligheter som verkar gå fram som på räls, och där det händer massvis. Någon har bett, och oftast är det inte dessa själva utan andra. Det är lätt hänt att dessa det går oerhört enkelt för senare en dag hamnar i svårigheter just för att det gick så lätt för dem en gång. De förstod inte att det var andras böner som bar och inte deras egna duktighet. De som själva förstår och tar tag i bönens hemliga källor faller ej som dem som inte förstår utan endast vandrar omkring på andras böner.

Jag själv är absolut inte den bättre av föredömen på detta område, men jag vet att det jag säger är sant!

Jesu frid...

Svara


Lena Henricson 20/6-2019, 22:32

Svar till Leif.

Gud välsigne dig och ge dig kraft att fortsätta brinna för denna enhet i din stad! Det finns de här där jag bor,som också brinner för detta. Gud välsigne dem också. Och för mig är det viktigt att fortsätta brinna för sådant som jag skrivit om här ovan,eftersom Gud har lagt det på mitt hjärta. ❤️ Efter flera år har jag också börjat se resultat av påverkan från min sida och böner. Viktigt att vara koncentrerad och uthållig i det som GUD lägger på ens hjärta,om vi ska få bönesvar. Dessutom behöver vi hitta fler som kan hjälpa oss att be för det vi brinner för. 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Gud välsigne dig i din oerhört viktiga vision! 🔥

Svara


Leif 20/6-2019, 23:32

Svar till Lena Henricson.

Gud välsigne dig också i det du har som uppgift! 🎵👍🙏

Svara


Lena Henricson 21/6-2019, 09:46

Svar till Leif.

Tack Leif,det behöver jag i min ofullkomlighet! 🤗

Leif och ni andra,jag vill berätta om en stad där man bildade en ganska öppen bönegrupp på sådär 20 personer med representanter från de olika församlingarna. Man bad för staden. Den gruppen har upphört nu,eftersom initiativtagarna är gamla och krassliga,men har säkerligen varit och är nog fortfarande till välsignelse för den orten. Gud verkar på olika sätt på olika platser. Han ser hindren i andevärlden men går också in där Han finner öppningar och villiga personer.

Må Gud,han som leder oss på olika sätt, hjälpa oss att vara lyhörda och lydiga! 🙏🙏🙏

Svara


Leif 21/6-2019, 10:17

Svar till Lena Henricson.

Ja, mycket av den andliga frukt som mognar fram har haft bedjande människor som aldrig såg sina bönesvar med sina jordiska ögon, men de såg det ofta med trons ögon. Och det är just som är det viktigaste och som jag tror har med sig en evighetens ljuvliga lön till dem som bad så småningom.

(Joh 20:29)

Jesus sade till honom: "Du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte har sett men ändå tror."

(Jak 1:12)

Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom.

Svara


Lena Henricson 21/6-2019, 13:22

Amen!!!🙏🔥✝️🙏✝️🔥🙏

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 29, söndag 21 juli 2019 kl. 11:00

Jesus söker: Johanna!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
lördag 20 juli 2019 23:11

Be för svår situation i en bostadsfråga, Herren vet hur AKUT läget är.

Morsan reklam


Aktuella artiklar


Senaste kommentarerSTÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp