Surfar nu: 750 www.apg29.nu

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೊದಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ - ಪಶ್ಚ

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೊದಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್

ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ದೇವರ ಕೊಡುಗೆ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮಗೆ ದೇವರ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕೃತಿ. 

ಹೀಬ್ರೂ 6: 1. ನಮಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತತ್ವಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ ಲೆಟ್. ನ ಕೇವಲ ಸತ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ಗೆ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರ 2, ಸತ್ತ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ತೀರ್ಪು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಕಡೆಗೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಅಡಿಪಾಯ ಮರು ಲೇ ಲೆಟ್.

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲಭೂತ ಹೊಸ ಭಕ್ತರ ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮೂಲಭೂತ ವೇಳೆ, ನಾವು ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲುವ ಯಾವ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಖ್ಯ. 

ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 28:19. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿ. ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಅವುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಜ್. 20. ನಾನು ಆದೇಶ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಲು. ಇಗೋ, ನಾನು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ am. ಅಮೆನ್.

ಜ್ಞಾನ?

ಈ ಮೂಲಭೂತ ಬೋಧನೆ ಹೊಸ ಭಕ್ತರ ಕಲಿಸಲು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನೀವು ಉಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. 

ನಾನು ಉಳಿಸಿದ ಹತ್ತಿದಾಗ ದೇವರು ಮತ್ತು ಜೀಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನವಿತ್ತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಾನು ನಿಖರವಾಗಿ ಏನೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದ ಅನಗತ್ಯ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಹೇಳಲು. 

ಗಣಿ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದವಳಾಗಿದ್ದಾಗ Ljungby ಪೆಂಟೆಕೋಸ್ಟಲ್ ಚರ್ಚ್ ಓದಿದೆನು. ಇದು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬಿಡಲು ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕುಳಿತು ನಾನು ನಿಖರವಾಗಿ ಏನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಭಾನುವಾರ, ನಂತರ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೆಂಟೆಕೋಸ್ಟಲ್ ಚರ್ಚ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ, ಮತ್ತು ನಾನು ನಂತರ ಅರಿವಿಗೆ ಕೇವಲ ಹೆಚ್ಚು, ಏನೂ ಆಗಿದೆ! 

ನಾನು ಉಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಸಭೆಯ ನಂತರ, ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದಾಗ. ನಾನು ಪದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ, ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ಎಂದಿಗೂ, ಅಥವಾ ನಂತರ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ತರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು, ನಾನು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಜೀಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಇದು ಏನು ನಾನು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಏನೋ, ಆದರೆ ಜೀಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೌದು! 

ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಜೀಸಸ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಯಿತು. ನಾನು ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಾನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಉಳಿಸಿದ ಯಾರು ಜೀಸಸ್. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಶ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನವಿತ್ತು ಎಂದು. ನಾನು ಜೀಸಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಕಾಲ. 

ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವೇಳೆ ಉಳಿತಾಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಎಂದು. ಆದರೆ ಈಗ ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಜೀಸಸ್, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಅವರನ್ನು ಆಗಿದೆ. 

ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ನೀವು ಯೇಸು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಎಷ್ಟು ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ನೀವು ಜೀಸಸ್, ನಂತರ ನೀವು ಉಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. 

ಆದರೆ ನೀವು ಜೀಸಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮೂಲ ಸೂಚನಾ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಜೀಸಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅಧ್ಯಾಯ 28 ನಾವು ಮೊದಲೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ. ಈ ಮೂಲಭೂತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀವು ಸೇರಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ರೈಸ್ತ ಚರ್ಚ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲಭೂತ

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲಭೂತ ಯಾವುವು? 

  1. ಸತ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ 
  2. ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ
  3. ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ 
  4. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ
  5. ಪುನರುತ್ಥಾನದ
  6. ಶಾಶ್ವತ ತೀರ್ಪು

ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ

1 ಥೆಸ 1: 9. ಅವರು ನಾವು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹೇಗೆ, ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಹೇಳಲು ಮತ್ತು ನೀವು ಹೇಗೆ  ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ತಿರುಗಿ   ದೇಶ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ದೇವರು, 10 ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗ ಅವರು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಬೆಳೆದ ತನ್ನ ಮಗ, ನಿಂದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ,  ನಮಗೆ ರಕ್ಷಿಸುವ ಒಬ್ಬ ಯೇಸು,  ಕೋಪದಿಂದ ಬರಲು.

ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವು ದೇವರಿಗೆ ಏನು ದೂರ ತಿರುಗಿ ಆಗಿದೆ. ಪಠ್ಯ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ತಿರುಗಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಿಗ್ರಹಗಳು ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮೊದಲು, ಈಗ ಅವರು ದೇವರ ಸೇವೆ. 

ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಜಾನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಘೋಷಿಸಿದರು. 

ಜಾನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್:

ಮ್ಯಾಟ್ 3: 2. ಮತ್ತು ಹೇಳಿದರು:, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ.

ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ:

ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 4:17. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬೋಧಿಸುವರು, ಮತ್ತು ಹೇಳಲು, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆರಂಭಿಸಿದರು.

ಗಿಫ್ಟ್

ಬೈಬಲ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಕಾಯಿದೆಗಳು 11:18. ಅವರು ಈ ಕೇಳಿ, ಅವರು ಸುಮ್ಮನಿ ನೀಡಿತು, ಮತ್ತು ದೇವರು ವೈಭವೀಕರಿಸಿದ್ಧಾನೆ: ನಂತರ ಮಾಡಿದೆ  ದೇವರ ಅನ್ಯಜನರ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ನೀಡಿದ  ಜೀವನದ ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ದೇವರ ಕೊಡುಗೆ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮಗೆ ದೇವರ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕೃತಿ. 

ಕಾಯಿದೆಗಳು 5:31. ತನ್ನ ಬಲಗೈ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿಕೊಂಡು ದೇವರು  ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ನೀಡಿ   ಚ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ.

ಇದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ನೀಡುತ್ತದೆ ದೇವರು. ನಾವು ತಾವಾಗಿಯೆ ನಡೆಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ದೇವರ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. 

ನೀವು ದೇವರ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ, ಅವರೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಪವಾಡ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಯಾವಾಗ: ಸಾಲ್ವೇಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 1 Thessalonians 1:10 ಮೊದಲು ಓದಿದ. ಕಾಯಿದೆಗಳು 11:18 ನಾವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಜೀವನ ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಓದಿ. ಅವರು repents ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಂತರಿಕ ಒಂದು ಸೃಜನಶೀಲ ಪವಾಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಜೀಸಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ

ಜಾನ್ 1:12. ಆದರೆ ಅನೇಕ, ಅವನನ್ನು ಪಡೆದರು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನಂಬಿ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಲು ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿತು. 13. ಆ ಇಬ್ಬರು  ಜನನ   ರಕ್ತದ, ಅಥವಾ ಮಾಂಸದ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಆಫ್, ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಆದರೆ  ದೇವರ .

ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಜೀಸಸ್ ತಿರುಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. ನೀವು ಹೃದಯ ಬರುವುದು ಸವಾಲೆಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಜೀಸಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು. ಜೀಸಸ್ ಹೃದಯ ಬರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಮಾಡಿದಾಗ. ಅವರು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅಲ್ಲದ ಉಳಿಸುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂದು. 

ನೀವು ನೀವು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಏನು ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜೀಸಸ್ ಅಡ್ಡ ನೀವು ಏನು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಉಳಿಸಿದ ನೀವು "ಇದನ್ನು ಮತ್ತು" ಕೆಲವೊಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ನಂತರ ಜೀಸಸ್ ಏನು ಅನೂರ್ಜಿತಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ. 

ಇದು ಯೇಸು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ನಂತರ ಮೋಕ್ಷ ಬಹಳ ಕ್ರಿಯೆ, ಜೀಸಸ್. ಅವರು ನೀವು ಜೀಸಸ್ ತಿರುಗಿ ಅವನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮಾಡಿದಾಗ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮರೆಯಬೇಡಿ. 

ಜೀಸಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೀವು ಯೇಸು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಉದ್ಧಾರಕ ಮಾಡಲು ಆ. 

ಹಣ್ಣು

ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 3: 8 ನೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕ್ಯಾರಿ.

ರಿವರ್ಸ್ ನೀವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಾಗಿಸುವ ಮಾಡಿದಾಗ. ನೀವು ಹಣ್ಣು ಬಲಾತ್ಕರಿಸಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಉದ್ಧಾರಕ ಎಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ಅಲ್ಲ. ದೇವರ ನೀವು ಉಳಿಸಿದ ಕಾರಣ ನೀವು ಫಲದ. 

ಕಾಯಿದೆಗಳು 26:20. ಆದರೆ ಆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯೂದಾಯ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ನಂತರ ಯಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಡಮಾಸ್ಕಸ್ ಮತ್ತು ಜೆರುಸಲೆಮ್ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವರು ಆರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು  ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಕೃತಿಗಳು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮುಟ್ಟಿದರೆ .

ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ ಕೃತಿಗಳು ಉಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ - ನೀವು ಉಳಿಸಿದ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು. ಕಾರ್ಯಗಳು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ನೀವು ಯೇಸು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಏಕೆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಬೇಕು ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ!

ಮೀನುಗಾರರು

ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 4:19. ನಂತರ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು: ನನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಮತ್ತು  ನಾನು ನೀವು ಮಾಡುತ್ತದೆ  ಪುರುಷರು ಮೀನುಗಾರರ.

ನಾವು ಜೀಸಸ್ ಅನುಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪವಾಡ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಪುರುಷರು ಮೀನುಗಾರರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಜೀಸಸ್ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಜನರು ಹೋಗಿ - ಜನರು ಗೆಲ್ಲುವ. ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಾಡುವ ಜೀಸಸ್. ನಾವು ಜನರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಗೆಲ್ಲಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಕಾರಣ. 

ನನ್ನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಉಳಿಸಿದ ನಾನು ತುಂಬಾ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕರೆ ಆಗಿತ್ತು, ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಜನರ ಗೆಲ್ಲಲು - ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹ ನನಗೆ ಆತ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಕರೆಯಲಾಯಿತು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬಿಕೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. 

ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಹಮಾಲಿ ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗ ಜೀಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಎಂದು ಆಗ. ನಂತರ ದೇವರು ಮತ್ತು ಜೀಸಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಇದ್ದವು ಎಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ. ನಾನು ನಾನು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. 

ನಾನು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿನ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಉತ್ತರಿಸಲು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಂತರ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ನನಗೆ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ಜೀಸಸ್.

ಇಡೀ ಬೈಬಲ್ ಪದ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಬೈಬಲ್ನ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತತ್ವಗಳ ಒಂದಾಗಿದೆ. 


Tack för att du läser Apg29. DELA gärna till dina vänner. Du kan också stödja Apg29 genom att sätta in en valfri GÅVA på BANKKONTO 8169-5,303 725 382-4. På internetbanken går det att ställa in så att du automatiskt ger en summa varje månad. Men om du hellre vill kan du SWISHA in en frivillig summa på 070 935 66 96. Tack.


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades lördag 6 juli 2019 12:34 | | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

8 kommentarer

Steven Sat, 06 Jul 2019 13:30:39 +020

Off topic, kanske Christer gör en artikeln om detta; https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=7255916

Lyssna gärna hur Daniel rättfärdigar sin homosexuella tro. Jämför det med troende som lämnar sina kyrkor p g a samkönade äktenskap, accepterande av homosexualitet eller andra synder.  

Svara


Tomas N Sat, 06 Jul 2019 13:35:08 +020

Bra undervisning.

Uppenbarelsen om att Gud verkligen finns och att Jesus är Guds son måste oftast komma ifrån att någon har predikat eller delat evangeliet. Den viktigaste omvändelsen till Gud är ett övernaturligt verk som är både Guds verk och människans vilja och val i samverkan.

Men annars tror jag det finns en allmän kamp och fundering som människor har som är kopplad till samvetet och att Gud har ett frö hos varje människa som gör sig till känna. Där kan man nog prata om olika omvändelser i det stora och det lilla ifrån det onda till det goda

Människan är ansvarig för sina handlingar ,men kan inte frälsa sig själv.

Inom calvinismen har uppstått en missuppfattning som gör att människor väntar på att Gud skall "ge" omvändelse. Jag tror det handlar om att vi skall med hjärta och handlingar ifrån det onda och att det är Gud som genom Helige ande uppenbarar om synd så att vi kan omvända oss.

Han låter i sin kärlek och barmhärtighet sitt ljus lysa över våra situationer så att vi med vårt hjärta omvänder oss. Det är i mina ögon ett samspel.

Jag tycker även Torben Söndergård har en bra liknelse med det samspelet som liknar ett schackparti där Gud väntar på vår respons på vad Han har gjort

Svara


Bengt j Sat, 06 Jul 2019 14:12:46 +020

Det är tragiskt med människor som daniel

Likaså Gabriel Forss som nu lever med en man

Och menar att det går ihop med kristen tro

Han behöver få en inre nöd för detta

Så han slutar med det

Svara


Eva Sun, 07 Jul 2019 10:09:04 +020

Det var så roligt att läsa om hur / när du blev frälst, Krister. Du " fattade ingenting " men förstod ändå att du behövde Jesus. När jag läser det blir jag nästan lite avundsjuk på att det var så lätt för dig att förstå det.

Själv har jag haft svårare att acceptera detta tidigare i livet. Trots att jag besökt många frikyrkomöten och även jag fått frågan om jag "ville bli frälst". Jag förstod inte varför jag skulle vilja det, eller vad det innebar. För mig har det alltid varit viktigt att förstå. Det kanske har legat mig i fatet många ggr. Detta att vara tvungen att analysera och förstå för att kunna ta till mig något. Samtidigt kanske det ibland även varit en välsignelse, eftersom jag aldrig stänger dörren till något innan jag vet mer om saken.

Du har tagit emot Jesus Kristus "som ett barn" och Jesus sa ju själv att vi skulle bli som barn för att Guds Rike tillhörde just sådana. Men sedan skulle vi växa till i kunskap och insikt om Gud och Sanningen. Jag avgjorde mig också för Kristus en gång , men det var efter besök av andra kristna som gav mig en tidning där jag kunde ta del i mycket som Jesus sagt och gjort. Då började jag läsa Bibeln ( NT ) själv, och blev " gripen " av budskapet. Det var som att komma hem ! Plötsligt insåg jag att det FINNS en Sanning och att det onda i världen en dag får sin rättfärdiga dom. Och det underbara löftet om evigt liv i Guds Rike för de troende / frälsta.

Svara


Eva Sun, 07 Jul 2019 10:18:25 +020

Vill tillägga att jag omvände mig. Fick ett nytt tänkesätt, en ny syn på livet. Jag slutade röka och levde som om Kristus alltid befann sig bredvid mig. Så omvändelsen är avgörande.

Svara


Stefan Jonasson Sun, 07 Jul 2019 20:18:25 +020

Jag tror att grunden för frälsningen är pånyttfödelse.. Att man blir en ny skapelse i KRISTUS. *Rom 6:3 vet ni då inte att vi alla som har blivit döpta till KRISTUS har blivit döpta till hans död*... Synda naturen död och begraven.. Den nya skapelsen lever i KRISTUS.. Synden är dömd i KRISTI KROPP en gång för alla vi har försonats med GUD genom att tro och ta emot frälsningen..

Svara


Stefan Jonasson Mon, 08 Jul 2019 07:56:33 +020

1kor 3:11 någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd.. JESUS KRISTUS.. Om någon bygger på den grunden med guld silver eller ädla stenar eller trä hö och halm... *Den dagen* skall det visa sig hur var och en byggt...

Svara


Sven Thomsson Mon, 08 Jul 2019 09:30:10 +020

När man blir frälst upplever man livsförvandling. I samma stund som man tar emot Jesus "föds man på nytt till ett levande hopp" och "blir en ny skapelse i Kristus". Man upplever omvändelse från det gamla livet och får ett nytt, förvandlat liv.

Det som man ägnade sig åt i det gamla syndalivet förbleknar och man får ett nytt sinnelag och nya intressen enligt Bibelns ord: "Det gamla är borta och något nytt har kommit" (2 kor. 5:17).

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 29, torsdag 18 juli 2019 kl. 21:44

Jesus söker: Fredrik, Fritz!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
torsdag 18 juli 2019 19:45

Be för en arbetsplats där det hela tiden är en massa tjafs i mötet med vårdtagare, be om ett Guds ingripande i Jesu namn.
DETTA ÄR ETT AKUT LÄGE🙏

Morsan reklam


Aktuella artiklar


Senaste kommentarerSTÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp