Surfar nu: 759 www.apg29.nu


Христийн сургаалын Эхний үндсүүд - Наманч

Христийн сургаалын Эхний үндсүүд

Наманчлал нь Бурханаас ирсэн бэлэг юм. Бид өөрсдөө өөрсдийн хүч наманчилж чадахгүй. Энэ нь бидний Бурханы үйл ажиллагаа болон ажил юм. 

Еврей 6: 1. Тиймээс бидэнд Христийн сургаалын эхний зарчмыг орхиж, төгс харьяалагддаг гэж хандах хичээх үзье. -ын үгүй ​​биш үхсэн үйлсээс, Бурханы, баптисмын сургаалын болон гар тавилтаар 2, үхсэн, мөнхийн шүүлтийн дахин амилалтын рүү итгэлийн наманчлалын суурийг дахин тавьж үзье.

Христийн сургаалын үндсүүд шинэ итгэгчдэд заасан хүн анх байсан юм. Мөн энэ үндсүүд бол, бид тэднийг мэддэг бөгөөд тэд нь зогсож юу болохыг ойлгох нь чухал юм. 

Матай 28:19. Иймээс явж, бүх үндэстнийг дагалдагч болгогтун. Эцэг, Хүү, Ариун Сүнсний тэдэнд баптисм хүртээ. 20. Миний та нарт тушаасан бүгдийг сахин биелүүлэхийг тэдэнд заа. Мөн болгоогтун, би та нартай үргэлж хамт байх, эцэст нь байна. Амен.

Мэдлэг?

Энэ нь үндсэн сургалтын шинэ итгэгчдэд заах маш болгоомжтой байсан юм. Та аврагдахын тулд асар их мэдлэг хэрэггүй. 

Би аврагдсан гарчихсан үед би Бурхан болон Есүс ямар ч их мэдлэгтэй байсан. Ер нь, би яг юу ч мэдэж байсан. Би хүсээгүй өөрийн номондоо энэ талаар дэлгэрэнгүй та нарт хэлье. 

Миний нэг найз надад хорин настай байхад Ljungby дахь Пентекостал Сүмийн намайг авсан. Энэ нь ням гарагийн өглөө уулзалт байсан юм. Би сайн хуримтлагдсан сүмд уулзалтын турш сууж, би яг юу ч болсон. Ням гараг, дараа нь түүний найз надтай хамт буцаж Пентекосталын Сүмд авч, би дараа нь ойлгосон ч бас л их, тэр юу ч биш! 

Уулзалтын дараа, хэн нэгэн нь би аврагдах болно гэж асууж билээ. Би гэдэг үг ямар утгатай болохыг мэддэггүй байсан. Түүнээс гадна би хэзээ ч дараа нь асууж байсан ч. Энэ нь зөвхөн цаг хугацаа хэн нэгэн надад энэ асуултыг тавьж байна шүү дээ. Харин би, би хэрэгтэй Есүсийн тухай ямар нэг зүйл байсан ойлгосон. би мэддэггүй байсан ямар нэгэн зүйл нь юу байсан, гэвч Есүсийн тухай ямар нэг зүйл байсан юм. Тиймээс би тийм гэж! 

Тэнд би Есүсийг хүлээн авч, амьдрал минь өөрчлөгдөж байлаа. Би аврагдсан, Миний бүх гэм нүгэл уучлагдсан юм. Энэ нь би хүлээн авсан байна гэж намайг аварсан хүн нь Есүс юм. Есүс Христ амьд хүн, Би агуу мэдлэгтэй байсан биш гэж. Би Есүсийг хүлээн авсан нь хангалттай илүү үргэлжилсэн. 

мэдлэг байсан бол хадгаламж ямар ч шаардлагагүй Есүс байж болох юм. Харин одоо энэ нь Есүс авардаг учир энэ нь та нар хүлээн авах хэрэгтэй нь түүнийг юм. 

та дараах зүйлсийг мэдэх шаардлагатай мэдээлэл та Есүсийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй юм. Та хаана ч хэр их теологи мэдэж болно, гэхдээ та Есүс, дараа нь та нар аврагдах биш юм байхгүй байна. Энэ нь хэмнэж, өөр хэн ч Есүс Христ юм. 

Гэхдээ та Есүсийг хүлээн авсан тул та нар Христийн сургаалын үндсэн заавар хэрэгтэй болно. Энэ нь мөн Есүс Матай бүлэгт 28 Бид өмнө нь иш татсан нь ийнхүү айлдаж байна. Энэ нь суурь боловсролын та харьяалагдах орон нутгийн христийн Библийн сүмд авч болно.

Христийн сургаалын үндсүүд

Христийн сургаалын үндсүүд гэж юу вэ? 

  1. үхсэн үйлсээс наманчлал 
  2. Бурханд итгэх итгэл
  3. баптисм 
  4. гар дуусгах
  5. амилалт
  6. мөнхийн шүүлтийн

наманчлал

1 Тес 1: 9. Тэд бидний тухай өөрсдийгөө хэлж бид та нарын хүлээн авсан хэрхэн, яаж Учир нь  шүтээнүүдийн эргэж Бурханд хандсан   амьд хийгээд үнэн Бурхан, 10 үйлчлэхийн тулд, тэнгэрт Түүний Хүү, тэр үхэгсдээс амилуулсан бөгөөд хүлээж тулд  Есүс биднийг авардаг  уур хилэнгээс ирэх.

Наманчлал нь Бурханы юуг ч орхиж байна. текст нь тэд Бурханд шүтээнүүд нь болсон гэж байна. Тэд шүтээнүүдэд үйлчлэв өмнө одоо тэд Бурханд үйлчилдэг. 

Наманчлал Иохан Баптист, Их Эзэн Есүс Христийг аль аль нь тунхагласан. 

Баптисм хүртээгч Иохан:

Matte 3: 2. мөн хэлсэн нь: Наманчлагтун Тэнгэрийн хаанчлал ойрхон байна.

Есүс Христ:

Матай 4:17. Тэр цагаас эхлэн Есүс тэнгэрийн хаанчлал ойрхон ирсэн нь номлож, мөн хэлэх, Наманчлагтун, эхэлсэн байна.

Бэлэг

Библи наманчлал нь бэлэг гэдгийг хэлж байна. 

Үйлс 11:18. Тэд үүнийг сонсоод, тэд амар амгаланг өгч, хэлж, Бурханыг алдаршуулж: Дараа нь байна  Бурхан харийнханд мөн наманчлал өгсөн  амьдралыг авчирдаг.

Наманчлал нь Бурханаас ирсэн бэлэг юм. Бид өөрсдөө өөрсдийн хүч наманчилж чадахгүй. Энэ нь бидний Бурханы үйл ажиллагаа болон ажил юм. 

Үйлс 5:31. Бурхан түүний баруун гар нь, ханхүү болон Аврагчид өсгөсөн нь байна  Израилийг наманчлал өгөх   CH уучлалыг.

Энэ нь наманчлал өгдөг хэн Бурхан юм. Бид өөрсдөө үүнийг авч чадахгүй. Энэ нь бэлэг дурсгал, бидний Бурханы үйлдэл юм. 

Та Бурханд эргэж ирэхэд, тэр ийм хүнд гайхамшгийг вэ: Авралын нь бид 1 Тесалоник 1:10-д өмнө нь уншина уу. Үйлс 11:18 дээр бид наманчлал амьдралыг авчирдаг гэж уншдаг. Тэр наманчилж үед ийм хүний ​​дотоодод бүтээлч гайхамшгийг авдаг.

Есүсийг хүлээн авах

Иохан 1:12. Гэхдээ аль болох олон, Өөрийг нь хүлээн авсан тэдэнд тэрээр түүний нэрэнд итгэх тэдэнд Бурханы хүүхэд болох эрхийг Тэр өгөв. 13. байсан хүмүүс  төрсөн   үгүй биш цус, эсвэл махан биеийн хүслээр ч хүний хүслээр, харин  Бурханы .

Наманчлал Есүс уруу эргэж, түүнийг хүлээн авах юм. Та зүрх сэтгэлд орж ирж түүнийг асууж Есүсийг хүлээн авдаг. Есүс зүрх сэтгэлд орж ирдэг, ийм хүнийг авардаг бол. Тэд хүлээж авах шиг авардаг залбирал биш, харин Есүс Христ. 

Энэ нь та нар чинь авардаг юу биш юм, гэхдээ энэ нь Есүс загалмай дээр та нарын төлөө юу хийсэн юм. Хэрэв та "үүнийг хийж, энэ" гэж байна зарим хэвлэлийн аврагдах болно, харин дараа нь Есүс юу хийснийг нь хүчингүй. 

Тэд Есүсийг хүлээн авах нь хангалттай биш байж магадгүй, гэхдээ та бас наманчлах ёстой, харин дараа нь авралын маш үйлдэл биш, харин Есүс. Тэд та Есүс уруу эргэж, түүнийг хүлээн авах үед наманчлал байдаг гэдгийг бүү март. 

Есүс хүн-ын дотоод ордог гэж та Есүсийг хүлээн авч, бүтээлч, дор авралын хийх үед байгаа юм. 

жимс

Матай 3: 8-р Тиймээс наманчлалын зохистой жимс гүйцэтгэнэ.

урвуу танд наманчлалын автоматаар жимс авч явах хэрэгтэй. Та жимс сахиулагчид чадахгүй байгаа, гэхдээ энэ нь та нарын дотор Бурханы үйл ажиллагааны үр дүн юм. Энэ нь авралын бол жимс биш юм. Бурхан та нарыг аварсан байна, учир нь та жимс. 

Үйлс 26:20. Гэхдээ тэд байх ёстой, зөвхөн Дамаск, Иерусалимд байсан хүмүүст номлож эхлэв, Иудей улс орон даяар, дараа нь харь үндэстнүүдэд  наманчилж, Бурханд эргэж, ажил наманчлалд нийцэх вэ .

Та ажил аврагдахын тулд хийж чадахгүй бол - та аврагдсан үйлс хийж байна. үйлс авардаг Хэрэв та Есүсийг хэрэггүй. Харин одоо та яагаад Есүс Христийг хэрэгтэй вэ ертөнцөд ямар ч үйлс, авардаг!

загасчид

Матай 4:19. Дараа нь тэрээр тэдэнд хэлсэн нь: Намайг дага,  Би та нарыг болгоно  хүмүүсийн загасчин.

Бид Есүсийг дагаж, тэр бидэнд гайхамшгийг вэ, бидэнд хүмүүсийн загасчин болгоно ёстой. Бид Есүсийг дагах юм бол, бид автоматаар загас хүн явах болно - Хүмүүс ялалт. Бид хүчин чармайлт гаргах хэрэгтэй байна. Энэ нь үүнийг хийдэг хэн Есүс юм. Бид хүн, аврагдах болно байх нь ялах, гэхдээ бид аврагдсан юм. 

Миний анхны удаа би маш их мэддэггүй байсан, аварсан. Миний очих байсан вэ, би тэгээгүй. Есүс Христийн хүмүүсийг ялах - Би мэдээж тэр ч байтугай би хүн загас дуудагдсан юм мэдэхгүй байсан. Би зөвхөн би Есүс Христэд итгэдэг гэж хариулах байсан эдгээр нөхцөл байдалд хүртэл дууссан. Ер нь, би Их Эзэн Есүс Христийн тухай гэрчилж байхад гэж ойлгож байсан. 

Ийм нөхцөл байдал миний зочид буудалд шөнийн Портер ажиллаж байхдаа би заримдаа Есүсийн тухай гэрчилсэн гэж тэр байсан юм. Дараа нь Бурхан болон Есүсийн тухай надаас асуусан зарим хүмүүс байсан гэж болсон юм. Би тэднийг хамгийн сайн би чадах хариулах гэж оролдсон. 

Би итгэл, Есүсийн гэрчлэл хариулж байсан эдгээр нөхцөл байдалд дараа нь хүртэл дууссан. Би бол хүчин чармайлт гаргаж байв. Би аврагдсан байсан бөгөөд энэ нь хүмүүсийн загасчин намайг бүтээсэн Есүс байсан юм.

Библи бүхэлдээ үг наманчлал дүүрэн байдаг. Наманчлал нь библийн дагуу байдаг бөгөөд энэ нь Христийн сургаалын эхний зарчмуудын нэг юм. 


Tack för att du läser Apg29. DELA gärna till dina vänner. Du kan också stödja Apg29 genom att sätta in en valfri GÅVA på BANKKONTO 8169-5,303 725 382-4. På internetbanken går det att ställa in så att du automatiskt ger en summa varje månad. Men om du hellre vill kan du SWISHA in en frivillig summa på 070 935 66 96. Tack.


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades lördag 6 juli 2019 12:34 | | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

8 kommentarer

Steven Sat, 06 Jul 2019 13:30:39 +020

Off topic, kanske Christer gör en artikeln om detta; https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=7255916

Lyssna gärna hur Daniel rättfärdigar sin homosexuella tro. Jämför det med troende som lämnar sina kyrkor p g a samkönade äktenskap, accepterande av homosexualitet eller andra synder.  

Svara


Tomas N Sat, 06 Jul 2019 13:35:08 +020

Bra undervisning.

Uppenbarelsen om att Gud verkligen finns och att Jesus är Guds son måste oftast komma ifrån att någon har predikat eller delat evangeliet. Den viktigaste omvändelsen till Gud är ett övernaturligt verk som är både Guds verk och människans vilja och val i samverkan.

Men annars tror jag det finns en allmän kamp och fundering som människor har som är kopplad till samvetet och att Gud har ett frö hos varje människa som gör sig till känna. Där kan man nog prata om olika omvändelser i det stora och det lilla ifrån det onda till det goda

Människan är ansvarig för sina handlingar ,men kan inte frälsa sig själv.

Inom calvinismen har uppstått en missuppfattning som gör att människor väntar på att Gud skall "ge" omvändelse. Jag tror det handlar om att vi skall med hjärta och handlingar ifrån det onda och att det är Gud som genom Helige ande uppenbarar om synd så att vi kan omvända oss.

Han låter i sin kärlek och barmhärtighet sitt ljus lysa över våra situationer så att vi med vårt hjärta omvänder oss. Det är i mina ögon ett samspel.

Jag tycker även Torben Söndergård har en bra liknelse med det samspelet som liknar ett schackparti där Gud väntar på vår respons på vad Han har gjort

Svara


Bengt j Sat, 06 Jul 2019 14:12:46 +020

Det är tragiskt med människor som daniel

Likaså Gabriel Forss som nu lever med en man

Och menar att det går ihop med kristen tro

Han behöver få en inre nöd för detta

Så han slutar med det

Svara


Eva Sun, 07 Jul 2019 10:09:04 +020

Det var så roligt att läsa om hur / när du blev frälst, Krister. Du " fattade ingenting " men förstod ändå att du behövde Jesus. När jag läser det blir jag nästan lite avundsjuk på att det var så lätt för dig att förstå det.

Själv har jag haft svårare att acceptera detta tidigare i livet. Trots att jag besökt många frikyrkomöten och även jag fått frågan om jag "ville bli frälst". Jag förstod inte varför jag skulle vilja det, eller vad det innebar. För mig har det alltid varit viktigt att förstå. Det kanske har legat mig i fatet många ggr. Detta att vara tvungen att analysera och förstå för att kunna ta till mig något. Samtidigt kanske det ibland även varit en välsignelse, eftersom jag aldrig stänger dörren till något innan jag vet mer om saken.

Du har tagit emot Jesus Kristus "som ett barn" och Jesus sa ju själv att vi skulle bli som barn för att Guds Rike tillhörde just sådana. Men sedan skulle vi växa till i kunskap och insikt om Gud och Sanningen. Jag avgjorde mig också för Kristus en gång , men det var efter besök av andra kristna som gav mig en tidning där jag kunde ta del i mycket som Jesus sagt och gjort. Då började jag läsa Bibeln ( NT ) själv, och blev " gripen " av budskapet. Det var som att komma hem ! Plötsligt insåg jag att det FINNS en Sanning och att det onda i världen en dag får sin rättfärdiga dom. Och det underbara löftet om evigt liv i Guds Rike för de troende / frälsta.

Svara


Eva Sun, 07 Jul 2019 10:18:25 +020

Vill tillägga att jag omvände mig. Fick ett nytt tänkesätt, en ny syn på livet. Jag slutade röka och levde som om Kristus alltid befann sig bredvid mig. Så omvändelsen är avgörande.

Svara


Stefan Jonasson Sun, 07 Jul 2019 20:18:25 +020

Jag tror att grunden för frälsningen är pånyttfödelse.. Att man blir en ny skapelse i KRISTUS. *Rom 6:3 vet ni då inte att vi alla som har blivit döpta till KRISTUS har blivit döpta till hans död*... Synda naturen död och begraven.. Den nya skapelsen lever i KRISTUS.. Synden är dömd i KRISTI KROPP en gång för alla vi har försonats med GUD genom att tro och ta emot frälsningen..

Svara


Stefan Jonasson Mon, 08 Jul 2019 07:56:33 +020

1kor 3:11 någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd.. JESUS KRISTUS.. Om någon bygger på den grunden med guld silver eller ädla stenar eller trä hö och halm... *Den dagen* skall det visa sig hur var och en byggt...

Svara


Sven Thomsson Mon, 08 Jul 2019 09:30:10 +020

När man blir frälst upplever man livsförvandling. I samma stund som man tar emot Jesus "föds man på nytt till ett levande hopp" och "blir en ny skapelse i Kristus". Man upplever omvändelse från det gamla livet och får ett nytt, förvandlat liv.

Det som man ägnade sig åt i det gamla syndalivet förbleknar och man får ett nytt sinnelag och nya intressen enligt Bibelns ord: "Det gamla är borta och något nytt har kommit" (2 kor. 5:17).

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 29, torsdag 18 juli 2019 kl. 21:45

Jesus söker: Fredrik, Fritz!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
torsdag 18 juli 2019 19:45

Be för en arbetsplats där det hela tiden är en massa tjafs i mötet med vårdtagare, be om ett Guds ingripande i Jesu namn.
DETTA ÄR ETT AKUT LÄGE🙏

Morsan reklam


Aktuella artiklar


Senaste kommentarerSTÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp