Surfar nu: 592 www.apg29.nu


Kutanga zvinokosha zvedzidziso yaKristu - Kupfidza

Kutanga zvinokosha zvedzidziso yaKristu

Kupfidza ndicho chipo chinobva kuna Mwari. Hatigoni pachedu kupfidza simba ravo. Isimba raMwari chiito uye basa matiri. 

VaHebheru 6: 1. Naizvozvo ngatiswederei kusiya zviga zvedzidziso yaKristu uye toedza vakananga kuti raiva pakukwana. Ngatiregei kuzodzosera vateye nheyo dzekutendeuka kubva pamabasa akafa, nedzokutenda kuna Mwari, 2 dzidziso rubhabhatidzo uye kuturika maoko, kumuka kuvakafa uye kusingaperi mutongo.

Zvinokosha zvedzidziso yaKristu aiva wokutanga uyo akadzidzisa vatendi vatsva. Uye kana iri zvinokosha, zvakakosha kuti tizive navo uye kunzwisisa zvavanenge kumiririra. 

Mateu 28:19. Endai naizvozvo, mudzidzise marudzi ose. Muchivabhabhatidza Baba neMwanakomana uye Mutsvene. 20. Vadzidzisei kuteerera zvose zvandakakurayirai. Uye tarirai, ini ndinemwi, kusvikira pakuguma. Amen.

Knowledge?

Dzidziso iyi inokosha yaiva kuchenjerera chaizvo kudzidzisa vatendi vatsva. Haudi ruzivo rukuru kuponeswa. 

Ndakanga ndisina ruzivo guru raMwari uye Jesu pandakabhabhatidzwa ndiponeswe. Kutaura zvazviri, ndaiziva chaizvo hapana. Ndinokuudzai zvose zvakawanda pamusoro izvi rangu rinonzi The ndisingadiwi. 

A shamwari yangu vakaenda neni Church Pentecostal muna Ljungby pandaiva nemakore makumi maviri. Raiva mangwanani musangano Svondo. Ndakagara rose musangano zvakanaka rine chechi uye ndakatora chaizvo chinhu. Svondo, akatora shamwari yake neni kuna chechi yemweya uye ndainzwisisa uyewo sezvinoita zvikuru, kuti chinhu! 

Pashure pomusangano, mumwe munhu akabvunza kana ndaida kuponeswa. Handina kuziva chii shoko zvaireva. Kunze, ndakanga kumbobvira akabvunza, kana pashure. Ndiyo chete nguva munhu akaisa kuti mubvunzo kwandiri. Asi ini, ndakaona kwakange chinhu nezvaJesu zvandaida. Chii chaiva chimwe chinhu ndisina kuziva, asi pane chimwe chinhu nezvaJesu. Saka ndakati hungu! 

Ikoko, ndakabvuma Jesu uye upenyu hwangu wakashandurwa. Ndakaponeswa uye zvose zvangu zvivi zvavo. NdiJesu akandiponesa kuti ndakanga kugamuchira. The munhu mupenyu kwaJesu Kristu, uye kwete kuti ndaiva ruzivo rukuru. Akazosvika kupfuura zvakakwana kuti ndakagamuchira Jesu. 

Kana ruzivo dzaiva aponese aizova pasingadiwi Jesu. Asi zvino Jesu anoponesa, saka ndiye iye unofanira kugamuchira. 

All unofanira kuziva ndechokuti unofanira kugamuchira Jesu. Unokwanisa kuziva dzidziso sei kwese, asi imi mune regai Jesu, ipapo hauna kuponeswa. NdiJesu Kristu Muponesi uye hapana mumwe. 

Asi sezvo magamuchira Jesu, unofanira zvinokosha dzidziso yaKristu. Uyewo zvinotaura Jesu muna Mateu chitsauko 28 isu yataurwa kwokutanga. dzidzo ichi zvinokosha unokwanisa kuwana mukereke romunzvimbo wechiKristu mubhaibheri kuti muri.

Zvinokosha zvedzidziso yaKristu

Ndezvipi zvinokosha zvedzidziso yaKristu? 

  1. kupfidza pamabasa akafa 
  2. Kutenda muna Mwari
  3. rubhabhatidzo 
  4. ruoko okugadziridza
  5. rumuko
  6. husingaperi mutongo

rupinduko

1 VaT 1: 9. Nokuti vanoudza pachavo pamusoro pedu, sei isu vakagamuchirwa iwe uye sei iwe  akatendeukira kuna Mwari muchibva kuzvifananidzo   kuti mushumire Mwari mupenyu uye wechokwadi, 10 uye kuti kumirira kudenga Mwanakomana wake, uyo waakamutsa kubva kuvakafa,  Jesu, anotinunura  kubva pakutsamwa kuchauya.

Kupfidza ndicho furatira chinhu Mwari. Mashoko acho anoti vakatsauka pazvifananidzo kuna Mwari. Vasati vakashumira zvifananidzo, zvino vakashumira Mwari. 

Kutendeuka akaparidza vose Johane mubhabhatidzi uye Ishe Jesu Kristu. 

Johwani Mubhabhatidzi;

Matte 3: 2. uye akati: Tendeukai, nokuti umambo hwokudenga hwava pedyo.

Jesu Kristu:

Matthew 4:17. Kubvira panguva iyoyo Jesu wakatanga kuparidza, uye: Tendeukai, nokuti umambo hwokudenga hwaswedera.

chipo

The Bible rinoti kuti kutendeuka chipo. 

Mabasa 11:18. Vakati vanzwa izvi, vakapa vakanyarara, vakarumbidza Mwari, vachiti: Naizvozvo akaita  Mwari rakapiwa vahedheni pakupfidza  chinounza upenyu.

Kupfidza ndicho chipo chinobva kuna Mwari. Hatigoni pachedu kupfidza simba ravo. Isimba raMwari chiito uye basa matiri. 

Mabasa 5:31. Mwari ane noruoko rwake rworudyi amutswa kuna Prince noMuponesi, kuti  ape vaIsraeri kutendevuka   AND ch ruregerero.

NdiMwari anopa kutendeuka. Hatigoni pachavo kuitora. Chipo uye chaMwari matanho matiri. 

Kana iwe kuna Mwari, uye iye anoita chishamiso munhu akadaro: Ruponeso matinoverenga kwokutanga 1 VaTesaronika 1:10. Muna Mabasa 11:18 tinoverenga kuti kutendeuka kunounza upenyu. Zvinotora okusika chishamiso ari munhu ane akadaro mukati apo iye atendeuka.

kugamuchira Jesu

John 1:12. Asi vazhinji vakamugamuchira, akavapa simba rokuti vave vana vaMwari, kuna ivo vanotenda kuzita rake. 13. Avo  vakazvarwa   kwete neropa, kana nechido chenyama, kana nechido chemurume, asi  naMwari .

Kutendeuka kuna Jesu uye kumugamuchira. Kugamuchira Jesu nokubvunza kuti apinde mumwoyo. Apo Jesu anopinda mwoyo, uye anovaponesa munhu akadaro. Hachisi munyengetero unoponesa, asi Jesu Kristu sezvo ivo vanogamuchira. 

Hazvina zvaunoita rinokuponesa, asi ndizvo naJesu imi pamuchinjikwa. Vamwe wokudhinda kuti "itai ichi uye kuti" kuponeswa, asi zvino aizoita izvozvo zvaitwa naJesu. 

Vanodavira kuti hazvina kukwana kuti kugamuchira Jesu, asi unofanira kutendeuka, asi ipapo chaipo yoruponeso, kwete Jesu. Vanokanganwa kuti pane kutendeuka kana iwe kuna Jesu uye kumugamuchira. 

Ndipo apo iwe kugamuchira Jesu Jesu anopinda kuti munhu wacho mukati uye kuita rokusika uye rokudzikinura pazasi. 

The muchero

Mateu 3: 8 saka kutakura zvibereko zvakafanira kutendeuka.

Kana neizvi ndikutakurei rwoga zvibereko nokutendeuka. Haukwanisi vavabhadharise muchero, asi pamusana chiito naMwari mauri. Hachisi muchero kuti rokudzikinura. Imi zvibereko nokuti Mwari kwakuporesa. 

Mabasa 26:20. asi akatanga kuparidza chete kune vaya vaiva muDhamasiko neJerusarema uye paJudhiya nyika uye zvadaro kuvahedheni, kuti vanofanira  kutendeuka vadzokere kuna Mwari, vaite mabasa akafanira kutendeuka .

Haufaniri kuita mabasa kuti vaponeswe - uite mabasa kuti wakaponeswa. Kana mabasa anoponesa haudi Jesu. Asi runokuponesaiwo zvino hapana mabasa munyika, nei munoda Jesu Kristu!

Fishers

Matthew 4:19. Akabva ati kwavari: Nditeverei, uye  ndichakuitai  vabati vavanhu.

Tinofanira kutevera Jesu uye iye anoita chishamiso matiri uye kutiita varedzi vevanhu. Kana tikatevedzera Jesu, isu vachangoerekana kuenda vanhu hove - kuhwina vanhu. Hatifaniri hedu kuita nesimba. NdiJesu anoita izvozvo. We kukunda vanhu, kwete kuti vaponeswe, asi nekuti takaponeswa. 

nguva yangu yokutanga kuponeswa, ndakanga ndisingazivi zvakawanda. Chii chakanga kufona wangu, handina. Ini zvirokwazvo ndisingatombozive ndakashevedzwa kuti murume hove - kuti ndiwane vanhu Jesu Kristu. Ini ndaiswa chete idzodzo ezvinhu apo ndaiva kupindura kuti ndaitenda muna Jesu Kristu. Kutaura zvazviri, handina kunzwisisa kuti kana ini akapupura pamusoro Ishe wangu Jesu Kristu. 

ezvinhu akadaro aiva ipapo kuti dzimwe nguva ini akapupura nezvaJesu pandakanga aishanda usiku wesuwo mune imwe hotera. Zvino zvakaitika kuti vaivapo vamwe akandibvunza nezvaMwari naJesu. Ndakaedza kuvapindura nepose pandaigona. 

I yakaguma chizadzisai idzodzo ezvinhu apo ndaifanira kupindura kuti kutenda kwangu uye uchapupu hwaJesu. Ini ndisina vakaedza. Ndakanga kuponeswa, uye ndiJesu ndiani wakandigadza kuva Fisher vavanhu.

The Bible rose izere shoko kutendeuka. Kutendeuka zvebhaibheri uye mumwe zviga zvedzidziso yaKristu. 


Tack för att du läser Apg29. DELA gärna till dina vänner. Du kan också stödja Apg29 genom att sätta in en valfri GÅVA på BANKKONTO 8169-5,303 725 382-4. På internetbanken går det att ställa in så att du automatiskt ger en summa varje månad. Men om du hellre vill kan du SWISHA in en frivillig summa på 070 935 66 96. Tack.


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades lördag 6 juli 2019 12:34 | | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

8 kommentarer

Steven 6/7-2019, 15:10

Off topic, kanske Christer gör en artikeln om detta; https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=7255916

Lyssna gärna hur Daniel rättfärdigar sin homosexuella tro. Jämför det med troende som lämnar sina kyrkor p g a samkönade äktenskap, accepterande av homosexualitet eller andra synder.  

Svara


Tomas N 6/7-2019, 15:15

Bra undervisning.

Uppenbarelsen om att Gud verkligen finns och att Jesus är Guds son måste oftast komma ifrån att någon har predikat eller delat evangeliet. Den viktigaste omvändelsen till Gud är ett övernaturligt verk som är både Guds verk och människans vilja och val i samverkan.

Men annars tror jag det finns en allmän kamp och fundering som människor har som är kopplad till samvetet och att Gud har ett frö hos varje människa som gör sig till känna. Där kan man nog prata om olika omvändelser i det stora och det lilla ifrån det onda till det goda

Människan är ansvarig för sina handlingar ,men kan inte frälsa sig själv.

Inom calvinismen har uppstått en missuppfattning som gör att människor väntar på att Gud skall "ge" omvändelse. Jag tror det handlar om att vi skall med hjärta och handlingar ifrån det onda och att det är Gud som genom Helige ande uppenbarar om synd så att vi kan omvända oss.

Han låter i sin kärlek och barmhärtighet sitt ljus lysa över våra situationer så att vi med vårt hjärta omvänder oss. Det är i mina ögon ett samspel.

Jag tycker även Torben Söndergård har en bra liknelse med det samspelet som liknar ett schackparti där Gud väntar på vår respons på vad Han har gjort

Svara


Bengt j 6/7-2019, 15:52

Det är tragiskt med människor som daniel

Likaså Gabriel Forss som nu lever med en man

Och menar att det går ihop med kristen tro

Han behöver få en inre nöd för detta

Så han slutar med det

Svara


Eva 7/7-2019, 11:49

Det var så roligt att läsa om hur / när du blev frälst, Krister. Du " fattade ingenting " men förstod ändå att du behövde Jesus. När jag läser det blir jag nästan lite avundsjuk på att det var så lätt för dig att förstå det.

Själv har jag haft svårare att acceptera detta tidigare i livet. Trots att jag besökt många frikyrkomöten och även jag fått frågan om jag "ville bli frälst". Jag förstod inte varför jag skulle vilja det, eller vad det innebar. För mig har det alltid varit viktigt att förstå. Det kanske har legat mig i fatet många ggr. Detta att vara tvungen att analysera och förstå för att kunna ta till mig något. Samtidigt kanske det ibland även varit en välsignelse, eftersom jag aldrig stänger dörren till något innan jag vet mer om saken.

Du har tagit emot Jesus Kristus "som ett barn" och Jesus sa ju själv att vi skulle bli som barn för att Guds Rike tillhörde just sådana. Men sedan skulle vi växa till i kunskap och insikt om Gud och Sanningen. Jag avgjorde mig också för Kristus en gång , men det var efter besök av andra kristna som gav mig en tidning där jag kunde ta del i mycket som Jesus sagt och gjort. Då började jag läsa Bibeln ( NT ) själv, och blev " gripen " av budskapet. Det var som att komma hem ! Plötsligt insåg jag att det FINNS en Sanning och att det onda i världen en dag får sin rättfärdiga dom. Och det underbara löftet om evigt liv i Guds Rike för de troende / frälsta.

Svara


Eva 7/7-2019, 11:58

Vill tillägga att jag omvände mig. Fick ett nytt tänkesätt, en ny syn på livet. Jag slutade röka och levde som om Kristus alltid befann sig bredvid mig. Så omvändelsen är avgörande.

Svara


Stefan Jonasson 7/7-2019, 21:58

Jag tror att grunden för frälsningen är pånyttfödelse.. Att man blir en ny skapelse i KRISTUS. *Rom 6:3 vet ni då inte att vi alla som har blivit döpta till KRISTUS har blivit döpta till hans död*... Synda naturen död och begraven.. Den nya skapelsen lever i KRISTUS.. Synden är dömd i KRISTI KROPP en gång för alla vi har försonats med GUD genom att tro och ta emot frälsningen..

Svara


Stefan Jonasson 8/7-2019, 09:36

1kor 3:11 någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd.. JESUS KRISTUS.. Om någon bygger på den grunden med guld silver eller ädla stenar eller trä hö och halm... *Den dagen* skall det visa sig hur var och en byggt...

Svara


Sven Thomsson 8/7-2019, 11:10

När man blir frälst upplever man livsförvandling. I samma stund som man tar emot Jesus "föds man på nytt till ett levande hopp" och "blir en ny skapelse i Kristus". Man upplever omvändelse från det gamla livet och får ett nytt, förvandlat liv.

Det som man ägnade sig åt i det gamla syndalivet förbleknar och man får ett nytt sinnelag och nya intressen enligt Bibelns ord: "Det gamla är borta och något nytt har kommit" (2 kor. 5:17).

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 29, fredag 19 juli 2019 kl. 16:47

Jesus söker: Sara!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
fredag 19 juli 2019 12:38

Tacksam hjälp med förbön !Har svårt att be då jag har svårt att se Guds mening. Känns inte som han finns där och lyssnar på mina böner! Nästa vecka kommer att bli tuff. Be att spes min dotter fårkraft

Morsan reklam


Aktuella artiklar


Senaste kommentarerSTÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp