Surfar nu: 745 www.apg29.nu

The chikuru eMagwaro KJV chinotsigirwa zvekare 

By Bo Hagstedt, sachigaro, André Juthe ph. D. Swedish KJV. 

The chikuru eMagwaro KJV chinotsigirwa zvekare

Nyaya ino inoratidza mienzaniso yakajeka sei kusarudzwa itsva inokosha chinyorwa akaenda.


→ Download nyaya sechinhu PDF faira.

Nyaya ino inoratidza mienzaniso yakajeka sei kusarudzwa itsva inokosha chinyorwa akaenda. Gumi Mienzaniso zviri munyaya ino pfungwa anosanganisira:

Aila Annala nharo kuti yekare inokosha rugwaro kubva 1500s, Received Text kwakavakirwa mumanyoro 900-1200 remakore. Zvisinei, ichi Manyepo akaoma musoro. Chokwadi ndechokuti Received Text iri kwakavakirwa manyoro ekare, iyo nyaya ino kucharatidza. Isu muna KJV vanodavira kuti Magwaro Matsvene uye zvinokosha rugwaro hwaponeswa kusvikira zuva redu kuburikidza raMwari nokutungamirira.

Vamwe nguva kare, Aila Annala, vakakurumbira mushanduri nuBibeln, imwe nyaya iri The World Today apo iye waitsigira kuti isu vaKristu havafaniri nharo pamusoro Gwaro. Anoti kuSweden tine shanduro yakanaka dzakawanda kunyange tiri diki uye de-wechiKristu nyika uye kuti shanduro idzi dzinopindirana. Aila akazvidemba kuti vamwe vanhu mhosva Bhaibheri muna 2000 kuti vachiedza kuparadza nouMwari Kristu. Iye rinotiwo kuti shanduro vatsva inobva itsva inokosha rwezuva 1970 vangangowedzera kuita nani nokuda kuti ikozvino tine mapindiro zvikuru kune mumanyoro ekare.

Isu kubva Swedish KJV ane maonero akasiyana. Hazvisi mukwanisi shanduro dzakasiyana nezvinotaurwa dzidziso dzechiKristu dzinokosha. Hatina nharo pamusoro Holy Scriptures, asi Ukuwo, tinoda vadzivirire Magwaro Matsvene dzaro zvinokosha rugwaro, tinotenda, maererano nokutungamirira kwaMwari hwaponeswa kuti nguva yedu. Kuti Mwari aizoita achengetedze Shoko rake uchapupu hwakajeka yeBhaibheri pachake (Isaya 40: 8. Neh. 8: 8. Pisarema 12: 6-7, 119: 152nd Matthew 5:18 Lk 16:17 VaR 15:.... 4 . 1 Pt 1: 23-25.). Zvaisazova zvakaoma chaizvo kuvimba neBhaibheri kana taisagona kuvimba wenyaya yacho zvichengeteke. Tinoziva sei kuti muenzaniso kuti hapana remangwana kuwanikwa muzvinyorwa vakura kuti vari kupfuura kunyange rakapfupikiswa kupfuura chokuArekizandiria rugwaro anoita rugwaro zvino tinotenda ishoko raMwari, haasi ikoko? Pakupedzisira, shoko rose raMwari vasanyanya.

The Bible muna 2000 akazoita nouMwari Kristu haisi mhosva utsinye, asi chete chokwadi vakatendeseka. Zvaringana kuverenga muRoma. 1: 4, apo muna 2000 Bhaibheri rinoti Jesu akagadzwa saMambo waMwari nokumutswa kwake kubva kuvakafa. Asi Jesu haana kuudzwa kuti Mwanakomana waMwari nokumutswa kwake - akazvarwa sezvo mwanakomana waMwari uye aiva mwanakomana waMwari muupenyu hwake, rufu rwake, kumuka kwake uye nekusingaperi. Uyezve, Jesu anonzi Mwanakomana waMwari ane diki ndebvu, uye kana rimwe zuva Pfugamai ndokureurura Jesu saShe, Phil. 2:11, anonyora jendurumani pamwe H duku, apo kushevedza Peter dombo ane guru C muna Matt. 16:18.

Aila anoti izvozvo FNns chinyorwa muna Mabasa. 9: 6 iyo yebhasera Received Text. Hazvina zvakarurama kuti anotevera mashoko muna Mabasa. 9: 5-6 chinoshayikwa mumanyoro dzakawanda Greek:

Ndima 5. "Zvakaoma kuti kukava zvibayo." Ichokwadi kuti mashoko aya kupotsa mumanyoro dzakawanda Greek asi ivo FNns pamwechete Manyoro ekare Latin, Vulgate. Mashoko vari muna reSiriya Peshitta mipumburu uye muzvinyorwa zvechiGiriki, bumbiro E, uye 431, asi mundima mana pachinzvimbo. Uyezve FNns mashoko muzvinyorwa zvose zvechiGiriki Mabasa. 26:14.

Ndima 6. "Zvose achidedera uye nekushamisika wakati: Ishe, chii chamunoda kuti ndiite? Zvino Ishe akati kwaari. "Mashoko aya uyewo asina mipumburu yakawanda yechiGiriki asi sezvinoita mashoko mundima 5 FNns dzakawanda zvinyorwa rweLatin, Vulgate, uye mune dzimwe muSiriya uye Coptic neshanduro yekare. Mukuwedzera FNns ava mashoko muzvinyorwa zvose zvechiGiriki sezvinoita mashoko v5 mune imwe nzvimbo iri mubhuku raMabasa (Mabasa. 22:10).

Chinonyanya kukosha kusimbisa mashoko ndima 5 uye 6 zvechokwadi kunosimbiswazve nemashoko Holy Scriptures, nokuda chete rugwaro mune mamwe nzvimbo mbiri Mabasa, Acts. 22:10, uye 26:14.

Kana kuwana zvinyorwa vakura, ichokwadi kuti nhasi tine mapindiro zvikuru kune manyoro ekare kupfuura vakanga vari 1500s. Aila nharo kuti yekare inokosha rugwaro kubva 1500s, Received Text kwakavakirwa mumanyoro 900-1200 remakore. Zvisinei, ichi Manyepo akaoma musoro. Chokwadi ndechokuti Received Text iri yakavakirwa mumanyoro ekare. Aila akabvunza mumutsetse yake yokupedzisira iyo manyoro aya. Tichave zvino kutsanangura izvi zvinyi. Asi kana tinotarisa kuti zvekare muchiGiriki, riri kubva 350 kusvika 400, saka ingaratidzika zvakasiyana kubva muBhaibheri ndima mumwe. Asi tikatarisa zvinyorwa kubva 500 kusvikira mangwanani 1500s sezvo Byzantine muzvinyorwa Mhedziso ruzhinji uye vari chibvumirano chakanakisisa.

Metzger anobvuma mu "The History of NT Textual Kuongororwa" ari Byzantine rugwaro akachengetedza munhu läsvariation kuti inogona zvomuzana remakore rechipiri kana rechitatu pashure kuwanikwa enhokwe manyoro, P45, N P46 uye P66.

Kwouzivi uye zvechitendero zvekungofungira chokuita zvakabudiswa nzira

Tisati kutarira ndima chaizvo, tinofanira kutanga kutaura kuti hatina kare nharo munyaya dzakawanda, etc. chokwadi Byzantine zvinyorwa. Zvinyorwa izvi vane kusachinja-chinja kwazvo uye ane - sezvatinoona - kuburikidza kupa Mwari akachengetedza pakutanga zvinhu rugwaro. Mwari akavimbisa kuti achengetedze Shoko rake, uye kana iri kwete Received Text iri akachengetedzwa mashoko aMwari, mashoko ari kuti Aila vanodavira kuti Mweya Mutsvene akachengetedza kuburikidza emakore? Zviri pachena kuti kubvira kare zvave vanhu, vakaita Origen, Eusebius, Westcott uye Hort zvokusarudza vakasarudzwa kuverengwa akadaro apo Jesu 'huMwari kujeka nokuti havana kutenda kuti Jesu aiva zvakafanana zvisikwa sezvo Baba. It chaizvo chaizvo kutarisirwa,

Kusarudza antibysantisk kusarudzwa nzira

Tichave zvino kupa chesamende muenzaniso sei zvakadaro zvokusarudza kusarudzwa kwacho akabvumirana munguva dzazvino. Kuti tinzwisise kuti kusarudzwa acho akaenda, uyewo tinofanira kuziva chinhu pamusoro varume vashanu vakanga vari kwema1970 akatipa itsva chikuru rwezuva uye nokushanda womuenzaniso vaishandisa. Imhandoi zvinyorwa nyasha vapepeti izvi shanu? Carlo Martini of Catholic Church akapa zvinyorwa Vaticanus, uyo anobva Alexandria. Bruce Metzger haana kushandisa Byzantine rugwaro sezvo aiona kuti yakaora. Allen Wikgren aida kushandisa kare kudzidzisa zvinhu kuedza kudzorera epakutanga. Izvi zvinoreva haana kuda kushandisa anowanika chinyorwa inowanikwa Byzantine mipumburu uye Received Text, asi aida kudzorera mashoko ane yepakutanga chimiro vakafunga vakura uye zvakawanda kuburikidza zvinyorwa kuti rakabva Alexandria. Matthew Black akafunga kuti Byzantine chinyorwa mhando akanga asiri chokutanga asi papera akabatanidza uye vamwe raAtadhi Ecclesiastical rwezuva. Pakupedzisira, tine Kurt Aland sezvo vose vane basa echiGiriki, NestleAland 1979 (Vanhu Bhaibheri uye nuBibelns hunokosha rugwaro), uye United Bible Societies rechiGiriki Text, 1975 (Bhaibheri 2000 dzinokosha ndima). Aland akanzwa kuti vakanga vasingagoni kushandisa Byzantine chinyorwa mhando, nokuti hachibatsiri kumisa epakutanga. Tinoona kuti zvose shanu vakabvumirana kuti vaizoedza kuti recreate zvakawanda epakutanga tsaru zvinyorwa kuAlexandria, uye akaona Byzantine chinyorwa mhando kuti gare gare akabatanidza nevamwe raAtadhi Ecclesiastical rwezuva. Uyezve, maererano zvose Black uye Metzger kuti mavambo evhangeri okutanga kupararira nomuromo isati akasaina nechepasi uye nokudaro akasimuka kururama. (5. Black, p. 633. 6. Metzger, p. 86) kukanganisa akaruramisa kubva kuchechi kune Byzantine manyoro, pasi pfungwa varume ava kuti.

Metzger zvakajeka yavo yokushanda wokuenzanisira mune rimwe remabhuku ake: "Kana remanyoro Baba yeChechi hwakasiyana ndima yeBhaibheri, kazhinji zvakanaka kuchigamuchira sezvo rakasiyana akazotevera rechitendero rugwaro (the Byzantine kana Vulgate)". (1. Metzger, peji 87) vakawana, wokusarudza akatorwa pana Fathers, asi tichaisa kunyatsoona kuti ichi nekubata uyewo hwaro kusarudzwa rugwaro muBhaibheri nokuti ndima.

Important zvekare

It FNns dzinoverengeka ekare, rakanyorwa nemabhii makuru, waiva kukosha vapepeti izvi nokuti vose vakanga vachembera kwazvo. Kakawanda, zvinyorwa yembiru vakura pane vaya hwakaderera nyaya tsamba. In zvatakaparidza, hatina dzakaunganidza mashoko kunonyanya kubva mabhuku JA Moorman, Manyoro Early, veChechi, uye Authorized Version, (4. Moorman) uye bhuku Bruce M. Metzger vake, A Textual Commentary on Greek New Testament, (2. Metzger) pano ari mazita mamwe zvinyorwa akanyorwa nemabhii makuru:

 1. Code Sinaiticus (ZEKARIA) kubva 300 wacho. Rine yose itsva.
 2. Code Alexandrinus (A) na 400 kuti. Rine anenge ose NT.
 3. Code Vaticanus (B) na 300 kuti. Rine zvinenge zvose itsva kunze okupedzisira mabhuku mana Testamende Itsva.
 4. Code Ephraemi rescriptus (C) ne 400 kuti. Rine NT.
 5. Code Bezae Cantabrigiensis (D) ne 400 kuti. Rine Gospels uye Acts.
 6. Code Claromontanus (D) ne 500 kuti. Anoita Tsamba dzaPauro muchiGiriki uye chiLatin.
 7. Code Basilensis (E) kubva 700 wacho. Rine Gospels.
 8. Code Washingtonianus (W) ne 400 kuti. Rine Gospels.

Uyezve FNns nezvimedu kubva nhamba zvinyorwa zviri kunyange vakwegura uye inonzi enhokwe manyoro. Tichave zvino nokutarisa imwe mundima dzeBhaibheri kuona nekubata womuenzaniso, izvi varume vashanu rikashandiswa.

Jn. 7: 8 achiri chandanga zvimwe zvinyorwa

In Jn. 7: worusere Jesu anoti mundima 8 kuti arege kukwira kumutambo muJerusarema uye mundima 10 panoti kana vakoma vake vakanga vakwira kumutambo, iye akabva ipapo. Mipumburu yakawanda shoko asi. Shoko kuchiri kukosha nokuti kana chinoshayikwa, Jesu akataura asina chokwadi. Sezvo shoko asi FNns mune zvinyorwa zvakadai yenhokwe 66 uye 75 uye rugwaro nevatsoropodzi 'kufarira manyorero Vatican, vanofanira kunge akasarudza läsarten. Pano tinogona kuona Pfupiso mukuru nemanyoro:

asi FNns mundima vachiri zvisipo ari murugwaro P66, P75, B, E, W ZEKARIA, D vazhinji manyorerwe capitalization Vulgate Greek

Tinoonawo muunganidzwa kutsigira kunyange kuva zvikuru pakati Manyoro ekare kusanganisira yenhokwe chinyorwa P66 uye P75 kubva 200. wacho. Maererano vapepeti shanu akatipa itsva inokosha rugwaro muna 1975, akabva akapa Metzger yakabudisa bhuku umo paainyora mashoko sarudzo vakaita chimwe nechimwe cheBhaibheri ndima. Pano anonyorera zvinotevera mashoko:

"The chinyorwa asi aivapowo mangwanani kuderedza kuti kusawirirana pakati ndima 8 10." (2. Metzger, pp. 185)

Iyi haisi nesayenzi mashoko, asi kunongova kubvuma pasina uchapupu. Sei wafungidzira izvi vapepeti Bhaibheri kuti vachiri zvaishaikwa kubva pakutanga? Well nekuti epakutanga raiva zvikanganiso, maererano navo, pamwe nemhaka zvokuudzwa nomuromo, vaida kudzorera mashoko pa- chimiro kunyange kana zvakanga zvakaipa. Vose Byzantine rwezuva uye Vulgate ndiyo yakazotevera Ecclesiastical chinyorwa maererano vapepeti izvi. Asi wadii kubvuma kuti kunyange vaivapo kubva pakutanga kana zvavo kufarira manyorero, iyo Vatican, uye vaviri nenhokwe zvinyorwa vane shoko asi kuti zvechokwadi? Nokuti avo yakadzokororwa rugwaro yakasiyana akazotevera yechitendero rugwaro sezvo Vulgate. Mhinduro ndeyokuti izvi shanu vapepeti kushanda muenzaniso kune zvose zviri akati kwete pakupedzisira kwakanga kutevera Vatican, asi akanga apa zvose kwete kutevera "yechitendero chinyorwa" muchimiro Byzantine zvinyorwa. Kwete akatevera Byzantine rugwaro kuti kereke yechiKristu nokutendeka trad akatungamirira anopfuura gumi emakore akanga kukosha kupfuura zvimwe. Zvakanga kupfuura zvinonyatsorehwa chinyorwa zvinhu uye zvakanga zvakakosha kupfuura zvavo kufarira manyorero Vatican akataura pamusoro pavo. Yakanga iri antibysantiska pezvaaitsigira kwaisava nevamwe chinhu izvi vapepeti shanu chinyorwa vakasarudzwa. Zvakanga kupfuura zvinonyatsorehwa chinyorwa zvinhu uye zvakanga zvakakosha kupfuura zvavo kufarira manyorero Vatican akataura pamusoro pavo. Yakanga iri antibysantiska pezvaaitsigira kwaisava nevamwe chinhu izvi vapepeti shanu chinyorwa vakasarudzwa. Zvakanga kupfuura zvinonyatsorehwa chinyorwa zvinhu uye zvakanga zvakakosha kupfuura zvavo kufarira manyorero Vatican akataura pamusoro pavo. Yakanga iri antibysantiska pezvaaitsigira kwaisava nevamwe chinhu izvi vapepeti shanu chinyorwa vakasarudzwa.

Mark. 1: 2 kana vaporofita muporofita Isaya

In Mark. 1: 2, mubvunzo ndewokuti kana kuva 'muporofita Isaya,' kana 'vaprofita'. Kune prices mbiri, yokutanga kubva Maraki uye mumwe anobva Isaya. Saka, zviri zvakarurama kunyora vaprofita. Heino pfupiso mukuru nemanyoro:

Vaporofita muporofita Isaya A, E, W ZEKARIA, B uye D ruzhinji manyorerwe capitalization Vulgate Greek

Metzger anopa zvinotevera mashoko kuti nei vakasarudza muprofita Isaya:

"Saka nyore kuona kuti nei vaya vaikopa izvozvo hwachinja mazwi" Muporofita Isaya "(the kuverengwa kuti FNns iri kare zvapupu chokuArekizandiria uye Western chinyorwa mhando) kune mamwe akawanda Nhanganyaya mashoko" vaprofita. "(2 Metzger, peji . 62)

Maererano Metzger, saka zvakanaka kuti kusarudza "muprofita Isaya," kunyange kana FNns vazhinji pakati muzvinyorwa uppercase uye lowercase tsamba vachitsigira vaprofita sezvo Isaya muprofita yakasiyana akazotevera Ecclesiastical chinyorwa (kureva Byzantine). Saka chaizvoizvo hapana yesayenzi anoshanda womuenzaniso vakatevera, asi bedzi zvokufungidzira, yokuti dzeBhaibheri raiva zvikanganiso kubva pakutanga. Cherechedza kuti manyorero ZEKARIA (Sinaiticus), iro rine zvikanganiso zvakawanda, zvakafanana kukanganisa mu Matt. 13:35, apo uyewo ndiye muporofita Isaya, asi akatorwa kubva muPisarema 78: 2nd Zvisinei kukanganisa uyu haafari kana paiva nezvimwe zvinyorwa pamwe kukanganisa chete Greek.

Mark 9:42 Ani naani anotenda kwandiri

Mark 9:42 Asi ani nani unogumbusa umwe wevacheche ava vanotenda kwandiri, ndiro shoko kwandiri Haatauri mune zvimwe zvinyorwa. Heino pfupiso yokuverenga zvinhu:

Me FNns mashoko mashoko pamusoro pangu chinoshayikwa A, B, C-2, E, W ZEKARIA, C *, D vazhinji manyorerwe capitalization Vulgate Greek

Tinotarisa pfupiso yacho rutsigiro mashoko 'ini' simba chaizvo pakati zvekare kusanganisira Vatican uye FNns tiine Vulgate uye ruzhinji manyorerwe uppercase uye lowercase tsamba. Asi Metzger akanyora zvavakataura kuti FNns Zvinogoneka kuti mashoko ave zvaisanganisira kubva zvakafanana pane muna Mateo 18: 6th Nokuda kwechikonzero ichi, vakanga vasingadi kuti mashoko aya uye akazviisa muzvikomberedzo. Asi chikonzero chikuru havafaniri kupa zviri chaizvoizvo yavo antibysantiska kushanda muenzaniso: "Kana FNns kusawirirana, zviri zvikuru kusarudza rugwaro akasiyana akazotevera vezvitendero wenyaya, kureva ari Byzantine chinyorwa. "(1. Metzger, p. 87)

Matt. 5.22 sakodzera

Asi ndinoti kwamuri: Ani nani anotsamwira umwe wake pasina chikonzero chikonzero, anova nomutoro wechikwereti kutongwa. Heano mashoko pasina chikonzero chikonzero haiwanikwi muzvinyorwa zvechiGiriki. MuchiGiriki, rinongova rimwe shoko. Heino pfupiso:

Mashoko sakodzera FNns ari murugwaro mashoko sakodzera zvisipo mundima ZEKARIA-2, D, E, W P67, ZEKARIA *, B, D-2 Ruzhinji Greek handskrifer pamwe capitalization Vulgate

It FNns rutsigiro simba pakati zvechiGiriki vakwegura uye kunyange mashoko kubva Fathers remakore rechipiri Church Kuvira pasina chikonzero chikonzero zvechokwadi asi Metzger anonyora izvi nemashoko ake:

"Paunenge uchiverenga" pasina chikonzero chikonzero "kwakapararira kubvira muzana remakore rechipiri zvichienda mberi, ndizvo vanowanzoguma kuti shoko rakawedzerwa nomunhu vaikopa chinyorwa kupfavisa pamberi rugwaro kwokuomerwa, pane shoko angadai akasiya se kufanira." (P . 11, Metzger 2)

Metzger nevamwe vapepeti chete ona zvikonzero nei shoko inofanira kunge akawedzera, asi haasi yakazarukira yokuti munhu vaikopa kubuda shoko. Nei kuita sarudzo iyi? Kana iwe unoziva kwavo antibysantiska kushanda muenzaniso saka iwe kunzwisisa sei. Ivo sarudza rugwaro dzikatsauka "akazotevera Ecclesiastical chinyorwa (kureva Byzantine). Chimwe chikonzero akadarikira pasina chikonzero chikonzero ndechokuti kereke baba Origen akanga manyoro kuti akanga ichi, asi vakafunga pasina chakanaka chikonzero chakawedzerwa. (3. Burgon, pp. 359-360)

Lk. 2:33 Joseph uye baba vake

Zvimwe zvinyorwa vane "Josefa namai vake vakashamisika ..." apo vamwe zvinyorwa vane "baba vake naamai vakashamisika ...". Kana paine kuva Josefa uye baba vake zvikuru tichifunga mhandara. Heinoi pfupiso kunze:

Zvino Josefa baba vake, uye A, E ZEKARIA, B uye D ruzhinji echiGiriki muzvinyorwa uppercase uye lowercase tsamba Vulgate ruzhinji nemanyoro ekare Latin

Tinoona pfupiso kuti vazhinji vechiGiriki muzvinyorwa uppercase uye lowercase tsamba anotsigira kuti Josefa, uye vazhinji pakati mumanyoro ekare Latin. In Tatian muunganidzwa Evhangeri ina sezvaakaita makore anenge 170, anoti Josef. Asi Cyril muzvinyorwa Jerusarema, anoshanda ari pakati 300 anoti baba vake.

Metzger rinoti ivo (kureva, vapepeti shanu) tenda kuti Chechi akaruramisa kukanganisa kudzivirira mhandara. (2 Metzger, pp. 111-112) It FNns zvekare izvo zvose anotsigira Josefa uye baba vake. Haugoni kuratidza chinhu, asi unofanira kusarudza mumwe nzira. Metzger nevamwe vapepeti vanosarudza pasina uchapupu baba vake pamwechete kururamiswa kuti mhosva paiva kubva pakutanga uye ipapo akaruramisa Chechi wokutsauka. Asi "kukanganisa" aivapo kubva pakutanga, zvino, munhu zvokufungidzira kunobva unproven kubvuma kuti zvikanganiso rwoga kunge raitika zvokuudzwa nomuromo. Uyezve, zviri mberi chinhu unproven yokufungidzira kuti kuchinjwa kwakaitika chete nomuromo. Vakaramba kutevera zvavo antibysantiska vachishanda wokuenzanisira, kusarudza rugwaro dzikatsauka "akazotevera Ecclesiastical chinyorwa", kureva ari Byzantine chinyorwa.

Matt. 6: 1 Gift kana wakanaka mabasa

KJV KJV

Kunyange zvazvo kutsigirwa hakusi simba chipo pakati dangwe Manyoro saka FNns mashoma zvekare kuti kuzvipa rutsigiro yayo. Uyezve FNns chipo pakati Tatian uye Origen zvakanyorwa. Tatian akanga achishingaira mukupera 100 uye Origen mukutanga 200 wacho. Mumwe hakufaniri akakurumbira zvakawedzerwa vatsoropodzi kuziva kuti läsvarianten "chenjera kuita mabasa akanaka" ari kufona zvakaipa izvo zvinopesana dzimwe eBhaibheri. Sezvo zvose nzira dzinogona kurondwa kudzokera mangwanani yechiKristu, chisarudzo chinofanira dzinongoitika kuziva chipo sevanorevesa sezvo rugwaro zvinofanira kuenderana nedzimwe ndima dzeBhaibheri. NdiShe pachake uyo patinofemera kunze zvose Magwaro. Asi zvinosuruvarisa sarudza vapepeti izvi wenhema pamberi zvakarurama. Vakawanda vapepeti vayo kuti paiva zvikanganiso mundima nokuda zvokuudzwa nomuromo yeChechi kubva kugadziriswa. (5. Black, p. 633. 6. Metzger, p. 86) Asi shoko raMwari zvakapfuudzwa pasi nomuromo nevanhu inhema kuti akapikisa naShe pachake paanoti "Rugwaro rwose akafemerwa naMwari." (2 Tim. 3:16)

Mark. 10:24 kuvimba nepfuma

KJV KJV

An Ruzhinji rwakapindura zvechiGiriki uye Latin yekare kutsigira kuti zvisipo mashoko ari muzvinyorwa zviviri Vaticanus uye Sinaiticus. Metzger anopa zvinotevera mashoko: The nekuomarara aJesu akanga kupomhodzwa pakatanga imwe kvalifkation inorambidza generality kwayo uye vakauya nayo pedyo akapoteredza rugwaro. (2 Metzger, p. 90) Yakanga isiri zvinonakisa manyoro zvinhu kuti akasarudza sarudzo dzavo pasina fembera kuti kunoenderana wavo kusina antibysantiska kushanda womuenzaniso.

Lk. 9:35 achida kana vakasarudzwa

KJV KJV

The uchitikurudzira manyoro acho rinopa rutsigiro Mwanakomana anodiwa. Metzger zvakataurwa ndiko:

Pakutanga muna Luke kunge akamira Akasarudzwa, kunoitika pano chete muTestamende Itsva. Kusarudza wechipiri, iyo inosanganisira zvakawanda zvakajairika okuti, imhaka kunyora pamwe Mwanakomana FL ätning anodiwa. (2. Metzger, pp. 124)

Mfråga isu: Kubva chii naJesu anosarudzwa? Sei mumwe chete mumwe chepakutanga kwave vakasarudzwa, tinofanira Mwanakomana kusarudzwa? Tine inotsiva maviri vari rinenge kusarudza kubva. Metzger zirokwazvo zvichatoitika kuti pakutanga yave akasarudzwa. Kana ukatenda kuti Magwaro Matsvene akafemerwa naMwari, asi mashoko Reusanganidzo kubva nomuromo nokusakwana kwevanhu, ipapo FNns zvikanganiso zvakawanda zvinoda kugadziriswa. Ipapo chichava musoro kutaura kuti Personne akati: "Bhaibheri ndiro kubva pakutanga uye rose basa womunhu" (8 Swedish Bible Society Annual) Personne aiva mumwe wevarume vatatu akatipa 1917 Bhaibheri chechi. Kana uchitenda kuti Personne, Bhaibheri ndiro basa murume zvino unogona kusarudza Akasarudzwa. Asi kana uchitenda kuti Rugwaro Mutsvene ndiMwari-achafema uye akachengetedzwa, ipapo sarudza Mwanakomana Wangu Wandinoda.

Jn. 6:47 Unotenda kwandiri

Jn. 6:47 Unotenda kwandiri

Zvinonyatsorehwa manyoro acho rinotsigirawo ayo mashoko nezvangu ndehwechokwadi, kunyange zvazvo mipumburu mishomanana ekare echiGiriki dzinosiya mashoko aya. Tatian akaita muunganidzwa zvomuEvhangeri ina makore 170, apo iye aneni. Metzger anopa zvinotevera mashoko:

Kuwedzera pangu zvose zvakasikwa uye hakudzivisiki. Kushamisika ndechokuti yakati vakawanda vaikopa muedzo. Kana mashoko akanga pakutanga aivapowo mundima, saka hapana tsananguro zvakanaka kuti nei mashoko akanga kusiyiwa. (2. Metzger, pp. 183)

It FNns kwete zvinyorwa zvakawanda kutevedzerwa kukanganisa ichi. Zvinonyatsorehwa manyoro acho anotipa maviri zvokusarudza. Hapana anogona kuratidza kuti mashoko akanga kubva pakutanga kana asipo. Vapepeti shanu mberi sezvo ake antibysantinska kushanda wokuenzanisira, kusarudza rugwaro dzikatsauka "akazotevera Ecclesiastical chinyorwa" riri nhandare kuti vanogona chete kuona chimwe zvinobvira chikonzero, kureva kuti vaya vaikopa chinyorwa kugadziriswa chii musingagoni pano. Vaisafanira akazaruka kune nani pachena pfungwa yokuti munhu vaikopa achisuwa mashoko maviri iwayo nokusaziva uye ipapo akatamisira kukanganisa uku kune vamwe makopi yenyu. Kana mashoko zvisipo saka panoti aninani anotenda ane upenyu husingaperi, asi zvino kushayikwa chokwadi zvinokosha kuti tinofanira kutenda muna Jesu kuti ave noupenyu husingaperi.

1 VaK. 15:47 Ishe kubva kudenga

1 VaK. 15:47 Ishe kubva kudenga

Kana kereke madzibaba sezvinotevera madzibaba kereke pamwe naShe zvaakanyora: Tetullianus, Hippolytus uye Victorinus pamusoro Pettau kubva 200 uye Basil Mukuru kubva 300 kuti. Zvinotevera Vanababa havana Ishe zvaainyora: weSaipuresi kubva 200, uye Hilary pamusoro Poitiers uye St. Athanasius kubva 300 wacho. Ndezvipi unofanira kusarudza? It FNns rutsigiro vokutanga vaviri zvokusarudza, zvose kubva chechi madzibaba Zvinyorwa zvakare zvechiGiriki. Mumwe chinyorwa dzechitendero, kureva Byzantine Manyoro vane Ishe nevamwe vezvitendero wenyaya, kureva Vulgate mipumburu havana Ishe. Metzger tsanangudza sarudzo yavo siya Jehovha. "Kana shoko (Ishe) aimbova ipapo, saka FNns pasina chikonzero nei tichifanira asiyiwa panze." (2 Metzger, p. 501-502) Zvakare zvinova pachena kuti havasi yakazaruka nokuti kunogona transcription zvikanganiso, kuti mumwe munhu akakopa kurashikirwa shoko iri. Chimwe chikonzero chingava chokuti Eusebius, uyo akatora maBhaibheri kuna Constantine. Eusebius vasingatendi kuti Jesu akanga ari Mwari. Sezvo pane kare vaiva kusiyana-siyana manyoro, sezvo FNns uyewo mukana kuti akasarudza zvinyorwa zvakanga inoenderana zvaanotenda. It FNns chinyorwa masayendisiti vanofunga maviri Manyoro ZEKARIA (Sinaiticus) uye B (Vatican) vakwegura mabhaibheri izvi Constantine zvarayirwa Eusebius. (7. Skeat, pp. 21-22) Sezvo pane kare vaiva kusiyana-siyana manyoro, sezvo FNns uyewo mukana kuti akasarudza zvinyorwa zvakanga inoenderana zvaanotenda. It FNns chinyorwa masayendisiti vanofunga maviri Manyoro ZEKARIA (Sinaiticus) uye B (Vatican) vakwegura mabhaibheri izvi Constantine zvarayirwa Eusebius. (7. Skeat, pp. 21-22) Sezvo pane kare vaiva kusiyana-siyana manyoro, sezvo FNns uyewo mukana kuti akasarudza zvinyorwa zvakanga inoenderana zvaanotenda. It FNns chinyorwa masayendisiti vanofunga maviri Manyoro ZEKARIA (Sinaiticus) uye B (Vatican) vakwegura mabhaibheri izvi Constantine zvarayirwa Eusebius. (7. Skeat, pp. 21-22)

1 Tim. 3:16 Mwari wakaratidzwa panyama

1 Tim. 3:16 Mwari wakaratidzwa panyama

Pano mubvunzo ndewekuti kuchava chinhu). Kusimbiswa kwakasimba chaizvo kuti Jesu ndiye Mwari, Mwari, kana iye (kureva. Wakaratidzwa panyama dzidziso dzakatsauka akawanda, akadai zvaJehovha, zvaizova zvakaoma kukunda vatsigiri chokwadi ichi kuti Jesu ndiye Mwari wakaratidzwa panyama akanga asiyiwa vakagadzikana . Several chechi yokutanga kumadzibaba kuti zvaakanyora, asi kereke baba Gregory weNyssa, anoshanda 300 wacho, Mwari mune zvavainyora. Maererano Metzger, vakafunga kuti nokururamiswa shoko, sezvo aidhinda angava pfungwa yakanga nesipereti zvakaipa uye akashandura nayo Mwari, zvimwe zvaungaita kuti Metzger nevamwe vapepeti akanga akazaruka munhu wose kuti aidhinda dzakachinjwa kuna Mwari kuti "kupa mukuru ndizvo zvakarurama." Metzger anotaura kusanganisira Origen rutsigiro kuti kuti, asi tinoziva kuti Origen haana kutenda dzidziso yoUtatu. (2. Metzger, p. 573-574) Paiva hondo mwari panguva 300 uye hazvisi kure Hadzisi kufunga kuti pane masimba izvo vaida kubvisa Mwari kubva murugwaro.

Mark. 16: 9-20

Vapepeti mashanu idzva chikuru chinyorwa pamusoro pfungwa kuti chikamu ichi yose huru rugwaro Evhangeri yaMako ndiyo chinamatidzwa. Kuedza kwakaitwa kubvisa zvose izvi gumi ndima muBhaibheri, asi zvino akasarudza vaverengi veBhaibheri vakawanda kwete kutenga shanduro. Saka, regai angatsunga shanduro dzemazuva ano kubvisa izvi gumi ndima, asi kutaipa kuti chiri kuwedzera kuti haisi Gospel yepakutanga, iyo inoshanda, nokuti. Somuenzaniso. 1917, Bhaibheri 2000 King James uye nuBibeln. Uchapupu kuti ndima idzi zvechokwadi ndiye simba chaizvo. It FNns 620 zvechiGiriki ane Mark, muna 618 kubva FNns izvi izvi gumi mavhesi. Zviri chete maviri zvinyorwa ZEKARIA (Sinaiticus) uye B (Vatinanus) kuti vari kurasikirwa. An mangwanani chinyorwa kubva iyoyowo, A, vane vose gumi mundima. Manyoro ose rweLatin vane mavhesi kunze K, iro rine pfupi painoperera. Vechechi vokutanga mashoko kubva izvi gumi ndima, kubva Justin Martyr ca. 150 CE .. Kuvira uye Irenaeus anotora gore 180 ndima yose kubva Mark. 16:19. Sei ndima ichawedzerwa kana zvakavapo Sinaiticus Vaticanus asati akanyorwa makore 200? Uyezve, vaviri zvinyorwa izvi, ZEKARIA uye B anosiya ndima, kusiya hombe chinhu, sechiratidzo chokuti chisipo eBhaibheri. Zvimwe vaifungidzira fnna zvisipo rugwaro unyore ikoko pashure. Text Vatsoropodzi vanoti kuti okupedzisira gumi ndima akasiyana werudzii nekuti vaviri zvinowanzoitika mashoko zvisipo, shure / musana uye pakarepo, asi rugwaro mutsvakurudzi Burgon akaita havawanzoiti nyaya uye akawana kuti mashoko aya uyewo asina dzimwe muzvitsauko Mark akawanda. Naivowo vanoti kuti Eusebius uye Jerome asina ndima idzi dzakawanda muzvinyorwa ake. Asi ichi ndicho zvikuru dzisingapindirani, nokuti zvikasadaro Vanoti vanotsigira itsva inokosha rugwaro hachisi nhamba zvinyorwa kuti zvakakosha. Asi iyi, nhamba kamwe aaiitawo. It FNns hapana vavo nharo woramira yakaoma ongororo. Zviri chaizvoizvo rakanaka kure Hadzisi pfungwa dai mumwe kuwana kuwedzera gumi ndima, kana uchiziva kuti migumisiro vari kana kuwedzera kana kutapudza.

Harisi yose manyoro acho kana mashoko kumadzibaba chechi akaita kuti Metzger nevamwe vapepeti vaiona ndima idzi vakawedzera asi avo vanoshanda womuenzaniso rwaiumbwa mitemo maviri:

 1. Apo B (Vatican) uye ZEKARIA (Sinaiticus) vari akabvuma, asi zvakasiyana nemamwe zvinyorwa tinotevera izvi zviviri.
 2. Apo FNns kusiyana saka zvakanaka kuti kusarudza rugwaro akasiyana akazotevera vezvitendero wenyaya, kureva Byzantine zvinyorwa.

pfupiso

Hatina vaenda ikozvino kuburikidza gumi nendima kuratidza sei kusarudzwa rugwaro itsva inokosha chinyorwa akaenda. Vamwe ndima idzi chokuita kupokanidzana uye vamwe nemashoko rutsigiro Jesu huMwari. Rutsigiro zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvinogona kuva rakasiyana nenzvimbo. Dzimwe rutsigiro pakati mukuru Manyoro akasimba uye dzimwe nguva simba. Asi zvikuru kazhinji Byzantine chinyorwa / Received Text rutsigiro kubva muzvinyorwa mumwe kana kupfuura chaizvo vakwegura Greek. Text Masayendisiti anoti nhasi tine kuwana zvinyorwa vakura uye nani pane vakanga vari 1500s, asi B (Vatican) akanga kare anozivikanwa 1500s uye ZEKARIA (Sinaiticus) chaizvoizvo hausi manyorero akanaka. Chinhu chinozivikanwa chokwadi chokuti FNns zhinji transcription zvikanganiso zviri chinyorwa ichi. hazvifaniri kunge ikoko manyorero zvakaipa zvakadai gave uence nayo akagashira idzva echiGiriki. Kunyange zvazvo Kuwanikwa zvinyorwa zviri nani nhasi pane vari 1500s, zvinova mubvunzo unokosha: Ndiani anofanira kusarudza? Vaya vari vaKristu uye vanodavira kuti Rugwaro akafemerwa naMwari uye akachengetedzwa nokuda kwaShe nokutungamirira kuti nguva yedu vachiita kusarudzwa orugwaro. Asi avo vasingatendi kuti Rugwaro akafemerwa, uye havatendi kuti Jehovha akakundisa rugwaro, vanoita mumwe vakasarudzwa. Nokuti kutenda zvokuudzwa nomuromo, zvinorevei kuti azvidzivirire kana FNns kusiyana acho, sarudza rugwaro akasiyana akazotevera Ecclesiastical wenyaya, kureva Byzantine. In pakudzokorora uku, tinogona kugumisa kuti kana kusarudza pakati Byzantine uye Vulgate manyoro saka vakasarudza tsaukai Byzantine murugwaro. Vaida pamusoro zvose kutevera zvavo kufarira manyoro B (Vaticanus), asi isu tinogona kuona nguva apo vakasarudza kubva chinyorwa ichi nokuti kunoenderana Byzantine mipumburu uye pakusarudzwa pakati kutevera B (Vatican) kana tsaukai Byzantine murugwaro, sezvo vakasarudza tsaukai Byzantine murugwaro. antibysantiska ichi kushanda womuenzaniso asina kudaro yaizivikanwa, mumwe anogona nezvavo rimwe remabhuku Metzger vake. (1. Metzger, p. 87) Izvi hazvisi nesayenzi basa muenzaniso asi kwakavakirwa ane musoro vasingafariri Byzantine manyoro uye Received Text. Akadaro sekuita womuenzaniso hakusi nesayenzi chete asi kutsutsa unbiblical nokuti kuteerera chipupuriro yeBhaibheri nezvake.

Kana vaKristu vanotenda kuti shoko raMwari riri patinofemera kunze uye wakasara vaifanira selection, sezvo akanga chepakutanga echiGiriki, razova FNns anomirirwa ari seboka manyoro acho, kureva ari Byzantine chinyorwa iyo zvino fck kuenderera Received Text. Asi munyama chose, itsva inokosha rugwaro, nezvikanganiso ayo uye kupesana makanga hwaro zvinenge zvose shanduro Swedish munguva kwema1900 uye mangwanani 2000 vake, kunze kwevaviri. Matanda Shanduro Karl XII Bible 1923 KJV, vose inobva Received Text. Chete muTestamende Itsva chokuita nokuchinja akapoteredza 3300 nzvimbo! Nokuti vaya vanoda kuziva zvakawanda, tinoratidza vachishanyira Website, bibel.se , apo unogona kunakirwa mavhidhiyo uye nyaya zhinji uye nharo.


Swedish KJV

Bo Hagstedt, sachigaro

André Juthe ph. D.


→ Download nyaya sechinhu PDF faira.


Ona yapfuura zvikamu:

Reformation Bhaibheri Website: www.bibel.se

Onawo:


References

 1. Bruce M. Metzger, The Text Testamende Itsva, Ndiyo Transmission, Corruption uye Restoration, 4th edition, Oxford University Press muna 1968.
 2. Bruce M. Metzger, A Textual Commentary on Greek New Testament, 2nd edition, Deutsche Bibelesellschaft / German Bible Society, Stuttgart, 8th rokudhinda. In 2007.
 3. John William Burgon, The Revision Revised, kudhinda wechipiri, Dean Burgon Society Press, New Jersey, muna 2000.
 4. JA Moorman, Early Manyoro, veChechi, uye Authorized Version, The Bible Ano Press, New Jersey, 2005. Moorman ave paainyora humboo FNns uye kunyange mashoko vanaBaba veChechi. Zvinotisimbisa akashandisa ndiye yakabudiswa Tischendorfs worusere, Nestle-Aland Shanduro 26, United Bible Societies Ref wechitatu muna 1975, mepu zvinyorwa mu The Text Testamende Itsva naKurt naBarbara Aland, CE Leggs Shanduro Matthew uye Mark, akatorwa akawanda vari akatorwa kubva Von Soden, iye uye Farstad, kuti Aland Pfupiso yebhuku eEvhangeri uye Hoskier raZvakazarurwa.
 5. Matthew Black, Peake kuti Commentary Bhaibheri, Revised Edition 1962nd
 6. Bruce M. Metzger, The New Testament, Its Background, Growth, uye Content, Abingdon Press, 1965th
 7. TC Skeat, The Codex Sinaiticus uye The Codex Alexandrinus, London, British Museum muna 1963.
 8. Mushumo Swedish Bible Society negore, maminitsi April 21 muna 1886.


Tack för att du läser Apg29. DELA gärna till dina vänner. Du kan också stödja Apg29 genom att sätta in en valfri GÅVA på BANKKONTO 8169-5,303 725 382-4. På internetbanken går det att ställa in så att du automatiskt ger en summa varje månad. Men om du hellre vill kan du SWISHA in en frivillig summa på 070 935 66 96. Tack.


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades onsdag 8 maj 2019 13:38 | | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

22 kommentarer

Robert Wed, 08 May 2019 15:53:25 +020

Den ende som kan tvivla på Jesu Gudom är den som inte blivit född på nytt, oavsett översättningar. Och oavsett översättningar vet den som är född på nytt att Jesus är Herrarnas Herre och Konungars Konung. Man vet åxå att Jesus alltid varit det för han är Alpha och Omega.

Men ok det hade ju underlättat om hela skriften var utan mänsklig bristpåverkan tex i Uppenbarelseboken där den blekgula hästen egentligen är en grön häst....

Svara


margareta Wed, 08 May 2019 19:55:04 +020

TACK FÖR DENNA PÅMINNELSE

Den Heliga Skrift, Ordet, är mina fötters lykta, ett ljus på min stig

Gud har gett oss en instruktionsbok

Ändrar man, lägger till, drar bort, då är det svårt att förstå Ordet, då är det ingen Helig Skrift längre och då blir det förvirring

Märkligt att ändra en grundtext ???

Var finns vördnaden och respekten för Guds Ord som är heligt.

Svara


Roger T. W. Wed, 08 May 2019 22:17:10 +020

Det här är fantastiskt och visar hur mycket vi behöver varandra. Vi är många som inte kan grundspråken. Var och en bidrar efter egen förmåga. Jag kan inte svetsa med pinne heller och glädjer mig över att några kan. Se beroendet i vår människofamilj.

Svara


Stefan Jonasson Thu, 09 May 2019 07:42:23 +020

Folkbibeln är en bra översättning.. När jag började läsa bibeln igen efter många år.. Efter många år i misär och hopplöshet och jag åter igen kunde gripa tag i GUDS NÅD och få tillbaka mitt hopp.. Hade läst 1917 förut.. Den var bra med en fin gammal svenska.. En översättning jag läste står det i Rom 5:1 då vi nu blivit rättfärdiga av tro har vi fred med GUD genom vår HERRE JESUS KRISTUS.. I folkbibeln står det frid med GUD det är väl samma sak egentligen.. Men fred är ett bra ord alltså vi har slutit fred med GUD genom att tro på den han har sänt.. I gamla testamentet står det att fred må man sluta med mig.. Vi har fred med GUD genom att han förklarat oss rättfärdiga.. Trots att vi egentligen inte alltid gör det som är rättfärdigt.. Vi misslyckas ibland men vi försöker han tillräknar oss inte våra synder längre vi är försonade med GUD han ser oss som rena han ser JESUS KRISTUS RÄTTFÄRDIGHET...

Svara


Alf Thu, 09 May 2019 21:36:40 +020

Jag uppskattar väldigt att Reformationsbibeln finns och de som jobbat och slitit fram den genom Guds nåd. Det är kraft i Guds Ord.

Svara


Aila Annala Fri, 10 May 2019 06:56:26 +020

Jag tänker inte gå in på själva argumentationen eftersom det redan finns alldeles tillräckligt mycket skrivet om de olika handskriftstraditionerna, även av bibeltrogna evangelikala forskare (där Hagstedts & Juthes ord "myt" verkligen inte är rätt beskrivning). Bara ett par ord om litteraturen: deras första källhänvisning är till Metzger, men varför inte ta en nyare upplaga, den fjärde från 2005? Jag skulle också vilja rekommendera Craig Blomberg: "The Historical Reliability of the Gospels" (2nd ed., 2007) och "Can We Still Believe the Bible?" (2014), bara som exempel på att det jag skrev i min artikel inte är något bara jag "hävdar".

Jag vill också påpeka att Hagstedt & Juthe verkar helt ha missat/valt bort min huvudpoäng med min artikel: jag ville vädja till den svenska kristenheten att inte smutskasta varandras bibelöversättningar eller försöka bedöma översättarnas tro. Det ger ett ytterst märkligt intryck för icketroende att de kristna bråkar om sin egen heliga Skrift och ifrågasätter varandra. Jag menar att varje bibelläsare kan i alla seriösa bibelöversättningar hitta allt människan behöver för sin frälsning, och ingen översättning är fullkomlig, så låt oss tacka Gud för att vi har så många översättningar som kan komplettera varandra. Är det inte det viktigaste att folk läser Bibeln, oavsett översättning? Väldigt många kristna läser långt värre saker än en kanske något bristfällig Bibel, med både texter och bilder av betydligt mer tvivelaktiga skribenter än några bibelöversättare! Har inte många kristnas oro blivit ganska missinriktad?

Svara


Lena Henricson Fri, 10 May 2019 13:25:11 +020

Svar till Stefan Jonasson .

Så fint att du kom tillbaka till din tro på JESUS! 💕✝️💕Då blev det glädje hos Gud och änglarna i himlen. 🎶🌸🎶🌸🎶

Svara


Lena Henricson Fri, 10 May 2019 13:26:28 +020

Svar till Aila Annala.

Håller med dig! 👍🌹

Svara


Mikael N Sat, 11 May 2019 00:04:15 +020

Är det någon som har några åsikter om King James-bibeln på svenska? Vad ser ni för för- och nackdelar med denna i jämförelse med Reformationsbibeln?

Svara


Leif Sat, 11 May 2019 09:17:16 +020

Svar till Mikael N.

ReformationsBibeln är bättre för egen del eftersom den är på svenska!

Men KJW är bra också! 🙏

Svara


Mikael N Sat, 11 May 2019 12:59:59 +020

Svar till Leif.

Jag syftade specifikt på de svenska översättningen av KJV – http://nyatestamentet.nu/

Jag tycker språket är lite otympligt, då man verkar strävat en mer eller mindre bokstavlig översättning av 1600-talsengelska till svenska.

Sedan delar jag inte heller deras översättningsfilsofi – att just King James-bibeln (alltså inte bara de grundtexter den bygger på) skulle stå under ett löfte om ofelbarhet. Det är ju en väldigt vanlig uppfattning i USA bland t.ex. oberoende baptister eller primitiva baptister.

Svara


Bo Hagstedt Sun, 12 May 2019 10:45:14 +020

Svar till Aila Annala.

Aila Annala undrar över varför vi inte har använt oss av en nyare upplaga av Metzgers bok. Hon föreslår fjärde upplagan från 2005 av boken ”The Text of the New Testament, It’s Transmission, Corruption and Restoration”. Men våra citat från den boken är från fjärde upplagan. När en bok tar slut så gör man nya tryckningar. Om det sker förändringar i textinnehållet så blir det en annan utgåva än den första (utgåva= reviderad upplaga). Men tryckningen 2005 är inte en ny utgåva utan en ny tryckning av samma utgåva som 1968. Det innebär att innehållet i boken från 1968 och 2005 är detsamma. Om Aila har upptäckt några skillnader, mellan boken som trycktes 1968 och 2005 som berör våra citat, så vill vi gärna få veta det, vi önskar bara försvara Guds ord med hjälp av sanningen. Men i så fall har förlaget missat att ange att 2005 är en ny utgåva vilket vore ytterst osannolikt.

Orsaken att vi valde att ge ut en sammanställning över handskriftsbevis var att Annala hävdade att Reformationsbibelns grundtext bygger på handskrifter från 900 - 1200 talet. Vi har lagt fram konkreta bevis på att det inte stämmer. Vi är väl medvetna om att det finns fler än Annala som gör liknande påståenden. Det gör emellertid inte dessa påståenden mer berättigade. Även om Erasmus inte hade tillgång till äldre handskrifter än från 900-talet när han gjorde sin sammanställning, så har senare textfynd visat att Textus Receptus har stöd även från gamla handskrifter. Det blir därför missvisande att påstå att Textus Receptus bygger på handskrifter från 900 - 1200 talet som Annala och andra textkritiker gör.

När det gäller Annalas huvudpoäng att vi inte ska bråka om den heliga Skrift så tänker hon mycket på hur icke kristna ska uppfatta oss kristna. Hon tycker att det viktigaste är att vi läser Bibeln oavsett vilken översättning vi använder. Detta är ett felaktigt resonemang. Det viktigaste är inte hur icke kristna ser på oss utan hur Gud ser på en bibelöversättning, eftersom det är den heliga Skrift som Gud själv är författare till. Om en översättning inte säger hela sanningen om Jesus, Guds Son, eller till exempel hur vi blir frälsta, så behöver vi reagera och säga ifrån. Man kan bli frälst genom bara vissa delar av bibeln t.ex. Johannesbreven eller ett enda av evangelierna (som det varit under kommunistregimer för många kristna) eller utan någon bibel alls. Men det är inget skäl mot att göra allt man kan för att få den bästa möjliga översättningen av en korrekt grundtext och att kritisera de översättningar som inte håller det måttet. Vår respekt inför Gud och sanningen bör inte ge oss något annat val.

Annala bortser från det faktum att det är viktigt vilken tro man har när man sorterar bland handskrifterna för att välja ut rätt grundtext till Bibeln. Om man har fel tro eller fel utgångspunkt så kan det påverka vilka handskrifter man väljer som äkta och ursprungliga. Vi har lagt fram tydliga bevis för att de fem män som gav oss den nya grundtexten till Nya Testamentet hade fel utgångspunkt och därmed valde fel handskrifter. Det är också så att om man har fel tro när det gäller grundläggande kristen tro, så kommer det att påverka översättningen. Vår avsikt har aldrig varit att "smutskasta" Bibel 2000, men däremot har vi önskat göra varje bibelläsare uppmärksam på dess uppenbara brister. Det är en plikt för varje lärjunge till Jesus att påpeka när hans ord och budskap inte återges korrekt. Även utgivarna till Folkbibeln har kritiserat Bibel 2000, även om de använder samma grundtext. Självklart blir Folkbibelns översättning bättre än Bibel 2000, av den enkla anledningen att enbart kristna, som är födda på nytt, har medverkat i översättningen. Så är inte fallet med Bibel 2000. Hur ska man kunna översätta den heliga Skrift om man inte är född på nytt? Det är ett känt faktum att inte alla som medverkade i översättningen av Bibel 2000 var födda på nytt. Till och med sådana som inte tror att det finns någon Gud har medverkat. För den som vill veta mer om Bibel 2000 och dess brister kan läsa Leif Johanssons skrift: Kan man lita på Bibel 2000?

http://www.dragenut.se/filer/Kan%20man%20lita%20pa%20Bibel%202000.pdf

Sammanfattningsvis, så är vår huvudpoäng att när det gäller en översättning av Bibeln, så gör man det för Herren. Det viktigaste blir då att i gudsfruktan göra sitt bästa för att få fram en översättning som kan bli godkänd av Herren. Om det är något som vi människor anser att vi ska kunna lita på så är det Bibeln. Den är ju fundamentet för de kristna lärorna. Därför menar vi att det är viktigt att välja inte bara en bra översättning utan en bra översättning av en korrekt grundtext. Det finns i Sverige idag både bra och dåliga översättningar av Bibeln. Om vi läser en bra bibelöversättning och gör som det står så blir det bra frukt i våra liv, men om vi läser en dålig översättning, som är full av motsägelser och felaktiga påståenden, så blir frukten i våra liv sämre. Det bästa är om folk läser en Bibel som är en bra översättning av den korrekta grundtexten.

SVENSKA REFORMATIONSBIBELN

Bo Hagstedt, Ordförande

André Juthe Ph. D.

Svara


Torbjörn S Larsson Sun, 12 May 2019 13:46:43 +020

Värdefulla tankar.

Det är värdefulla tankar Bo ger oss. Alltför ofta har de psykologiska ställningstagandena, ofta undermedvetna, förbisetts då en bibelöversättning debatterats. På ett föredömligt sätt så guidad vi igenom avsnitt efter avsnitt och slipper den pösigt överlägsna ton som man annars använder mot lekmän.

-- En översättning ska vara en översättning. Inte en förklaring till det man uppfattar vara textens mening som man ofta ser i NT av bibel 2000. Dock anser jag deras översättning av GT är betydligt bättre. Luthers översättning av profeterna i GT tycker jag verkar vara lite av ' skjuta från höften '. Men å andra sidan gav han ju oss hela Bibeln på vårt eget språk. Den som alla talar illa om, fribaptisten Helge Åkesson översatte alltihop. När jag grunnar över något så går jag alltid dit eller så tar jag omvägen över Peter Fjellstedt kommentarer som hanterar K XII:s översättning ( Reformationsbibeln).

Reformationsbibeln känns äkta och har ett friskt språk. Hoppas bara att deras pågående översättning av psaltaren i GT kan behålla ordvalörerna och samtidigt få den fina poetiska klangen som lever i 1917 - års översättning!!

Svara


Leif Sun, 12 May 2019 17:45:58 +020

Svar till Mikael N.

Jaha du👍

Den har jag missat helt....

Svara


Mikael N Mon, 13 May 2019 10:45:51 +020

Jag satt och funderade, och tänkte att många av de grupper (åtminstone i USA) som hårdast driver KJV-onlyism eller försvarar Textus Receptus eller majoritetstexten, också är rörelser som företräder baptistisk successionism, dvs. att det finns en obruten kedja av baptistiska församlingar allt sedan nytestametlig tid. Hur ser ni på det?

Svara


Christer Åberg Mon, 13 May 2019 12:17:31 +020

Svar till Mikael N.

"Hur ser ni på det?"

Artikeln handlar om grundtexten och Reformationsbibeln. Alltså ingen diskussion som inte har ämnet att göra.

Svara


Torbjörn S Larsson Mon, 13 May 2019 21:07:38 +020

Svar till Mikael N.

Utan tvekan fanns det grupperingar där det förekommit bibelöversättningar på landets språk långt före Luther och Wycliffe. Då jag gick i skolan framställdes Luther lite som en superhjälte som översatte NT av Reformationsbibeln på tre månader! Onekligen en bragd. Men vad få vet är att det innan honom fanns minst 14 översättningar till tyska språket...En del av dessa hade anknytningar.

Men egentligen var det ju katoliken Erasmus som fixade sammanställningen av grundtexten. Medans hans kollegor ägnade sig att bränna upp både biblaröversättningar och ägare till dessa.

Svara


Aila Annala Tue, 14 May 2019 10:36:27 +020

Som jag redan skrivit väljer jag att inte gå in på någon närmare argumentation mot Hagstedt & Juthe, av just den anledning jag redan nämnt: det finns alldeles tillräckligt mycket skrivet om bibelhandskrifter för att den som vill kan bekanta sig med dem själv. Jag skulle bara önska att alla läste på och tänkte efter lite, innan man kommer med så bergsäkra åsikter om andras arbeten och försök till bevisföring mot dem.

Jag skulle också fortfarande vilja vädja till kristenheten att hålla en lite ödmjukare och respektfull attityd mot våra vedertagna bibelöversättningar – inte bara för icketroendes skull utan också därför att Bibeln varnar oss för att döma. Jag orkar inte tro att Hagstedt & Juthe är kapabla att bedöma hur Gud ser på våra olika bibelöversättningar utan får nog (precis som jag och alla andra) nöja sig med att vi är begränsade människor allesammans. Om det nu vore så bekymmersamt att bara en enda svensk bibelöversättning är ”den rätta”, så måste alla deras tro ifrågasättas som blivit troende tack vare och rättat sitt liv efter en annan översättning. Jag har lite svårt att tro att Hagstedt & Juthe riktigt vill gå så långt, och just därför vore lite mer ödmjukhet på sin plats. Självupphöjelse och ifrågasättande av andra väcker inte den respekt som de antagligen strävar efter.

Jag möter ständigt uppriktiga och ärliga, kompetenta och gudfruktiga kristna i olika sammanhang som verkligen inte uppfattar sina bibelöversättningar på det sätt som Hagstedt & Juthe (och många andra) vill hävda att de är (att de t.ex. skulle nedgradera Jesus gudom). Jag har på mina föreläsningsresor och i andra sammanhang fått försöka försvara andra bibelöversättare – faktiskt också Reformationsbibeln! – just därför att alla översättare är bristfälliga människor och i behov av samma Guds nåd och förlåtelse som alla andra, och kan göra oss skyldiga till många felbedömningar och misstag. Men dömande attityder mot andra har jag aldrig kunnat försvara, oavsett varifrån de kommer. Jag känner personligen andra bibelöversättare och representanter från olika bibelsällskap (bl.a. har jag suttit som Biblicas representant i våra gemensamma möten kring Bibeln, dess översättning och spridning), och jag hyser en stor respekt för dem som arbetar med Guds Ord, även om vi inte alltid tänker lika i varje detalj. Vi strävar efter samma mål, att göra Jesus känd som världens Frälsare och försöka övertyga människor om att han är ”vägen, sanningen och livet.”

Aila Annala

Svara


PT Tue, 14 May 2019 10:45:51 +020

Svar till Aila Annala.

Väldigt bra kommentar Aila!!!!

Svara


Stefan Jonasson Tue, 14 May 2019 23:59:48 +020

Summan av GUDS ORD är sanningen står det i bibeln... Inte bara enskilda verser.. Som man gör olika doktriner av.. Det går att läsa alla översättningar och räkna ut vad GUD vill säga till oss ödmjuka er för GUD så ska djävulen fly från er... Och han skall upphöja er och ära er (visa sin vilja).. Tack för alla som bevarat skriften och forskat i skrifterna under alla århundranden..

Svara


André Juthe Fri, 17 May 2019 16:49:33 +020

Vi noterar att Aila inte går i svaromål på sakfrågan på någon enda punkt av det vi tagit upp. Vi håller med henne på den punkten att vi inte anser oss kapabla att bedöma hur Gud ser på de olika bibelöversättningarna. Annala varnar för att vi inte ska döma. Om hon vill påstå att vi är dömande, så tar hon fel, vi har enbart gjort en bedömning av en översättning (Bibel 2000) och talat om att den inte säger sanningen på flera ställen.

Vidare efterlyser Annala mer ödmjukhet och varnar för ”självupphöjelse” och ”ifrågasättande”. Vi har svårt att känna igen denna beskrivning. Är vi mindre ödmjuka än de som gav oss den nya grundtexten 1975? De anser med ”absolut säkerhet” att de sista tolv verserna i Mark. 16:9-20 inte är ursprunglig text utan har blivit tillagt. Vi har gått igenom det samlade handskriftsmaterialet och gått igenom alla deras argument. Både vi själva och erkända textforskare har kunnat konstatera att inte något av deras argument håller. Varför är vi mindre ödmjuka när vi säger att de tolv verserna med ”absolut säkerhet” är äkta och ursprunglig? Det märkliga är att när vi hävdar att just Textus Receptus är den korrekta grundtexten, så är det brist på ödmjukhet. Men om Annala och andra nutida översättare hävdar att den nya grundtexten är den rätta, så är man istället ödmjuk!

Men att hävda att de som förespråkar någon annan grundtext än Textus Receptus inte skulle göra precis samma ”självupphöjande” anspråk är naturligtvis felaktigt. Ty att hävda att en grundtext är den korrekta är rimligtvis – från ett kristet perspektiv det samma som att hävda att Gud anser att den är korrekt. Eller Menar Aila att en grundtext kan vara korrekt samtidigt som Gud anser att den inte är korrekt? Annala: skriver vidare: ”Jag skulle bara önska att alla läste på och tänkte efter lite, innan man kommer med så bergsäkra åsikter om andras arbeten och försök till bevisföring mot dem. ” Ok, men det är ju precis det som vi gjort med åtskilliga debattartiklar, och frågan är om det är vidare ödmjukt att antyda att dessa artiklar visar att vi inte är pålästa och har sysslat med stor eftertanke? Speciellt när man inte på någon enda punkt visar att vi har fel i sak? Är det ödmjukt? Det är också svårt att se varför vi inte kan ha respekt för dem som arbetar med Guds ord samtidigt som vi hävdar att Textus Receptus är den ursprungliga texten. Det ska tilläggas att vi har djup respekt för både Ailas och Biblicums arbete, men vi delar inte ståndpunkten att Textus Receptus bör ersättas av den reviderade texten. Varför är det ”dömande” att förespråka Textus Receptus men inte dömande att förespråka den reviderade ”moderna” textsammansättningen?

Annala hävdar vidare i sitt inlägg att det ”vore bekymmersamt om bara en enda svensk översättning är den rätta. Vidare då: ”måste alla deras tro ifrågasättas som blivit troende tack vare och rättat sitt liv efter en annan översättning.” Detta är inte något som vi har påstått. Vi har istället hävdat att man kan bli frälst genom att läsa de flesta bibelöversättningar som vi har samt att man även kan hitta värdefull undervisning för de kristna. Men om man läser ett av de bibelställen som lär fel och följer det, då kan man komma fel, såsom t. ex. om man läser 1 Petr. 2:2 där det står i den felaktiga grundtexten att man kan ”växa upp till frälsning”. Om man följer denna undervisning och förbiser det faktumet att vi måste bli födda på nytt, dvs. omvända oss, för att bli frälsta, då blir det fel. Frälsning är inget man kan växa upp till, det är bara något man kan ta emot som en gåva.

Vi håller med Annala på den punkten att vi alla är bristfälliga människor som är i behov av samma Guds nåd och förlåtelse inklusive bibelöversättare. Vi har aldrig ägnat oss åt att döma andra bibelöversättare eller de som gav oss den nya grundtexten. Inte heller har vi kommit med några personliga anklagelser. Däremot har vi lyft fram vilken tro och övertygelse de hade som gav oss den nya grundtexten, eftersom det i mycket hög grad påverkade deras urval av text.

Annala har meddelat att hon inte avser att gå in argumentation angående huvudämnet för vår artikel, den rätta grundtexten till Nya Testamentet, så därför betraktar vi debatten som avslutad. Christer Åberg har meddelat att debatten ska handla om detta och inget annat.

Läsarna får själva bedöma vilken position det är som har de bästa argumenten för sig.

Med önskan om Guds rika välsignelse,

SVENSKA REFORMATIONSBIBELN

Bo Hagstedt, Ordförande

André Juthe Ph. D. Informationssekreterare

Svara


SAS Fri, 17 May 2019 21:30:42 +020

Svar till André Juthe.

Bra skrivit kära bröder i Kristus! Jag har köpt många Reformationsbiblar av er och den översättningen känner jag mig trygg med. Jag har i mina samtal med er upplevt en sann ödmjukhet i ert arbete med att översätta. Ännu en gång vill jag säga tack från mitt hjärta till ert arbete och ser framemot att se hela Bibeln översatt.

Med Varma Hälsningar

En som är trogen köpare av Reformationsbibeln

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 29, tisdag 16 juli 2019 kl. 07:55

Jesus söker: Reinhold, Reine!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
måndag 15 juli 2019 22:12

Varför kan jag inte känna glädjen att leva Jesus hjälp mig att få skrattet tillbaka inte att jag önskar att mitt liv tar slut krafterna har sina över min oro över min son och mina kära barnbarn

Morsan reklam


Aktuella artiklar


Senaste kommentarerSTÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp