626 online! | Sidvisningar idag: 127 730 | Igår: 258 926 |

www.apg29.nu


Kommentarer av

Holger

40 kommentarer
 


Holger kommenterade Domedagsmänniskor

Svar till Bertil Rosenius.

Hej Bertil!

Tack för alla genomtänkta tankar du förmedlar.

När det gäller det du skriver så skall man väl se det som att de sista ju vredesskålarna handlar om Guds vrede, det är ju uttryck i själva benämningen vad dessa. Det betyder inte att de andra sju inseglen och basunerna är inte farliga. Tvärtom så drabbas mer än halva jordensbefolkning och där under dessa.

Jag ser det som att det är under de sista tre och ett halvt åren som detta utspelas, den första delen kan snarare ses som en tid av förförelse genom Antikrist, de som accepteras honom kommer sedan under dessa tre och ett halvt sista åren att drabbas av Guds vrede över sig och Antikrists rike.

Vad jag är rädda för är att man genom olika förkunnelse betonar att det eller det måste ske innan Jesus kan komma, det är olyckligt – då väntar man inte Jesus idag och det får med sig konsekvenser för vakenhet, verkande och helgelse. Jag skulle aldrig våga påstå att något måste hände innan Jesus kommer tillbaka, det kunde vara förödande och invagga i säkerhet.

Att vi däremot kanske om Herren dröjer, kommer att drabbas av en mycket svår tid, det är jag medveten om, det är väl få som varnat för krig mot Sverige som jag har gjort och det har mött motstånd från de som aldrig tål höra ett allvarligt budskap.

Inför en ett sådant eventuellt krig och dess svårigheter har både jag och andra kristna gjort förberedelse. Så summa: Vi måste ha högsta beredskap för att Jesus kan komma när som helst, likaväl som om att det kan bli svåra tider för oss om Han dröjer.

Allt Gott!

- 10/12-18 20:07 -


Holger kommenterade Insändare i Hallmedia om firandet av världens Frälsare

Svar till Ingela Kårhammer.

Idag var insändaren med i Värnamo Nyheter.

Tac Gud!

- 10/12-18 13:57 -


Holger kommenterade Domedagsmänniskor

”Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer.” Upp. 7:9.

Denna beskrivning om människor i himlen finns redan i den sjunde kapitlet. Det Johannes fick se här ned-skrivs redan innan alla de kapitel som i fortsättningen, fram till det 19:e, beskriver nöden under den svåra tiden på jorden. Här ser vi alltså en skara från hela världen i himlen. Det är de frälsta som finns där, om de är där hur skulle de då kunna genomgå vedermödan då de är i himlen?

Nej, det är därför att de har varit med om det som vi tidigare har citerat från 1 Tess. 4:16-17. Det handlar om uppryckande av de troende, de som redan avlidit i tron på Jesus samt de som lever då Jesus kommer för att hämta hem sitt folk. Innan den händelsen finns de inga kristna i den himmelska härligheten. Nu ser vi alltså de frälsta vara där, det innebär att Jesus har hämtat hem sitt folk innan dessa att hela vedermö-dans lidande sker på jorden.

Vi skall också se på denna vers: ”Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans boning, dem som bor i himlen.” Upp. 13:6. I Studie Bibeln finns kommentarer och vi skall citera från den angående denna vers: ”I 13:6 sägs det att Antikrist talar hädiskt mot ´dem som bo i himlen´ och de som bor där kallas Guds boning eller tabernakel. Denna bild av församlingen använder både Paulus, 1 Kor. 3:16-17, och Petrus, 1 Petr. 2:5. Här sägs det alltså uttryckligen att under den antikristliga tiden bor församlingen i himmeln.” Slut citat Studie Bibeln.

Det skulle egentligen inte behövas fler vittnesbörd än dessa verser, för att få klarhet i den fråga som vi behandlar. Vi skall ändå fortsätta och se på fler argument angående detta. Vi vänder oss till vad Jesus un-dervisar då han talar om sin återkomst och hur vår ställning är i förhållande till den: ”Men när det här bör-jar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig." Luk. 21:28.

Jesus har dessförinnan talat om det som skall ske på jorden, det är en allvarlig beskrivning. Han stannar inte vid det utan han säger att för de som tror på honom gäller ”för er befrielse närmar sig”. En befrielse från den svåra tiden som kommer.

Jesus återkommer några versar senare efter den citerade och säger: ”Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen." Luk. 21: 36. Här talas det alltså om: ”att undfly allt som ska ske”. Det säger oss att det är något svårt, eftersom det handlar om att undfly detta. Även det pekar på att ett uppryckande av de troende sker före den svåra nöden.

Innan Jesus äger det, kommer han med uppmaningen: ”Var ständigt vakna”. Den andliga vaksamhet är alltså viktig och vi behöver ta till oss detta i vår tid så att vi ser vad som håller på att hända och tecken som pekar på Jesu återkomst. Om vi inte är vakna över dessa, kan vi lätt tro att det dröjer innan Jesus kommer åter. Därför är en profetisk förkunnelse nödvändig för att hålla de troende vakna inför Jesu tillkommelse.

Det finns också andra aspekter som kan ses på frågan om Jesu tillkommelse. Något som framkommer är att den sker plötsligt och oväntat, exempelvis i denna vers: ”Var därför beredda också ni, ty i en stund ni inte väntar det kommer Människosonen.” Matt. 24:44.

Det handlar alltså om att det sker oväntat, inget tyder på hans kommande. Om detta skulle ske efter ve-dermödan, så finns det alla anledning att vänta Jesus på grund av alla de stora omvälvningar som skett på jorden. Ja, man kanske till och med skulle kunna räkna ut när Jesus kan väntas, om man utgår från den tid av sju år eller tre och ett havt år som anges som en tidsangivelse i Uppenbarelseboken. Men vi vet att ti-den för Jesu tillkommelse går inte att räkna ut, därför talar också detta emot det.

Vi skall se på ett ytterligare argument i frågan vi behandlar. Vi har alltså konstaterat att det blir en full-ständigt omvälvande tid innan Jesus stiger ner till Olivberget, inget kommer då att vara sig likt på jorden. Om vi ställer detta i kontrast till vad Jesus undervisar då han skall komma, är det en helt annan bild: ”Så som det var på Noas tid, så ska det vara under Människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken. Då kom floden och gjorde slut på dem alla. På samma sätt var det på Lots tid: de åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, men den dag då Lot läm-nade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt ska det bli den dag då Människosonen uppenbarar sig.” Luk. 17:26-30.

Den beskrivning med bilder från tiden på Noas och Lots tid, de ger vid handen att livet har sin gilla gång vid Jesu återkomst. Människor lever ett helt vanligt liv, det framgår av det beskrivna. När vedermödans svåra tid går över jorden är allt upp- och nervänt, inget normalt liv förs då, med det i tanken pekar inget på att Jesus kommer vid en tidpunkt då denna vedermöda pågår.

Förutom denna lärdom, som vi kan hämta från undervisningen om hur det var på Noas och Lots tid, finns det mer som också kan vara riktmärke för att Guds folk blir räddade undan vedermödan. Som vi ser av det som hände vid dessa två tillfällen på Noas och Lots tid, är att innan domen kom över jorden och över Sodom och Gomorra, var Guds folk i säkerhet. Noas och Lots familjer var räddad innan domen inträffade. Här kan vi se förebilder till räddningen innan vedermödan går över jorden.

Den tid som skildras som den stora nöden i Uppenbarelseboken, är en tid då Gud kommer att gå till rätta med den ogudaktighet som nått sin kulmen. Det sker genom att insegel bryts, basuner ljuder och vre-desskålar töms över jorden, så beskrivs det i Uppenbarelseboken. Vi tar med en vers från de beskrivningar-na: ”Och jag hörde en stark röst från templet säga till de sju änglarna: ´Gå ut och töm Guds sju vredesskå-lar över jorden.´" Upp. 16:1.

På detta sätt beskrivs Guds vrede över synden. Skulle Guds folk vara kvar på jorden och drabbas av den? Det är otänkbart att Gud skulle utgjuta sin vrede över de som tillhör hans folk, de är ju ”hans älskade barn”, Efs 5:1. Hans folk skall vara räddade och beskyddade under denna tid. Redan i GT finns det något som visar på detta: ”Kom, mitt folk, och gå in i dina kamrar, stäng igen dörrarna efter dig. Göm dig ett litet ögonblick tills vreden har gått förbi.” Jes.26:20. Det som beskrivs som ”kamrar”, det kan ses som de himmelska bo-ningarna, där inget kan drabba dem som är där.

Att detta bibelord syftar till tiden vid Jesu tillkommelse och vedermödans tid, det ser vi av den föregående versen och den efterföljande. Vi tar först del av versen i den föregående: ”Dina döda ska bli levande, mina dödas kroppar ska uppstå. Vakna upp och jubla, ni som bor i stoftet, för din dagg är ljusets dagg, och jorden ska ge igen de avsomnade” Jes. 26:19. Här ser vi att de dödas kroppar skall uppstå, det är precis det som Paulus har beskrivit skall ske i samband med hans tillkommelse och då uppryckande sker, se 1 Tess. 4:16-17.

Vi läser också den efterföljande versen av den först citerade: ”För se, Herren kommer ut ur sin boning för att straffa jordens invånare för deras missgärning. Jorden ska blotta sina blodskulder och inte längre dölja sina dräpta.” Jes. 26 21. Här är en beskrivning på vad vedermödan handlar om, nämligen hur Gud träder fram för att straffa de ogudaktiga, det är genom vredesdomarna som är beskrivna i Uppenbarelseboken.

I Paulus brev, 1 Tess, det som innehåller beskrivningen av de dödas uppståndelse och uppryckande, finner vi ytterligare vägledning: ”och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda: Jesus, som räddar oss från den kommande vredesdomen.” 1 Tess. 1:10. Även här framgår det att Gud kommer att rädda sitt folk undan den vredesdom som kommer över världen. Räddningen för de som då lever sker alltså genom uppryckandet som han senare beskriver i detta brev.

”Summan av ditt ord är sanning.” Ps. 119:60.- 10/12-18 09:03 -


Holger kommenterade Insändare i Hallmedia om firandet av världens Frälsare

Svar till Ingela Kårhammer.

Jag sände till VN, men det har inte kommit in, så gör gärna det!

- 9/12-18 12:44 -


Holger kommenterade Domedagsmänniskor

Svar till JL.

Jl, Du skriver: "Kan det vara så att du VILL att Jesus kommer och därför ändrar innebörden?" Man kan också vända på frågan och fråga om du INTE VILL han skall komma när som helst?  Det är viktig att skilja på då Jesus kommer, det är inte änden, den kommer först efter tusenårsriket. Personligen skull jag aldrig våg påstå att inte Jesu kan komma nu - det kan få många att slå sig till ro och inte vänta Jesus nu eller bli frälst nu, utan skjuta på det. Det är ett stort ansvar att vagga in människor i att det kan gå lång tid innan Jesus kommer.

- 8/12-18 17:55 -


Holger kommenterade Domedagsmänniskor

Svar till JL.

”Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.” Matt. 24:14.

Det verkar finnas ett ganska utbrett missförstånd när det gäller denna bibelvers. Många tycks tro att Jesus inte kan komma tillbaka än, eftersom inte alla folk har hört evangelium. Först måste man se att när lärjungarna frågar Jesus i Matt. 24:3, är det tre frågor som ställs: ”När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: Säg oss: (1) När skall detta ske, och (2) vad blir tecknet på din återkomst och (3) den här tidsålderns slut?”. Jesus ger ett svar på varje fråga och det är av stor vikt att inse vilket svar som hör till respektive fråga. Om man ser till bakgrunden till den första frågan förstår man att den berör templets förstörelse. Se versarna: Matt. 24:1-2.

Det är ett missförstånd att tro att evangeliet måste predikas i hela världen, och att detta skulle vara ett tecken som måste fullbordas innan Jesus kan komma tillbaka. Läser man noga ser man att svaret, när detta skall ha skett, inte är ett tecken på Jesu andra tillkommelse. När predikandet för alla folk är avklarat, då säger Jesus ”skall slutet komma”. Alltså inte när Han kommer igen, utan efter fredsriket, när denna värld nått sitt slut och evigheten infaller. Då är slutet kommet. Fredsriket, som varar i tusen år, skall följa efter Jesu tillkommelse.

Vi måste ha klart för oss att när Jesu andra tillkommelse sker, avbryts församlingens tidsålder och de troende tas hem till himlen. Därefter påbörjas alltså den sista tidsperioden med fredsriket. Det är under denna period Jesus skall regera från Jerusalem, efter det att han har kommit tillbaka i synlig gestalt, och den dramatiska tid som brukar kallas för vedermödan, passerats. Då är också judafolket i sin helhet återförsamlat i sitt land. Judarna kommer då alltså att vara i Jesu omedelbara närhet kring hans tron i Jerusalem. De kommer också att tjäna som ett missionerande folk och förkunna ”evangelium om riket.” Det handlar om det rike där Jesus är konung. Det finns flera bibelställen som talar om detta, exempelvis: Jes. 2:1-4, Jes. 24:23, Mika 4:1-7. Jesaja beskriver hur judarna skall vara det stora missionsfolket: ”Jag känner deras gärningar och deras tankar. Den tid kommer då jag skall samla alla hednafolk och tungomål, och de skall komma och se min härlighet. Jag skall sätta ett tecken ibland dem. Några av dem som blir räddade skall jag sända som budbärare till hednafolken, till Tarsis, till Pul och Lud, bågskyttefolken, till Tubal Javan, till kustländerna i fjärran, som inte hört talas om mig eller sett min härlighet. De skall förkunna min härlighet bland hednafolken.” Jes. 66:18-19. Ett annat bibelställe, som hänvisar till samma tidsperiod är Sakarja 8:23: ”Så säger HERREN Sebaot: På den tiden skall tio män, av alla språk och länder, gripa tag i mantelfållen på en judisk man och säga: ”Låt oss gå med er, för vi har hört att Gud är med er.” Detta sker alltså i framtiden, under fredsriket, eftersom judarna ännu inte sett att Jesus är den Messias som de väntar på.

Missuppfattningen om och när världsevangelisationen är fullbordad har olika bibellärare klargjort och vi vill med denna artikel också göra det. Det behövs inte minst med anledning av alla de som tror att Jesus inte kan komma än, på grund av att missionsuppdraget ännu inte är fullbordat. Men så förhåller det sig alltså inte, utan Jesus kan komma när som helst!

- 8/12-18 12:41 -


Holger kommenterade Rysslands spel med krig som insats

Svar till Thomas.

Precis, det är Guds vrede som vi skall vara rädda för - den kan komma genom Rysslands agerande. Vem skulle annars vilja kriga i Sverige. 

- 4/12-18 09:10 -


Holger kommenterade Rysslands spel med krig som insats

Svar till Thomas.

Var tacksam till Gud för det, men kom ihåg varningarna när det sker.

- 3/12-18 19:27 -


Holger kommenterade Boknyhet: Han & hon - Livsviktig relation

Ja, det gör det, du kan sända ett mejl till adressen.

Med vänlig hälsning

Holger

- 26/9-18 00:08 -


Holger kommenterade Har den röda kvigan hittats i Israel?

Svar till Tror.

Nej, självklart skall vi inte tro på samma sätt som judarna, men jag menar att det är ett tecken på att Jesus kommer åter om judarna blir redo att bygga templet. Ser bara kon som ett tecken, men vi tror på Jesus.

- 15/9-18 15:59 -Äldre kommentarer →

Skriv ut
Annons


”Små flickor ger glädje”, säger 60-årige muslimske mannen om sin 12-åriga fru

13-årig fru.

Bild: Expressen. 

60-åriga muslimen Ahmad som är gift med tolvåriga Sohaila, säger att det är en glädje till män när flickorna är väldigt små. Sohaila var tvungen att gifta sig, annars hade hennes föräldrar dödat henne. Hon vill ta sitt eget liv.

1

Läs allt!


Dagens ord

Vecka 50, torsdag 13 december 2018 kl. 12:05

Jesus söker: Lucia!

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? - Be den här bönen:

Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som min Herre och Frälsare. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Jag ber om förlåtelse för alla mina synder. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!

Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. - Joh 3:16Väntar du på Antikrist?

Ett aktuellt livebudskap med Christer Åberg. Han talar och spelar om Jesus och berättar hur man blir frälst!

11

Läs allt!


AI - artificiell intelligens - uppfyllelsen av Bibelns ord för 2000 år sedan

Läsarmejl av nils 

AI - artificiell intelligens

Det som nu sker i rasande fart är AI, artificiell intelligence, (konstgjord intelligens), och man har redan utvecklat talande och tänkande robotar. Skriver ej detta för att skrämma, utan för att vi må Inse hur Långt den för 2000 år sedan i Bibeln förutsagda tekniska utvecklingen har gått, så vi rätt kan tyda tiden!

18

Läs allt!


Senaste kommentarer


FN:s förrädiska pakt godkändes igår

FN:s migrationsavtal möjliggör fri invandring

Bild: Fria tider. 

Igår godkändes migrationspakten  i FN som i princip öppnar ländernas gränser för fri invandring. Men eftersom Nobelfesten rådde i går så försvann det historiskt allvarliga FN-avtalet i mediernas brus.

38

Läs allt!


En vision om den sista frukten av kunskapens träd

Kunskapens träd

Läsarmejl av nils

Detta kan låta dystert, men detta är det starkaste Nutida Tidstecknet vi läser om i Visionen här och i Bibeln, och måste få oss att rätt kunna Tyda Tiden!

11

Läs allt!


AktuelltApg29 har tusentals bloggartiklar! Gå vidare till fler artiklar:

NÄSTA


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 54 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 34 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 17 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 12 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 10 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 458 040 110 sidvisningar på Apg29! Apg29 har just nu 17 055 bloggartiklar, 92 237 kommentarer och 60 453 bönämnen.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp