Surfar nu: 909 www.apg29.nu


Kutenda kwechiKristu ... ko ini?

kutenda kwechiKristu

Chii muKristu? muKristu? Ndinoita sei kuva muKristu? ... vanhu vakawanda vapoterere akapfeka mibvunzo pamusoro chii chaizvoizvo zvinoreva kuva muKristu. Bhuku rino kubva 1988 ne Luis Palau kuda kuedza kupa mhinduro dzemibvunzo yako!

By LUIS PALAU

Kubva kabhuku kutenda kwechiKristu ... ko ini? Rakapa musi Evangeliepress Förlags AB 1988

A muKristu, chii ichocho?

"Ndiri muKristu kana kwete?" It chinonyanya kukosha mubvunzo waungazvibvunza uye kupindura.

A mudzidzisi Sunday School akabvunza kirasi yake kamwe: - Boys, unoziva sei vavakidzani vangu vanoti ndiri muKristu? Hapana akapindura.

The mudzidzisi akanga zvishoma kugumbuka akabva ati: Teererai imi vakomana, nei vavakidzani vangu kuti ndiri muKristu, here? Hapana akapindura.

Asi pakupedzisira akasimudza mukomana vaitya shoma ruoko rwake akati: - Miss, pamwe zviri nekuti havazivi imi. Sekuru vangu akaberekwa kunze Edinburgh muScotland. Aiva vaPresbyterian vokuScotland, asi mubvunzo havo Scots vaPresbyterian pamberi! Zuva sekuru wangu akafa, panguva British Hospital Aires kuArgentina Ndakagara naye uye akaedza omuendesa Kristu. Asi haana kutenda, uye akafa asina aifanira kuziva Jesu Kristu.

Unogona kuva mudzidzisi Sunday chikoro kana nhengo imwe chechi yakanaka, asi rimwe zuva uchiri kuda kuzvibvunza: Ndiri chaizvoizvo muKristu? Ndokusaka zvandanyora izvi kabhuku kadiki. Bvunza Mwari kuti iye achakubatsira kunzwisisa paunoverenga. Zvinogona kubatsira chaizvo kuti uzive kuti iwe zvaregererwa uye kuti iwe pakuziva Mwari saBaba vako Vokudenga.

Vanhu vanogona kuva pfungwa strangest pamusoro chii chinoratidzwa muKristu. Somuenzaniso:

Hausi muKristu nokuti unotenda muna Mwari

Zviuru zvevanhu vanotenda muna Mwari, asi havasi vaKristu. A mukomana akabvunza mumwe muhositeri: - Unotenda muna Mwari?

- Zvirokwazvo, akapindura.

- Ndiani Mwari kwauri? akaramba mumwe.

Handizivi. Masere kubva gumi muEngland vanoti vanodavira kuna Mwari. Asi va- esta havana kumuziva iye. Colonel James Irwin, yaizivikanwa rwendo kuenda kumwedzi pamwe Apollo 15, akandiudza kuti kana aiva munyika wechiMuzirimu, vakati mutungamiri wechiMuslim kwaari:

- You kutaura zvakawanda nezvaMwari, nei iwe muMuslim?

Unonzwisisa zvandinoreva? Kana unogona kuva muMuslim uye kutenda muna Mwari, zvino, hazvisi kutenda muna Mwari kunoita kuti muKristu!

Ndine shamwari yakanaka anotenda maekisesaizi. Asi haana maekisesaizi. Ane maviri kilos kufuta uye tariro untrained.

Ndinoziva vakomana duku vasingaverengeki vanodavira sipo anogona. Asi havasi munhu vara duku cleanerkuva nokuti. Faith pacharo hazvina. Ndokusaka kutenda pachayo hazvirevi kuti uri muKristu.

Hausi muKristu nokuti iwe enda kuchechi

Vanhu vanoenda kuchechi nguva dzose - nokuti zvakawanda zvakasiyana. Asi nekuti havasi vaKristu. Kunyange dzimwe mbavha kuenda kuchechi.

Vamwe vanoenda kuchechi kubva tsika. Vamwe vanozviita nokuti mhuri dzavo Hunoita kuti pairi.

Ichokwadi kuti vaKristu kuchechi, asi haisi kushanyirwa chechi kuti uzviite vaKristu.

Hausi muKristu nokuti uri

Eya, vaKristu vanyengeterere. Asi hazvirevi uri muKristu, nokuti zvamunokumbira. VaHindu vanonyengetera dzose nguva. VaMuslim kunyengetera kashanu pazuva.

YeIjipiti mukupera President Sadat akanga agara akauya chiduku dhende paakaenda kupfugama mberi uye kunyengetera kashanu pazuva. Asi iye aiva muMuslim -kwete muKristu. Munamato chinoita iwe muKristu.

Hausi muKristu nokuti uri kurarama upenyu hwakanaka

Kuti vararame upenyu hwakachena, hune tsika anova hapana yechiKristu. hakuna Musiki Vazhinji vanogara zvakanaka uye zvakakodzera. Asi sei mumwe zvakanaka? Ndizvo mubvunzo. Vanhu Vazhinji vane nokushapira pfungwa pamusoro chaicho zvakanaka. Tichienzanisa Jack kuti Ripper Somuenzaniso, iwe vangangodaro somusande. Kunyange kana iwe kuzvienzanisa nemhuri yako neshamwari, zvichida unogona kuwana kupfurikidza

yakanaka. Asi Mwari anoyera kunaka mune yakasiyana zvachose nzira. Iye rinofananidza iwe nomwanakomana wake Jesu uyo ​​akakwana. Ichienzaniswa nokuzara ichi, kunaka kwedu asi anosiririsa.

Mukadzi akaturikwa muchizvikudza wake Washing Monday. It chikapenya muna January zuva. Ipapo akatanga pakarepo chando - uye chokwadi akabuda. Next kuna Mwari yakachenesesa achimuona chena kushamba pfumbu chaizvo.

Tichienzanisa kunaka Mwari pachake kunaka kwedu sezvo vamwe neAkadhi.

Ndapota yeuka kuti pane vagara mazhinji "akanaka" vanhu munyika ino. Saka kana pakava kunaka zvakakwana Mwari angadai asina kutumira Jesu. Chokwadi Jesu aifanira kufira pamuchinjikwa kuitira kuti taigona kukanganwirwa, zvinoratidza kuti hakuna mumwe muKristu nokuti akanaka.

Hausi muKristu nokuti kuverenga Bhaibheri

rudo rwechiKristu, Chokwadi, Bhaibheri. Vamwe vedu kuriverenga zuva nezuva. Asi iwe usiri muKristu nokuti iwe kuverenga Bhaibheri.

Apo Karl Marx aiva namakore gumi namashanu okuberekwa, akanyora tarenda tsananguro chikamu Evhangeri yaJohani. Great vafundisi vanobvumirana zvaakanyora, asi Marx haana anoonekwa pachake somuKristu.

Uye Nikita Khrushchev, aichimbova mukuru wehurumende kuRussia, verenga Bhaibheri paakanga ari kuyaruka. Kunyange zvakadaro, iye pfungwa zvachose kuChechi yechiKristu muSoviet Union. Verenga Bhaibheri zvakawanda zvaunogona, asi yeuka kuti hazvina chii chinoita iwe muKristu.

Hausi muKristu nekuti muri kutaura pamusoro paJesu Kristu

Vazhinji hurukuro nezvaJesu, uye ivo kunyange zvakanaka zvakawanda zvokutaura pamusoro pake. Pangava vadzidzisi, vafundisi kana vatungamiriri vechechi, somuenzaniso. Asi varege kunyange kutenda zvinotaurwa neBhaibheri nezvaJesu ndezvechokwadi. Vangadaro kutaura pamusoro paJesu kuti zvinoenderana zvavo nezvaunofunga, pane nhoroondo uye zvebhaibheri Jesu.

Iwe Hatiberekwi muKristu

Ndakasangana vanhu akati: 

 - I akaberekwa munyika yechiKristu, saka zviri pachena attjag Christian. Ndezvipi zvimwe ndingadai?

Mhinduro ndeyokuti vanogona kuva mugove yakasiyana. Munhu angave akaberekerwa mudanga, asi iye ärju kwete bhiza nokuti. Uyewo hapana kana mumwe ndege nokuti akaberekwa ari gave ygplats.

muKristu?

Luis, ungati ikozvino, kana musingadi kuva muKristu nokutenda muna Mwari, kuchechi, namata, haruzvibati mutsika, verenga Bhaibheri uye kutaura nezvaJesu, sei iwe wava muKristu? muKristu, uyo chaizvoizvo? 

Ndichataura nezvokururama mazano matatu kubva muBhaibheri kuti anopindura mubvunzo. 

MuKristu awana The Road Woupenyu

The Bible rinoti kuti vaKristu vakawana nzira youpenyu. Jesu akati: 

"Ndini nzira, nechokwadi uye noupenyu. Hapana anouya kuna Baba asi nokwandiri. "(Jn 14: 6.) 

Cherechedza kuti Jesu haana kutaura kuti Achakuratidzai nzira! Anoti: "Ndini nzira. "

Jesu anoti kuti pane rakafara uye yakamanikana. Anoti kuti wakafara mugwagwa zvinotungamirira kukuparadzwa, uye vazhinji vanoenda pamusoro payo. (Mat. 7: 13)

Saka ndiani echiKristu? Chokutanga, rakachengetedzwa vakawana nzira yechiKristu youpenyu kusiyana munzira inotungamirira kurufu. Uye nzira youpenyu ndiJesu Kristu, Mwanakomana waMwari. , Iwe sokuti hauzivi kwamunoenda? Unogona kunge akarasika. Kana wava muKristu, iwe wanzwirwa gwara roupenyu.

Zvadaro bvunza: - sei nzira iyi, nzira youpenyu?

Ndiyo nzira yorugare. Une norugare mwoyo kana uchifamba munzira yaJesu. Jesu akaudza vadzidzi vake kuti: "Rugare lâmnarjag nemwi, rugare rwangu ndinokupai. Ndinopa kwamuri; kwete nyika sezvainopa. "(Jn 14:. 27) Rugare rwaMwari chipo kuwanikwa tose.

Kana uchifamba munzira Kristu, une yomukati runyararo, chinhu chinopa ndakadzikama mumwoyo yenyu. upenyu hwako huchava rose zvakare. Mugwagwa youpenyu uyewo nzira kutsvinda. The Bible rinoti: "Vakaropafadzwa vakachena pamoyo; vachaona Mwari." (Mat. 5: 8)

Kana uri kuita zvinhu chivi uye unzenza, kana musingadi nokutendeseka kuchikoro, kubasa, .In mabhizimisi, yokufaranuka kana musha, zvino iwe hausi muKristu. Unogona kuva akanaka mukomana uyo kunokwidziridza chinja pane mapati, asi iwe usiri muKristu nokuti nzira yaJesu ndiyo nzira kutsvinda. ,

Kana wasvika Jesu, Iye Unochenura mwoyo wako uye kukupai simba kurarama upenyu hwakarurama.

Nzira youpenyu muna Kristu ndiye nzira yorudo. 

"Munhu wose anofanira kunzwisisa kuti muri vadzidzi vangu, kana mune mumwe kärrIek," rinodaro Bhaibheri. (Jn 13:. 35) 

Rinotiwo muBhaibheri: 

"Tinoziva kuti takabva murufu tikaenda muupenyu, nokuti tinoda hama dzedu. "(1 Jn 3:. 14) 

Nhasi abvisa rudo zvarinoreva zvechokwadi. Shoko Rudo rinoshandiswa kutsanangura sei munhu anoshandisa manzwiro omumwe wake zvoudyire kwezita. Haisi rudo. Rudo Real kunoreva kuti tinoda mumwe zvakanakisisa, asi vakapa chii kungadya pachedu.

Paunenge uchifamba munzira youpenyu, zvinoreva kuti iwe chete une jendurumani muupenyu hwake. Munhu ari muKristu anofanira kushumira mumwe tenzi chete. The Bible rinotaura Jesu ndiShe wemadzishe naMambo wemadzimambo ose. A chiito wechiKristu maererano nayo. Jesu ndiye Ishe wako uye King. Chii Anoti anoenda.

Muranda wamambo kumirira kuchangotanga ruvhevhe kuti pakarepo kumhanyira panze uye kuzosangana yamambo chido. Musoja ari mutungamiri mukuru nokuzvidira kuteerera murayiro wose. MuKristu wechokwadi anopa Mwari simba pamusoro hwake. Tinoenda apo Anoda kuenda. Tinoita zvaanotitaurira kuti tiite. Uye hatina basa chii tinorasikirwa maererano nyaradzo yedu, yedu mukurumbira kana kana tinogamuchira okuwedzera zvichemo.

Jesu ane kodzero chibate kuti nzira. Yeuka kuti hapana mukuru nokuti nhaka simba rake kubva madzitateguru ake mambo kana wamambo kuita. Kana anotonga nokutyisa somunhu mudzvanyiriri.

Jesu ndiye Ishe naMambo nokuti ndiye akatisika. Ndiye akapa upenyu hwake nokuda kwedu, uye ndiye nguva dzose anoita zvakatinakira. 'MuKristu ane upenyu husingaperi

upenyu husingaperi ndiko yakasiyana zvachose kubva panyama upenyu kuti isu tose tine. Pane pamusoro gave pakuzadza uye upenyu zvizere iye zvino. Jesu Kristu akati:

"Ndakauya kuti iwo ave IIV, uye upenyu rimwe pamusoro gave ed." (Jn 10:. 10)

Life naKristu ndiwo upenyu akararama munzira Mwari aida kuti akararama. Iye ndakuumba kurarama nenzira. Ndokusaka zviri vamwe unoparadza.

upenyu husingaperi hahungatongogumi. It mberi pashure porufu rwomuviri -i nokusingaperi.

Une hupenyu husingaperi? Ungapindura kuti:

- Handina chokwadi chaizvoizvo, pamwe zvishoma.

Zvakandiomera zvakafanana kubvunza mumwe munhu: Uri pamwe vana uye vawane mhinduro: - A zvishoma. Kana zvakafanana nokubvunza mumwe kana akaroora uye iye anopindura:

- Ndinovimba kudaro.

Ichi chinhu kuti unogona kuva nechokwadi. Unogona kuva zvakafanana nechokwadi chokuti uri muKristu uye upenyu husingaperi.

Jesu Kristu akati: 

"Ndinoapa (avo kunditevera) upenyu husingaperi uye haatongofi; hakuna munhu angaabvuta muruoko rwangu. "(Johani 10:. 28) 

It ivimbiso katatu! Une kuchengeteka ichi katatu? Chokutanga, Jesu anoti: 

"Ndinoapa upenyu."

chepiri: 

"Vachavaka haatongofi." 

Chechitatu: 

"Hapana munhu angaabvuta muruoko rwangu." 

Chiizve unogona kukumbira? Munhu muKristu akawaneiko kuti zvose zvitatu izvi mashoko ndezvechokwadi.

The Bible rinoti: 

"Uyo une Mwanakomana une upenyu." (1 Jn 5:. 12) 

Nemamwe mazwi, Kristu anouya kuzogara mauri. upenyu husingaperi ndiko kuti Jesu mumoyo yavo! Ungati, "Hongu, ndine husingaperi. Ndinorangarira zuva Jesu mumoyo mangu, "?

MuKristu ari mwana waMwari

Uyo muKristu azvarwa mhuri Mwari uye ava mwana waMwari. Zvino iwe ungati: 

- Luis, ndakafunga vose vana vaMwari. Ko Mwari Baba wevanhu vose? Maererano neBhaibheri, Mwari akasika vanhu vose. Ndiye Baba vavo vose. Kune vanhu vakawanda vasingabvumi kunyange kuda kuti ave baba vavo.

Iwe wava nhengo yemhuri yaMwari kuburikidza kuberekwa mariri. Ishe Jesu vakati: 

"Kana munhu akasaberekwazve, haangaoni umambo hwaMwari. "(Johani 3: 3.) 

Izvozvo zvinorevei?

Pane mhando mbiri pakuzvarwa. Chokutanga, muviri kuberekwa kana isu vanobuda mai vedu mudumbu.

Asi kuva mwanakomana baba zvokunamata rinoda nokuberekwa pakunamata. Zvinoitika kana tikapfidza zvivi zvedu uye kutenda uye kuvimba naJesu Kristu.

We vanopemberera zuva rokuberekwa yedu yokutanga kumapati uye nezvipo Birthday. Asi chii chakaitika wechipiri-kuberekwa? Kana vakazvarwa kaviri? Wati aberekwa kechipiri? Kana kwete, ipapo unofanira kuita chisarudzo. Kunosanganisira kubvuma kana kuramba Jesu Kristu. The Bible rinoti: 

"Asi kuna vose vakamugamuchira, akavapa kodzero kuti vave naMwari Bam, kune avo vanotenda kuzita rake." (Jn 1:. 12)

Unoti: 

- Luis, ndararama wakaora upenyu. Ndingatuka sei kuva mwana waMwari?

Makore mashoma apfuura apo ndiri America, ndakava kukurukura voga nomumwe South America kwakaita mapurezidhendi, neimwewo.

- Mr. President, ndakati, wakamborwara akasangana naJesu pachake?

The mutungamiri vakanyemwerera ndokuti: 

- Palau, ndararama munhu wenhamo upenyu zvokuti handifungi Mwari kuti kuziva ini kwazvo.

- Mwari anokuda uye ane guru urongwa imi, 'Ini ndikati.

- Palau, kana uchiziva Ndairarama upenyu, haumbofi kutaura kuti Mwari anondida. Ndakaita zvizhinji kuipa.

- Mr President, hazvina basa zvawakaita. Kristu akafira pamuchinjikwa nokuda kwenyu uye iye anokuda. Kana iwe unoziva kwaari, unogona kusangana naye iye zvino.

Takaramba kutaura uye ini akatsanangura kuti Kristu afa pamuchinjiko anoita, sei Akafa ipapo pamuchinjikwa kutora kurangwa kwedu pamusoro pachake, nokuti zvose taita zvakaipa. Ndakati: - Ungada kuzarura mwoyo wako Kristu iye zvino?

Akazeza zvishoma akati zvokutamba:

- Kana Kristu achandigamuchira, ndinoda kuva muKristu chaiye. We vakakotamisa misoro yedu uye vakanyengetera pamwe chete. mukuru uyu akazarura mwoyo wake kuti mwanakomana waMwari uye akagamuchira Jesu muupenyu hwavo.

Aidavira kuti Mwari aisazombofa kumugamuchira nekuda aakararama noupenyu. Asi zvino isu vakarega kunyengetera, akasimuka uye zvakafanana nezvaiitwa Latin America mufashoni, akandipa guru kumbundira. - Mazvita, akati, ikozvino ndinoziva kuti Jesu ini vakagamuchira chaizvo uye zvaregererwa ini.

Imwi kubudikidza chetezvo? Ungada kuziva kana mune upenyu husingaperi? Ungada kutanga kufamba naJesu munzira, uye kuziva kuti uri mwana waMwari uye kuenda kudenga? Rega ndikutaurire kuti unogona kuva muKristu iye zvino sezvo iwe verenga zvishoma kabhuku.

Bvuma kuti zvivi zvenyu zvakakuparadzanisai naMwari 

Sei munhu ave muKristu?

Bhaibheri rinodzidzisa kuti unofanira kutanga kubvuma chivi chenyu kukuparadzanisa Mwari. Ndizvo Ndinofarira pamusoro purezidhendi Latin America. Akabvuma kuti aiva mutadzi. Akanga saka munopwiswa zvakaipa uye kupandukira hwake kuti haana kutenda kuti Mwari aizoita nokusingaperi kumugamuchira. Wati aiziva zvinhu zvaMwari kuti uchiziva kunge kurwadzisa kwaari? S älviskhet, kuzvikudza, makaro, unzenza, uye vamwe vose?

The Bible rinoti: "Vose vakatadza uye muuye pakubwinya kwaMwari. "(VaR. 3: 23) Izvi zvinoshanda iwe uye inguva kubvuma ichi kuna Mwari uye kugamuchira kuregererwa Anoda kukupa.

Kutenda muna Cross panguva

Zvino unofanira kudavira zvaitwa naJesu kwamuri pamuchinjikwa. 1 ')

The Bible rinoti Kristu akafira zvivi. "(1 Pet. 3: 18)

Apo Jesu akafa pamuchinjikwa, zvakanga mumwe nomumwe wedu anogona kuregererwa. Tinokodzera kurangwa nokuda zvakaipa zvatakaita mumeso aMwari. Asi Mwari akatuma mwanakomana wake kuti atore pamusoro pachake chirango pamuchinjikwa.

Zvinoita sokuti mutongi akawana mumwe mhosva, pachangu kuti pachigaro dhoku uye nokugamuchira mutongo. Chokwadi rudo!

Unogona kunzwisisa kuti Mwari aigona regai mwanakomana wake aripire zvivi zvenyu. Asi iwe havanzwisisi zvose kamwe. Imi chete vanofanira kutenda kuti ichokwadi. Hapana anoziva magetsi chaizvo. Maizviziva here kuti? Masayendisiti vari kutaura nezvazvo sezvo unokosha pfuma kwenyaya zvose. Vanogona kusika nemagetsi mhosva uye kushandisa magetsi. Asi, sezvo musayendisiti pana Stanford University akati kwandiri kamwe: The magetsi pachayo hazvitaurwi.

N ndiye wava muKristu unogona kunzwisisa zvose pakutanga. Asi kana iwe kuverenga Bhaibheri uye regai Mwari ndikudzidzisei, uchanzwisisa zvikuru.

Uzvigamuchire Kristu

Kwokupedzisira Danho Uchava kugamuchira Kristu. Haukwanisi nhaka chigaro.

Usati:

- Baba vangu vaiva uye muKristu akanaka I akakurira mumusha wechiKristu akanaka. Hazvina kuti iwe mwana waMwari.

Unofanira kuziva Kristu. Tose vari vaKristu pachavo kwaAri. Hauna kuuya kwaAri asi?

Wati wasarudza here?

Zvamunokumbira sei. Nzira yakanakisisa Ndinoziva kuti kungoita misoro yavo mumunyengetero, kureurura zvivi zvavo kuna Mwari uye mukutenda kuzarura mwoyo wako kwaari. Tenda muna Jesu uye kumugamuchira. Nyengetera munamato uyu: Baba Vekudenga. Ndinoda kuva muKristu wechokwadi. I kuti zvivi zvangu akanditsaura kubva kwamuri. Ndiregerereiwo. Ndinotenda kuti Jesu akaita kuti ini pamuchinjikwa. Handina chaizvo, asi ini vanorigamuchira mukutenda. Ndinoda Jesu kurarama mumoyo mangu. Ndinoda upenyu husingaperi. Ndinoda kuva mwana wenyu. Uyai, Ishe Jesu muupenyu hwangu uye ndive mwana wenyu izvozvi. Ndichaenda kukuteverai uye uchakuteererai nokusingaperi. Amen.

Muri Mwari zvino uye achada kuziva H0nom nani. Nzira yakanakisisa ndeyokuverenga Bhaibheri. Tanga neEvhangeri yaRuka uye riverenge somunhu nyaya. Asi yeuka kuti Mwari anotaura nesu kuburikidza neshoko rake. Paunoverenga saka kuona kana paine mienzaniso unogona kutevedzera kana mirayiridzo kuteerera.

Regai pachako kuti akaiswa mushonga wokuuraya neBhaibheri. pfungwa dzako dzichafunga wozoshandura uyewo pfungwa dzako uye manzwiro sezvaunoverenga shoko raMwari.

Meet mamwewo vaKristu. Kuwana chechi apo Bhaibheri rinotsanangura, apo ivo vhangeri uye apo mushumiri anotenda kuti Bhaibheri ndiro shoko raMwari. Kuchechi, taura mufundisi uye vanoti:

- Ndakagamuchira Jesu. Ona chii chinoitika. Kana mufundisi ikoko sevasina kubatsira iwe pakunamata, iwe tarisa chaipo imwe chechi inogona kukubatsira pachinzvimbo.

Chechitatu, tangai vachinyengetera. Imi chete akataura kuna Jehovha. Akapindura munamato wako. Anokuda. Ndiye Baba venyu. Kukurukurirana kunokosha chero ukama. Ukama hwako naMwari anogona chete tidzamise sezvo iwe kutaura naye mumunyengetero.


LUIS PALAU 

Kubva kabhuku kutenda kwechiKristu ... ko ini? Rakapa musi Evangeliepress Förlags AB muna 1988.


Tack för att du läser Apg29. DELA gärna till dina vänner. Du kan också stödja Apg29 genom att sätta in en valfri GÅVA på BANKKONTO 8169-5,303 725 382-4. På internetbanken går det att ställa in så att du automatiskt ger en summa varje månad. Men om du hellre vill kan du SWISHA in en frivillig summa på 070 935 66 96. Tack.


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades onsdag 13 mars 2019 20:05 | | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

0 kommentarer

Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 29, söndag 21 juli 2019 kl. 06:55

Jesus söker: Johanna!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
lördag 20 juli 2019 23:11

Be för svår situation i en bostadsfråga, Herren vet hur AKUT läget är.

Morsan reklam


Aktuella artiklar


Senaste kommentarerSTÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp