524 online! | Sidvisningar idag: 68 622 | Igår: 165 827 |

www.apg29.nu

Mariakulten - exempel på falsk kristen lära

Läsarmejl av Sigvard Svärd


Här följer ett exempel på en falsk kristen lära. Det gäller dyrkan av Jesu mor, Maria, som ett objekt att tillbe vid sidan av Gud (Fader, Son och helig Ande). 

Den i katolska och ortodoxa kyrkor utbredda Mariadyrkan, grundar sig inte speciellt på ord från Bibeln. Den bygger på en hel rad speciella dogmer som utvecklats under seklernas gång. I den stund bibeltext tas fram, hänvisas det framför allt till Luk.1:26-56, och där följande ord till Maria eller av henne själv: ”Var hälsad, du högt benådade!” (av ängeln Gabriel), ”Välsignad är du mer än andra kvinnor” (av Elisabet), ”Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig” (ur Marias egen lovsång). 

Tilläggas kan att den västliga romersk-katolska kyrkan har fler "Mariadogmer" än den öst-ortodoxa katolska kyrkan. Det var på 400-talet e.Kr. Som Mariakulten tog fart på allvar. Och skedde samtidigt med att kristendomen, med utgångspunkt från Rom, blev en statsreligion och då ländernas invånare i massvis kommenderades över till kyrkan.

Eftersom Maria var mor till Jesus Kristus, som ju är Gud genom att han ingår i treenigheten, så dyrkas hon som ”Guds moder”. Hon har blivit föremål för en så innerlig tillbedjan, att till och med Sonen ställts i skuggan. 

Vid jultid talas det mycket om "den lille Jesus" i krubban. Man kan ibland få det intrycket att han inte blir större. Han är barnet på Marias arm. På katolska barnkolonier sjungs bordsbön med ord som: "tack lille Jesus för maten". 

Problemet för evangeliska kristna i katolska länder är att göra Jesus stor. För de bedjande blir Maria länken mellan dem och Gud. Det är till Maria man vänder sig med anhållan om förbön. De katolska teologerna säger gärna att katolikerna inte tillber Maria, men de ber till henne. Men som det blivit sagt, sådana hårklyverier begriper inte katoliker i allmänhet. De ber till Maria om hjälp och då de menar sig fått bönesvar tackar de Maria, punkt och slut. 

Oräkneliga kyrkor och kapell byggs åt Maria. I kyrkoåret inrättas festdagar till hennes ära, konstnärer och skalder hyllar henne med sina verk. Och legendfloran kring henne växer ständigt. Och traditionen anses ha samma auktoritet som Bibeln. De lokala kyrkornas madonnabilder (Mariastatyer) har på sina håll blivit självständiga gudomligheter, vilka anses inneha mystiska krafter och förmåga att göra under, en del mer populära och mer anlitade än andra. 

Katolska länder är fulla av platser där folk ber till Maria. Där kan man ofta se mängder av marmorplattor med tacksägelseinskriptioner till Maria, utan att det finns ett enda tack till Gud eller till Jesus Kristus. Heliga platser där Maria sägs har uppenbarat sig och dit årligen miljoner pilgrimer vallfärdar, hör också till bilden av den katolska världen. Lourdes i Frank-rike och Fatima i Portugal är de mest kända i Europa.   

Påvliga dogmer

När påven i Rom talar som kyrkans högste lärare i frågor som rör tron eller i etiska och moraliska spörsmål, då är han ofelbar. När han förkunnar en dogm (lärosats), då åberopar han klart och tydligt sin högsta auktoritet och till förpliktelse räknas det med att alla i romersk- katolska kyrkan instämmer och lyder. 

Den tidigare biskopen i Katolska kyrkan i Sverige, Hubertus Brandenburg (biskop 1977-1988), skrev i Dagen (”Samfundsfönstret”) i mitten på 1990-talet: 

”Vi katolska kristna tror att det var Petrus-ämbetet som Herren instiftade i sin kyrka. Vi kallar gärna påven för ´den levande Petrus´. Därför har påvens ord stor auktoritet hos oss – också när han inte talar med ofelbar auktoritet. Våra samveten borde alltså alltid vara öppna för den levande Petrus ord. På så sätt kan vi justera kompassen så att den blir en tillförlitlig inre röst för våra liv. Vi måste alltså lyda påven och vårt samvetes röst. Samstämmigheten mellan dessa är målet. Konflikter kan leda till problem. Men Guds helige Ande hjälper och leder till samstämmighet när vi inte är alltför stolta.”

År 1854 proklamerades en dogm gällande Maria av Pius IX (påve 1846-1878), vars grund hade lagts vid kyrkomötet i Efesos år 431. Enligt dogmen har Maria kommit till världen genom en avelse som var obefläckad. Hon är inte mänskligt född, hon är inte berörd av Adams fall, hon har inte syndat. 

Och från den så kallade ”ofelbarhetsdogmen” 1870, hävdas att Maria förblev ständig jungfru, grunden för denna dogm hade lagts vid kyrkomötet i Konstantinopel 68. Inte endast befruktningen (av den helige Ande) utan även själva framfödandet av barnet sägs ha skett på ett övernaturligt sätt, vilket innebar att Marias virginitet eller jungfrudom för all framtid bevarades. 

Men detta stämmer inte alls med Bibelns budskap i sammanhanget, som säger att efter ”jungfrufödelsen” tog Josef Maria till sig (Matt.1:24-25) och så småningom födde hon flera barn. Problemet med Jesu fyra yngre bröder och ett antal systrar (Matt.13: 55-56), har Katolska kyrkan ”löst” genom att påstå att de var äldre halvsyskon till Jesus från ett tidigare äktenskap som Josef haft. 

Katoliken Stefan Danell skrev följande i Dagen (1991) med anledning av Marias ”eviga jungfrulighet”: 

”Håret reser sig på protestanten…Men Mariadogmerna är en konsekvens av insikten att Jesus är Gud redan från konceptionen. All Guds härlighet, hela gudomen, fanns redan i fostret – och Maria var Jesu mor, som med sin kropp omslöt denna oändlighet av makt och glans.”

Den senaste fasen i Marias upphöjelse kom med en dogm 1950. Efter en rundfrågning bland världens samtliga katolska biskopar, förkunnade Pius XII (påve 1939-1958) att kyrkan tror att Maria, Herrens moder, efter sitt jordiska liv upptogs i himlen med kropp och själ. Denna tro hade redan funnits i kyrkan under 1500 år. 

Eftersom hon var fri från synd, kunde hon inte ha dött på vanligt sätt, med att kroppen överlämnats till gravens förruttnelse. Utan likt sin son for hon till himlen. Enda skillnaden är att Jesu himmelsfärd benämns ”uppstigning”, medan man om Maria säger att hon blev ”upptagen”. I himlen tronar hon sedan dess både som Guds moder och kristenhetens moder, och det är alltså hon som genom sina förböner utverkar nåd hos Gud för människor. 

Medåterlöserska

Senare romersk-katolska påvar har länge stått under en rejäl press från en bred opinion i kyrkan som vill göra Maria till ”Co-redemptrix”, det vill säga medåterlöserska. Mellan 1993-1997 fick Johannes Paulus II (påve 1978-2005) mer än 4,5 miljoner namnunderskrifter från 157 länder, med ett stort antal biskopar och kardinaler i spetsen, som manade honom att använda sin påvliga ofelbarhet och uttala Maria som ”medåterlöserska”. Kritikerna inom kyrkan menar att Maria därmed, mer eller mindre, blir en fjärde person i gudomen och att treenigheten ifrågasätts. 

Vatikanen försöker tona ner frågan, främst av ekumeniska skäl, trots detta har det från påvligt håll under åtminstone fem gånger refererats till Maria med titeln ”Co-redemptrix”. Det var i sitt påvebrev ”Redemptoris Mater”, publicerat 25 mars 1987, som Johannes Paulus II refererade till Maria som ”medåterlöseska” tre gånger och som ”advokat” två gånger. Hela tredje delen tillägnas ”moderlig medling”. 

Mark Miravalle, som varit verksam som professor i Mariateologi vid franciskanernas universitet i Steubenville, Ohio, är optimistisk till att påvedömet kan komma att ge Maria denna upphöjelse småningom. Jämför avslutningsorden i Johannes Paulus II tal till den åttonde ”Internationella ungdomsforumet” i Rocca di Papa (Rom) den 31 mars 2004 som löd: 

”Med åkallan till Jungfrun Maria, Visdomens Säte, att beskydda er på er stig, meddelar jag er speciell innerlig Apostolisk Välsignelse över er och över alla dem - studentkamrater, rektorer, professorer, lektorer, kaplaner och administrativ stab - som, mer er, utgör den stora ´Universitetsgemenskapen´.”

Obiblisk lära

Orsakerna till Marias sagolika upphöjelse inom den Katolska kyrkan - från att varit den enkla flickan/kvinnan av folket, som födde sin son i ett uthus (stall), till att vara alla människors Moder och Himlarnas drottning, det går inte att finna i de kanoniska (bibliska) evangeliernas sparsamma uppgifter om henne. Och lägg märke till att denna dyrkan av Maria inte existerade i den äldsta kristenhetens samhälle och troendegemenskap:

  • Den allmänna icke-religiösa uppfattningen, Matt.13:55-56.
  • Jesu förhållande till Maria som mor, Luk.2:48-50 (en vanlig judisk mamma), Matt.12:
  • 46-50 (Jesus visar på några som är viktigare än mor Maria).
  • Lärjungarnas och de första kristnas omdöme, Joh.19:25. Den ende evangelisten som omnämner Jesu mor vid korsfästelsen är Johannes. De övriga talar om en Maria i samband med Jesu uppståndelse, mor till Jakob och Josef (Jesu bröder).
  • Rent socialt flyttade Maria hem till evangelisten Johannes, Joh.19:26-27. Som äldste sonen ordnar Jesus med Marias ålderdom. Ett vanligt boende på ”Johannesgården” om man säger så.

Det är anmärkningsvärt att Paulus kunde skriva 13 brev i Nya Testamentet och bara nämna Frälsarens mor en enda gång, till och med utan att namnge henne: 

"Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna" (Gal.4:4). Att inom Mariakulten också hålla sig med en lära om Maria som den andra Eva. Den första Modern var således Eva i Paradiset. Genom denna föreställning, har det alltså alltid funnits en Kyrkans moder. Den i höst ”nyblivne” katoliken Mikael Karlendal, tidigare pingstpastor och därefter en tid EFS-pastor, skriver i tidningen Världen idag 21/11 2014 under rubriken: ”Om helgon som förebedjare”: ”Läran om Guds moder tror vi ju redan på, och läran om Maria som den andra Eva, och att även hon är vår moder, om nu Jesus är vår broder - är det något som vi skulle kunna bejaka och integrera i vårt sätt att vara som kristna? För, som en katolsk vän sade: ´Vem vill inte ha en mor?´” 

Sant är att Bibeln talar om ”den siste Adam”, men inget om ”en sista Eva”. Och i Bibeln framställs inte i sammanhanget ens den förste Adam som en förebild för oss, naturligtvis inte heller Eva, då de båda föll i en fruktansvärd synd, och som resultat - drog de med sig hela det kommande människosläktet in i synd. 

Ökat intresse löser inget

Vilken allvarlig falsk lära Mariakulten är. Frågan är om den inte måste anses var en icke-kristen rörelse, trots alla så kallade ”kristna” traditioner som sägs driva den. Utombiblisk ja, med närmast spiritistiska inslag - men evangeliskt biblisk är den alltså inte. Och ett ökat intresse för "Mariamystik" och "Mariameditation", är inte svaret på vår tids andliga nöd (lägg märke till att jag i denna artikel valt att inte ta upp om Mariakulten har sin upprinnelse i en förkristen hednisk dyrkan av ”Himlarnas drottning”). 

Tidigt uppmanas vi i Bibeln att inte ha några andra gudar bredvid Gud. Och Jesus klargör kristallklart att ingen kommer till Fadern utom genom honom, och att han och Fadern är ett, och att endast han sitter på Faderns högra sida i himlen och ber för oss. 

”Barnet i krubban” är evangelium om Jesus, det är sant. Men det är ”Jesus i Getsemane och på korset” som är världens frälsning! Det är ”den tomma graven” och ”den till himlen upphöjde Sonen” och ”hans utgjutande av helig Ande” – som är Guds rike kommet i kraft! Det är ”Jesu Kristi återkomst” och ”de heligas bröllopsfest i himlen” som är glädjebudskapet fullbordat! 

Där, i himlen, ska vi träffa Maria, Jesu mor, en vanlig flicka/kvinna på jorden som blev utvald att på ett fullständigt unikt sätt tjäna Gud – och som bejakade den kallelsen både med glädje och under stor bävan. Många gånger drabbades hon av svår smärta under denna tjänst för Gud. 

Hon var en ”ringa tjänarinna” som blev, det är sant, ”mer välsignad” än alla andra. Men Maria var en syndare som blev frälst genom samma nåd som du och jag. Att enkelt tacka Gud för Maria – det är det bibliska sättet att ”prisa henne salig”.


Sigvard Svärd

Läsarmejl


Skriv ut


Publicerat av Christer Åberg onsdag 25 november 2015 09:00 | Direktlänk | Nyhetsbrev | RSS


STÖD APG29.NU


20 kommentarer

OBS: Läsarmejl, artiklar, kommentarer och video som är skrivna och gjorda av andra än mig, (Christer Åberg, grundaren till Apg29), kan ha åsikter som jag inte delar.

Roine Öberg

Katolicismen är en religion! Alla religioner utgår i från människan !

Äkta Kristendom är en väg den utgår i från den ende sanne Guden och leder också tillbaka till Honom!

Amen

Svara -   - 25/11-15 09:16 -


Peter Hall

Blev Maria frälst? Det vore konstigt, om hon inte bekände Jesus, som Guds son. Jesus sade till Tomas: "Eftersom du har sett mig, tror du? Saliga äro de som icke se och dock tro." Joh.20:29

Tillhör Maria de 144000? Det heter: "Dessa äro de som icke hava orenat sig med kvinnor; ty de äro såsom jungfrur." Upp.14:4 Mig veterligt, så fullbordade Josef äktenskapet med sin hustru Maria. Hur jungfrulig är hon då?

Svara -   - 25/11-15 11:59 -


Thomas P

Att tillbe en fruktbarhetsgudinna som Tammus är en styggelse i Guds ögon. "14 Then he brought me to the door of the gate of the Lord's house which was toward the north; and, behold, there sat women weeping for Tammuz. 15 Then said he unto me, Hast thou seen this, O son of man? turn thee yet again, and thou shalt see greater abominations than these." Hesekiel 8

Svara -   - 25/11-15 12:49 -


Thomas P

Moder/son dyrkan har existerat sedan tidernas begynnelse; i olika civilisationer, kilter, tidsepoker: www.apg29.nu/a/7ar

Svara -   - 25/11-15 12:54 -


Adrian

Jag försökte prata med en arbetskamrat om detta, han är ortodox. Det va värre an vad jag trodde. Ska säga lite vad han sa. Att Maria va syndfri, att man ska be till helgon, att inte vi kan få heliga anden. Han man ska till en präst för att få syndernas förlåtelse, att vi inte är Guds avbild, att man kan inte tolka bibeln bokstavligen. Sen sa oxå hur tolkar du, Ge inte de heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen? Inombords så tänkte jag, ja du är väl svinnen. Jag kommer med Guds ord att du kommer med människor ord..med andra ord det va hopplöst att fortsätta att predika om Jesus..

Svara -   - 25/11-15 18:47 -


Jean

Herren Jesus är ingen religon .. Hans är Äran ,Härligheten och Evigheten ..!! Prisad vare du Jesus min Gud o frälsare !! Endast Du Herre... Endast Du ... Amen ❤️Till min Jesus

Svara -   - 25/11-15 23:24 -


Kalle

Svar till Adrian .

Med det ska man inte dra alla ortodoxa över en kam. Inte katoliker heller. Men ja, det är två grupperingar som har hunnit bygga stora samlingar människobud över åren.

Svara -   - 25/11-15 23:37 -


syndare frälst av Jesus nåd

Äran till vår frälsare Jesus! Mycket bra artikeln! Ska spridas! Kraftig antikrist-villfarelse på gång!

Bibeln varnar i Uppenbarelseboken om en kvinna som kallar sig själv som drottning och som tronar över nationerna och som ska bedra världen (Det stora Babylon= som många tror är den falska kyrka). Intressant att beskrivningen av denna kvinna stämmer in också på de demoniska uppenbarelser och budskap av den falska Maria-"Himmelens drottning" som är mycket kända och vanliga i katolska länder (kolla youtube video :”Messages from heaven –”Virgin May” or deception? full documentary upploaded with permission”. Obs Se särskilt analys med Bibeln från min. 35:17).

”Kom, jag skall visa dig domen över den stora skökan som tronar på många vatten”.... ”Vattnen som du såg, där skökan tronar, de är folk och människomassor och folkslag och språk.” ....En annan röst från himlen sa:”Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.”...”Hon säger i sitt hjärta: Jag sitter som drottning..” Upp. 17:1,15; Upp.18:4,7

I dessa falska uppenbarelser kallar denna falska "Maria" sig för ”Moder av eukaristin” och säger att hon ska introducera en ny tidsålder (New Age) av fred på jorden. Alla dessa uppenbarelser understrycker vikten av fred och enhet. De pratar om att det ska bli en enda kyrkan i världen och att det kommer att bli fred på jorden. Dessa uppenbarelser befaller månniskor och troende i världen från olika bekännelser att förenas i en enda globala religion (ekumenism).

I dessa uppenbarelser jämställer "Hon" sig med Jesus som Medåterlöserska, Medfrälserska, Advokat, Himlens port, Hjälpen på jorden, allestädes närvarande, dvs. Gud...! Denna falska Maria kallas för "Himmelens drottning" precis som den demoniska gudinna som beskrivs i det gamla testamentet (se Jeremia 7:18-19 och Jeremia 44:15-19,25).

Jesus tillhör tronen och ingen annan!! (Uppenb. 17:8; 22:1).

Observera att denna falska Maria kallar sig för ”Lady of all nations” i sina budskap. I gamla testamentet läser vi om dom över Babylon som kallas på samma sätt!:

”Stig ner och sätt dig i stoftet, du jungfru dotter Babel. Sätt dig på jorden utan tron” ”...ty du skall inte mer kallas kungarikenas drottning.” ”Plötsligt skall båda dessa olyckor komma över dig på en och samma dag: barnlöshet och änkestånd. I fullt mått skall de komma över dig, trots mängden av dina trolldomskonster” Jesaia 47:1,5,9

Man kan ana att en stor global villfarelse är på gång där Det stora Babylon -Falska kyrkan (antikristlig ekumenism) och "Maria Himmelens drottning" är kopplade samman.

All äran till Jesus!

Svara -   - 26/11-15 23:11 -


Niklas

Alla har sin uppfattning om Maria Jag tror inte att Guds uppenbarelser tar slut vid Bibeln men det kanske den gör? Tänk om du har fel Sigvard tänk om Gud verkligen låtit Maria uppenbara sig För folk på olika platser i världen?när man läser Bibeln är det många som säger att man Lär sig något nytt? Beroende på vad dem helige ande uppenbarar för oss Varför skulle inte Maria vara Guds moder?även om läran om Maria inte bara Maria Utan helgon ochså vad är det för fel på dom ? Gud bestämmer och uppfostrar oss Men istället så skall vi kristna bara tjata och tjata och tjata det tar aldrig slut Vi alla är så duktiga på att tala om för andra kristna ni tror fel ni dyrkar Maria Vilket katolikerna inte gör Man tillber inga bilder eller statyer Dom som gör det får ta det med våran fader isåfall När vi alla dör så skall det bli rolig att se vilka hade rätt Och vad ägnade vi oss åt här på jorden när vi levde Vi tjötade och tjötade och tjötade ännu mer tills vi tappar Den kristna kärleken?

Svara -   - 28/11-15 01:06 -


ulf lennart

Svar till Niklas.

Niklas, du Maste bli en laesare, laera kaenna Jesus=Guds Ord personligen. Ingen kan bli fraelst enbart genom att tillhora en kyrka. KK vill Inte att en manniska blir fralst. Anda fram till Reformationen holls maessan pa latin och svensk bibeloversattning fanns inte. Antikrist kunde manipulera folket efter behag. I och med den svenska oversattningen avslojades KKs alla logner och man tycker att deras existens borde ha upphoert. Men ingalunda. Varfor? Darfor att den fallna manniskan har Satans natur. Hon Hatar Sanningen=Jesus och vill helst lyssna pa Lognaren.

Svara -   - 28/11-15 07:03 -


Niklas

Svar till ulf lennart.

Tack men jag är frälst och känner Jesus

Svara -   - 19/12-15 21:25 -


Niklas

Svar till ulf lennart.

Mässorna var på latin Predikan var deras vanliga språk

Svara -   - 19/12-15 21:31 -


Niklas

Sonen är inte i skuggan Snarare tvärtom

Svara -   - 19/12-15 21:36 -


ulf lennart

Svar till Niklas.

'jag ar fralst' ; jag har bott lange bade i Portugal och Brasilien. Det typiska for katolikerna var att de, i motsats til andedopta evangelikaner, nastan alla inte visste om dom var fraelsta. Darfor kaempade dom alltid pa med 'goda' garningar,bikt,eucaresti ... och hoppades att om inte detta hoell maattet skulle fa sa kort tid i 'skaerselden' som moejligt. Detta ar inte kristendom.

Svara -   - 19/12-15 22:08 -


ulf lennart

Svar till Niklas.

'Sonen ar inte i skuggan'. nog talas det bland katoliker vael sa mycket om Maria och 'helgon' som om Jesus. MEN i kristendom far man inte stalla nagon eller naagot vid sidan av JESUS.

Svara -   - 19/12-15 22:27 -


ulf lennart

Svar till Niklas.

staller man nagon/nagot vid sidan av Jesus sa visar det sig att detta andra mer och mer tager overhanden av det klentrogn manniskoslaktet. Reichman visade exempel med Adventister, som har Jesus + gronsaker(haelsa och kost).

Svara -   - 19/12-15 22:36 -


En typisk KK

Svar till ulf lennart.

Ulf lennart! hur vet du det att du är frälst? sa Jesus att du är frälst? eller nån pingst pastor som sade att du är frälst?

Svara -   - 19/12-15 22:50 -


ulf lennart

Svar till En typisk KK.

'var ande vittnar med Guds Ande att vi ar Guds barn' ; man maste foedas pa nytt for att komma in i Guds rike. Den som Tror och (sedan) blir dopt skall bli fralst.

Svara -   - 19/12-15 22:58 -


En typisk KK

Svar till ulf lennart.

varför Jesus blev döpt av johannes döparen? var johannes döparen också var andedöpt? varför Jungfru Maria inte blev döpt innan hon födde Jesus? trodde inte hon på gud? dom alla som odöpta före kristus (inklusive Abraham, Isak; Jacob osv)var dom inte heller frälsta?

Svara -   - 19/12-15 23:27 -


Sigvard Svärd

Då Norden vigdes åt Maria i S:t Thomas katolska kyrka i Lund 22 mars 2014, lästes en bön till Maria. Här följer ett urvalsutdrag av den bönen:

Heliga Maria, Jungfru och Moder, du Drottning över Nordens land (...) Du, vår mor i nådens ordning, vi anförtror Nordens länder och folk i ditt moderliga beskydd (...) Vi viger oss till ditt obefläckade hjärta (...) Heliga Jungfru och Moder, håll din hand över Nordens länder

Sigvard Svärd

Svara -   - 16/2-16 20:38 -


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?Den oönskade - Del tretton

Öga

I den här delen berättar jag chockerande händelser som jag aldrig tidigare berättat vad som hände då jag gick i mellanstadiet. Allt är sant men en del namn på personer är utbytta eller inte namngivna. 

1

Läs allt!


Transformerad - Dokumentär om transpersoner

Dokumentär i Himlen TV7: Möt personer som kämpat med sin sexualitet och känslan av att inte passa in i sin egen kropp. 

2

Läs allt!


Äktenskapligt samliv

Äktenskapligt samliv

Men om de inte kan leva avhållsamt skall de gifta sig, eftersom det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär.

53

Läs allt!


Dröm: Jag sögs upp i luften med min syster

Läsarmejl av Wallentin 

Uppryckandet

”Jesus blåste i en stor basun. Sedan började människor sväva uppåt. Jag sögs upp i luften ihop med min syster.”

13

Läs allt!


Den oönskade - del tolv

Christer Åberg med en bondkatt

Läs den chockerande fortsättningen av min följetong Den oönskade. I det här avsnittet blir jag både skjuten, beskjuten och knivhuggen.

8

Läs allt!


Donald Trump är utan tvekan använd av Gud

Donald Trump använd av Gud

Bild: samnytt.se 

Trump har ökat andelen flyktingar till USA med kristen bakgrund till 71 procent 2018 jämfört med under 50 procent 2016.  

10

Läs allt!


Det är obibliskt att be för världens nationer i Jerusalem

Det är obibliskt att be för världens nationer i Israel

Bild: Världen idag. 

4000 böneledare har samlats i Jerusalem i Israel för att be för världens nationer. Det låter bra, men det är bara ett krux: Det är helt obibliskt!

34

Läs allt!


Förbjud genus!

Genus borde förbjudas! Det förstör våra barn och ungdomar! Människor behöver Jesus så att de blir räddade från en sådan här förvirring och förförelse.

5

Läs allt!


Live! Sex

Christer Åberg talar om sex, relationer och äktenskap!

3

Läs allt!


Boknyhet: Han & hon - Livsviktig relation

Boknyhet - Han & Hon - Livsviktig relation av Holger Nilsson

1

Läs allt!


Den oönskade - del elva

Christer Åberg - Den oönskade

Min följetong om min barndom då jag växte upp i ett fosterhem. Jag har nu bytt namn på berättelsen till "Den oönskade". Del elva. Den här delen handlar om den dramatiska händelsen då min fosterfar hamnade på sjukhus.

8

Läs allt!


Befriad från tre demoner

Livesändning med Christer Åberg från Apg29.nu!

4

Läs allt!


Barack Obama: Vi behöver inte en Frälsare eller Messias

I den här chockerande videon säger USA:s förre president Barack Obama att vi inte behöver en Frälsare eller Messias utan bara hederliga hårt arbetande människor.

26

Läs allt!


Muslimskt hat mot kristna stort och växande problem

Det muslimska hatet mot kristna ökar i hela världen. I muslimskt dominerande länder förföljs, fördrivs och mördas många kristna. 

28

Läs allt!


Uppryckandet är inget återsamlande

Uppryckande

Ju mer jag sätter mig in i uppryckandet, ju mer tydligare och klarare blir det. Vi ska inte krångla till det med massa logiskt mänskligt tänkande för att försöka få ihop det. För det är då vi får konstiga förvirrande och motsägande läror. 

6

Läs allt!


Världskriget i Syrien

Krig

Man brukar tala om det tredje världskriget, men det kanske var Kuvaitkriget då USA tillsammans med många länder anföll Irak. Efter det har det varit andra krig så vilket nummer som världskriget i Syrien har vet jag inte. Är det fjärde eller rentav det femte?

1

Läs allt!


Annons


Två slags uppryckande

I det här korta videoklippet talar jag om att det finns två slags uppryckande.

3

Läs allt!


Min barndom jag aldrig haft - Stulna år del tio

Christian Åberg barn

Mina fosterföräldrars gård låg två mil från Ljungby mot Halmstad i Annerstad. Det låg lite små byar runt omkring. Skeen, Skäckarp, Stackarp och Torpa där vi gick i skola. 

7

Läs allt!


Dagens ord

Vecka 39, måndag 24 september 2018 kl. 12:08

Jesus söker: Gerhard, Gert!

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? - Be den här bönen:

Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som min Herre och Frälsare. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Jag ber om förlåtelse för alla mina synder. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!

Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. - Joh 3:16


Ramadan 2018

Så här många muslimska attentat och mord har det skett hittills under Ramadan 2018.


Radikal kristen tro kostar förföljelse

Läsarmejl av Sigvard Svärd 

Radikal kristen tro kostar förföljelse

Uttalar min djupa respekt för kristna som på grund av sin tro blir förföljda. I vissa länder, kulturer, traditioner och sammanhang är förföljelsen mot kristna fruktansvärd. 

58

Läs allt!


Senaste kommentarer


Sju viktiga fakta om livet

Läsarmejl av nils 

7 viktiga fakta om livet

Sex, ja sju viktiga fakta om livet! 

7

Läs allt!


Live! Unikt erbjudande: Den längsta natten

Unikt Erbjudande! Köp den mycket berörande boken "Den längsta natten" av Christer Åberg. 1 bok: 150 kr. Två böcker för 300 kr och få en på köpet! Fraktfritt! Passa på medan det här erbjudandet står kvar. Swisha in betalningen och din adress på 070-935 66. Du kan även betala via bankkonto: 8150-5, 934 343 720-9.

0

Läs allt!


”Gud, varför gav du mig en sån snygg fru?”

Adam och Eva

En historia om en man som ställer frågor till Gud om sin fru.

7

Läs allt!


Är du en profet?

Jag efterlyser pro9feter

Jag efterlyser profeter som har ett ord till Sveriges församling och folk i dag! Är det du?

305

Läs allt!


Du måste födas på nytt

Född på nytt

"Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt." Joh 3:7.

0

Läs allt!


Förra året dödades 84 000 personer av muslimer

Våldets islam

En ny rapport visar att 121 Muslimska grupper över hela världen dödade förra året 84 000 personer i 66 länder, varav 22 000 civila. Totalt utfördes 7 841 muslimska attacker, i genomsnitt 21 per dag, i 48 länder.

25

Läs allt!


Har den röda kvigan hittats i Israel?

Av Holger Nilsson 

Har den röda kvigan hittats i Israel?

Har den röda kvigan hittats? Det är en fråga som nu spänt väntar på att få sitt svar.

21

Läs allt!


Den längsta natten - Apg29 med Christer Åberg

Christer Åberg läser ur sin bok Den längsta natten.

3

Läs allt!


SD-valsedlar stals på europeiska ambassader

Under förtidsröstningen stals Sverigedemokraternas valsedlar från tre ambassader i Europa.

10

Läs allt!


Partiledarna har störtat på en öde ö

En satir-video som illustrerar träffsäkert partiledarnas bråk och maktanspråk just nu!

1

Läs allt!
Apg29 har tusentals bloggartiklar! Gå vidare till fler artiklar:

NÄSTA


Artiklar Kommentarer Bönesidan Fråga Christer Kontakt

STÖD APG29

Du kan ge på tre olika sätt:

  • Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4
  • Swish: 070 935 66 96
  • Paypal

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 54 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 34 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 17 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 12 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 10 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 441 724 509 sidvisningar på Apg29!

Apg29 har just nu 16 887 bloggartiklar, 89 700 kommentarer och 58 454 bönämnen.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

MediaCreeper

Besök också Apg29 på:

Facebook | Twitter | Youtube | Vimeo | Instagram | Gab | SoundCloud

TA EMOT JESUS!

↑ Upp