Surfar nu: 904 www.apg29.nu


Med Jesus i tusen år

ETT MÅSTE FÖR DIG SOM VILL VETA VAD TUSENÅRSRIKET ÄR FÖR NÅGONTING! 

Med Jesus i tusen år

"Med Jesus i tusen år" är en fantastisk och klargörande predikan av Lewi pethrus från 1912. På ett enkelt tydligt sätt förklarar Lewi Pethrus vad tusenårsriket är för någonting och att vi som är frälsta genom tron på Jesus ska regera tillsammans med honom i tusen år!


MED JESUS I TUSEN ÅR

Av Lewi Pethrus


»De skola vara Guds och Kristi präster och skola få regera med honom de tusen åren» (Upp 20:6b).

När Gud skall förverkliga sina frälsningstankar med avseende på människorna, så gör han det genom att upprätta ett rike på jorden. I både Gamla och Nya testamentet finner vi denna tanke bekräftad.

När Gud hade skapat den första människan, Adam, sade han till honom att han skulle råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över alla djur, som rörde sig på jorden (1 Mos 1:28b).

Han fick i uppdrag att härska och sattes som konung över jorderiket. Men vi vet hur han föll, och med honom hela släktet.

Andre Adam

Men i tidens fullbordan kom den andre Adam för att upprätta en ny skapelse på den gamla skapelsens ruiner och för att återtaga den spira, som våra första föräldrar förlorat.

Vägröjaren, Johannes döparen, talade om Kristi rike när han sade:

»Himmelriket är nära.»

När Jesus kom sade han detsamma, och när han sände ut sina lärjungar sade han till dem:

»Gån ut och prediken evangelium om riket, boten sjuka och gören spetälska rena» (g övers), och apostlarna predikade om » de ting, som höra till Guds rike» (g övers).

Lärjungarna misstog sig inte

Det är många som tror att de första lärjungarna tog fel, då de trodde att Kristus skulle upprätta ett verkligt rike på jorden. Man menar att Kristus inte hade kommit för att upprätta ett verkligt jordiskt rike, utan att det endast var fråga om »riket invärtes i oss». Man har sagt att lärjungarna missförstod Mästaren. I detta fall gjorde de det inte.

Om vi läser Jesu samtal med läijungarna, skall vi inte på ett enda ställe finna att han sökte vederlägga deras tankar om riket. Närjde frågade om han i den tiden skulle upprätta riket åt Israel, sade han:

»Det tillkommer icke eder att få veta tider eller stunder, som Fadern i sin makt har fastställt.»

Han sade inte: »I tagen miste, jag har icke kommit för att upprätta något rike», utan han sade till och med att Fadern i sitt rådslut och sin makt bestämt när detta rike skulle framträda och uppenbaras inför världen.

De tog fel endast när det gällde tiden och sättet för rikets upprättande. De trodde, när de gick på vägen till Jerusalem, att riket skulle upprättas just då, när de kom fram. Men Jesus förklarade för dem att det inte skulle ske ännu, ty nu skulle han överlämnas till översteprästerna och dödas.

Riket grundläggs i människans inre

Angående rikets upprättande sade Jesus till Nikodemus att han måste födas på nytt, och att Guds rike på så sätt skulle upprättas inom honom.

Och hur skulle detta ske? Därom sade Jesus:

»Såsom Moses upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bliva upphöjd»

Genom Jesu upphöjande på korset och genom tro på honom grundläggs riket i människans inre. Detta är vägen till Gudsrikets upprättande på jorden.

Kristi rike har funnits sedan han gick härnere på jorden, och det finns än, men det är ett beslójat rike. Johannes säger i sitt första brevs 3:e kap., vers 2:

»Vi äro nu Guds barn, och vad vi skola bliva, det är ännu icke uppenbart. Men det veta vi, att när han en gång uppenbaras, skola vi bliva honom 1ika.»

Och aposteln Paulus säger i Kol 3:4:

»När Kristus, han som är vårt liv, bliver uppenbarad, då skolen ock I med honom bliva uppenbarade i härlighet. »

Vi lever nu det fördolda livet med Jesus. Det är inte uppenbart inför världen vad vi är, men det skall uppenbaras. Jesu brud är i dag föraktad av världen, men när slöjan faller, då skall världen få se vem hon ar.


I


Satan skall vara bunden

Det första som vi lägger märke till då det gäller detta rike är att Satan skall vara bunden. I Upp 20:1-2 läser vi:

»Och jag såg en ängel komma ned från himmelen; han hade nyckeln till avgrunden och hade en stor kedja i sin hand. Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och fängslade honom för tusen år.»

Under den 'tiden skall han inte få fórvilla folken. Tänk dig vad detta innebär, att Satan under de tusen åren skall vara fängslad så att han inte längre kan utföra sina djävulska planer!

Den ande som nu är verksam i otrons barn skall drivas ut så att Satans ande inte får vara verksam i de ogudaktiga. Det är mera av djävulen i människorna än vi tror.

Underbart att leva på jorden

Den dag Satan kommer att bli fängslad, kommer det att bli underbart att leva på jorden. Då vi ser de grymma handlingar som människorna utför, förstår vi att det måste vara en övernaturlig, djävulsk makt som inspirerar dem. Sådant skall inte kunna förekomma då, ty det skall då inte finnas någon sådan makt, emedan Satan är borta med hela sin här. Människorna är då befriade från hans inflytande.

Han skall då inte längre plåga och fresta Guds folk. Många Guds barn tycker att deras natur är så ond, och de skyller kanske alla frestelser på sig själva och sitt onda hjärta,

John Bunyan talar i Kristens Resa om hur Kristen tyckte att han var så uppfylld av onda tankar, när han gick genom dödsskuggans dal. Men när allt kom omkring var det »en av de onda andarna, som smög sig bakom honom och viskade honom helt sakta och behändigt en hop med gräsliga hädelser i örat».

Guds barn är frestade, och den strid de har är inte en strid mot kött och blod utan mot ondskans andemakter i himlarymderna. Men då, Gud vare tack, skall ingen behöva strida mot mörkrets makter, ty då är de »i avgrunden>>. Satan skall ej finnas på jorden, ej heller någon av hans utsända. Bör inte detta stämma våra hjärtan till jubel?


II


Skapelsen skall ha del i förhärligandet

Lägg märke till att själva den yttre skapelsen skall ha del i förhärligandet. Skriften säger tydligt, att »ännu i denna stund hela skapelsen samfällt suckar och våndas», och att »också skapelsen en gång skall bliva frigjord ifrån sin träldom under förgängelsen och komma till den frihet, som tillhör Guds barns härlighet».

När synden kom i världen drabbades jorden av förbannelsen. När Adam syndat sade Gud till honom:

»Därför vare marken förbannad för din skull törne och tistel skall den bära åt dig.»

Men Jesus Kristus kom och kröntes med törne, förbannelsens symbol, och förlossade icke blott mänskligheten utan även skapelsen från förgängelsens träldom. Och nu har den yttre skapelsen del i Jesu Kristi fullbordade verk.

Skapelsen skall genomgå sin pånyttfödelse, alldeles som vi människor måste genomgå vår. Jesus sade till sina lärjungar:

»Sannerligen säger jag eder: När världen födes på nytt, då när Människosonen sätter sig på sin härlighets tron, då skolen också I, som haven efterföljt mig, få sitta på tolv troner såsom domare över Israels tolv stammar.»

Skapelsens nya födelse

Här talas om en ny födelse, och det kan inte menas hjärtats omskapande, ty det skall inte ske förrän Kristus kommer. Andens pånyttfödelse måste vi ha erfarit förut för att kunna »se Guds rike».

Nej, här är fråga om skapelsens pånyttfödelse, och vi får av andra bibelställen veta att skapelsen skall gå igenom en väldig kris före det tusenåriga riket, och att den skall komma fram ur förgängelsen frigjord, härlig och skön.

Då skall det inte bli missväxt, utan jorden skall giva sin frukt och skall kunna föda alla sina innebyggare. Då skall var och en bjuda in sin granne till gäst under sitt fikonträd och sitt vinträd. Då skall var och en ha sin lilla hydda, sin täppa, sin vingård och sina fikontråd och ha nog, ja, överflöd.

Det blir ett land som flyter av mjölk och honung.

Djuren

Även djuren skall bli frigjorda från den ondska som drabbat dem för syndens skull. Det sägs att deras rovdjursnatur skall borttagas.

»Då skola vargar bo tillsammans med lamm och pantrar ligga tillsammans med killingar; och kalvar och unga lejon och gödboskap skola sämjas tillhopa, och en liten gosse skall valla dem. Kor och björnar skola gå och beta, deras ungar skola ligga tillhopa, och lejon skola äta halm likasom oxar. Ett spenabam skall leka invid en huggorms hål och ett avant barn sträcka ut sin hand efter basiliskens öga» (Jes 11:6-8).

Kan vi verkligen tro detta bokstavligen? Kan vi tro att Gud skall förvandla ett lejons natur? Naturligtvis kan vi det, när han förmått förvandla vår natur.

Det är helt naturligt lättare att förvandla ett lejons natur än att förvandla en människas. Själva naturen skall ha del i frigörelsen och erfara välsignelsen av Kristi regering.


III


Människorna i tusenårsriket

En underbar välsignelse skall också vila över de människor som då lever kvar på jorden. Det ser ut som om den patriarkaliska levnadsåldern skulle komma tillbaka. Det står i Jes kap. 65 att bam icke skall födas till bråd död och att Guds folks ålder skall bli såsom ett träds ålder. Det finns cedrar på Libanon som blir tusen år, och även ekar kan uppnå en lika hög ålder.

Den som således föds vid början av det tusenåriga riket skall måhända få vara med om dess slut. Varför skulle inte denna höga ålder kunna komma tillbaka?

Vad är det som sänkt människornas ålder? Det är synden som försvagat släktet. Men då skall man komma tillbaka till det ursprungliga läget på jorden.

Uppryckandet

Men de som nu lever för Jesus skall inte vara med ibland dessa. De blir förvandlade och bortryckta från jorden vid Jesu tillkommelse.

Vi läser om hur sadducéer, som frestade Jesus, anförde som exempel en kvinna som varit gift sju gånger. De frågade vem som skulle få henne till hustru vid uppståndelsen. Kristus svarade dem:

»I faren vilse, ty I förstån icke Skrifterna, ej heller Guds kraft. Vid uppståndelsen taga män sig icke hustrur, ej heller givas hustrur åt mån, utan de äro då såsom änglarna i himmelen» (Matt 22:29b, 30).

Dessa som är kvar på jorden är vanliga människor. De har inte gått igenom förvandlingen och inte uppstått utan lever kvar på jorden, alldeles som människorna gör nu, fastän under oändligt mycket lyckligare förhållanden.

Sjukdomarna är borta

Det ser ut som om all sjukdom,skulle försvinna från jorden under denna tid. I Jes 35 heter det:

»Då skola de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Då skall den lame hoppa såsom en hjort, och den stummes tunga skall jubla.»

Vilken härlig tid! Då behövs inga lasarett och sjukhus. Gud vare lov och pris att vi får tro detta! De som uppstår för att regera med Kristus kommer att få se det, och de som lever kvar på jorden kommer att få erfara det. O, vilken härlig tid! Då skall människorna i ännu högre grad_ än nu få erfara välsignelsen av att tillhöra Jesus.

Israel skall bli frälst

Då skall hela Israel bli frälst. Det blir en underbar tilldragelse, när Gud skall frälsa ett helt folk på en gång. Det heter i Rom 11:25-26:

»Förstockelse har drabbat en del av Israel och skall fortfara, intill dess hedningarna i fulltalig skara hava kommit in, och så skall hela Israel bliva frälst.»

»Ingenstädes på mitt heliga berg skall man då göra, vad ont och fördärvligt är, ty landet skall vara fullt av Herrens kunskap, likasom havsdjupet är fyllt av vattnet» (Jes 11:9).

»På den tiden skall på hästarnas bjällror stå att läsa: 'Helgad åt Herren', och grytorna i Herrens hus skola vara såsom offerskålarna framför altaret» (Sak 14:20).

Då är hela Israel frälst inte bara till namnet, utan hjärtefrälst. Tänk dig ett helt land, där varje människa tror på Jesus av hela sitt hjärta och alla tungor prisar hans namn! O, vilket härligt land!

Hednafolken

Hednafolken skall väl inte helt och hållet bli frälsta, men alla skall dock vara behärskade av Guds evangelium. Då skall många hedningar strömma upp till Jerusalem.

»På den tiden skall det ske, att tio män av allehanda tungomål, som talas bland hednafolken, skola fatta en judisk man i mantelfliken och säga: 'Låt oss gå med eder, ty vi hava hört, att Gud är med eder'» (Sak 8:23).

Härliga tid!


IV


Jesus är konung

Kristus och hans heliga skall då regera över jorden. Jesus Kristus skall vara konung, och han skall sträcka sin spira »från hav till hav och ifrån floden intill jordens ändar». Han är en konung, det säger Skriften tydligt, och han »måste regera, till dess han har lagt alla sina fiender under sina fötter».

När han kom till jorden, kom han som konung. Om också människorna på jorden inte hyllade honom som sådan, så gjorde himmelens änglar det.

Och de vise männen kom och frågade: »Var är den nyfödde judakonungen?» När Pilatus frågade: »Så är du dock en konung?» svarade han: »Du säger det själv, att jag är en konung. Ja, därtill är jag född, och därtill har jag kommit i världen.» Och när han dog på Golgata, stod det t o m skrivet över hans huvud: »Jesus från Nasaret, judarnas konung ».

Jesus Kristus är konung, och han skall komma som konung. När han kommer för att avslöja sitt rike enligt Upp 19 kap., kommer han på en vit häst och krönt med »många kronor», och han har på sin mantel, över sin länd detta namn skrivet: »Konungarnas konung och herrarnas herre.» Även de som är med honom drar ut på sina vita hästar och följer honom till jorden.

Jesus regerar genom sina heliga

Det blir ett verkligt konungadöme det bästa som någonsin funnits. Då skall det inte vara något krig, ty det finns endast en vilja, Jesu vilja. Den skall' genomtränga allt och styra allt. Därför heter det också, att »allt det som till kriget hör skall brännas upp i eld».

Friden skall då bli världsomfattande, ty Jesus Kristus skall utsträcka sin milda spira över hela jorden. Hur skall då Jesus kunna sätta sig i förbindelse med och regera över jordens avlägsnaste trakter? Jo, han regerar genom sina heliga.

Det är någon som skämtat angående apostlarna och sagt att dessa hoppades bli ministrar i Kristi rike. Det är just vad de skall bli. Sebedei söners moder framställde denna begäran till Jesus, angående sina söner:

»Säg, att i ditt rike den ene av dessa mina två söner skall få sitta på din högra sida och den andre på din vänstra.»

Han svarade inte på detta: »Du förstår icke denna sak, jag skall icke upprätta något rike », utan han sade: »De skola tillfalla dem, för vilka så är bestämt av min Fader.» Det var alltså redan bestämt.

Jesus skall ha sin regering omkring sig. Det blir en regering som inte kan klandras. Den kommer att styra jorden inte efter sin egen vishet, utan konungens vilja blir avgörande i allt. Hur vet vi att det skall vara så? Jo, Jesus säger:

»När Människosonen sätter sig på sin härlighets tron, då skolen också I, som haven efterföljt mig, få sitta på tolv troner såsom domare över Israels tolv stammar» (Matt 19:28).

Många medhjälpare

Hur skall då dessa tolv apostlar kunna sträcka sin makt över hela jorden? Jo de har många medhjälpare. I Luk kap 19 talas om en man som for till ett avlägset land och lämnade sina ägodelar åt sina tjänare. Och när han kom tillbaka, kom de fram med sina pund som de fått att förvalta, och den förste sade:

»Herre, ditt pund har givit i vinst tio pund.»

Då svarade husbonden:

»Rätt så, du gode tjänare. Eftersom du har varit trogen i en mycket ringa sak, så skall du få makt och myndighet över tio städer.» Likaså sade han åt den, som vunnit fem pund: »Så vare ock du satt över fem städer.»

Detta är mycket bokstavligt förklarat, men det är inte lätt att ge någon annan förklaring. När Herren kommer tillbaka och skall ta sitt rike i besittning, kommer hans tjänare, som levt för honom, att sättas ut som hans medregenter runt omkring på jorden. Jesus skall stå i förbindelse med dem och ha ombud över hela jorden.

De lever som den uppståndne Jesus

Dessa ombud skall inte ha svårt att färdas. De lever då som den uppståndne Jesus. Det ena ögonblicket var han i Emmaus, det andra ögonblicket gick han genom lyckta dörrar in i lärjungarnas krets.

När de har en sådan kraft och kan röra sig oberoende av tid och rum, är det inte svårt för Jesus att med dessa som tjänare regera.

Jesus skall regera över hela jorden, välsignat vare hans namn! Han skall förlossa denna jord från förgängelsens träldom. Här skall han utsträcka sin spira.

Då Jesus kommer tillbaka upprättas detta rike

Han kommer snart på skyn och tar hem sin brud, och de heliga som lagts i gravarna får uppstå, och han kommer att hålla bröllop med de sina.

När han sedan kommer tillbaka i sällskap med »Lammets hustru», och »skall stå med sina fötter på Oljeberget», upprättas detta härliga rike.

Det dröjer inte länge. Gud vare tack, det är snart här!

Övernaturlig, gudomlig regim

En åsikt som denna kan synas fantastisk, men hur skall man kunna tänka sig att det goda skulle kunna få makt över den fruktansvärda ondskan i världen med alla dess maktmedel, om det inte kommer att ske genom en övernaturlig, gudomlig regim, som i möjligheter överglänser alla ondskans tilltag.

De som har del i den första uppståndelsen och de som blivit förvandlade »skola få regera med honom de tusen åren».

Amen.


LEWI PETHRUS, 1912


Den här artikeln är en predikan av Lewi Petrus ur boken Jesus kommer. Den gavs ut 1912, men denna har jag hämtat från den reviderade utgåvan från Livets Ords Förlag 2003. Underrubrikerna är gjorda av mig,

Tack för att du läser Apg29. DELA gärna till dina vänner. Du kan också stödja Apg29 genom att sätta in en valfri GÅVA på BANKKONTO 8169-5,303 725 382-4. På internetbanken går det att ställa in så att du automatiskt ger en summa varje månad. Men om du hellre vill kan du SWISHA in en frivillig summa på 070 935 66 96. Tack.


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades onsdag 24 april 2019 13:06 | #lewi pethrus #tusenårsriket #uppryckandet #fredsriket #fridsriket #israel | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

1 kommentarer

Tomas N 24/4-2019, 23:47

Oavsett var man hamnar i sin bedömning i om Jesus bekräftar att det blir ett fysiskt rike med Davids tron,så bör man inte tappa bort en annan viktig sak.

Guds rike både under Jesus levnad och fram till nu ÄR ett osynligt rike som vi bär inom oss.Glömmer vi det,så har vi tappat mycket om inte allt.

Vi strider därför inte mot kött och blod utan mot furstar och andemakter. Vi är kallade att leva efter det andliga och inte det köttsliga som är korrumperst,skall dö och inte ärver himmelriket.

Hur många gånger undervisade Jesus om Guds rike?

Detta evangeliet om riket skall predikas och sedan skall slutet komma.

Guds osynöigs rike är de troendes hemvist och tillhörighet.

Skulle det sedan ändå bli ett "tusenårsrike" i fysiskt format så må det bli det enligt Guds vilja. Men låt inte läran om detta förändra något av andrs viktigare fundament som har att göra med hur vi lever här och nu

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 38, tisdag 17 september 2019 kl. 22:36

Jesus söker: Hildegard, Magnhild!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
tisdag 17 september 2019 19:26

Har ikväll bett till Gud att flera psykopater skall lämna mig ifred, och att allt ont de gjort mig och min syster m.fl. ska bli känt ,och att GODA människor ska hjälpa mig nu ! Allvarligt


Morsan reklam


Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp