Surfar nu: 438 www.apg29.nu


Nåd mitt i en Guds straffdom – Del 1

Nåd

Läsarmejl av Sigvard Svärd 

Man kan mänskligt sett tycka att Gud borde ha skickat iväg Kain utan något skydd. För Kain var ju en ond brodermördare, och att skydda honom verkar både ofattbart och orättvist. 

När Adam och Eva födde sin förste son (Kain) blev de nog rätt lyckliga. Denna tilldragelse skedde, enligt Bibeln, efter det att Paradiset/Eden hade stängts för dem på grund av syndafallet de begått därinne. Öster om Edens lustgård, kanske enda in- och utgången, satte Gud änglakeruber att vakta så att Adam och Eva inte kunde komma in igen. 1 Mosebok kapitlen 3 och 4 ligger till grund för det jag belyser i denna bibelutläggning.

ÅT ÖSTER

Gud började därmed att ”titta ut” åt öster i sin kärlek till familjen och dess kommande släktled. Och här startar en storprofetisk kraft och verklighet om Herrens nåd, som vi är på väg att få se fullbordan av idag. Gud hade visserligen utmätt straff åt Adam och Eva för syndafallet, vilket bl.a. innebar en hård jord att bruka för Adam och smärtfyllda födslovåndor åt Eva. Men nu, då de mitt i eländet hade fött en son – tog de troligtvis det som att Gud ”vridit” ner fallets följder för dem.

NAMNET KAIN

Blev de i detta ”överandliga” och gav sonen namnet Kain? Var namngivningen en högmodig dragning åt ”framgångsteologi”? Tänkte de på sonen som ”Evas säd”, alltså den av Herren utlovade frälsaren, vilken skulle ”trampa sönder” Ormens huvud? Kain blev ju också en jordbrukare som kom att ”trampa runt” på sina åkrar. Märkte inte Adam och Eva i sin stolthet, att Ormen, nu i mer andlig närvaro, också höll till och var verksam i den nya omgivningen – att synden (på nytt) lurade vid dörren; att synden hade återkommande begär till människan; att Ormen fortfarande ägnade sig åt ”listiga angrepp” (Ef 6:11); att han i lika hög grad var på hugget utanför Edens lustgård, och sökte ”efter någon att sluka” (1 Petr 5:8)?

Kain, ett namn som till svenska från hebreiska kan ges översättningen ”med Herrens hjälp” eller ”en man från Herren”, visade sig inte uppfylla vad Kain betydde som namn. De högt ställda förväntningarna på sonen grusades. Guldet blev till sand. Kain slog nämligen ihjäl sin yngre bror Abel, därför att Gud tog emot Abels offer men inte hans. Orsaken till den uteblivna välsignelsen för Kains del, var att han hade ”offrat” utan att tänka på vad Gud ville ha, och för det andra hade han ”offrat” från markens gröda av sitt överflöd. M.a.o., inget verkligt/sant offer.

DÅLIGT OFFER

Utan helig överlåtelse, men däremot i egoism från ett förmörkat sinne, bar Kain fram sin ”gåva”. Det fanns ett slarv, en nonchalans över Kains s.k. offer. Ungefär som att det spelar väl ingen roll: Gud är säkert inte så noga. Det liksom ekade från de tidigare orden av Ormen i Edens lustgård: ”Skulle Gud ha sagt…?” Så i vredesmod mot Gud, och kanske med en tankevärld full av hämndlystnad, dödar Kain sin bror Abel. I 1 Joh 3:12 står det, att vi inte ska ”vara som Kain, som var av den onde och mördade sin bror. Och varför mördade han honom? För att Kains gärningar var onda men hans brors rättfärdiga.” Judas brev vers 11, ger som ett tillägg en varning för falska lärare: ”Ve dem! De har gått in på Kains väg.” Likt sina föräldrar var Kain inte uppmärksam på den ihoprullade Ormens listiga onda andliga närvaro; att synden ligger vid dörren och lurar; att Ormen ständigt letar efter någon att gifthugga.

SONEN ABEL

Då Eva hade blivit gravid igen, och också födde, blev resultatet ännu en son. Men nu var det annat ljud i skällan hos dem. Vad kunde de ha honom till? ”Kvinnans säd” var ju redan på plats – eller uppfattade de något redan tidigt hos Kain som medförde tvivel? Men måhända kan Adam och Eva också ha blivit väckta över nödvändigheten av ödmjukhet och återhållsamhet. Alltså, i fråga om händelsernas utveckling, fick till synes osund frimodighet ge plats för ett mjukt överlämnande åt Herrens plan och vilja. Hur som helst, den nye sonen verkar de inte ha haft samma högt ställda förväntningar på, vilket märks av namnet de gav honom – nämligen Abel.

Abel, ett namn som från hebreiskan till svenska kan översättas med ”andetag”, ”vindfläkt” eller ”äng”, med meningen sörja i förväg över något som snart ska ta slut. Ett kort liv likt en pust, eller hur förgängligt gräset är på en äng. Så blev också Abel en fåraherde med ängar som arbetsplats. Till skillnad från Kains ”offer” tog Herren emot Abels ”välbehagliga” offer. Abel hade troligtvis i tro offrat ett särskilt utvalt förstfött lamm ur sin hjord, vilket på flera sätt kan ha kostat honom ”smärta”. Och Bibeln kallar det följdriktigt för ”ett bättre offer” än Kains (Hebr 11:4).

Därmed var Abels offer en framåtsyftande profetia, om Jesus som Guds rena, oskyldiga offerlamm. Därför har Abels offer blivit, i väckelsekristen tro, kallat för ”mer än ett offer”. När vi idag ”offrar” åt Herren genom bön, lovsång, vittnesbörd, predikan och heligt liv. Då profeterar vi också likt Abel, för vår del både i ett bakåtpekande om att Jesus är kommen som världens frälsare, men även i en framåtsyftande mening om Jesu andra tillkommelse.

BARA HERREN

Man kan mänskligt sett tycka att Gud borde ha skickat iväg Kain utan något skydd. För Kain var ju en ond brodermördare, och att skydda honom verkar både ofattbart och orättvist. Visserligen drevs han bort, vilket naturligtvis var ett kännbart straff. Men Gud markerade så här tidigt i mänsklighetens historia, mot hämnd och agg oss människor emellan, vilket fortsatte oförminskat in i Nytestamentlig tid (3 Mos 19:16-18, 5 Mos 32:35, Rom 12:19, Hebr 10:30). ”Min är hämnden” säger Herren. ”Vredesdomar” hör bara Herren till att utföra. Och i avseende på Kain då: Vilken nåd han fick uppleva mitt i sin rättmätiga straffpåföljd! Vilket vi som kristna bekännare bör komma ihåg och förhålla oss till. Tänk att Gud inte vänder ryggen ens åt den värsta brottslingen! Därför kan det hända att vi kallas av Herren att hälsa på personer i t.ex. fängelser, som just i mänskligt hänseende inte kan bedömas vara värda besök.

SKYDDSTECKEN

Vad det var för ett väl synligt skyddstecken Gud satte på Kain så att ”ingen som träffade på honom skulle döda honom”, det kan vi inte bestämt uttala oss om. Ser vi efter i den hebreiska grundtexten för detta märke står det ”oth”. Det har framförts tolkning som att det kan röra sig om ett tidigt korstecken. Men i så fall kan det hebreiska grundtextordet inte vara något annat än ”tav”, men så skrivs det alltså inte. Däremot kan ”Kains märke” (som inte var 666) mycket väl ha varit början till det som en gång, skulle bli tecknet för Guds frälsning åt alla folk. Men vi får också hålla i minnet, att Gud har använt sig av flera sorters tecken, märken och ”fingervisningar” i Bibelns samlade budskap. Och Gud kommer att göra bruk av ytterligare tecken i ett framtida perspektiv. Exempelvis ropar en ängel ut i Upp 7:3: ”Skada inte jorden eller havet eller träden, förrän vi har satt sigill på vår Guds tjänares pannor.”

LÄNGRE ÖSTERUT

Straffad av Gud men samtidigt beskyddad av Gud, ”gick Kain bort från Herrens ansikte och bosatte sig i landet Nod, öster om Eden”. Således ännu längre bort öster om Guds utgångspunkt/utsiktsplats. Men var säker på att Herren, i och med detta – började ha sin blick ofta riktad mot öster. Likt hur fadern i Jesu liknelse om ”den förlorade/återvunne sonen” i det ”främmande landet”, med kärlek i hjärtat och nåd i blicken var ute och tittade efter honom. Här blir det nu intressant och spännande. Om Edens lustgård rent fysiskt låg där Jerusalem längre fram i historien kom att ligga, då får vi fundera över vad för ställen och länder som kunde räknas till ”öster om”.

Jo, öster om Eden uppstod ett stort landområde med Kains flykt dit, som kom att bli en mäktig knutpunkt (därav namnet Nod) med många förgreningar. Bestående av länder som Sumer/Assyrien (idag södra Kurdistan), och mer rakt öster ut: Mesopotamien/Fornbabylonien (nuvarande Irak), samt Persien (numera Iran och Afghanistan). (Lite utanför ämnet: ”Nod”, en kristen tidning i Sverige som syftar till att vara en mötesplats, en knutpunkt för olika teologiska tankar. Vidare ”Nod”, en knutpunktslänk för datorkommunikation.)

Hallå ni läsare! Var kvar i den profetiska dimensionen. Gud glömde inte att titta österut efter mannen Kain och landet Nod.

SEMS SLÄKTHISTORIA

På detta följer att Adam och Eva får en son till, där de bor kvar strax öster om (tidigare) Edens lustgård. Med att ge tredje sonen namnet Set, har Adam och Eva gått från det överpositiva namnet Kain (”av Herren”) på den förste sonen och från det nedtonade namnet Abel (”kort liv”) på den andre sonen, till att den tredje sonen som en ersättning för den förlorade Abel, fick heta Set som på hebreiska betyder ”namn”, ”rotskott” eller ”telning”. Typ utan färdigbestämt innehåll eller riktning; ungefär likt ett tomt utgångsläge, från vilket släktet kan komma att gå åt olika håll; som en ofylld namnunderskrift. Set, ett namn med flera möjligheter. Ur Sets släkt föds framöver Noa, med sina söner Sem, Ham och Jafet.

På detta följer syndafloden. Efter floden går det att spåra Sems släkt (1 Mos 10:21-32) till de förut omtalade Nod-länderna – de som idag kallas Jordanien, södra Kurdistan, Irak, Iran och Afghanistan. Sedan är tidshändelserna framme vid högmodsbygget av Babels torn i Fornbabylonien (nuvarande Irak) och Herrens svar på det, genom att förbistra människornas gemensamma språk så att de inte förstod varandra – och så att de blev kringspridda över hela jorden (1 Mos 11:1-9). I Sems särskilda släkthistoria föds både Elam (elamiter var perser) och Eber (därav hebréer). Under Ebers son Pelegs tid, blev jorden uppdelad (1 Mos 10:25). Detta kan handla om att kontinenter försköts från varandra.

ABRAHAMS KALLELSE

När vi i den bibliska historien kommer fram till Abrahams (hebr. ”fader till många”) kallelse från Gud i 1 Mos 11:10-32, 12:1-5), då lever Abrahams semitisk-hebreiska familj i Kaldeiska Ur i Babylonien (idag Irak). Så Gud söker sig öster ut, om man säger så, för där finns hans utvalde som ska bli stamfader åt Israel/det judiska folket i Kannans land. Men för övrigt ”trons Fader” åt alla som vill tro på Bibelns Herre och Frälsare. Vid tiden för att Abraham (då ännu bara Abram (hebr. ”fader”) har kommit till Hebron i Kannans land (numera Israel), så måste han vid ett tillfälle rädda sin brorson Lot i Sodom och dess kung, från flera fiendefolk (1 Mos 14:1-24).

Intressant är, att när Abram efter segern hade slagit upp sitt läger vid östra infarten till Salem (Jerusalem) i Shavedalen (hebr. ”slätt”), gick den räddade kungen från Sodom ut till honom. Och ut ur Salems östra ”port” kommer plötsligt också kungen och prästen Melkisedek (hebr. ”min kung är rättfärdig”), och han har med sig bröd och vin, samt välsignelse som han uttalar över Abram. Han i sin tur återgäldar med att ge Melkisedek tionde av allt han vunnit. Som en följd av kungarnas möte, blir Shavedalen i fortsättningen kallad Kungsdalen, småningom även benämnd Kidrondalen (hebr. ”svart”), vilket den heter idag. Östra porten till Jerusalems ”gamla stad”, med Kidrondalen i synfältet, är tyvärr igenstängd av Islam sedan flera hundra år tillbaka.

FRÅN ÖSTERN

Århundradena går, och när judar på 500-talet f.Kr. befinner sig i fångenskap i Babel, vet vi att somliga av dem likt Jeremia, Daniel och Hesekiel, starkt och profetiskt levde ut sin tro på den utlovade Messias, kung och frälsare. Gud tittade ”åt öster” på grund av kärlek till folket där, och de planer han hade för dem.

Ett tag efter Jesu födelse händer så följande (Matt 2:1-2): ”När Jesus var född i Betlehem (Kannans land, min anm.) på kung Herodes tid, då kom vise män från Östern (Jordanien, södra Kurdistan, Irak, Iran, Afghanistan…min anm.) till Jerusalem och frågade: ´Var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp (här, min anm.) och har kommit för att tillbe honom.´” Då Jesus 33 år senare red in i Jerusalem på ett åsneföl, kom han ner från byn Betfage vid Olivberget och red in med sitt följe av lärjungar – just genom den östra porten, kallad ”Gyllene porten”, även kallad ”Sköna porten” och ”Nådeporten”. Förr sjöng man i kristna väckelsemöten i överförd mening om himlen: ”Håll gyllene porten på glänt…” (Text: Fredrik Arvid Bloom tidigt 1900-tal). Det är träffande att ta in vad som kommer att hända när Jesus, i ett nära framtidsscenario, ska stiga ner på Olivberget (Sak 14:4): ”På den dagen ska han stå med sina fötter på Olivberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och olivberget ska klyvas mitt itu, från öster till väster till en väldig dal.”

VÄCKELSENS TID

I exakt den tid som nu är, kan jag för min del i alla fall, inte komma ifrån att folk från Östern, exempelvis iranier och afghaner med sin semitiska bakgrund, är med om en särskild Guds besökelsetid. Det är häpnadsväckande hur mäktigt Jesus uppenbarar sig för folk från dessa länder, genom drömmar, syner, visioner, uppenbarelser, tecken och under – vare sig de är i sina hemländer eller de har kommit hit till Västvärlden. Jag tror alltså att väckelsens tid för folk från gamla Nod har inträffat. Gud tittar åt öster i sin nåd och kärlek. Nu uppfylls uråldrig storprofetisk härlighet! Det kan mycket väl ha med Jesu snara andra tillkommelse att göra! Inte enbart Israel är ett sådant folk- och landstecken, även om det ligger i topp. Först och främst Israel, men sedan också andra (närliggande) nationer, som det lyder av Jesus i Luk 21:29 gällande tecken för Jesu återkomst: ”Han gav dem också en liknelse: ´Se på fikonträdet (Israel, min anm.) och alla andra träd.´”

Den kommunistiska-ateistiska järnridån/muren föll 1989. Nu kanske den muslims-islamistiska ”järnridån/muren” också håller på att falla! Och i sammanhanget frågar inte Herren först Västvärldens kristna om lov. Att det finns de bland dem som kommer ”invandrings- och flyktingvägen” till Sverige, som inte har rätt uppsåt eller som faller av från tron – det ska vi svenskar inte göra så stort väsen av. Minns hur det har varit i väckelsetider i Sverige förr. Av de första 1000 som blev frälsta och döpta i Filadelfia Stockholm, med start 1912, ansåg man sig efterhand behöva utesluta 300. Flera väckelser under årens lopp har bevisligen haft, inte endast många omvändelser, utan även många avfall från tron.

INTE BORTGLÖMDA

Vill till slut citera den 2:a versen på sången ”Håll gyllene porten på glänt”, eller som den egentligen betitlas: ”På bröllop jag bjudits av urtidens Gud” – och hälsa er folk från Nod-länderna med den: ”Min synd, den var mycken, men allt han förlät i blodet, vars kraft jag nu känt. Han viskade ömt: jag aldrig dig glömt, se gyllene porten på glänt.” Kära folk från Öst, Gud lockar er till sig, och då inte bara för att fullfölja sin gudomliga plan om er hemkomst till sig i frälsningssyfte. Utan att ni därtill ska ställa er till hans förfogande som evangelister, med heligt uppdrag att vara väckelsebärare rätt in bland oss som levt i Västvärlden länge. Tacka gärna Gud och svenska folket att ni är i Sverige, men låt det inte stanna med ”existenserna” migranter och konvertiteter – när ni av mycket att döma, är profetiskt insatt i Guds väldiga och rättfärdiga nåd!


SIGVARD SVÄRD

Läsarmejl

Artiklar och video som är gjorda av andra än Apg29.nu kan ha åsikter som bloggsajten inte delar.

Tack för att du läser Apg29. DELA gärna till dina vänner. Du kan också stödja Apg29 genom att sätta in en valfri GÅVA på BANKKONTO 8169-5,303 725 382-4. På internetbanken går det att ställa in så att du automatiskt ger en summa varje månad. Men om du hellre vill kan du SWISHA in en frivillig summa på 070 935 66 96. Tack.


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades lördag 26 januari 2019 16:48 | #läsarmejl #sigvard svärd #nåd #straffdom | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

19 kommentarer

Lena Henricson 26/1-2019, 21:20

Tack Sigvard Svärd för ett starkt och viktigt bibelstudium! 👍

I vår församling har vi de flesta dopen av just sådana som kommer från öster,just f.d. muslimer som fått en stark och levande tro på JESUS. 🔥

Må dessa nykristna få bli en del av att vi får den väckelse som vi ofta ljumma svenskar så innerligt längtar efter! 🙏🙏🙏

Svara


Karl Håkan Sandell 27/1-2019, 09:38

Berättelsen om Kain och Abel är profetisk och visar att Gud finns!!

Den här berättelsen om Kain som mördade Abel är en profetia som pekar på hur Judarna dödade Jesus.

Kain i berättelsen pekar på Judarna och Abel pekar på Jesus. Vi ser det här när vi konstaterar att Abel var en fårherde precis som Jesus är vår herde, och hur Kain var en jordbrukare som brukade växterna. Alltså det stationära livet precis som judarna har sina fastlåsta lagar.

Abels offer, Jesu död på korset accepterade Gud medan Kains offer med sina lagar och lagträldom accepterade inte Gud.

När Kain hade mördat Abel blev han fördriven från sitt land precis som Judarna blev. Men han fick ett tecken. Ingen skulle döda honom. Det är också precis som Judarna fått. De finns kvar än idag. Ingen har lyckats utrota dem.

Det är intressant att denna berättelse som alltså skrevs för många 1000 år sedan så klart profeterar om Judarna och Jesus, och likafullt är det inget som vi talar om idag. Varför då. Här ligger ju ett bevis på att Gud finns. När han klarade av att göra denna profetia så visade han ju att han existerar.

Och också att bibeln är något mer än en sagobok med gamla berättelse. Det som står här är ju sant, det har slagit in.

Varför predikas inte detta när man talar om den här berättelsen.

Karl Håkan

www.minJesus.blogspot.se

Svara


Sigvard Svärd 28/1-2019, 06:20

Jag delar inte den bibelsynen med Karl Håkan Sandell, att Kain är en profetisk bild på judarna!

Svara


Leif 28/1-2019, 06:57

Svar till Sigvard Svärd.

Karl H S har ändå en poäng i det han säger, att Abel är bilden av vår dödade Jesus är ju inget nytt under solen, liksom Josef är en förebild för Herren Jesus men!

Liksom i Josefs bildliga fall så dödar inte bröderna honom bokstavligt utan de säljer Honom likt Judas gjorde. Alltså, Israels folk sålde Jesus till hedningarna, så!

Därför menar jag att jag hellre ser på Kain som hela mänsklighetens förebild. Hela mänsklighetens synder tillsammans dödade Herren och var lika Kain.

Jesu Kristi frid och mvh Leif...

Svara


Karl Håkan Sandell 28/1-2019, 10:59

Svar till Sigvard Svärd.

Det känns tråkigt att konstatera att man åter igen blir motsagd när man pekar på Bibelns fantastiska profetiska Budskap. De här tidiga kapitlen i Bibeln är fulla av Profetia. Och det här med Kain och Abel är alltså en av profetiorna, som just pekar när Jesu blev dödad när han var i Israels land, och vad som skulle hända med dem som gjorde det.

När man ser hur vi kristna hanterar de här profetiorna och motsäger varandra, så förstår man de icke kristna som anser att bibeln är en enda sagobok och inget att bry sig om.

Och i själva verket är alltså Bibeln full av profetior som just visar att Gud finns och som även berättar för oss hur Gud ser på det som händer och vad som är viktigt i det som händer.

Jesus lever och därför ska vi leva

Karl Håkan

www.minJesus.blogspot.se

Svara


Sigvard Svärd 28/1-2019, 11:42

Svar till Karl Håkan Sandell.

Bibeln framställer Kain som att han var av "den onde" (1 Joh 3:12), det kan man ju inte säga om judarna att de var - de var av Gud; är "Guds egendomsfolk". I 2 Mos l4:22 heter det t.o.m.: "Israel är min förstfödde son". Däremot uttalade sig Jesus i skarpa ordalag om de judiska skriftlärde och fariséerna i deras självrättfärdighet och högmod, bl.a. med följande (Matt 23:33): "Ni ormar, ni huggormsyngel, hur ska ni undgå att dömas till Gehenna?" Nej, i min bibeltolkning är inte Kain en profetisk illustration om judarna som ett folk.

Svara


AnnMarie 28/1-2019, 11:54

Svar till Sigvard Svärd.

Judarna som folk är väl så långt jag förstår i dagsläget skriftlärda fariséer eller otroende.Så jag förstår Karl Håkan mycket väl i den jämförelsen det var ju trots allt de som skrek korsfäst korsfäst!

Svara


Karl Håkan Sandell 28/1-2019, 13:42

Svar till Sigvard Svärd.

För att se att Kain är Judarna så kan man titta på det symbolspråk som är här i texten i det 4:e kapitlet.

Det talas t ex om att Kain var åkerman, alltså brukade jorden. Och Jorden, marken är här en symbol för Israels land och folk.

Och vi kan se att Kain offrade av det han odlat på marken alltså växter och växter är en symbol på det stationära livet. Alltså livet genom lagen som ju är fastlåst en gång för alla.

Att det här stämmer det ser man på att i skapelseberättelsen som ju också är profetisk, där skapas land 3:e dagen och växterna likaså. Och 3:e dagen, om en dag är 1000 år, är alltså 2000 till 1000 f kr. Det var då Israel fick sitt land och Moses fick lagen.

Likaså dödades Abel när de var på fältet, marken. Alltså när Jesus var i Israels land.

Hela berättelsen är på det här viset full av symboler men man måste som sagt veta hur man ska tolka dem och då ser man att Kain faktiskt är Judarna

Karl Håkan

www.minJesus.blogspot.se

Svara


Ingemar B 28/1-2019, 14:47

Några reflektioner om Kain, Abel och synden.

Den första människan som föddes efter syndafallet var Kain. Han blev en mördare.

Synden var orsaken. Men det finns komponenter här som vi inte känner till. Bibeln går rakt in i handlingen utan information om bakgrunden. Vi vet endast att Kain var den äldste av bröderna och att ”Abel blev herde och Kain åkerbrukare” (1 Mos. 4:2).

Direkt därefter kommer historien:

”Efter en tid hände sig att Kain bar fram en offergåva åt HERREN av markens gröda. Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin hjord, av djurens fett. Och HERREN såg till Abel och hans offer, men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. Och HERREN sade till Kain: ”Varför är du vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du skall råda över den” (1 Mos. 4:3-7).

Varför bar Kain fram en offergåva överhuvudtaget?

Ett möjligt scenario kan vara:

Gud hade låtit bröderna förstå att synden hade kommit till människosläktet och att det behövdes ett syndoffer, och att blodet skulle vara syndoffret. Detta fastställdes mer formellt under lagen: ”Så renas enligt lagen nästan allt med blod, och UTAN ATT BLOD UTGJUTS GES INGEN FÖRLÅTELSE” (Heb. 9:22).

Det var inget problem för Abel, han var ju herde. Men för Kain blev det problematiskt. Han hade ju inga djur. Han skulle kunna fråga sin yngre bror om han kunde köpa/byta till sig något djur. Men han fann säkert detta förödmjukande.

En bättre lösning, som Gud själv använde när han efter syndafallet gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru, var att själv söka upp något villebråd till offer.

Vi får förmoda att Kain förde ett resonemang med sig själv hur han skulle agera. Han valde den enklaste lösningen. Eftersom han var åkerbrukare ”bar han fram en offergåva åt HERREN av markens gröda”.

Han hade säkert redan då dåligt samvete, för ”han hade inte gjort det som var gott” och förstod att Gud inte skulle acceptera hans offer. När sedan Abels offer accepterades uppväcktes hat mot brodern.

Observera att det är ett möjligt scenario, men ingen ”vet” egentligen vad som hände, eftersom Bibeln kommer in i händelsen i ett senare skede.

Bibeln ger flera exempel på att konsekvensen för den första som föds i en syndrelation blir extra svår att hantera…

Svara


Lena Henricson 28/1-2019, 15:12

Kom man inte bort från det Sigvard Svärd egentligen ville säg med sitt bibelstudium? 🤔

Svara


Lena Henricson 28/1-2019, 15:15

Säga,skulle det vara.

Svara


Sigvard Svärd 28/1-2019, 18:32

Svar till Lena Henricson.

I fråga om Kain, hans mördarhandling och bortgående från Gud, som en bild på judarna, så har jag inget mer att tillägga. Bevisligen har ju världssamfundet, både i politisk och katolsk/luthersk mening, fördömt och förföljt judafolket. Ja, försökt att å ena sidan utrota dem och å andra sidan ersätta dem. Bibeln ger inget stöd för sådant, Här finns en gräns jag inte överskrider eller ge mitt namn åt. Hat mot judar ligger alltid och pyr, för att rätt vad det är flamma upp.

T.o.m. inom New Age pekas judarna ut som onda, som sataniska. Det påstås alltså inom den s.k. "ljusa" ockultismen, att judarna har drabbats av en negativ kosmisk ond andlig stråle. Ytterligare ett sätt att demonisera Guds särskilt utvalda folk. Visst behöver judafolket/Israel vara ytterst vakna över vilka de är, och därmed vilka andemakter som lurar på dem. Som kristna bör vi be till Gud för dem, att de i sina Messiasväntan inte faller för frestelsen att vara högmodiga, inte är "våldsamt" försvarskrigiska, eller att de släpper sig till för falska läror och "herdar".

Svara


Sigvard Svärd 28/1-2019, 18:41

Svar till Lena Henricson.

Tack Lena, för din kommentar! Det är något härligt profetiskt det som nu sker i land efter land i Västvärlden, församling efter församling! I pingstförsamlingen i Borås, där jag sedan mars förra året är medlem, består nu gruppen frälsta och döpta persiskt-talande (iranier och afghaner) av 150 stycken!

Svara


David Billström 28/1-2019, 20:48

Paulus i Nya Testamentet förföljde församlingen och ville förgöra den, men just precis den mannen utvalde Gud till att bli sin tjänare.

Det är sådan kraft i förlåtelsen och upprättelsen från Gud till den människa som ångrar och vänder om till Jesus.

Jesu försoningsdöd är starkare än synden. Det finns nåd och förlåtelse och dessutom frihet från syndens makt och kraft.

Så, ja - Nåd finns på grund av Guds straffdom som föll på Jesus.

Tack Jesus

Svara


Tomas N 28/1-2019, 22:49

Jag vill apropå lärdomen om Kains öde lyfta fram grunderna i Bibelns budskap.

Hur skulle ni eller jag undervisa ett barn eller nybörjare i tron om denna passage? Eller hur skulle ni besvara en sådan nybörjare som har frågor om dessa bibelverser?

Jag tror det finns ofta en enkel lärdom att få som oftadt syftar till att undervisa om hur människan skall leva,exempel på goda och onda mänskliga härningar och exempel på hur Gud och omdskan agerar.

Jag skulle säga att det finns en fara och en gräns passeras när man grsnskar och funderar på djupare profetisk symbolik ,men har blivit distanserad och näsyan ointresserad av synd /rättfärdighet och att vi alla måste agera och välja rätt och är alla kallade till att göra rätt i livet.

Om nu Kain och Abel representerar något djupare ,så är det väl ändå det elementära som är mest intressant.

Eller måste man ha en djup kunskap om allt hebreiskt för att vara kristen eller för att vem som helst skall kunna läsa Bibeln och finna sanning där och undervisning om livet människan och Gud?

Svara


Leif 29/1-2019, 06:25

Svar till Sigvard Svärd.

Det är ju underbart att så många persiskt talande kommit till tro där nere i Borås, samtidigt som jag också hör att LP-arbetet i församlingen har framgång, Gud är oerhört god. Och, först nu läste jag igenom ditt fina inlägg, Gud välsigne dig rikligt, det var ett mycket bra inlägg, speciellt under denna invandrar och flyktingfientliga tid som vi nu för tiden får uppleva också här i Sverige.

Och trevligt att du nu för tiden också bor där neråt Sigvard. Jag har mina rötter från närliggande trakter strax utanför Borås och har även bekanta i den församlingen. Jag vet inte om Urban K fortfarande finns kvar som herde hos er? Han höll i vilket fall som helst i min fars, "som tillhörde församlingen," jordfästning på ett fantastiskt och minnesvärt sätt för ca 4 år sen.

Jag förstår absolut också din inställning vad gäller judarna, eftersom många onda fientliga strömmar överallt ifrån ständigt forsar emot dem. Jerusalem, Judar och Israels folk skall vi kristna ständigt välsigna och be för i Jesu namn, inte bli del av de onda strömmar som satan rör upp, han som allt vad han orkar endast vill utrota och utplåna Guds utvalda plats och folk.

Nej, låt oss hålla fast vid Jesu nåd och kärlek som är större än allt.

Jesu Kristi frid...

Svara


Sigvard Svärd 29/1-2019, 11:05

Svar till Tomas N.

Broder Tomas, jag håller med dig om att det som nummer ett räcker med att läsa Bibeln och ta den till sig som det står (blir ju något olika beroende på översättning). Därför ger vi Bibeln till alla oavsett om det finns tro eller inte i förväg. Men vi behöver också kämpa med en del texter som kräver tolkning. Ta exempelvis profeten Daniel eller för den skull Uppenbarelseboken. Det står ju t.ex. i Uppenbarelseboken, att den som är vis kan räkna ut vad talet 666 betyder. När hela Bibeln är profetiskt laddad, kan det ha sitt värde med grundtexterna (det arbetar ju bibelöversättare ständigt med, samtidigt som de kollar upp nya arkeologiska skriftfynd m.m.). Att den helige Ande dessutom kan "leda oss fram" i bibelstudierna, gör att vi kan vara förväntansfulla på möjligheten till profetisk insikt. I detta kan vi vara frimodiga, men i ännu högre grad kännetecknas av en stor portion ödmjukhet. Komplicerad "teologi" får inte skymma det enkla evangeliet, som ska och kan förstås av vem som helst.

Svara


Sigvard Svärd 29/1-2019, 18:47

Svar till Leif.

Intressant och härligt, broder Leif, att din far tillhörde Pingstförsamlingen här i Borås och att Urban Klintenberg skötte om begravningen så bra. Jo, Urban är kvar fortfarande som pastor och föreståndare, men avslutar föreståndartjänsten till sommaren då han väljer att gå i pension. Så tackar jag dig för din tydliga uppmuntran i din kommentar här!

Svara


Leif 29/1-2019, 20:15

Svar till Sigvard Svärd.

Hälsa så mycket till Urban från Leif.

Han minns förmodligen Börjes begravning i Dalsjöfors..

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 34, tisdag 20 augusti 2019 kl. 00:19

Jesus söker: Bernhard, Bernt!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
måndag 19 augusti 2019 23:39

Jag ska på intervjun för nytt jobb , Är osäker och jätte nervös, Jesus hjälp mig att få jobbet om det är meningen. Amen


Morsan reklam


Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp