Surfar nu: 696 www.apg29.nu


Nåd mitt i en Guds straffdom – Del 3

Nåd mitt i en Guds straffdom

Läsarmejl av SIGVARD SVÄRD. 

Om det är vanligt att onda andefurstar råder över speciella nationer/områden, det kan vi inte ta för givet genom att läsa Bibeln.

Ormen som tvingades ut från Paradisets/Edens lustgård ihop med att Adam och Eva också fick lämna, dök upp igen då de bosatt sig öster om lustgården – alltså kanske nuvarande Getsemane örtagård (se del 2). Och Ormen var minst lika listig, lögnaktig och mordisk som innan. Vi kan dessutom ta för givet, efter vad det historiska kom att visa – att Ormen slingrade sig med Kain, och blev på samma utstuderade och otäcka sätt verksam i Nod-länderna, vilka framträdde under det gemensamma namnet Mesopotamien (landet mellan floderna). Först genom sumerer, därefter akkader, på det fornbabylonier. Framåt i tiden sedan assyrier/meder, elamiter/perser/parter och nybabylonier. Geografiskt idag får vi skriva Jordanien, södra Syrien, södra Kurdistan, Irak, Iran och Afghanistan.

Intressant är det läsa i Bibeln om utgjutelsen av den helige Ande på första pingstdagen i Jerusalem, att det då kring år 33 e.Kr., bodde ”fromma judiska män” i staden från skilda ”gamla” Nod-trakter. När Anden föll över (de judiska) lärjungarna blev de mycket häpna och omskakade, eftersom var och en av dem fick höra ”sitt eget språk talas” av galileer. I Apg 2:8-9a heter det: ”Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi är parter, meder och elamiter, vi bor i Mesopotamien…” Paulus undervisar ju om tungotal i Anden i första brevet till Korinterna, och visar på dess gudomliga möjligheter: ”En får gåvan att tala olika slags tungotal” (12:10), och ”Om jag talar både människors och änglars språk…” (13:1) På första pingstdagen skedde ett mäktigt Andens språkunder, som kan betraktas som ett nådefullt upphävande av ”språkförbistringen”, som en Guds straffdom (1 Mos 11) över ett syndafall i högmod (återkommer mer till detta senare i artikeln).

Uppfatta gärna med mig det profetiska som Gud har laddat Bibeln med!

GUDSFIENTLIGA RELIGIONER

Även om Bibeln inte direkt beskriver något dylikt, kan man räkna med att de fallna änglarna, de sataniska makterna, Djävulens hantlangare, demonerna de onda andarna, också följde i spåren på sin herre Ormen/Draken/Satan – var helst han gled fram och tog sig för. Bibeln nämner ”onda andars/demoners läror” (1 Tim 4:1), och om att ”tillbe onda andar och avgudabilder” (Upp 9:20), samt att man kan låta sig ledas av ”härskaren över luftens välde” (Ef 2:2).

Inom Nod-geografin kom det att uppstå flera gudsfientliga religioner med olika ockulta inslag på temat liv och död. I betydande mening handlade det om moders- och fruktbarhetsgudinnor, måhända en slags saknads-tillbedjan efter Eva. Och här i det Nodiska uppkom läran om att Adam hade haft en hustru före Eva, en demon vid namn Lilit/Lilith. En föreställning som faktiskt ingår i viss upplaga av ”modern” satanism. Nod-andligheten rörde sig om olika guda-treenigheter och astraltriader. T.ex. månguden Nanna, solguden Utu och venusstjärnan Inanna – vars son, Tammuz, samtidigt var hennes älskare. Tammuz dör och stiger ner i dödsriket, dit Inanna beger sig för att hämta honom tillbaka till livet. Ett ockult avfall bland judar på 600-talet f.Kr., kan kopplas till denna falska ”frälsningslära”: ”Och (eldsängeln, min anm.) förde mig (Hesekiel. Min anm.) fram till norra porten på Herrens hus, och se, kvinnor satt där och begrät Tammuz.” (Hes 8:14)

Astrologi och att ställa horoskop hörde till det religiösa livet i Nod-existensen. Den främsta andliga djursymboliken var lejonet. Barnoffer var vanligt. Alla tänkbara former av sexualitet utövades, särskilt inom tempelprostitutionen. I Nod-historien kan den fornbabyloniska prästdrottningen, Semiramis, räknas in. Det sägs att det var hon som kom på det grymma sättet att korsfästa män som hon hade dömt till döden, både som en påminnelse om hennes makt över mannens könsorgan och som en tillbedjan av densamma (”Fallosdyrkan”). Denna straffmodell kom romarna längre fram i tiden att ta över, och det blev alltså detta hånfulla, avskyvärda och mest fruktansvärda sätt genom vilket Jesus dödades.

ÖSTER FRÅN VÄSTER

”Så långt som (sträckan, min anm.) öster är från väster, så långt avlägsnar han (Gud) våra synder från oss.” (Ps 103:12, se del 2) Det är så häpnadsväckande nådefullt och välsignat, hur Gud hade koll på det som hände österut efter att Adam och Eva tvingats lämna Paradisets lustgård – åt det väderstrecket till. Trots det ena syndafallet efter det andra, svarade Gud med väckelsetider. Och en 2:a väckelse inträffade med Hanok/Henok/Enok (hebr. invigd/lärare), som det står att läsa i Bibeln (1 Mos 5:21-24): ”När Henok var 65 år blev han far till Metushela/Metusalem (hebr. hans död ska sända – floden, min anm.). Och sedan Henok hade fött Metushela vandrade han med Gud 300 år och fick söner och döttrar. Henoks hela ålder blev alltså 365 år. Sedan Henok så hade vandrat med Gud fann man honom inte mer, för Gud hade hämtat honom.”

På det följer som nummer tre i ordning, ”Noa-väckelsen”, och det lyder: ”Men Noa hade funnit nåd inför Herrens ögon. Detta är Noas fortsatta historia. Noa var en rättfärdig man och fullkomlig bland sin samtid. Han vandrade med Gud. Och Noa blev far till tre söner; Sem, Ham och Jafet.” (1 Mos 6:8-10)

NYTT HÖGMODSFALL

Ett i många avseenden omskakande syndafall, för övrigt likt fallet i Paradisets lustgård, både i fråga om högmod och rädsla inför Guds makt – kom att begås av mänskligheten, några hundra år efter att syndafloden upphört och Noa inte längre levde. Värdefullt är att lägga märke till att Gud lät arken stanna norr om det Mesopotamiska Nod-området, nämligen på berget Ararat uppe i nuvarande ”gränsregionen” mellan Turkiet, Armenien och norra Iran. Noa och hans söner först, men sedan sönernas avkomlingar – bosatte sig av allt att döma söderut sett uppifrån berget Ararat, och folket växte där till i stor mångfald. Men det är också där som det stora syndafallet sker, vilket kommer att leda till en – om man säger – ”återupptagen” vandring åt öster.

Och jag citerar från 1 Mos 11:1-9: ”Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Men när människorna bröt upp och ´drog österut´ (min anm.), fann de en lågslätt i Sinars land (småningom Babylonien, nuvarande Irak, min anm.) och bosatte sig där. De sade till varandra: ´Kom (här kan man föreställa sig Ormens listiga påverkan, min anm.) så slår vi tegel och bränner det!´ Teglet använde de som sten, och som murbruk använde de jordbeck. Och de sade: ´Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.´ Då steg Herren ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. Herren sade: ´Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter ska ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.´ Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden, och de måste upphöra att bygga på staden. Den fick namnet Babel, eftersom Herren där förbistrade hela jordens språk (till ett babbel av språk, min anm.), och därifrån spred han ut dem över hela jorden.”

VÄCKELSEBÄRARE

Den 4:e väckelsen började 1900 år f.Kr. med Abrahams far Tera (1 Mos 11:31-32, en efterkommande till Noas son Sem, som drog iväg bort från det kaldeiska Ur för att bege sig norröver för att nå Kannans land i Väster. Dock fullföljde inte Tera sin resa, utan stannade norrut i Haran (nuvarande Turkiet) och dog där. Men Abraham (Abram) tog vid som väckelsebärare, och vi läser i 1 Mos 12:5-6a: ”Han tog med sig sin hustru Saraj och sin brorson Lot, alla ägodelar och allt folk det skaffat sig i Haran och gav sig av mot Kannans land. När de kom till Kannans land (norrifrån, min anm.) fortsatte Abram in i landet ända (ner, min anm.) till Shekems område, till Mores terebint (c:a två mil ovanför Salem, min anm.).”

ZOROASTRISMEN/ZARATHUSTRA

Någonstans kring 1200 f.Kr., i Nod-andligheterna, blir religionen Zoroastrismen till genom dess upphovsman Zarathustra. Denna religion slog särskilt igenom bland det mindre folkslaget arier i sydvästra Persien, vilka vara ljusa i hyn och hade blå ögon. Kännetecknande inom Zoroastrismen var dyrkan av elden som helig (så än idag), kring vilken olika kultiska handlingar utfördes av särskilda präster. Med religionsstiftaren Zarathustra, följde en rasideologisk idé om den ariska ”övermänniskan”.

Den föreställningen fångades upp av österrikaren Adolf Hitler, som under 2:a Världskriget 1938-1945, tog hjälp av sin ockult-nazistiska dödskult – och byggde vidare på den sjuka idén om den ”ariska övermänniskan”; ett starkt herrefolk i världen med vit hy och blå ögon. Hitler byggde sin lära på den tyske filosofen Fredrich Nietzche (1844-1900), som i sin bok ”Så talade Zarathustra”, hade fångat upp just nämnde religionsgrundares andliga tankegångar – om att utvecklas från bara människa till den högre ”övermänniskan”.

Om någon skulle få för sig att jag, genom att beskriva olika religiösa och ockulta sammanhang i Nod-verkligheten, är kritisk i överkant till hur det blev för folket där. Så kan jag peka på att exempelvis inom New Age-andligheten, verkar en uppfattning att Norden är en ”god” ruvande drake – dess gap är havssträckan nedanför Norge in på den svenska Bohuslänssidan. Till detta fenomen hör en taoistisk/buddhistisk ”insikt”, som med övertygelse framfördes av en kinesisk affärsman i början på 2000-talet. Det var vid en presentation av hans planerade bygge av ett större affärscentrum i Hunnebostrand i norra Bohuslän. Väljer också att ta med, att det inom New Age även föreligger en så kallad ”esoterisk kunskap” om Norden – som det ställe i världen – där befolkningen utgörs av människor som återfötts flest gånger, och därmed bedöms som de ”äldsta” i hela världen.

FÅNGENSKAPEN I BABEL

Under judarnas fångenskap i Babel (nuvarande Irak) på 500-talet f.Kr., uppstod en 5:e väckelse genom att Gud räddade tre judiska tonåringar – som fått sina judiska namn ersatta med de hedna-babyloniska namnen: Shadrak, Meshak och Abed-Nego – då de av den högmodige kung Nebukadnessar blivit kastade i en brinnande ugn. Efter den dramatiska räddningen, avgav den nu ”väckte” kungen detta uttalande (Dan 3:31-33): ”Från kung Nebukadnessar till alla folk och stammar och språk över hela jorden. Jag önskar er fred och framgång. Jag finner för gott att härmed tillkännage de tecken och under som den högste Guden har gjort med mig. Stora är hans tecken, mäktiga hans under. Hans rike är ett evigt rike, hans välde varar från släkte till släkte.”

Snart nog blev det dags för en 6:e väckelse, som en följd av att den då 83-årige Daniel blev räddad av Herren då han av, den nu medisk-persiske kungen i Babylonien, Darejavesh, hade blivit kastad i en lejongrop. Och det står att läsa (Dan 6:28-27): ”Därefter lät kung Darejavesh skriva till att folk och stammar och språk som fanns över hela jorden: ´Jag önskar er fred och framgång! Härmed befaller jag att man inom hela mitt rikes område ska bäva och frukta för Daniels Gud. För han är den levande Guden som består för evigt. Hans rike kan inte förgöras, hans välde har inget slut. Han befriar och räddar, han gör tecken och under i himlen och på jorden, och har befriat Daniel ur lejonens våld.´”

Om det är vanligt att onda andefurstar råder över speciella nationer/områden, det kan vi inte ta för givet genom att läsa Bibeln. Men det som ändå framgår av Bibeln är, att just över området österut från Paradisets/Edens lustgård, och då i mer preciserad angivelse – så rådde en sådan demonmakt över Persien (tänk nuvarande Iran), vid tiden för att Daniel bad intensiva böner i den babyloniska fångenskapen på 500-talet f.Kr.: ”Fursten (av Djävulen, min anm.) över Persiens rike stod emot mig under tjugoen dagar. Då kom Mikael, en av de förnämsta furstarna (från Gud, min anm.), till min hjälp, och jag blev (kunde bli, min anm.) kvar där hos Persiens kungar.” (Dan 10:13)

Åter igen, detta rör sig inte om ett särskilt utpekande av, här exempelvis Iran, som ett demoniskt fäste värre än någon annan plats, bara därför att det ligger österut i det gamla Nod-området. Den moderna New Age-andligheten uppstod ju för övrigt i Kalifornien i västra Amerika.

I HERRENS TJÄNST

I det fortsatta perspektivet för judarna i den babyloniska fångenskapen, går det att iaktta en 7:e väckelse. Nu sitter en helpersisk kung på tronen, nämligen Koresh. Denne persiske kung har Guds utkorelse över sitt liv, troligtvis utan att begripa det. 200 år i förväg hade det profetiskt uttalats: ”Jag är den som säger om Koresh: ´Han är min herde, han ska fullborda allt jag vill. Han ska säga om Jerusalem: Det ska byggas upp, och till templet; Din grund ska bli lagd på nytt.´” (Jes 44:28) I nästa kapitel (45:1) kallar Herren Koresh för ”sin smorde” och påtalar att han har fatta Koreshs ”högra hand”. Ett stort antal judar blir strax befriade och får återvända till Jerusalem, och kan på 400-talet f.Kr. påbörja uppbyggnaden av staden och templet. I denna tid är Arthashasta, en annan perser, kung över Babel och han utnämner juden Nehemja till ståthållare över Jerusalem, och dessutom bidrar med virke till uppbyggnaden.

En 8:väckelse, förnämst i ordning, är beskriven i Matt 2:1-2: ”När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid (en judisk-idumeisk furste tillsatt av romarna, min anm.), så kom vise män från Östern till Jerusalem och frågade: ´Var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom.´” Efter besöket hos Herodes sker följande (2:10-11): ”När de såg stjärnan (igen, min anm.) fylldes de av mycket stor glädje, och de gick in i huset (ej kvar i stallet, min anm.) och fick se barnet med Maria dess mor. Då föll de ner och tillbad honom, och de öppnade sina skattkistor och bar fram gåvor till honom: guld, rökelse och myrra.” Det kan vara berättigat att här ta med att området Idumeen, ligger från öster räknat mellan Jordanien och Israel. Det är som om, i andligt gudomligt hänseende, en stegvis återkoppling inträffar för Nod-folket till den paradisiska begynnelsen.

Det går inte att få någon biblisk bekräftelse på, om den botfärdige rövaren som hängde på Jesu ena sida var från Nod-geografin (Luk 23:42-43). Inte omöjligt dock, för i undantagsfall korsfäste romarna även andra än judar, fast aldrig romerska medborgare förstås. Så mina tankar går till det svar som rövaren fick av Jesus på sin bön, om att Jesus skulle tänka på honom när han kom i sitt osynliga evighetsrike – i så fall ett svar med profetisk precision om nåd över alla gränser: ”Idag ska du vara med mig i Paradiset.”

HJÄRTATS HEMKOMST

Hallå, tiden kan nu profetiskt vara inne för österns människor att uppleva Guds väckelse genom Jesus Kristus. Alltså, att dessa får vara med om en hemkomst i hjärtat till det som en gång i fysisk tappning förlorades. Nämligen en i andlig mening ”återkomst” till Paradisets/Edens lustgård/”Jerusalem”. När exempelvis inte det inhemska svenska folket låter sig väckas till omvändelse, då synes det profetiskt gudomligt vara människor från Österns länder som utgör den ”nya” väckelsen i Sverige. Jag räknar detta, tillsammans med Israel som nation och den växande skaran av Messiastroende judar, som ett heligt tvåfaldigt tecken på att det är skarpt läge för Herrens tillkommelse.


SIGVARD SVÄRD

Läsarmejl

Artiklar och video som är gjorda av andra än Apg29.nu kan ha åsikter som bloggsajten inte delar.

Tack för att du läser Apg29. DELA gärna till dina vänner. Du kan också stödja Apg29 genom att sätta in en valfri GÅVA på BANKKONTO 8169-5,303 725 382-4. På internetbanken går det att ställa in så att du automatiskt ger en summa varje månad. Men om du hellre vill kan du SWISHA in en frivillig summa på 070 935 66 96. Tack.


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades torsdag 21 mars 2019 01:56 | #sigvard svärd #läsarmejl #nåd | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

0 kommentarer

Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 38, tisdag 17 september 2019 kl. 10:54

Jesus söker: Hildegard, Magnhild!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
tisdag 17 september 2019 07:32

Bed att det ska bli en bra dag på jobbet för dottern.


Morsan reklam


Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp