Surfar nu: 642 www.apg29.nu

Radikal kristen tro kostar förföljelse

Läsarmejl av Sigvard Svärd 

Radikal kristen tro kostar förföljelse

Uttalar min djupa respekt för kristna som på grund av sin tro blir förföljda. I vissa länder, kulturer, traditioner och sammanhang är förföljelsen mot kristna fruktansvärd. 

Och med kristen tro menar jag då tydlig sådan. Exempelvis att Bibeln är avgörande för tron, att Jesus framhålls som enda vägen till Gud, att det kristna vittnesbördet kännetecknas t.ex. av upplevda ”heliga” drömmar och visioner, samt under och tecken i den helige Andes kraft. 

Samtidigt med det sagda om förföljelse utöver världen från Sverige räknat, måste det också sägas: Att förr eller senare ”drabbas” den kristne – som radikalt håller sig till Bibeln, som bestämt förkunnar att Jesus är världens ende Frälsare, och som klart hänvisar till den helige Andes uppenbarelse – av förföljelse oavsett var man bor och är. 

Det som började med hånfullhet på första pingstdagen i Jerusalem, med att somliga som var där, menade på att de som uppfyllts av den helige Ande och börjat tala tungomål, hade druckit sig fulla av sött vin (Apg 2:13) – fortsatte efterhand med en så stor förföljelse att närmast hela församlingen i Jerusalem skingrades (8:1). 

Först ”idiotförklarades” lärjungarna, sedan kom klappjakten med våld mot dem. Men Gud ”kom igen” med sin församling i Jerusalem ännu en gång inte lång tid efter (9:33). Dock uppstod det snart nytt motstånd (23:20-21).

En sida av tron

Att räkna bort motstånd och förföljelse, eller att leva ett så ”lågt” kristet liv att risken för ”attacker” blir minimala, är inte vad Bibeln lär i ärendet. Nej, Skriften framställer snarare förföljelse som en sida av tron, faktiskt betydelsefull, åt det nödvändiga hållet till för tron. Jesus uttalar i Matt 5:10-12: 

”Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt om er för min skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.”

 I 1 Petr 4:14-16 heter det: 

”Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull, för härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er. Ingen av er ska behöva lida som mördare, tjuv, förbrytare eller för att han lägger sig i andras angelägenheter. Men får någon lida som kristen ska han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet.” 

Många fler bibelsammanhang går att bekräfta ovanstående med.

I Sverige

Alltså, det kostar på att bli och vara en sann och äkta bibliskt kristen, oavsett var och oavsett när. Det kan t.o.m. sägas att det kostar allt. Men det är mer i enligt med Bibeln att erfara förföljelse, än något att slippa. Ingen radikalt, djup och innerlig kristen kommer egentligen undan. 

I Sverige idag får vi kanhända inte se någon kommunist- nazist- eller islamistflagga genom våld vaja utanför eller inne i exempelvis en pingstkyrka. 

Men kravet på att en pingstförsamling ska sätta upp en s.k. regnbågsflagga eller transflagga för att få ut statliga och kommunala bidrag – och kanske inte ens få juridiskt finnas till som församling utan sådan flaggning, kan bli möjligt inom en snar framtid. 

Då gäller det om väckelsetron får bestå i den församlingen; om bestämd och djupgående kristen tro anses värd av församlingen att betala hån- och förföljelsepris för? 

Vid ett av besöken i Seattle i USA för några år sedan, såg jag när en glammig prideparad drog genom staden. En baptistkyrka, modell äldre och större, hade uppsatta regnbågsflaggor på fasaden som erkännande åt bland- och frisexualiteten. Ur ett bibliskt kristet perspektiv, var detta inget annat än ett andligt nederlag för baptistförsamlingen. 

Radikal, biblisk kristen tro i landet Sverige, har det visat sig förr kunnat få ”springa gatlopp” mellan å ena sidan världen/samhället, och å andra sidan kristna som antingen bara är det till namnet, eller kristna kyrkor och samfund som inte lägger samma avgörande vikt vid bibelordet eller vid den helige Andes uppenbarelse.

Byn Möcklehult

På min pappas håll har jag från 1600-talet ”spår” av italienskt blod i mina ådror. På mammas håll har jag från samma 1600-tal belgiskt/vallonskt blod. 

Det kom många män flyttande från södra Europa till Sverige under 15- och 1600-talen, vilket främst hade med religionskrigen och arbetslösheten i Europa att göra. 1725 ungefär, kom så en man med belgiskt/vallonskt ursprung från annat håll i Sverige till den lilla småländska bondbyn Möcklehult i Hjälmseryds socken, Jönköpings län. 

Ur den släkten härstammar jag på mormor Josefina sida. Mormor hade tre syskon en av dem hette Henning. Själv fick mormor med sin man fem barn, fyra flickor och en pojke. Den ena flickan gavs, när hon föddes 1918, namnet Alice – som 1946 födde mig på Värnamo BB. 

I mormor och morfars familj kom den kristna tron att växa sig stark och levande. Först handlade det om delaktighet i den då statliga Svenska Kyrkans tro och liv, som kännetecknades av barndop genom begjutning och ”förbud” mot karismatiska yttringar. 

För att sedan övergå i en mer personlig omvändelse- och innerlig väckelsetro inom Svenska Alliansmissionen (uppstart i Jönköping 1861), fortfarande dock med främst luthersk dopsyn och fortsatt tillhörighet i Svenska Kyrkan. 

I Möcklehults Missionshus (byggt 1879) var mormors reslige bror Henning en myndig ledare och vältalig predikare, och med stort erkännande i byn om att ha en bra karaktär.

Andedop och troendedop

Men så visade det sig att den genuina kristna tron som präglade de som sam-lades i Missionshuset, inte räckte för mormor (som nu blivit änka) och hennes barn. Pingstväckelsen som med kraft brutit fram i Sverige och Småland under 1920-talet, nådde mormor och barnen kring 1930. 

Vilket i sin tur medförde att de upplevde dop i den helige Ande med åtföljande tungotal, något de började leva ut i Missionshuset. Men se det blev inte uppskattat hos mormors bror Henning, som stod för Missionshusets lära och praktik. Han ansåg att tungotal var villfarelse och att det handlade om splittring. I avseende på detta blev det tydligen mer naturligt för honom, att inte endast anknyta till Svenska Kyrkan – utan i högre grad till Svenska Missionsförbundets (grundat 1878) teologi och utövning, som Svenska Alliansmissionen kom att känna samhörighet med. 

Till slut gick det så långt, att Henning kom hem till sin syster Josefina och ställde henne och hennes barn mot väggen, och sa att om de inte slutade tala i tungor på möten i Missionshuset, fick de inte komma dit mer. Inför denna som de uppfattade ”attack”, denna ”förföljelse”, valde mormor och barnen att hålla fast vid Andens dop och tungotalet – framför att gå på möten i Missionshuset. 

Men det skulle komma en våg till av motstånd och förföljelse mot mormor och barnen. Först efter det att de blivit döpta i den helige Ande, förstod de – trots att flera i bygden hade sitt andliga hem i det baptistiska Helgelseförbundet (tillblivelse 1887) – Bibelns undervisning om att troendedöpas i vatten genom en total nedsänkning. 

Men då Andedop och tungotal, inte hade någon uttalad plats i Helgelseförbundets förkunnelse, ville de nu hålla sig till pingstvänner ihop med att de skulle låta sig döpas och efter att de döpts. Därför valde de att tillsammans med några andra också, resa med buss till ett samhälle några mil bort (Stockaryd) där det fanns en pingstförsamling sedan 1925. 

När bussen lämnade Möcklehult, stod det en del människor och kastade sten på bussen. Men det var ett pris det fick kosta, för mormor och de andra ville i enlighet med Bibelns ord, uppleva det hela och fulla evangeliet. Återkomna till byn, blev Josefinas hem (”Finnes ställe”) och något hem till 1933, platser för en mindre grupp pingstvänners bön och lovprisning. 

I sin bok ”Den gamla byn” av Peter Nilson (om just Möcklehult, förlaget Nordstedts 1997) skriver han på sidan 217 och berättar lite fortsättning på ”pingstgruppen” som hade ordnat med en mer offentlig lokal: 

”Pingstvännerna höll till i en torpstuga som stod övergiven i skogarna österut. En ung man från byn smög sig dit en natt och brände ner stugan. Han tycks ha varit en godmodig vettvilling, som inte stod ut med att Guds ord förkunnades i ett gammalt ruckel. Något straff fick han aldrig. Pingstvännerna förlät honom, och de som avskydde pingströrelsen förlät honom också, fast av andra orsaker.” 

En ny lokal mer åt nordost till ordnade mormor, med barnen och övriga i gruppen pingstvänner med. Den kom att heta Sion Slättö. På 1940-talet anslöts Sion Slättö till Filadelfiaförsamlingen i Lammhult.

Tills Jesus kommer

Som sagt. Det som troligtvis fortsätter att ske tills Jesus kommer tillbaka, är att förföljelse inträffar mot kristna vilka är ”absoluta” i fråga om tro på Bibeln som alltigenom Guds ord, om tro på Jesus som världens ende Frälsare från synd och skam, om troendedop i vatten, om Andedop och tungotal, om bruk av Andens nådegåvor, om frihet från kyrkosystemskontroll. 

Förföljda kristna har det oftast mycket svårt på olika sätt. Det kan säkert kännas fullständigt hopplöst, fast de bevisligen kan få uppleva Jesu Kristi närhet som aldrig annars. Kyrkohistorien innehåller otaliga vittnesbörd om det. Det räcker långt att läsa ”apostlarnas gärningar”. 

Och ett positivt exempel i just Apostlagärningarna på hur det kan gå vid en förföljelse – ett resultat förföljarna knappast föreställt sig – är vad som hände med de kristna som skingrades vid den stora förföljelsen mot den ”första” församlingen i Jerusalem en tid efter pingstdagens utgjutande av den helige Ande.

Tröst och förmaning

När den ”andra” församlingen i Jerusalem fick klart för sig att en livlig väckelse hade brutit ut i Antiokia, på grund av medlemmar som flytt från Jerusalem vid den omnämnda förföljelsen (Apg 11:19-26), sände de Barnabas dit med syfte att trösta och förmana. 

Man kan tänka att Barnabas förmaningar framförallt gällde de nyomvända, de nyfrälsta att ”hålla sig till Herren av hela sitt hjärta”. Och att trösten mer var riktad till de troende som hade flytt Jerusalem och förföljelsen de utsatts för där. Men dylik tolkning kan vara förhastad. 

Av självklara skäl behövde lärjungarna som flytt Jerusalem tröstas om vi föreställer oss vad de kan ha förlorat. Men det var på ett sätt samma för de nyomvända i Antiokia: vad hade inte de fått lämna för att bli ”kristna”? 

Tröst och förmaning går ofta hand i hand. Tröst med varmt och rent inslag av förmaning, är ständigt aktuellt i Guds församling. Så både de som är nya i tron och de som varit kristna länge, om jag förstår Bibelns summa summarum kring frågan om tro, är att trons liv ska vara av det radikala och djupt innerliga slaget att förföljelse förr eller senare är oundvikligt.

 I rätt förhållningsätt till den kristna tron, blir tröst och förmaning två ständigt behövda handlingar. Ingen av dessa två bibliska handlingar bör därför varken föraktas eller förhindras. Kommer inte här undan (i överförd betydelse) orden i Jes 40:1, 31: 

”Trösta, trösta mig folk! Säger er Gud. Tala till Jerusalems hjärta och förkunna för det att dess vedermöda är slut, att dess skuld är försonad, och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder…Men de som hoppas på Herren (förmaning, min anm.) får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De springer utan att mattas, de vandrar utan att bli trötta.” 

Således, trösta och förmana: i ur och skur, i välgång och motgång, i tider av väckelse och tider av förföljelse. Snart stundar det härliga himmelska ”tider” – med underbar ”tröst”, utan ett uns av förmaning förstås.


Sigvard Svärd


Artiklar som är skrivna av andra än Apg29.nu kan ha åsikter som bloggsajten inte delar.


Tack för att du läser Apg29. DELA gärna till dina vänner. Du kan också stödja Apg29 genom att sätta in en valfri GÅVA på BANKKONTO 8169-5,303 725 382-4. På internetbanken går det att ställa in så att du automatiskt ger en summa varje månad. Men om du hellre vill kan du SWISHA in en frivillig summa på 070 935 66 96. Tack.


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades måndag 17 september 2018 01:17 | #sigvard svärd #förföljelse #läsarmejl #andedop #tungotal #väckelse | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

58 kommentarer

Joan Mon, 17 Sep 2018 03:59:26 +020

Jag är medlem i en equmeniaförsamling och kan ibland tänka att "snart vajar kanske regnbågsflaggan här på kyrktaket". Tyvärr har väldigt mycket av världen kommit in i församlingarna, tex detta med böneutrop som många kyrkans ledare (och andra kristna) verkar tycka är helt ok...jag vill inte verka för hård,men är inte det att gå mot 1:a budordet bl.a ? Tycker själv att det måste vara helt fel att hjälpa en annan religion vinna territorium i vårt land. Verkar som det är väldigt viktigt att vara tolerant?

Svara


Anna Ivar Mon, 17 Sep 2018 07:09:52 +020

Intressant och uppmuntrande. Jesus är Herren och han överger oss aldrig.

Svara


Svenne Mon, 17 Sep 2018 08:36:36 +020

Förr sjöng man i sången "Har du mod att följa Jesus?": "Har du mod när världen hånar och till motstånd reser sig?"

Det var på den tiden, då de kristna levde nära Jesus, när församlingen var ljus och salt och en stad på berget. Då de troende tog avstånd från världen och den livsstil som förekom bland ofrälsta.

Nu har de kristna blivit så lika världen, att de inte behöver utstå någon förföljelse från det hållet. Den som vill leva helt för Jesus idag får istället möta förföljelse från oandliga och köttsliga "kristna".

Predikanter, som vill predika Guds ord rent och klart, som talar om synd och nåd, om himmel och helvete upplever motstånd och blir ofta förbjudna att predika.

I den församling jag tillhör, gick jag emot ledarskapet och struntade i att predika med utgångspunkt från kyrkoårets texter och det ämne som var aktuellt för den söndagen. Herren ledde mig att tala om uppryckandet och Jesu återkomst istället. Efter det har jag inte fått något ytterligare tillfälle.

Men vi måste betala priset. Vi måste lyfta korsets flagga högre och vara frimodiga även om det kostar. Jag håller med broder Sigvard svärd, när han skriver att det inte är någon väckelse utan förföljelse.

Svara


Malin Mon, 17 Sep 2018 09:05:54 +020

Tack Sigvard för din intressanta och angelägna text, och för din släkts vittnesbörd!

Jag har blivit ganska svårt förföljd av mina närmaste för min tro och för de uppgifter som jag har fått för Guds rike. Även personer med kristen tro har hånat och förföljt mig (då är det något som är fel...) Jag är medfaren och svag nu. Men Herren är trofast, och situationen är betydligt bättre för mig.

Jag väntar på det som Jesus har lovat mig - att min familj ska bli frälst och att vi tillsammans ska få gå ut med evangeliet 😄

Guds rika välsignelse! ❤

Svara


Malin Mon, 17 Sep 2018 09:17:35 +020

Svar till Svenne.

Du är en förebild, Svenne! Och det är verkligen så som du skriver - idag blir man som troende förföljd av personer som bekänner sig som kristna men som inte har Guds Ande.

Men också de som hånar nu kan omvända sig en dag. Jesus blev hånad av dem som ropade "Korsfäst!" men på Pingstdagen blev 3 000 personer frälsta - och många av dem hade tidigare sett till att han blev dödad.

Och tänk på Saul (Paulus), och hans hat mot de kristna... Vilken omvändelse han fick!

Håll ut min tappre bror! Gud välsigne dig! ❤

Svara


Bengt Mon, 17 Sep 2018 09:36:27 +020

Men har inte tungotal förekommit i

Helgelseförbundet också ?

Svara


Svenne Mon, 17 Sep 2018 09:46:16 +020

Svar till Malin.

Tack, Malin och Gud välsigne dig!

Ja, vi håller ut i kampen och striden. Herren ger kraft och styrka och hjälper genom allt. Det står att kung David hämtade styrka från sin Gud. Det får vi också göra.

Svara


Malin Mon, 17 Sep 2018 10:27:25 +020

Svar till Svenne.

Amen! Jag har fått tröst många gånger när jag läst i Psaltaren - särskilt Davids psalmer. Han blev också mycket förföljd...

Här får du en fin sång som bygger på texten i psalm 23.

https://m.youtube.com/watch?v=g2pcWy6iy84

Frid och nåd!

Svara


Sigvard Svärd Mon, 17 Sep 2018 11:00:45 +020

Svar till Bengt.

Jo då Bengt, men det fanns samtidigt en återhållsamhet i Helgelseförbundet (numera en del av Evangeliska Frikyrkan) rörande tungotal, som kan ha haft sin grund i en "rädsla" att förlora medlemmar till den ökande Pingströrelsen. Vad det gäller den dåtida situationen i Möcklehult, förhöll det sig så att det fanns en blandning av förakt och försiktighet gentemot pingstvännerna. De från början stora och starka frikyrkorna i jämförelse, var just Alliansmissionen (med byns Missionshus) och Helgelseförbundet (med Betel i Karlshult). Alliansmissionen å sin sida, höll sig med dubbel dopsyn till skillnad från Helgelseförbundet som i dopteologi var baptister. Jag hann visserligen iaktta och uppleva stämningen i Möcklehult något, eftersom jag han hann bli sju år innan vår familj flyttade till Lammhult. Av det som hade hänt tidigare, har jag i stora drag fått mig berättat av mormor och mamma. Men jag har även tillgång till en del skriven historia också. Kom nu bara ihåg att, sett ur min synvinkel, så både hoppas jag på och räknar med, att få möta alla dessa troende Möcklehultsbor i himlen. Mitt i allt, var vi ändå bröder och systrar i den kristna tron. Och inte heller de första pingstvännerna i Möcklehult var särskilt fullkomliga.

Svara


Ulrik Petersson Mon, 17 Sep 2018 11:32:53 +020

Hej!

Mormor och morfar bodde i Slättö granne med missionshuset i Sion! Inez och Sture Gunnarsson! Många blev frästa, troendedop och andedöpta! All ära till Jesus!

Svara


Svenne Mon, 17 Sep 2018 11:47:05 +020

Svar till Malin.

Tack, men jag kan tyvärr inte engelska. Jag har också funnit tröst i Psaltaren i Bibeln. 16:e psalmen har betytt mycket för mig.

Guds frid och välsignelse!

Svara


Svenne Mon, 17 Sep 2018 12:11:16 +020

Vilka är det som först ska överge sin feghet och stå fram som frimodiga och tappra kämpar. Det är de kristna ledarna. De ska vara föredömen för sina hjordar - församlingarna. Men de vågar inte för de är rädda för förföljelse.

Det är ledarna som på grund av feghet och mjäkighet succesivt har tillåtit världens ande och all möjlig smörja att tränga in i församlingarna, så att vi nu lever i den beklämmande situation som råder.

Vi behöver profeter idag, som vågar ta itu med avfälligheten i kristenheten. Som vågar dra fram i ljuset allt som misshagar Gud och som bedrövar den helige Ande. På grund av att världen kommit in har Guds Ande blivit bedrövad och därmed uteblir väckelsen. Då Anden har blivit utsläckt blir det inte heller någon församlingstillväxt, utan det predikas år efter år utan att knappt en enda blir frälst.

Vi behöver ropa till Herren, att han reser upp profeter i församlingarna. Sådana som likt Petrus vågade ta i tu med oegentligheterna med Ananias och Safira. Djärva gudsmän, som i likhet med Johannes Döparen vågade sitt liv när han gick till kung Herodes och påtalade hans synd med Herodias.

Om inte ledarskapet tar itu med oegentligheterna kommer avfallet att bli allt större i kristenheten och djävulen kommer att hånskratta när allt andligt liv dött ut.

Svara


Malin Mon, 17 Sep 2018 12:27:48 +020

Svar till Svenne.

Svenne, din frimodighet är uppfriskande! Var inte orolig, jag tror att det du efterfrågar är på gång. Jesus har lovat mig det! Han reser upp sin församling, med ledare efter Guds hjärta (som David). De sista ska bli de första. Du behövs i den församlingen - hoppas att vi ses i arbetet framöver.

Svara


Svenne Mon, 17 Sep 2018 12:40:58 +020

Svar till Malin.

Härligt, Malin!

Jag ser med tacksamt hjärta fram mot att Gud reser upp sin församling och tillsätter ledare, som blir till gagn för Guds verk. "Frimodigheten har med sig stor lön". Jag skriver det Herren manar mig att skriva.

Svara


Lukas Mon, 17 Sep 2018 13:14:29 +020

Det gäller väl att umgås med Herren genom att bli stilla och tom och lyssna in. Annars kan omvändelsebudskapet bli för hårt och det blir inget evangelium.

Svara


Marita Mon, 17 Sep 2018 17:20:57 +020

Tyvärr försöker religiösa andemakter stoppa Guds kraft i församlingarna. Men om inte ledarna tar tag i detta så kan ju församlingen förminskas. Förstår inte varför man beskyddar demoner ?? Det är väl bättre och ta tag i saken !! Nej bättre är att ha Gudsfruktan än människo fruktan !! Tack broder att du delade detta med oss. Rikliga välsignelser till dig !

Svara


Malin Mon, 17 Sep 2018 18:00:15 +020

Svar till Svenne.

Det är gott att höra, käre bror! Bara så du vet så tror jag att du har en profetisk tjänst, som du redan är verksam i. För det handlar om att förmedla Guds Ord - inte om att vara någon "halvgud" som åker omkring i ett privat jetflygplan och får människor att falla som käglor på stora estrader och dylika förmodade "profetattribut".

Svara


nils Mon, 17 Sep 2018 18:13:51 +020

Tack för detta detaljerade vittnesbörd från Pingstens begynnelse i Sverige,Sigvard.
Det är så lärorikt och undervisande att läsa,om vi vill lära av våra trosfäders segrar.
Det centrala synes vara Andens Utgjutelse och Om den dess mottogs,vilket då blev det som åtskilda de troende.
Församlingens förhållningssätt mot D.H.Ande, upprepa sig genom hela kyrkohistorien och avgör församlingens framtid,då som nu!!

Svara


Svenne Mon, 17 Sep 2018 19:37:08 +020

Tack, Malin min kära syster i Herren!

Det är välsignat att det finns någon som är på samma linje när det gäller det andliga. Jag har bett Herren att resa mig upp till en profet. Om jag är det vet nog Herren bäst, men jag upplever tacksamhet och glädje att få tjäna honom. Jag har också rent allmänt bett att Herren ska resa upp profeter i vårt land.

Ledarskapet i församlingen jag tillhör vill göra allting själva, så det är sällan det ges tillfälle till vittnesbörd. Men när jag fått tillfälle har jag talat om att det behövs andligt uppvaknande. Men jag är tveksam till om det har blivit väl mottaget av ledarna i församlingen.

Men Herren ger mig frimodighet att bära fram det han lägger på mitt hjärta. Det finns vänner som är andliga och på samma linje som jag. De har med glädje tagit mot det budskap som jag fått frambära.

Frid och Guds välsignelse!

Svara


Svenne Mon, 17 Sep 2018 19:53:43 +020

Svar till Marita.

Ja, Marita.

Religiösa andemakter existerar verkligen och de bryter ner verksamheten i församlingarna. Ledarna sover och utgör ingen motvikt mot de religiösa demonerna. De finner det obekvämt att ta itu med dessa och att tända en moteld mot dem. De saknar Guds kraft och Andens smörjelse för att gå emot de främmande andemakterna.

Därför går det bakåt och församlingarna minskar. Vi måste ropa till Gud att ledarna får andlig auktoritet att bryta inflytandet från de religiösa andemakterna. Du har rätt i att gudsfruktan är bättre än människofruktan. Den för med sig snaror för både ledarskap och medlemmar.

Guds välsignelser tillbaka till dig!

Svara


Malin Mon, 17 Sep 2018 19:55:30 +020

Svar till Svenne.

Vi kommer nog snart få arbeta tillsammans, allihop 😊 Jag har blivit mycket förföljd, både av mina närmaste och av personer med kristen bekännelse. Min man är inte troende, men Jesus har lovat att han ska bli frälst, och att vi ska få arbeta för Guds rike tillsammans. Det har varit väldigt tufft, men det går framåt.

Om du vill får du gärna vara med och be för mig och min familj.

Jesaja 41:10, Sefanja 3:17.

Svara


Mikael W Mon, 17 Sep 2018 20:40:57 +020

På tal om förföljelse....nu ska jag titta på en film full av våldsamheter. Folk blir skjutna i skallen så att blodet sprutar som fontäner.....genomgående i i filmen. Både kvinnor och barn blir skjutna. En av de bästa filmer som gjorts.....enligt en omröstning

Svara


Bengt Mon, 17 Sep 2018 21:26:47 +020

Nu skämtar du väl igen ?

Svara


Mikael W Mon, 17 Sep 2018 21:39:18 +020

Svar till Bengt.

Filmen heter Schindlers list. En mycket välgjord film om judarna i Krakow under 2:a världskriget. En förförjelse som inte är att skämta om min käre Bengt.....men jag kan varm rekommendera filmen som är över 3 timmar lång

Svara


Bengt Mon, 17 Sep 2018 22:18:51 +020

Förlåt mig

Jag visste inte vilken film det var

Har sett den

Den är mycket bra

Svara


Malin Mon, 17 Sep 2018 22:51:07 +020

Svar till Bengt.

Du har ingenting att skämmas för - det är bra att reagera när någon uttrycker sig tvetydigt. Du har god urskiljning (en gåva från Herren) - var rädd om den! Och fortsätt att frimodigt använda den.

Frid och godnatt!

Svara


Svenne Tue, 18 Sep 2018 08:52:13 +020

Svar till Malin.

När jag var nyfrälst fick jag möta mycket motstånd och hån från min ofrälsta far. Han var väldigt hård. Han sa: "Det vet du väl, att när du dör kommer du tre alnar under jorden och sen är det slut". Jag grät, inte för att jag kände mig sårad, utan på grund av hans hårdhet.

Min fru säger att hon är frälst, men hon läser aldrig Bibeln. Och hon vill/kan inte prata om andliga ting. Men hon är annars snäll och omtänksam, så förutom det andliga har vi det bra tillsammans.

Men jag har ingen att prata med om andliga ting, det som ligger mig varmast om hjärtat. Det finns ingen i församlingen som jag har förtroende för heller. Om man vill prata om djupa, andliga ting flyger det bara över huvudet på dem. Men jag kan tala med Jesus. Och så kan jag skriva på det här forumet. Det är en stor tillgång.

Tack för de fina bibelverserna du skickade! Jag lovar att be för dig och din familj. Önskar också dina förböner.

Svara


Malin Tue, 18 Sep 2018 09:13:19 +020

Käre Svenne!

Tack för ditt vittnesbörd! Det är verkligen hemskt hur människor kan reagera på Guds underbara och perfekta erbjudande om frälsning. Jag tackar Gud att du höll ut när din pappa hånade dig.

Det är också tufft när man inte kan dela tron med den man lever med. Skönt att din fru ändå är snäll och omtänksam!

Tack så mycket för dina förböner!! Jag ska be för dig också! Om det skulle vara så att du bor i närheten av Göteborg så finns det goda bönegemenskaper här, som jag kan tipsa om.

Håll ut - Jesus kommer att göra något stort och mäktigt ibland oss! 😄 Jesaja 54, Jesaja 62.

Gud välsigne din dag!

Svara


Svenne Tue, 18 Sep 2018 10:15:52 +020

De gudsmän och profeter som omtalas i Gamla testamentet och på Jesu och apostlarnas tid blev förföljda och hånade. Tänk på Stefanus, hur han fick lida för att han sa sanningen om judarna, hur de förföljt och dödat Jesus. Det medförde att han stenades av folket och blev martyr.

Han var en gudsman, som inte skrädde orden. Han framstod som ett föredöme och exempel när det gäller frimodighet. Det står i Apg. 6 att "han gjorde stora under och tecken bland folket". På grund av det blev han säkert föremål för avundsjuka och förtal.

Det finns inget som har orsakat så mycket förföljelse som när någon sagt sanningen och dragit fram orättfärdighet i ljuset. Men Paulus sa: "Inte emot sanningen, utan för sanningen förmår vi något". Vi behöver frimodiga sanningssägare idag.

Svara


Svenne Tue, 18 Sep 2018 10:29:10 +020

De gudsmän och profeter som omtalas i Gamla och Nya testamentet fick uppleva svår förföljelse. Tänk på Stefanus och vad han fick lida efter att han sagt sanningen till judarna, hur de förföljt och korsfäst Jesus. Det medförde att han blev stenad och led martyrdöden.

Han var ett föredöme och exempel när det gäller frimodighet. Det står i Apg. 6 att "han gjorde stora tecken bland folket". Det ledde säker till att han blev föremål för avundsjuka och förtal.

Det finns inget som mött så mycket motstånd som när någon sagt sanningen och dragit fram orättfärdighet och oegentligheter i ljuset. Det leder till förföljelse. Men Paulus säger: "Inte emot sanningen, utan bara för sanningen förmår vi något". Vi behöver frimodiga sanningssägare idag.

Svara


Mikael W Tue, 18 Sep 2018 13:37:59 +020

Svar till Malin.

Du har ingenting att skämmas för - det är bra att reagera när någon uttrycker sig tvetydigt.

Jag har inte uttryckt mig tvetydigt. Det uppfattas bara tvetydigt om man har förutfattade meningar om vad som är rätt och fel

Svara


Malin Tue, 18 Sep 2018 14:55:46 +020

Svar till Svenne.

Amen Svenne! Härligt att höra Guds Ord proklameras med frimodighet - fortsätt med det 👍

Du har den rätta inställningen, och kraften från Herren (som handlar om att evangeliet ska predikas, inte om något frossande i konstiga andliga upplevelser - men naturligtvis också om att känna Herrens ljuvliga närvaro och härlighet).

Svara


Bengt Tue, 18 Sep 2018 15:21:42 +020

Är du en pingstpastor svenne ?

Svara


Malin Tue, 18 Sep 2018 23:36:37 +020

Svar till Mikael W.

Käre Mikael! ❤

Jag har inte hunnit svara förrän nu. Du uttryckte dig inte bara tvetydigt, utan också smaklöst. Dessutom fick du Bengt att känna sig dum. Jag kände att han behövde lite uppmuntran.

Jag har fått intrycket att du räknar dig som kristen, men även en icketroende hade låtit mycket smaklös och otrevlig om denne hade uttryckt sig som du i det här fallet. Och jag tror inte att så många skulle ha kunnat med att skriva som du gjorde - möjligtvis någon som hyser ett förakt mot kristna, och i synnerhet förföljda sådana. Det är verkligen oroväckande, allramest för din egen del! 💔

Jag kan med glädje och frimodighet bekänna att jag har förutfattade meningar om vad som är rätt och fel. Det står skrivet i Bibeln, Guds Ord, och numera också (av nåd!) i mitt hjärta. Jag kan falla och synda och göra fel, men jag kan inte förmå mig att skämta på ett makabert sätt på andras bekostnad. Och skulle jag ändå göra det skulle jag få väldigt dåligt samvete om någon påtalade det - det hoppas och ber jag i alla fall! Det är inte för att jag är perfekt på något sätt, utan är helt och hållet Guds verk i mig, och äran tillhör enbart Honom!

Käre Mikael, jag vill mana dig till omvändelse från ditt olämpliga skämtande. Jesus har betalat priset för alla våra synder, och hos Honom finns full lösepenning ❤

Efesierbrevet 5:1-21

Jag önskar dig Guds rika välsignelse!!

Svara


Mikael W Wed, 19 Sep 2018 10:26:55 +020

Svar till Malin.

Undervisar du mig, eller tillrättavisar du mig, Malin?

Svara


Mikael W Wed, 19 Sep 2018 10:55:57 +020

Svar till Malin.

...förresten, tack för att du önskade mig Guds välsignelse. Det känns alltid så värmande när någon skriver så (eller säger så)

Svara


Mikael W Wed, 19 Sep 2018 10:58:29 +020

Svar till Bengt.

Förlåt mig Bengt om jag skämtade eller skrev på ett olämpligt sätt till dig. Jag vill ju naturligtvis inte såra dig....men jag är mig själv lite för mycket ibland

Svara


Malin Wed, 19 Sep 2018 11:35:35 +020

Käre Mikael 😊

Nu blev jag glad 😄 Jag trodde att du skulle bli arg... Jag tackar Gud för din lydnad, ödmjukhet och syskonkärlek! Jag tillrättavisade dig, rätt skarpt, men kanske undervisade jag dig också. Jag hoppas att du tar vara på det jag skrev.

Önskar dig en välsignad dag! 🍂🌞🍁

Svara


Bengt Wed, 19 Sep 2018 11:39:11 +020

Jag förlåter dig Mikael W

Jag kan också vara spontan ibland

Svara


Mikael W Wed, 19 Sep 2018 12:59:47 +020

Stort tack Malin och Bengt !!!

Nu ska jag plocka svamp.....jag är inte så bra på det men det är så skönt att lufsa omkring i skogen

:)

Svara


Bengt Wed, 19 Sep 2018 13:05:24 +020

Lycka till med plockandet

Svara


Malin Wed, 19 Sep 2018 14:02:05 +020

Ha det så gott i skogen, Mikael! Jag ber att du får en riktigt härlig och välsignad svampplockningsstund 🍃🌲🍁

Svara


Lasse Wed, 19 Sep 2018 14:28:50 +020

Svar till Mikael W.

Jag gillar dig med Mikael ha det så gott i skogen ;}

Svara


AnnMarie Wed, 19 Sep 2018 16:51:33 +020

Svar till Mikael W.

Vad brukar du plocka för sorter.Finns ju jättemycket läckerheter nu.Karl- Johan,blodriska fårticka tofsskivling taggsvamp dicerse goda soppar taggsvamp mm å så vanliga kantareller som jag brukar ge bort.

Svara


Roger T. W. Wed, 19 Sep 2018 17:10:34 +020

En av mina kristna släktingar åts upp av kannibaler i Afrika. Själv blev jag sönderslagen och det ser jag nu som en gåva. Förföljelse motverkar sitt syfte. Jag blev renad och stärkt och det blev väckelse i familjen. Herren gjorde ett stort ingrepp. Det är klart att vi ska leva med motstånd. Den jungfrueliga jorden ger mest och där ska vi verka. Starkt motstånd? Stora möjligheter. Det handlar om varm eller kall, inte ljummen.

Svara


Mikael W Wed, 19 Sep 2018 17:12:52 +020

Svar till AnnMarie.

Jag är urdålig på svamp. Jag brukar hålla mig till kantareller och soppsvamparna.....dem andra svampsorterna känner jag inte igen. Man måste få följa med en expert ut i skogen så man kan lära sig.....svampböcker funkar inte för mig

Nu fann jag bara lite kantareller, men det ger bra motion och det är så rogivande i skogen

Är du svampexpert?

Svara


Bengt Wed, 19 Sep 2018 17:24:36 +020

Tänk om du skulle hitta tryffel

Svara


AnnMarie Wed, 19 Sep 2018 18:16:36 +020

Svar till Mikael W.

Expert är jag inte men jag har plockat svamp sedan 80-talet och lärt mig en del.Kantareller har vi på vår tomt ,smörsoppar också och så lite kremlor men dem plockar jag bara och ger till min granne .Ja det är rogivande i skogen(vi bor i skogen)

Svara


Svenne Wed, 19 Sep 2018 18:41:27 +020

Svar till Bengt.

Nej, Bengt.

Jag har varit pastor inom pingströrelsen i yngre år. Men kallelsen från Gud finns kvar, så jag brukar vittna och predika när jag får tillfälle. Jag har Herrens kallelse att vara bibellärare, men eftersom ledarskapet i församlingarna vill göra allt själv blir det sällan tillfälle för mig att undervisa i Guds ord.

Därför är jag tacksam för det här forumet, där jag får dela med mig av Guds ord som finns ackumulerat inom mig. Jag tillhör nu Frälsningsarmén, där jag tjänar Herren med musik och vittnesbörd, så ofta jag får tillfälle.

Gud välsigne dig!

Svara


JL Wed, 19 Sep 2018 19:30:56 +020

Svar till Joan. Joan,.
jag misstänker att många av ledarna inte jobbar för att göra Sverige kristet, utan de gör odjurets vilja. Det är nog andligt och det är inget som vi kan rå på. Följ din ande och håll Herren Gud helig, ge inte odjuret en tum. Vill inte ledarna upprätta det första budet, så se upp innan du blir indoktrinerad. Herren Gud är helig, inte pride, invandring och inkludering. Herren kommer alltid först
Gud med dig Joan, och Gud bevare dig i denna tid som kommer.

Svara


Leif Boman Wed, 19 Sep 2018 20:57:27 +020

Svar till Joan.

Jag är också såsom du Joan medlem i en församling som tillhör samma samfund som du. Här finns dock ingen inom ledarskapet som accepterar de onda prideandarnas framfart eller några andra religioner. Det gör det givetvis lite enklare, och det är förstås jätteviktigt att ledarna står emot alla sådana försök av den onda sidan.

Men jag är av åsikten att som församling så är det nu ändå dags att lämna Equmeniakyrkan pga den homosexuella acceptansen inom Equmeniakyrkans toppar som gått alldeles för långt, och inte alls längre stödja denna ondska. Men som en liten församling så är det inte alltid så där jätteenkelt att i hast bara lämna, om man nu vill att församlingen skall bestå och församlingsbyggnad och en del annat skall finnas kvar på orten som samlingsplats.

Tyvärr så finns heller inga alternativ just på min ort och då är valet att stå ensam eller i gemenskap!

Jag ser det som mycket effektivare att försöka kämpa tillsammans med andra syskon, kunna hjälpas åt med våra olika gåvor än att omedelbart lämna alla andra, speciellt de svagare som mer än mig behöver stöd och gemenskap.

Trons kamp är inte att gå sina egna vägar utan att söka andras bästa enligt Bibeln, men givetvis finns det en gräns då man inte skall acceptera det onda.

Själv försöker jag i allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan de mångas, att de skall bli frälsta.

Första Korintierbrevet 10:33

Upplever du att du kan vara till stöd för någon annan så tänk efter några gånger innan man fattar beslut. Men mår du själv endast sämre och sämre i din gemenskap så kanske det finns sundare gemenskaper där du bor. Då bör du först ta upp problemet med ledarskapet och vill de inte lyssna så är det grönt ljus att gå!

Jesu rikliga välsignelser över dig och lycka till.....

Svara


Lena Henricson Wed, 19 Sep 2018 22:21:07 +020

Tack Sigvard Svärd för detta starka vittnesbörd!🌺

Svara


Bengt Thu, 20 Sep 2018 10:13:02 +020

Allians missionen är bättre än equmenia

En del församlingar kan kanske lämna

Equmenia och gå med där

Bor du i en större ort svenne?

Frälsningsarmén har trevlig musik och

Tydligen ofta vittnesbörd

Svara


Mikael W Thu, 20 Sep 2018 15:23:08 +020

Svar till Svenne.

Jag har varit pastor inom pingströrelsen i yngre år. Men kallelsen från Gud finns kvar, så jag brukar vittna och predika när jag får tillfälle. Jag har Herrens kallelse att vara bibellärare, men eftersom ledarskapet i församlingarna vill göra allt själv blir det sällan tillfälle för mig att undervisa i Guds ord.

Svenne, jag har tänkt en hel del på den här texten. Vi har diskuterat det här tidigare, men då uppfattade jag det som att du enbart vill undervisa i den församling som du tillhör (?). Du var tydlig med att du inte ville undervisa utomlands, men hur är det gällande "gästföreläsningar"bibelundervisning" i anda församlingar runtom i Sverige? Skulle det funka eller finns något hinder?

Du har fått en viktig gåva från Herren, som inte ska/får förkastas. Kan jag hjälpa dig på något vis så vill jag göra det Svenne....så hör gärna av dig till mig

Svara


Mikael W Thu, 20 Sep 2018 20:46:27 +020

Svar till Mikael W.

Skulle det funka eller finns något hinder?

Rättelse: Jag menade naturligtvis "fungera" och inte "funka". Ber om ursäkt för mitt olämpliga sätt att uttrycka mig. Hoppas ingen blev sårad.....

Svara


Malin Thu, 20 Sep 2018 22:06:56 +020

Svar till Mikael W.

Käre Mikael!

Nu blir jag orolig att jag gick allt för hårt åt dig tidigare! Att använda lite talspråk är för det mesta inte olämpligt. Låt Jesus leda dig i allt - även ditt tal. Han bor ju i våra hjärtan genom den helige Ande 😄 Och Han älskar dig väldigt mycket ❤ Sefanja 3:17.

Fienden är bra på att anklaga och kan ibland få oss att få dåligt samvete när vi inte alls gjort något fel, eller få oss att fördöma oss själva när vi gjort fel och bara behöver bekänna våra synder för Herren. Jag vet hur det känns, är väldigt känslig på de områdena...

Mikael, käre bror, du är en lydig och ödmjuk Herrens tjänare, och jag tror det är Guds ledning att du visar ditt stöd för Svenne (och det gillar inte fienden så klart, så han vill trycka ner dig). Kanske vill Jesus på sikt använda Svenne i ett helt nytt sammanhang, i en fri bönegrupp utanför de vanliga samfunden. Herren får leda och visa vägen! Du är en fin och varm broder i Herren - för oss alla! Var rädd om dig!

Frid och nåd❤

Svara


Mikael W Fri, 21 Sep 2018 10:39:17 +020

I love all Muslims in Khanewal, I really do

Svara


Roger T. W. Fri, 21 Sep 2018 17:14:06 +020

Många kristna flydde upp i bergen när de såg de romerska krigshärarna. Några av de som blev kvar såldes som slavar. Andreas lär ha missionerat i Ryssland. Andra kan ha nått Kina och Japan. Min bror kallade mig sin Andreas när han mötte Herren i Sverige, men det är inte därför jag kan lite ryska.

Det europeiska arvet har också jag. Det piffar upp och det kristna arvet har levt i familjen i hundratals år. Envist på ett vallonskt sätt. Det tog hundra år innan vallonerna började gifta sig med svenskar och då kan ni ju tänka er hur massinvandringen kommer att fungera. Romerna utvisades fem gånger och det fungerade dåligt.

Jakob, Herrens broder, lär ha kommit till Sydfrankrike, närmare bestämt Camargue (jag har sett kyrkan där). Med honom kom tre Marior och därifrån kommer legenden om ett franskt kungahus släktskap med Herren. Herrens barn är vi och så gjorde Han oss sina egna.

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 29, tisdag 16 juli 2019 kl. 06:50

Jesus söker: Reinhold, Reine!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
måndag 15 juli 2019 22:12

Varför kan jag inte känna glädjen att leva Jesus hjälp mig att få skrattet tillbaka inte att jag önskar att mitt liv tar slut krafterna har sina över min oro över min son och mina kära barnbarn

Morsan reklam


Aktuella artiklar


Senaste kommentarerSTÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp