200 online! | Sidvisningar idag: 124 017 | Igår: 195 434 |

www.apg29.nu

Annons

Såsom i Lots dagar

Av Lewi Pethrus ur boken Jesus kommer. 

Jesus kommer

Det heter: »I den stund då I icke vänten det skall Människosonen komma.» När alla ropar och säger: »Han kommer!», då har man anledning tro, att han ännu dröjer något, men när alla tiger om saken och just ingen tänker därpå, då kan man vara viss om att han är nära.

»Likaledes, såsom det skedde på Lots tid: människorna åto och drucko, köpte och sålde, planterade och byggde, men på den dag, då Lot gick ut från Sodom, regnade eld och svavel ned från himmelen och förgjorde dem allasammans, alldeles på samma sätt skall det ske på den dag, då Månniskosonen uppenbaras. Den som på den dagen är på taket och har sitt bohag inne i huset, han må icke stiga ned för att hämta det; ej heller må den som är ute på marken vända tillbaka. Kommen ihåg Lots hustru» (Luk. 17: 28-32). 

När man studerar Bibeln litet noggrannare, än vanligen sker, skall man förvåna sig över att den så ofta framhåller Kristi andra tillkommelse. Denna tilldragelse omnämnes oftare än många andra bibliska sanningar. Paulus talar i sina brev om Kristi tillkommelse 67 gånger, medan han talar om försoningen endast 57 gånger. Dr Torrey säger »Kristi andra tillkommelse omtalas 518 gånger i Nya Testamentets 260 kapitel, (1. v. 5. en gång i var 25:te vers från Matteus' evangelium till Uppenbarelseboken.»

Och likväl ger man så ofantligt litet rum är denna sanning både i predikningar och samtal. Jag tror, att detta är ett av tidens stora tecken, som tyder på att Jesus är mycket nära.

Det heter: »I den stund då I icke vänten det skall Människosonen komma.» När alla ropar och säger: »Han kommer!», då har man anledning tro, att han ännu dröjer något, men när alla tiger om saken och just ingen tänker därpå, då kan man vara viss om att han är nära.

Jesus har talat mycket om sin andra tillkommelse, och han har använt många bilder för att belysa den. Bland annat har han begagnat åtskilliga gammaltestamentliga händelser för att visa, hurudan hans tillkommelse skall vara. En av dessa gammaltestamentliga händelser är berättelsen om Lots räddning ur Sodom.

Jag tror, att vi många gånger gjort Lot orätt, när vi talat om honom, att vi bedömt honom för hårt och gjort honom till en syndare, där han icke var en syndare. Hur många har icke hört predikas över denna text och hört Lot framställas såsom en bild av en syndare, som slutligen räddas ut ur syndens Sodom.

Man kan ju för all del använda händelsen som en bild härav, men använder man bilderna så, som Bibeln anger, att man skall använda dem, är man allra säkrast på att man tolkar Bibeln rätt.

När Kristus begagnar denna bild om Sodom och Lot, så använder han den icke för att belysa, hur en syndare räddas ur synden, utan för att åskådliggöra, huru han skall ta sitt folk ut ur den stora mängden av syndare, som skall finnas på jorden vid hans tillkommelse.

För att kunna förstå denna bild riktigt, måste vi komma

ihåg, vem Lot var. Han var en rättfärdig man. Visserligen slutar skildringen av hans historia mycket sorgligt, men vad Bibeln säger om honom, får vi i alla fall icke slå omkull. I 2 Petr. 2:9 ser vi, att Lot icke var så ogudaktig, som människor i allmänhet menar, att han var. Det heter där:

»Och städerna Sodom och Gomorra lade han i aska och dömde dem till att omstörtas; han gjorde dem så till ett varnande exempel för kommande tiders ogudaktiga människor. Men han frälste den rättfärdige Lot, som svårt pinades av de gudlösa människornas lösaktiga vandel. Ty genom de ogärningar, som han, den rättfärdige mannen, måste se och höra, där han bodde ibland dem, plågades han dag efter dag i sin rättfärdiga själ. Så förstår Herren att frälsa de gudfruktiga ur prövningen, men ock att under straff förvara de orättfärdiga till domens dag.»

Här Står icke, att Lot var ogudaktig, utan att han var en rättfärdig man, och att han dag efter dag plågades i sin rättfärdiga själ av de gudlösa människornas lösaktiga vandel.

När vi läser historien om den mannen, får vi i alla fall den uppfattningen, om vi tänker närmare på saken, att han måste ha varit en god man. Tänk er, i vilken ställning han levde! Då Abraham och han skulle skiljas, valde han visserligen den frodiga slätten ned mot Sodom, men anledningen till att Abraham och han skildes var icke, att Lot och han icke kunde leva tillsammans, utan att herdarna icke kom överens. Det var således egentligen icke Lots fel.

Lägger vi sedan märke till hur det var, när hans historia blev förknippad med Sodoms, finner vi, att han var den ende rättfärdige man, som levde i denna syndiga stad. Och han kunde leva som en rättfärdig man i denna onda stad, därför att han icke släppte sitt fäste i Gud. Han var en rättfärdig man, och han led av den ogudaktighet, som rådde omkring honom.

Han var till och med så rättfärdig, att Gud icke kunde förstöra Sodom, så länge han var kvar. Han var en man, som kom himmelen att hålla rådslag och kom Gud att sända sina budbärare till jorden för att rädda honom, så att han icke skulle förgöras med de orättfärdiga.

Lot var en mycket bättre man, än vi i vanliga fall tror. Han var en rättfärdig och god man, som visserligen hade låtit påverka sig av den tid han levde i men ändå var en man, som Guds öga särskilt vilade på. Lot var lik de fem visa jungfrurna. Han hade olja i sitt kärl och i sin lampa, fastän han på någon punkt i sitt gudsförhållande hade somnat. Lot var icke så vaken, som han skulle vara, men hans hjärta stod dock i förbindelse med Gud (H. V. 5: 1).

När vi har den tanken klar, då förstår vi bättre den bild, som Jesus här framställer. Han säger: »Såsom det skedde på Lots tid — — — alldeles på samma sätt skall det ske på den dag, då Människosonen uppenbaras.»

I.

Låt mig då först fästa uppmärksamheten vid det släkte, i vilket Lot levde.

Var det släktet i någon mån likt vårt? Kan vi på det släkte, som lever omkring oss, se, att Jesus är nära? Jesus säger, att, som det skedde på Lots tid, så skall det ske, när Människosonen uppenbaras. Alltså när vi omkring oss börjar se något som liknar tillståndet i Sodom, då förstår vi, att Jesu tillkommelse är nära.

jag tror icke, att det släkte, i vilket vi lever, är ett uns bättre än Sodoms innevånare var. Ondskan har nått sin kulmen i vår tid, och det är så sant, vad en forskare säger: »Ett sådant land som Sverige måste undergå sitt eldsdop.» Det kan icke, med den synd och ruttenhet, som finnes bland folket, fortsätta att existera som en nation. 

Om man ser på Sodom, var det särskilt sedeslösheten, som utmärkte det samhället. Jag undrar, när ett släkte och ett samhälle varit mera sjunket i denna last, än vår tid är. Förr i tiden var det skamligt att vara en sedeslös människa. Så anses det icke nu. Nu predikas sedeslösheten öppet från talarstolen, och till och med kvinnor har panna att kasta ut sådana helvetiska läror. Vittnar icke detta om att vårt släkte har kommit bra nära Sodom?

Se ut över vår litteratur och säg, om icke ruttenheten tränger så igenom, att ingen människa borde kunna vara blind därför.

Så länge en man här i Sverige — han är kanske vår störste diktare, åtminstone vad det gäller talangfullhet — skriver så ruttna saker, att man knappast kan läsa dem, ty man uppröres i sin själ, att så usla, fräcka historier skall få tryckas, så länge en sådan man skriver dylikt, är han en populär diktare, är den största förmåga man har, men när han omvänder sig och uttalar domen över sina egna föregående arbeten och förklarar, att han varit en efterapare av andra, franska dekadansdiktare — då reser sig tidningspressen mot honom och säger, att han har blivit fjollig och att han icke längre är den store diktaren utan förlorat sitt förstånd.

Ni vet så väl, vem det är jag beskriver. Och han är icke ensam om att ha skrivit ruttenheter, men han är en av de få, som bekänt, att han gjort det.

Se bara in i ett cigarrbutiksfönster och titta på skämttidningarna, som man skyltar med! Tror du, att de hade det värre i Sodom? Jag tror det icke. Tror du, att ett folk kan komma längre? Nej, man går så långt man någonsin vågar för att icke drabbas av lagens arm.

Vårt släkte är verkligen så sjunket i sedligt avseende, att det är fara värt, att om icke något underbart sker från Gud, ruttnar det ner som så många andra kulturfolk har gjort. Historien bär fruktansvärda vittnesbörd just om detta.

— — — 

Vidare heter det om Sodoms innebyggare: »Människorna åto och drucko, köpte och sålde, planterade och byggde.» — Är icke detta betecknande även för Vår tid?

Att äta och dricka, sälja och köpa, bygga och plantera är i och för sig ingen synd. Icke är det någon synd, om jag går och äter mig mätt, när jag är hungrig, eller tar mig ett glas vatten att stilla min törst med, eller att en människa bygger ett hus eller planterar en trädgård eller går ut på torget och köper eller säljer sina varor. Däri ligger väl ingen synd? Det är ju lovliga saker. Ja, men just däri ligger faran, att dessa lovliga saker så intagit vårt släkte, att det har nog av detta och icke bekymrar sig om något mer.

Vi kan icke få någon mer dråplig bild av vårt släkte än detta: »att äta och dricka, köpa och sälja, plantera och bygga». Är det icke detta, som den stora massan och till och med en hel del kristna håller på med? De bekymrar sig ej om något annat.

»Nå», säger du, »Skall man då icke få befatta sig med detta jordiska, medan man väntar på Herrens tillkommelse?» — Jo visst! Jag är icke av den åsikten, som några varit, att man, därför att man väntar Kristi tillkommelse, skall sluta upp med att sköta de närvarande tingen. Det finnes de, som trott, att Jesus skulle komma snart, och därför gått och sålt sina hus och gårdar och ställt sig vitklädda någonstans och väntat på att han skulle komma. Det tror jag icke, Gud vill, att vi skall göra. Vi skall äta och dricka, när så behövs, handla när det behövs och plantera och bygga, om detta är vår uppgift, men vi skall bruka denna värld, som brukade vi den icke, säger aposteln. Vi skall icke leva för dessa ting.

När Jesus kom till Jerusalems tempel, heter det, att han gick in och drev ut dem som sålde oxar och får och stötte omkull växlarnas bord. Kan det då vara synd att köpa en oxe eller sälja ett får eller att växla penningar? Nej, det var icke däri synden bestod, att de sålde och köpte, utan synden låg däri, att de sålde och köpte i templet.

Människorna tar in världen i hjärtat och låter de närvarande och synliga tingen fylla det rum, som Gud skulle fylla hos dem. Om du, broder och syster, sköter de närvarande tingen så, att du endast har dem i ditt huvud, då är allt väl. Men det finns en plats, som Gud vill ha ensam, och det är ditt hjärta. Och när Gud ser något mångleri därinne, tar han sin piska och driver ut månglarna och säger: »Detta skall vara ett bönehus, men I haven gjort det till en rövarkula.»

Är det icke så i denna värld, att man slår ned sina bopålar så fast, som om man skulle bo här i evighet? Handlar man icke så? Är icke detta det mest slående kännetecknet på den tid, i vilken vi lever? Går man ut bland människorna, skall man få höra, att de icke har någon tid för det tillkommande, för det som ovan är. Affärer, hus och byggen är det som intresserar dem, men att tala om Jesus och att han snart skall komma, det är ett ämne, som icke ligger inom ramen för deras intressen. O, mina vänner, vårt släkte har kommit dit, där Sodoms släkte var!

Och det sorgligaste med det släkte, som vi lever ibland — det som sätter fördömelsens stämpel på dess panna — är, att det är så säkert i denna ställning. Om man kunde predika med en tunga som Gabriels, om man brunne, så att man förtärdes av nitälskan, skulle de ändå icke vakna. 

Om man gäve sig själv för dem, så att de säge blodet flyta för deras skull, skulle det icke röra dem.

De se män och kvinnor, brinnande av kärlek till Jesus, som gör allt för att varna dem, men det rör dem icke, de bry sig icke om det. Om man säger: »Herren kommer snart», sitter de så trygga, som hade de aldrig hört ett ord därom. Om man säger: »Vakna, det är tid att vakna nu», säger de: »Fantaster, fantaster, bry er inte om oss! Vi sköter vår jordiska kallelse, vi gör var människa rätt, och vad fordrar Gud mer av oss?» Och så sover de i sin säkerhet.

Å, vilken sömn, vilken dödssömn, som har falilt över de människor, bland vilka vi bor. Om vi går till innevånarna i denna stad och talar om dessa ting, anser de sig böra skratta åt oss. Till och med barnen i skolorna anser sig kunna dra på munnen åt en man, som väntar Herrens tillkommelse och tror på Bibelns läror, ty de undervisas så av sina lärare och lärarinnor.

Detta visar, att vårt släkte närmar sig ett fasaväckande slut-. Läs historien, skall du få bekräftelse därpå. Har det icke varit så, att släktet gäng på gång gått mot en sådan straffdom? Man predikar och säger, att människorna blir bättre. Det vittnar icke historien om. — Har du icke sett, hur efter 2.000 år en flod kom och fördränkte hela människoskaran, därför att den icke bättrade sig vid Noas predi' kan? Se på Sodom! Det gick sin egen väg, tills det regnade

eld och svavel från himmelen över det. Judafolket trot' sade Gud, tills Jerusalem förstördes.

Så har det varit och så är det och förblir det i detta fall, och vi kan vänta, att straffdomen skall bryta lös vilken stund som helst, ty släktet är moget för sin dom. Det är en frukt på historiens träd så maskstungen, att den faller vid första vindpust, som kommer.

Detta är inga skrämskott. Det är, vad historien och Bibeln talar om. Och för sanningen av vad jag nu sagt är såväl de ofrälsta som ock alla likgiltiga Guds barn det kraftigaste beviset. Om alla Guds barn trodde på denna sanning — o, huru annorlunda de då skulle leva! Om de ogudaktiga trodde, att en dom hängde såsom på ett hår över deras huvuden och kunde drabba dem vilken stund som helst, så skulle de genast stå upp och söka frälsning. 

II.

Se också, vilken stor betydelse en rättfärdig har för ett samhälle!

Detta tror icke de ogudaktiga om den rättfärdige. Och Guds barn tror icke heller själva, att de kan uträtta någonting utan tycker, att det vore lika gott, om Gud toge dem bort först som sist. Du står t. ex. på en verkstad, där det är hundratals eller tusentals personer i arbete, och du är en av de få, som fruktar Jesus. ---Nog vore det lyckligast, om Herren toge bort mig, tänker du, jag kan i alla fall icke göra någonting för Herren.

Broder, du står där för att lysa. Gud har satt dig där för att »rädda staden», och så länge du är där, blir din omgivning skonad, så att icke domen drabbar den.

När Abraham fick reda på att Sodom skulle förgås, bad han Gud, att om det fanns tio rättfärdiga, skulle han icke förgöra staden. Och Gud lovade honom, att om det fanns så många, skulle han icke förgöra den. Du, som är kristen, tror icke, att du är av så stor betydelse i samhället, men läs Skriften, så skall du få se, vilken betydelse du har! ----Tänk, vad en enda man eller kvinna kan uträtta, om han

eller hon är rättfärdig! ,När Lot blev hämtad ur Sodom, då regnade eld och svavel över staden. När Sodom hade blivit av med sin ende rättfärdige man, var dess dom beseglad. Aposteln säger i 2 Tess 2 kap., att när den, som ännu håller tillbaka, skaffats ur vägen, då kommer straffdomen, då skall Antikrist uppträda. Det är blott detta, som fattas, att brudens karantän blir upplyft i skyn. När detta inträffat, då bryter domen lös över släktet.

Gud räknar med en rättfärdig man, lovat vare hans heliga namn! Han räddar staden för den rättfärdiges skull, och domen skall icke drabba samhället, så länge de rättfärdiga finnes kvar. Men därför skall Herren också komma och taga bort dem, innan domen kommer. Vedermödans dag nalkas, men innan dess sista del bryter in, som skriften kallas »vreden», skall Gud leda Lot ut ur Sodom.

Innan denna stund kommer, skall han taga dig, broder och syster, bort ur denna onda värld, och du skall slippa vara med, när de vredesskålar, som talas om i Upp. 15-16 kap., utgjutas över släktet. Han säger, att han skall gömma dig på olyckans dag, att du skall få gå in i kamrarna, medan vreden går förbi, därför att du bevarat hans tålamods ord. Han skall föra oss in i sina kamrar, när han leder oss ut ur Sodom, och gömma oss undan förödelsen. Då först skall domen i hela sin förskräcklighet gå över jorden.

Här kan vi se, huru mycket Gud gör för att rädda den rättfärdige ur det onda släktet.

Herren skickar särskilt bud och meddelar den, som står honom nära, om denna 5413.

Han skickade bud till Abraham och talade om för honom, vad han ämnade göra. Han sade: »Kan jag väl dölja för Abraham, vad jag tänker göra?»

Har Gud på något sätt i denna tid meddelat sig med oss om Kristi tillkommelse? ]a, det har han gjort. Det finns mer än en Abraham i detta släkte, som har reda på att Herren snart kommer och vad han ämnar göra med det släkte, som förhärdar sig i synd. Gud har uppenbarat det för sina vänner. Det finns en och annan, som står Guds hjärta nära. Dessa vet, vad tiden bär i sitt sköte, I deras hjärtan har han lagt bönens ande, som han gjorde med Abraham. Abraham bad för Sodom. De själar, som känner denna tid och den nöd, som förestår de ogudaktiga, beder till Gud oupphörligt, att han skall rädda släktet, och Gud har behag till denna bön. Han har behag till att du beder för den verkstad, där du arbetar — det hus, där du bor — för de människor, som bor i ditt grannskap, i din stad och i ditt land -men kom ihåg, att han icke kan rädda hela släktet, därför att det icke finns nog många rättfärdiga, utan Herren måste låta olyckan drabba dem som förhärdar sina hjärtan mot honom.

0, jag prisar Gud för de själar, som likt Abraham beder — dessa själar, som känner släktets nöd.

Gud sänder änglar till den rättfärdige för att varna och rädda honom. Detta sker även i Vår tid. Tror ni icke, att det finns sådana, som redan hört denna varning? Jag har hört den. En sådan varning sände Gud år 1907, när den helige Ande föll över hela jorden. Detta var en så märkvärdig tilldragelse, att något sådant aldrig inträffat på jorden förut. På pingstdagen föll visserligen den helige Ande, men endast i Jerusalem. År 1907 föll Anden över hela jorden, vilket aldrig förr hänt.

Inne i de mörkaste hednadistrikt fanns det skaror, som Guds Ande då föll över. Det första de sade, när de profeterade och talade med tungor, var vanligen: »Jesus kommer snart, gören eder redo!»

Gud har skickat bud, för att vi skall göra oss redo. O, broder, du har många gånger hört talas om Herrens tillkommelse men aldrig förr hört anskriet så som i dessa dagar. Änglarna har kommit med bud för att väcka oss och tala med oss om den fara, som nalkas Stockholm och Sverige och hela världen, därför att man förhärdar sig mot levande Gud. Gud har kommit genom sina sändebud för att rädda oss från den dom, som skall gå över släktet. Kära själ, för Jesu skull, för din egen välfärds skull, stå Upp och gör dig redo att följa änglarna!

Herren skickade en ängel att föra Lot ut ur Sodom. Vi förmår icke själva rädda oss ur detta släkte, men när stunden är inne, tar Herren oss vid handen genom sina sändebud och för oss ut. Han har utsänt sina änglar till tjänst för dem som skall ärva saligheten, och dessa änglar är mycket intresserade i denna sak. De skall följa oss på vår himmelsfärd, när Herren skall förvandla oss och rycka oss upp till sitt möte på skyn. Då skall änglarna fatta oss vid handen och säga: »Skynda. dig ut ur detta onda släkte, ty nästa ögonblick bryter vreden lös över jorden!»

Vilken härlig dag, broder och sytter, när änglarna tar din hand och för dig ut över Sodoms marker till det eviga Soar i Herrens närhet! Broder och syster, är du redo att följa med, när de kommer?

III.

Innan jag slutar, måste jag säga, vad det kostar att bli räddad från detta släkte. Det kostar först och främst att bli hällen som en fantast. När Lot fick budskapet och började tala därom med sina mågar och uppmanade dem att göra sig i ordning att fly, emedan staden skulle förgås, menade de, att deras gamle svärfader skämtade. De trodde icke på vad han sade.

Det är just vad människorna gör i vår tid. Vi får nöja oss med att bli hållna för fantaster. Om du icke vill bli hållen för en fantast bland detta släkte, så är det fråga om, huruvida du kan räddas därur. Du måste ha så mycket av kristendom, att din kristendom icke gillas av världen. Du måste ha så mycket av Jesus, att du blir korsfäst med honom.

Vår tidningspress är i stort sett mer vänligt stämd mot kristendomen, än den varit förr, men i allmänhet fientlig mot den kristendom, som väntar Jesu tillkommelse. Är det icke tecken på att man kommit ganska långt, då t. o. m. religiösa tidningar kan angripa dem som vill leva ett från världen avskilt liv. Och de sanningar, som vi i dag söker fasthålla, faller icke i god jordmån hos många religiösa människor.

Det kostar oss allt vad vi äger att bli räddade ut ur detta släkte. Försöker du rädda, vad du äger på jorden, så skall du förlora ditt liv. Vad kostade det Lot att komma ut ur Sodom? Han måste gå ifrån sitt hus, ifrån den plats han fått i rådsförsamlingen i Sodoms stadsport, och han måste lämna sina mågar och alla sina ägodelar. »Fly för ditt livs skull», sade ängeln — — — »så att du icke förgås».

Broder och syster, om du skall komma undan detta onda släktes dom, så kommer det att kosta allt, allt! Lots hustru hade lämnat Sodom, men hon hängde fast vid det med sitt hjärta. Du vet, hur det gick henne. Hon kom ett stycke ut ur staden, ut på Sodomsslätten, dit dock förstörelsen nådde — och hon vände sig om och förvandlades till en saltstod.

Hur många är det icke, som stått upp för att skynda Herren till mötes men som vänt sig om på vägen! Hur många saltstoder har vi icke i dag bland Guds folk! De flammade en gång för jesus, men i dag är de kalla och likgiltiga för honom. I dag står de där som saltstoder, till varning för dem som skall gå samma väg fram.

Gud förbarme sig över oss alla, att vi måtte lämna världen och allt som hör den till! Må vi bli lösta och frälsta från allt, så vi inte fastnar vid någonting på jorden! Då kan vi frälsas från vredesdomen men icke annars.

Lot måste, för att bli frälst, låta de ömmaste band slitas. Allt vad han ägde måste förloras, och han gick ensam med sina två döttrar bort från Sodom. När de kommit ett stycke på vägen, förnam hans döttrar, vart deras moder tagit vägen. Lot visste, att hon blivit efter, men han fick icke se sig tillbaka. Tänk, vad han kände i sitt hjärta, när detta band brast, när hans älskade maka blev efter på vägen! Men han måste lämna allt och skynda bort för att rädda sig.

Det är, vad som skall ske på den dagen. Det hjälper icke, att du är bunden med ömma band och att du åberopar dem för att få vara kvar. Du måste slita alla band för att kunna följa Jesus — alla band, om än aldrig så ömma.

Vi måste slita banden, som binder oss vid dessa anhöriga, vilkas hjärtan är fästade vid de ting, som synes. Vi måste gå ensamma med Herren. Om ingen vill följa oss, så måste dock vi rädda oss, kosta vad det vill. Vilka ömma band som helst må brista. Vi måste frigöra oss. Det kostar mycket att bli frälst på detta sätt, det kostar allt.

Kära själ, är du redo möta Jesus på skyn  — är du redo, när han kommer såsom ljungelden, som lyser från öster till väster? Är du redo att gå med honom på skyn den dag, då han kommer för att hämta dem som förbida honom? — Är du redo, du som läser detta — eller är du en av de slöa Sodoms innevånare, är du en fåvitsk jungfru, som icke har olja i sin lampa och sitt käril?

Broder och syster, för Jesu skull stå upp och fyll din lampa och fyll ditt käril, så att du må ha olja, när stunden är inne! Stå upp, för att följa din Konung! Han kommer snart. Släktet är sådant, som Jesus sade, att det skulle vara, när han kommer. Därför väntar vi honom varje ögonblick.

Gud välsigne oss att vara redo!    Amen. 


Lewi Pethrus

Ur predikosamlingen Jesus kommer utgiven 1912.


submit to reddit
Skriv ut Mejla Skriv läsarmejl

SWISHA: 070 935 66 96 - DÅ STÖDER DU APG29!


Publicerat av Christer Åberg mndag 22 januari 2018 15:34 | #tidstecken #uppryckandet #jesus kommer #lewi pethrus | Direktlänk | Nyhetsbrev | RSS


8 kommentarer

Conny W.

Gripande läsning. Jag har läst boken förut men ändå.

Svara -   - 22/1-18 15:41 -


Karin

Oj, tänk om Lewi hade levt nu.. om han tyckte vi inte kunde sjunka längre med tanke på skämttidningarna i cigarrfönstren... och det är mycket mer våldsamt i vårt land nu än då... lika skönt för honom att inte veta hur snett det blivit idag med "pride" och "hen" och allt vad det heter...

Svara -   - 22/1-18 21:11 -


Karin

Oj, tänk om Lewi hade levt nu.. om han tyckte vi inte kunde sjunka längre med tanke på skämttidningarna i cigarrfönstren... och det är mycket mer våldsamt i vårt land nu än då... lika skönt för honom att inte veta hur snett det blivit idag med "pride" och "hen" och allt vad det heter...

Svara -   - 22/1-18 21:11 -


Lukas

Riktigt bra förklaring om Lot, thanks a Lot 😆

Svara -   - 22/1-18 22:22 -


Lärjungen

Mycket bra läsning.

Svara -   - 22/1-18 23:12 -


Andy

Den boken har jag med Christer 😃

Svara -   - 23/1-18 07:16 -


Rolf

När Jesus kommer tillbaka blir det säkert oväntat och överraskande för mänskligheten. Säkert då ingen väntar sig det och mänskligheten inte tror på att det ska ske eller komma att ske någonsin. Troligen i en tid då kristendomen ses på med skepsis och få är troende. När det kommer att ske har många i alla tider räknat ut, men ingen fick rätt. Jag ser inte när det ska ske. Tecken på när har funnits i alla tider men alla som tolkat tidpunkten har haft fel hittills. Jag tror inte det går att veta då skulle överraskningsmomenet inte existera. Vi ska vara beredda och tro men kan och ska inget veta.

Svara -   - 24/1-18 07:12 -


Peter Hall

Svar till Rolf.

Det är riktigt. Många har sett dessa tecken tidigare, men tiden har inte avslöjat händelsen. Nu ser alla vi troende dessa tecken tydligare än någonsin. Någon gång måste vara den rätta.

Är det uppryckningen, som Bibeln talar om, eller är det Jesu återkomst, som står vid dörren, det är frågan?

Svara -   - 24/1-18 11:12 -


Din kommentar

NYTT! Ditt namn och mejladress måste godkännas innan kommentaren publiceras. Efter godkännande måste du alltid ha samma namn och mejl nästa gång du postar en kommentar, annars godkänns inte kommentaren.


Kom ihåg mig?Christer Åberg intervjuar Karin Hansson Lindgren från Kristna Värdepartiet

Gäst i Apg29! Christer Åberg intervjuar Karin Hansson Lindgren från Kristna Värdepartiet.

16

Läs allt!


Matteus, Markus och Lukas samstämmighet om församlandet

Läsarmejl av nils 

Har vi bortsett från Matteus, Markus och Lukas samstämmighet om församlandet?

7

Läs allt!


Missionärsuppdrag i Filippinerna i september

Läsarmejl av Jörgen Milton 

När jag för sex år sedan första gången besökte Ati-folket Filippinerna kunde jag inte ana den kärlek jag skulle få till dessa människor. 

0

Läs allt!


Gud har skapat människan till att vara människa

Människan är en människa och ingenting annat än en människa

1 Mos 1:27: "Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem."

1

Läs allt!


Människa, du är ingen gris!

Kommentar av Katrina 

Människa, du är ingen gris!

Bild: Aftonbladet. 

Människan härstammar från gris, det måste vara sant för det står i Aftonbladet.

3

Läs allt!


En föraning till vedermödan

Av Mikael Walfridsson 

Solur i sanden

När vi talar om födslovåndor, är det egentligen en förberedelse och en varsel till det som uppenbarelseboken förutser. 

5

Läs allt!


Gud har skapat människan, men människan gjorde sig själv till en apa

Människan gjorde sig till apa

35

Läs allt!


Bilbränder, Mr Spock, Runar Sögaard med Jimmie Åkesson på väckelsemöte

Apg29 med Christer Åberg. Bilbränderna, Tionde, Mr Spocks hemliga tecken och Runar Sögaard bjuder in till väckelsemöte med Jimmie Åkesson.

17

Läs allt!


Bolmsöfestivalen 2018 med Lindbergarna

Bolmsöfestivalen 2018

0

Läs allt!


100 bilar brann i flera städer - terrorbrott

Bilbränder i Göteborg

Frölunda torg i Göteborg på måndagskvällen. Bild: Zagros Hama. 

Bilar sattes i brand på flera ställen i Göteborgsområdet, men även i Trollhättan, Lysekil och Falkenberg. Cirka 100 bilar har brunnit i regionen.

83

Läs allt!


Pride bejakar våld, sadism och droger

Hundar i Pride

Pride bejakar våld och sadism, och man uppmanar besökarna: ”Njut av närhet och distans, ömhet och sadism, estetik och dominans.”

21

Läs allt!


Med evig kärlek - Christer Åberg

En mycket viktig video med Christer Åberg där han talar om Guds eviga kärlek och hans förblivande nåd!

4

Läs allt!


Ingvar Harknäs syn om eldsvågen

Läsarmejl av nils 

Vulkan - lava

"Men de himlar och den jord som nu finnas de hava i kraft av samma ord blivit sparade åt eld, och de sparas nu till domens dag då de ogudaktiga människorna skola förgås. " 2 Pet. 3:7.

30

Läs allt!


Varför ska man gifta sig?

Varför aka man gifta sig?

Varför ska man gifta sig? Är det för att kunna ha sex eller finns det något större syfte?

15

Läs allt!


Hund fick paket - var tvungen att skriva under och legitimera sig

En hund fick ett paket från Postnord

Bild:Aftonbladet. 

Hunden Chaya fick ett paket på posten från England. Men för att få ut paketet var hunden själv tvungen att hämta det, legitimera sig och skriva under med sin tass som hade blivit färgad med en stämpeldyna.

30

Läs allt!


Christer Åberg ryter till om Helvetet

Christer Åberg ryter till om Helvetet. Och förklarar även en viktig sak om Himlen.

38

Läs allt!


Annons


Fem uppfyllda profetior som pekar på Jesu tillkommelse

Av Mikael Walfridsson 

Israels flagga

När det gäller ändetiden, så lyser det profetiska ordet klart på den profetiska himlen. När vi ser dessa profetiors uppfyllande, gör det att vi kan känna och förstå tiden, och veta att vi lever i den tid där vi kan förvänta Jesu återkomst och början på Jakobs nöd.

17

Läs allt!


Människa, du är ingen katt!

Katt

För några år sedan såg jag på Aftonbladets webb-tv en ung kvinna som trodde att hon var en katt. 

10

Läs allt!


Dagens ord

Vecka 33, fredag 17 augusti 2018 kl. 15:41

Jesus söker: Verner, Valter!

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? - Be den här bönen:

Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som min Herre och Frälsare. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Jag ber om förlåtelse för alla mina synder. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!

Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. - Joh 3:16


Ramadan 2018

Så här många muslimska attentat och mord har det skett hittills under Ramadan 2018.


Vänd inte åter till Sodom

Sodom och Gomorra

Lot blev räddad från syndens stad Sodom då han fördes bort av krigshärar. Men efter att Abram har gripit in och befriat Lot och hans familj och folket så återvände de till syndens stad. Min vän: Du ska inte vända åter till Sodom efter att du har blivit frälst. 

21

Läs allt!


Senaste kommentarer

Leif Boman : Gud har skapat människan, men människan gjorde sig själv till en apa

Lasse: Christer Åberg intervjuar Karin Hansson Lindgren från Kristna Värdepartiet

Alf: Christer Åberg intervjuar Karin Hansson Lindgren från Kristna Värdepartiet

Nils: Matteus, Markus och Lukas samstämmighet om församlandet

Lena Henricson: Christer Åberg intervjuar Karin Hansson Lindgren från Kristna Värdepartiet

Bengt: Christer Åberg intervjuar Karin Hansson Lindgren från Kristna Värdepartiet

Lasse: Christer Åberg intervjuar Karin Hansson Lindgren från Kristna Värdepartiet

Karl Håkan Sandell: Gud har skapat människan, men människan gjorde sig själv till en apa

Karl Håkan Sandell: Gud har skapat människan, men människan gjorde sig själv till en apa

Karl Håkan Sandell: Gud har skapat människan, men människan gjorde sig själv till en apa

Lars Bråmå: Gud har skapat människan, men människan gjorde sig själv till en apa

Jessica: Christer Åberg intervjuar Karin Hansson Lindgren från Kristna Värdepartiet

Karl Håkan Sandell: Matteus, Markus och Lukas samstämmighet om församlandet

Kalle: Christer Åberg intervjuar Karin Hansson Lindgren från Kristna Värdepartiet

Bertil Rosenius: Matteus, Markus och Lukas samstämmighet om församlandet

Bengt: Christer Åberg intervjuar Karin Hansson Lindgren från Kristna Värdepartiet

Bertil Rosenius: Matteus, Markus och Lukas samstämmighet om församlandet

Nils: Matteus, Markus och Lukas samstämmighet om församlandet

Lasse: Christer Åberg intervjuar Karin Hansson Lindgren från Kristna Värdepartiet

Mikael W: Christer Åberg intervjuar Karin Hansson Lindgren från Kristna Värdepartiet


Dödsskjutningar i Sverige

Dödsskjutningar i Sverige

Hittade den här statistiken på Facebook om antal dödsskjutningar i Sverige från 2006 till 2017. Det har ökats drastiskt!

24

Läs allt!


Chockvärmen - Det brinner i luften

Idag när jag steg ut från min svala lägenhet blev jag chockad. Vilken värme som slog mot mig! Trots att det blåser så var det som att det brann i luften. 

27

Läs allt!


Katastrofal kursändring - Del 10

Av Holger Nilsson 

Uppryckandet

Detta är en avslutande artikel i denna serie om kursändringen som skett på eskatologins område.

6

Läs allt!


Bok som avslöjar katolska kyrkan passar inte in i Livets Ords katolskt influerade bokhandel

Läsarmejl av Pelle Lind 

Inga andra gudar av Per-Arne Imsen

Livets Ords bokhandel tar inte emot Per-Arne Imsens bästsäljande bok som avslöjar katolska kyrkan. 

Boken ”Inga andra gudar” har sålts mer än jag hade kunnat drömma om. Första upplagan håller nu på att ta slut. 

39

Läs allt!


Vem kommer med i uppryckandet?

Av Mikael Walfridsson 

Vem kommer med i uppryckandet?

På samma sätt som när vi talar om olika tidpunkt för uppryckandet, så finns det också olika syn på själva deltagande i uppryckandet. Där finns det olika syn på vem som egentligen får följa med när Jesus kommer tillbaka för att hämta sin församling. Det finns två olika tolkningar, där vi skiljer på delvis (partiell) och en fulltalig bortryckande.

8

Läs allt!


Katastrofal kursändring - Del 9

Av Holger Nilsson 

Uppryckandet

Denna kursändring som har skett kan till en stor del tillskrivas teologerna.

6

Läs allt!


Han fick se Stephen Hawking i helvetet och demoners angrepp på pastorer

Läsarmejl av nils 

Helvetet

Morgonen 15 April 2018 började jag, Cesar Sandova Honduras, tillbedja Herren och kl. 12 såg jag Herren började visa mig nya saker. Tänkte att Herren skulle fortsätta visa mer av himmelriket, men det var ej så. Då tog Herren min ande ut från kroppen, men denna gång till platsen av plågor.

146

Läs allt!


Baby profeterar om uppryckandet och att Jesus kommer

Detta måste du se! Oerhört gripande och starkt. Det lilla barnet Lily profeterar om uppryckandet och att Jesus - Kungen - kommer! 

29

Läs allt!


Pride, hatet och Guds kärlek

Christer Åberg talar om Pride, hatet och Guds kärlek och visar tre uppskakande videoklipp.

10

Läs allt!


Förbjud leksaksvapen

Förbjud leksaksvapen

Bild: Aftonbladet. 

Efter den tragiska dödsskjutningen på den förståndshandikappade 20-åringen som bar ett leksaksvapen uppmanar nu leksaksbranschen att ta bort realistiska vapen.

11

Läs allt!
Apg29 har tusentals bloggartiklar! Gå vidare till fler artiklar:

NÄSTA


Artiklar Kommentarer Bönesidan Fråga Christer Kontakt

STÖD APG29

Du kan ge på tre olika sätt:

  • Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4
  • Swish: 070 935 66 96
  • Paypal

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 54 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 34 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 17 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 12 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 10 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 435 379 981 sidvisningar på Apg29!

Apg29 har just nu 16 773 bloggartiklar, 87 218 kommentarer och 57 613 bönämnen.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

MediaCreeper

Besök också Apg29 på:

Facebook | Twitter | Youtube | Vimeo | Instagram | Gab | SoundCloud

TA EMOT JESUS!

↑ Upp