Webb-TV | Frälsningskandidater NY | Bönesidan | Själavårdssidan NY | Sök | Kontakt
Surfar nu: 578 www.apg29.nu


Skördetiden

Av Tage Bergman 

Skördetiden

Tage Bergman delar intressanta tankar kring de olika skördetiderna som vi ser i Bibeln. Dessa skördetider talar samtidigt för när vi kan förvänta att uppryckandet av församlingen sker.

Matt. 13:24-30

En annan liknelse framställde han för dem: "Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge."

Matt. 13:36-43

Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: "Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern." Han svarade: "Den som sår den goda säden är Människosonen. Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!

Här talar Jesus om vetet och ogräset som växer sida vid sida fram till skördetiden som är den här tidsålderns slut. Den händelse vi då tänker på vid tidsålderns slut är vedermödan. För att få lite med detaljer kring vedermödan ska vi titta lite närmare på vad den faktiska skördetiden i Israel omfattar och bildspråket runt den. Det är skörden av korn i den första skördemånaden, skörden av vete i den tredje skördemånaden och skörden av frukt och vin i den sjätte skördemånaden det handlar om.

Nu faller det sej så att skörden av korn, vete och vin knyts samman med de högtider som Gud sa till judarna att de skulle fira. Påsken infaller när kornskörden ska börja, Pingsten när veteskörden börjar och Basunhögtiden efter vinskörden. Vi ska titta på det parallellt med skördetiden då de är så påtagligt sammanbundna.

Skördetiden

2 Mos. 34:17-26 (komprimerat)

Du skall fira det osyrade brödets högtid [Påsk]. I sju dagar skall du äta osyrat bröd, som jag har befallt dig, på den bestämda tiden i månaden Aviv. Ty det var i månaden Aviv som du drog ut ur Egypten. Allt som först kommer ut ur moderlivet är mitt, liksom allt förstfött av hankön bland din boskap, det må vara oxe eller får. […] Varje förstfödd bland dina söner skall du lösa ut. […] Du skall fira veckohögtiden [Pingst] när du skördar det första vetet och bärgningshögtiden [Basunhögtiden] vid årets slut. Tre gånger om året skall alla dina män träda fram inför din Herre, HERREN, Israels Gud. […] Påskhögtidens slaktoffer skall inte lämnas kvar över natten till morgonen. Det bästa av din marks förstlingsfrukter skall du föra till HERRENS, din Guds, hus.

Omständigheterna runt när Mose fick instruktionerna om högtiderna är den här. När Mose hade lett Israels folk ut ur Egypten och de kommit till Sinai berg kallade Gud upp Mose på berget. Där fick han ta emot stentavlorna med de tio budorden. Där fick Mose instruktioner av Gud att samla ihop guld bland Israels folk och ställa i ordning tabernaklet och alla föremål till offrandet. Samtidigt, nedanför berget, tröttnade folket på att vänta på Mose och sa till Aron att göra en guldkalv av folkets guld. När då Mose kom ner från berget och såg detta slog han sönder stentavlorna. Mose fick på nytt gå upp på berget för att möta Gud och göra nya stentavlor. Det var då också han fick instruktionerna om högtiderna som vi just läste.

Att Gud steg ner på berget två gånger är en symbol för Jesu första och andra tillkommelse.

Första gången Gud steg ner på Sinai fick Israel lagen. Första gången Jesus kom till jorden fick vi kärleksbudet skrivet i våra hjärtan. Då föll den Helige Andens eld på första pingstdagen som en markering på det nya förbundet.

Andra gången Gud steg ner på Sinai och förnyade förbundet kom föreskrifterna om högtiderna. Därför, andra gången Jesus kommer, tittar vi på högtiderna för att se vad som kommer att ske vid Jesu andra tillkommelse.

Första skördemånaden

3 Mos. 23:5-6

I första månaden, vid aftontiden på fjortonde dagen i månaden, är HERRENS påsk. Och på femtonde dagen i samma månad är HERRENS osyrade bröds högtid.

Första skördemånaden innehåller Herrens påsk, det Osyrade brödets högtid och Förstlingsfruktens högtid.

Kornet som skördas den första månaden är den fattiges sädesslag och är en bild på hedningen. Kornet är ömtåligt och agnarna sållas från kornet genom att det kastas upp emot vinden. Agnarna blåser bort i vinden och kornet landar åter på marken. Någon har felaktigt tolkat det här som uppryckandet, men då kornet åter landar på marken visar det att det inte är så. Vi läser vidare om Förstlingsfruktens högtid.

3 Mos. 23:10, 14

När ni kommer in i det land som jag ger er och ni bärgar in dess skörd, skall ni ta den kärve som är det första av er skörd och bära den till prästen.

Ingenting av den nya skörden, varken bröd, rostade ax eller korn av grönskuren säd, skall ni äta förrän på den dagen, inte förrän ni har burit fram offergåvan åt er Gud.

Innan man fick ta del av något av den nya skörden bar man en förstlingskärve till prästen. Den kärven tas av den säd som mognar först, och den kan skäras av, men den kan också ryckas upp med rötterna. Förstlingskärven bärs fram till prästen i templet och förvaras i speciella kammare i templet.

Jak. 1:18-19

I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. Detta vet ni, mina älskade bröder.

Förstlingskärven är en bild på oss som förstfödda och friköpta, den är även en bild på uppryckandet. Vi rycks upp, och möter Jesus i skyn, och han för oss till sig i sin Faders hus [kammare] där han har berett rum åt oss (Joh. 14:2). Där är vi tills vreden [vedermödan] har gått över jorden. Det här är det första som händer i skördetiden [vedermödan], innan något annat skördas. Vedermödan kan inte börja innan det här har ägt rum.

Jesaja ger oss samma budskap. Först kommer de dödas uppståndelse, och Herrens folk som går in i sina kamrar. Därefter börjar Herren straffa jordens innevånare.

Jes. 26:19, 20, 21

(uppståndelsen)

Dina döda skall bli levande, mina dödas kroppar skall uppstå.

Vakna upp och jubla, ni som bor i stoftet, ty din dagg är ljusets dagg, och jorden skall ge igen de avsomnade.

(uppryckandet)

Kom mitt folk och gå in i dina kamrar, stäng igen dörrarna efter dig. Göm dig ett litet ögonblick, till dess vreden har gått förbi.

(vedermödan)

Ty se, HERREN kommer ut ur sin boning för att straffa jordens invånare för deras missgärning. Jorden skall blottlägga sina blodskulder och inte längre dölja sina dräpta.

Hebréerbrevets författare bekräftar också att vi inte är avsedda för det jordiska Sion [Jerusalem] som står i brand, utan att vi tillhör det himmelska Sion just för att vi är en församling av förstfödda, vi är förstlingsfrukten. Så är det tack vare påskens budskap om Jesu död och uppståndelse där vi har fått förlåtelse för våra synder. Det jordiska berget syftar på Sions berg där Mose fick lagen i form av stentavlorna. Det jordiska berget är också en profetisk beskrivning av det jordiska Sion [Jerusalem] som står i brand och drabbas av töcken, mörker, storm och basunljud i vedermödan och som kommer att intas av Vilddjuret [Antikrist].

Hebr. 12:18-24

Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på (det jordiska Sion) och som står i brand (Vedermödan), inte till töcken, mörker och storm, inte till basunljud (7 domsbasuner) och till en röst (vilddjurets fräcka tunga) som talade så att de som hörde den bad att få slippa höra mer. Ty de uthärdade inte befallningen: Även om det är ett djur (Vilddjuret) som rör vid berget (Jerusalem), skall det stenas (Dan. 2:34). Så förfärande var synen att Mose sade: Jag är förskräckt och skälver.

Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod.

Grundtextens ord för det "djur" som rör vid berget är ordet "thērion". Det används genomgående om Vilddjuret i Uppenbarelseboken.

När Gud upprättade förbundet med Abraham sa Gud att Abrahams efterkommande skulle bli talrika som stjärnorna på himmelen och som sanden på havets strand. Gud gav redan då ett löfte om en himmelsk skara och en jordisk skara, dvs. två folk. Den himmelska skaran är en församling av förstfödda och de är friköpta genom Jesu seger på korset, påskens budskap. Den jordiska skaran kommer att möta vilddjuret i vedermödan.

Gal. 4:21-26

Säg mig, ni som vill stå under lagen: lyssnar ni inte på lagen? Där står skrivet att Abraham hade två söner, en med sin slavinna och en med sin fria hustru. Slavinnans son var född av mänsklig vilja, den fria hustruns son däremot i kraft av ett löfte. Detta har en djupare mening: de två kvinnorna betecknar två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn i slaveri, det är Hagar. Ordet Hagar betecknar Sinai berg i Arabien och motsvarar det nuvarande Jerusalem, eftersom det lever i slaveri med sina barn. Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder.

Den himmelska skaran, som är som stjärnorna på himlen, räddas vid uppryckandet från vredesdomen på grund av sin tro på Jesus.

Rom 5:9

När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen.

Den jordiska skaran, som är som sanden på havets strand, blir kvar i vedermödan och kommer att dömas efter sina gärningar vid Jesu andra tillkommelse.

Matt 16:27

Människosonen skall komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar.

Tredje Skördemånaden

3 Mos. 23:15-16

Sedan [efter Herrens påsk] skall ni räkna sju hela sabbater från dagen efter sabbaten, från den dag då ni bar fram viftofferskärven. Femtio dagar skall ni räkna, fram till dagen efter den sjunde sabbaten. Då skall ni bära fram ett nytt matoffer åt HERREN. Från de orter där ni bor skall ni bära fram viftoffersbröd, två kakor gjorda av två tiondels efa fint mjöl, bakade med surdeg, de är en förstlingsgåva åt HERREN.

Tredje skördemånaden innehåller Pingst, veckohögtiden.

Vetet skördas i den tredje skördemånaden. Det är den rikes sädesslag och är en bild på Israel. Vetet har ett hårt skal och läggs därför på tröskplatsen för att köras över av en tribulum-bräda så att det hårda skalet krossas. Tribulumbrädan är som en kälke av trä där man fäst stenar på undersidan så att vetets skal lättare krossas. (Bilder på en tribulum finns på Google). Israel som helhet är ett hårdnackat folk som inte lyssnat till Guds röst och kommer därför att gå igenom vedermödan (70:e årsveckan). Enskilda judar som tagit emot Jesus räknas till de förstfödda och följer med i uppryckandet.

Dan. 9:24-26

Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk (Israel) och över din heliga stad (Jerusalem) för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste.

(Vi som tror på Jesus har vår synd och skuld försonat på korset och omfattas inte av 70:e årsveckans rening).

Kornet har sin förstlingsfrukt det har även vetet. När vetet ska skördas bärs två offerkakor bakade på surdeg inför prästen. Surdeg är en bild på synd. Lite surdeg syrar hela degen. Att det är två kakor betyder att det avser hela Israel, både Juda och Israels hus som i våra dagar är ett land, landet Israel. Den förstlingsfrukt som kommer från Israel är de 144 000. De 144 000 rycks upp någon gång runt mitten på vedermödan.

Upp. 12:4-6

Och draken stod framför kvinnan (Israel) som skulle föda för att sluka hennes barn, så snart hon hade fött det. Och hon födde ett barn, en son (144 000), som skall styra alla folk med järnspira, och hennes barn (144 000) blev uppryckt till Gud och hans tron. Kvinnan flydde då ut i öknen, där hon har en plats som Gud har berett åt henne, så att hon får sitt uppehälle i ettusen tvåhundrasextio dagar.

Upp 14:4

Det är de [144 000] som inte har befläckat sig med kvinnor. De är jungfrur, dessa som följer Lammet vart det än går. De är friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud och Lammet.

Till skillnad från kornet (hedningen) och det osyrade brödets högtid så har vetet (Israel) syrats av de skriftlärdas lära om att följa det gamla förbundet som förkunnar lagen, den som gavs på Sinai berg.

Tidpunkten för pingsten räknas ifrån det osyrade brödets högtid (påsk). Mellan osyrade brödets högtid och pingst räknar man 49 dagar, man säjer att man "räknar kärvarna" (`omer). Så på den 50:e dagen börjar pingst, veckohögtiden. När fullt antal kärvar av kornet räknats in börjar veckohögtiden då vetet börjar skördas. Det är också så det ser ut innan den sista årsveckan börjar och Gud tar sig an Israel i den 70:e och sista årsveckan.

Rom. 11:25-26

Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: Från Sion skall Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob.

Sjätte skördemånaden

Under sjätte månaden börjar vinet skördas. Vinet trampas i stora vinpressar. Vinet är en bild på jordens innevånare. Här ser vi inte någon förstlingsfrukt bäras fram. Sjätte månaden innehåller inte heller någon högtidsdag med helig sammankomst.

Upp. 14:18-20

Och en annan ängel, som hade makt över elden, kom ut från altaret. Han ropade med stark röst till ängeln med den skarpa skäran: "Räck ut din skarpa skära och skörda druvklasarna på jordens vinstock, ty dess druvor är mogna." Och ängeln räckte då ut sin skära över jorden och skördade druvklasarna på jordens vinstock och kastade dem i Guds vredes stora vinpress. Vinpressen trampades utanför staden [Jerusalem], och blod flöt från pressen och nådde upp till betslen på hästarna på en sträcka av ettusen sexhundra stadier.

När jordens vinstock skördas har vi kommit mot slutet av vedermödan. Det följs av Jesu andra tillkommelse och liknelsen Jesus gav oss i Matteus 13 där ogräset bränns upp och vetet samlas in i logen. Ogräset är den ondes barn, dvs. vilddjuret och hans anhang.

Upp. 19:20-21

Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten, som hade gjort tecken inför vilddjuret och genom dessa tecken vilselett dem som hade tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Levande kastades de båda i eldsjön som brinner av svavel. De andra dödades med ryttarens svärd, som går ut ur hans mun, och alla fåglarna åt sig mätta av deras kött.

Sjunde skördemånaden

3 Mos. 23:23-25

HERREN talade till Mose. Han sade: Säg till Israels barn: I sjunde månaden, på första dagen i månaden, skall ni hålla sabbatsvila, en minneshögtid med basunklang, en helig sammankomst. Inget arbete skall ni då utföra, och ni skall offra eldsoffer åt HERREN.

3 Mos 25:9

Då skall du i sjunde månaden på tionde dagen i månaden låta hornet ljuda med kraftig ton. På försoningsdagen skall ni låta hornet ljuda över hela ert land.

3 Mos 23:39

Men på femtonde dagen i sjunde månaden, när ni inbärgat landets skörd, skall ni fira HERRENS högtid i sju dagar. På första dagen är sabbatsvila, och på åttonde dagen är också sabbatsvila.

3 Mos. 23:33

HERREN talade till Mose. Han sade: 34 Säg till Israels barn: På femtonde dagen i samma sjunde månad är HERRENS lövhyddohögtid, i sju dagar.

Hösthögtiderna innehåller tre högtidsdagar. Basunhögtiden börjar på Nyårsdagen och följs av 10 dagar av ånger och leder fram till den stora Försoningsdagen och fem dagar senare firas Lövhyddohögtiden. Det är också då som Israel kommer möta Jesus som man förkastade vid Hans första ankomst. Först när Israel ser Jesus försvinner deras blindhet. Påsken handlar om upprättelse för individen som tror på Jesus, Basunhögtiden handlar om Israels upprättelse.

2 Kor 3:14

Men deras (Israels barn) sinnen blev förstockade. Än i dag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses, och den tas inte bort, först i Kristus försvinner den.

Jes. 27:12-13

Det skall ske på den dagen att HERREN inbärgar frukten från den strida floden till Egyptens bäck, och ni skall samlas in en och en, ni Israels barn. Och det skall ske på den dagen att man skall blåsa i ett stort horn (basunhögtiden), och de som har varit försvunna i Assyriens land och fördrivna till Egyptens land skall då komma och tillbe HERREN på det heliga berget i Jerusalem.

Basunhögtiden skiljer sej från Påsken och Pingsten. Här talas det inte om någon förstlingsfrukt. Vinet, fikonen och oliverna skördas i den sjätte månaden. I Israel har man ett andligt och ett civilt år. När det civila nyåret kommer (Basunhögtiden) med sina högtider firar man den skörd som bärgats in. Det nya året är också början på den nya tidsåldern, tusenårsriket. Notera att när den första månaden på skördeåret (det andliga året) börjar, är det sex månader kvar på det civila året. Så när det andliga året har nått fram till år 6000 efter skapelsen då är hela skördetiden kvar på det civila året. Det här betyder inte att vedermödan bara är sju månader, däremot ger det oss en grov överblick över skördetidens händelser som är utspridda över vedermödans sju år.

Nyår

Yttersta kanten

3 Mos. 19:9-10

När ni bärgar skörden i ert land, skall du inte skörda till den yttersta kanten av åkern och inte plocka upp ströaxen efter din skörd. Inte heller i din vingård skall du göra någon efterskörd, och de druvor som fallit av i din vingård skall du inte plocka upp. Du skall lämna detta kvar åt den fattige och åt främlingen. Jag är HERREN, er Gud.

När kornet, vetet och vinet bärgas lämnas de fyra hörnen. Det betyder att efter vedermödan blir det en kvarleva kvar. Det gäller både judar och hedningar. På samma sätt som det bara var Noa och hans familj som räddades när jorden renades genom vatten, så blir det bara en liten skara [kvarleva] som räddas när jorden renas genom eld.

Sak. 13:8-9

Det skall ske i hela landet [Israel], säger HERREN, att två tredjedelar skall utrotas och gå under, men en tredjedel skall lämnas kvar. Den tredjedelen skall jag låta gå genom eld. Jag skall luttra dem som man luttrar silver, pröva dem som man prövar guld. De skall åkalla mitt namn och jag skall bönhöra dem. Jag skall säga: "Detta är mitt folk." Och folket skall svara: "HERREN är min Gud."

Kvarlevan

Matt. 24:29-31

Strax efter de dagarnas nöd (vedermödan) skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud [basunhögtiden] skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda [judarna] från de fyra väderstrecken [yttersta kanten], från himlens ena ända till den andra.

Den dag Människosonen kommer med starkt basunljud samlas kvarlevan av Israel från de fyra väderstrecken. De kommer att överge Vilddjuret som man slutit förbund med och vända om till Jesus.

Jes. 10:20-23

På den dagen skall kvarlevan av Israel och de räddade av Jakobs hus inte längre stödja sig vid honom som slog dem [Vilddjuret]. I trohet skall de stödja sig på HERREN, Israels Helige. En kvarleva skall vända om, en kvarleva av Jakob, till Gud, den Mäktige. Ty om än ditt folk, Israel, vore som havets sand, så skall bara en kvarleva av det vända om. Förödelse är beslutad, flödande av rättfärdighet. Ty förödelse och beslutad straffdom skall Herren, HERREN Sebaot låta komma över hela landet.

När de då samlats in från de fyra väderstrecken kommer de till slut till Himmelriket som Jesus i Matt. 13 berättade om i form av liknelsen om vetet och ogräset. Himmelriket är ett rike [Israel] som styrs från himlen, men som är beläget på jorden. I himmelriket kommer Jesus att vara kung, och vi som förstlingsfrukten kommer vara präster, för det är bara den förstfödde som kan bli präst.

1 Petr. 2:9

Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

Upp. 5:9-10

Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, lik bruset av stora vatten och dånet av kraftig åska, och de sade: "Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem [oss] till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de [vi] skall regera på jorden."


Tage Bergman

http://pretribcenter.blogspot.com

Artiklar och video som är gjorda av andra än Apg29.nu kan ha åsikter som bloggsajten inte delar.


Publicerades torsdag 18 oktober 2018 19:00 | #tage bergman #uppryckandet #skörd #tidstecken #jesu återkomst | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

7 kommentarer

Roger T. W. Thu, 18 Oct 2018 22:05:08 +020

Fantastiskt. Artikeln behöver läsas flera gånger. Det är just så här vi ska läsa Bibeln. Jag har länge undrat över han som kommer från Basra och trampar vinpressen. Basra är en stad i södra Irak. Kanske någon kan hjälpa mig.

Svara


nils Fri, 19 Oct 2018 08:01:52 +020

Intressant,lärorik genomgång,men vad jag förstår är de utvalda i Jesu och Paulus undervisning Jesu lärjungar.
Så församlandet i Matt.24:31 måste då gälla Jesu Församling som jag ser det.
Här följer några bibelord som gäller de Utvalda i N.T;
Matt.24:22-24+31. Mark.13:20-22+37. Luk.18:7. Rom.8:33. Rom.9:11+11:5-7.
Kol.3:11-12. 1Tess.1:4. 2Tim.2:10. Tit.1:1. 1Pet.1:2+2:6. 2Pet.1:10-11. 2Joh.1:1-2.
¤¤¤
Det som mest talar för att Jesu ord i Matt.24:31 om församlandet gäller Uppryckelsen av Församlingen är V 40+41.
"Då skola två män vara tillsammans ute på marken;en skall bliva Upptagen,och en skall lämnas kvar."
"Två kvinnor skola mala på samma kvarn;en skall bliva Upptagen och en skall bliva kvar."
Det står att de blir upptagna vilket ej kan avse församlande av Judiska folket!

Svara


Daniel Carleson Fri, 19 Oct 2018 10:39:13 +020

I artikeln står det att "korn sållas" därför att "korn är ömtåligt". Vidare står det att "vete tröskas" därför att "vete har hårt skal".

Åtminstone i Sverige är det precis tvärt om. Tittar man i bondens kärra där han spolar ur det nytröskade vetet från skördetröskan så har vetet inget skal alls. Tröskar bonden istället korn så ser man att kornkärnorna är inneslutna i ett hårt skal. Vete är känsligt, korn är okänsligt. Beskrivningen ovan känns svår att förstå i det ljuset.

Svara


Roger T. W. Fri, 19 Oct 2018 20:16:41 +020

Vi är mycket beroende av de som kan grekiska eller hebreiska. Den som inte kan grundspråken ser hur olika översättningarna kan vara på olika språk. Det gör att vi inte riktigt förstår Bibeln. Uppryckandet är svårt för många och jag är en av dem, trots att jag har varit kristen länge. Jag skulle uppskatta att få veta hur många gånger uppryckandet nämns och vad grundorden betyder.

Svara


Martin Fri, 19 Oct 2018 21:54:37 +020

Roger, det finns bra verktyg på internet. Jag brukar gå in och titta på www.blueletterbible.org när jag vill få reda på mer om ett grekiskt eller hebreiskt ord.

Uppryckandet nämns exvis i 1 Thess 4:16-17: 16Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då skall de som är döda i Kristus uppstå först, 17och därefter skall vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden.

Skriv in "1 Th 4:17" i blueletterbible.org och du får fram hela kapitlet, ord för ord, med respektive grekiska ord.

https://www.blueletterbible.org/kjv/1th/4/17/t_conc_1115017https://www.blueletterbible.org/kjv/1th/4/17/t_conc_1115017

Det ordet som intresserar dig är "ἁρπάζω" eller "harpazō", G726. Klicka på det och du får fram ett antal översättningar. Strong's (som är den vanligaste) översätter det: "from a derivative of G138; to seize (in various applications):—catch (away, up), pluck, pull, take (by force)."

Längre ner kan du också se på vilka andra ställen i Bibeln det ordet används. Just det här ordet används 17 gånger i 13 olika verser i NT, exvis Matt 13:9: "Var gång någon hör ordet om riket utan att förstå, kommer den Onde och SNAPPAR BORT DET som har blivit sått i hans hjärta. Det är sådden på vägkanten."

Svara


Roger T. W. Fri, 19 Oct 2018 22:50:39 +020

Svar till Martin.

Tack, Martin. Jag sitter fortfarande med 1917 års högtravande översättning och ser hur engelska och franska översättningar, liksom Vulgata, har ett lite annat budskap och kanske bättre. Allt beror inte av en svensk Bibel. Vi behöver dina och andras kunskaper.

"Det ordet som intresserar dig är "ἁρπάζω" eller "harpazō", G726."

Så kan det vara. Jag har själv översatt professionellt från flera olika språk och vet hur svårt det kan vara. Det finns _nyanser_ som svenskan har svårt att klara av, eftersom vårt språk är ganska konkret. Kant hade samma problem när han skrev filosofi på tyska och Luthers våndor är nog väl kända. Han ville skriva på folkspråk som Paulus gjorde och det får han kritik för nu, men han gjorde vad han kunde.

Grekiska är ett språk på hög nivå. Ovan Herren på Golgata stod det skrivet att Han var Konung, Inri, på hebreiska, grekiska och latin. Det var på dessa språk frälsningen kom till fjärran Norden.

Tid är det enda jag har, men grekiska förmår jag inte lära mig nu. Vi är beroende av varandra och så var det också i den första församlingen. Alla kunde dela med sig utan hjälp av präster eller pastorer.

Svara


Per Tue, 23 Oct 2018 18:03:57 +020

Svar till Roger T. W..

Jag är ingen expert på varken bibelforskning eller grekiska och hebreiska, men tycker att verktyget e-Sword är fantastiskt, då man kan följa KJV texten på engelska och samtidigt få se för varje ord vilket ursprungsord det var på grekiska och hebreiska, och dessutom kunna få se de möjliga ursprungsbetydelserna av det ordet förklarat genom Strong och andra uppslagsverk som är inbyggda i verktyget, som är gratis för PC.

https://www.e-sword.net/

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 16, söndag 21 april 2019 kl. 02:10

Jesus söker: Anneli, Annika!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De som blev födda, inte av blod, inte heller av köttets vilja, inte heller av någon mans vilja, utan av Gud." - Joh 1:12-13

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som min Herre och Frälsare. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Jag ber om förlåtelse för alla mina synder. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
lördag 20 april 2019 13:16

Är djupt deprimerad av att nu på nytt hamnat hos kronofogden. Har nu inget andligt hem och känner mig ensam. Be gärna för mig, be med för mina syskons familjers frälsning samt Pappas.

Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp