Language

Apg29.Nu

Start | TV | Bönesidan | Bibeln | Läsarmejl | Media | Info | Sök
REKLAM:
Himlen TV7

David Wilkerson pamusoro kutenda sangano

"A mufundisi akati, It rabuda kure, kuti zuva rimwe, muvhangeri simuka uti, Ndakagamuchira kuzarurirwa naIshe, inguva kutanga kunamata Mariya. It achaenda pokuti."

David Wilkerson pamusoro kutenda kufamba.

"Uyu ndiwo mumwe mukuru zvaizvidzwa Jesu Kristu kwaiitwa kubva Kristu vhangeri iri wakatsauka iri nomuchetura mari -.. Kunyange China, Africa uye munyika Inguva vhangeri American tega uye dzinoparadzirwa nevavhangeri vakapfuma American uye vafundisi Rich.! "


Av Mr Svensson - David Wilkerson
söndag, 22 september 2019 01:21
Läsarmejl

We rokuhutorazve saka iwe kunzwisisa kwokuomerwa kana usati wazviita. Ndinoonga kuti Mwari akandiponesa kubva pfungwa yenhema kuziviswa uye ndinobvuma nayo sezvo chivi chakawana dzidziso yenhema. 

Iwe yokuchema chii sokunge kuSweden nhasi pakati vanhu vaMwari? Aripiko hurukuro pamusoro kubvutwa Bride? Dzimwe nguva zvinoita kuti vaKristu vakawanda vari zvikuru vachifunga kwaAntikristu akakurumbira kupfuura Jesu achauya shure! 

Wagadzirira Jesu kuuya? Kungotaura Cross, pamakanzwa ichangoburwa, 1886? 

Zvino iwe awane chiduku kuverenga pamusoro David Wilkerson zvaakanyora nezvokutenda kufamba.

The nyadzisa Assembly

Chepakutanga Chirungu rokuremekedza Hwakataura kuzvidzwa nokuungana

na David Wilkerson

Zefaniya 3: 18- Avo vanochemera yakatarwa pavo vanofanira ndichakuunganidzai, avo vari kwauri, uyo mutoro pokunyadziswa. (1917) 

Izvi uprofita hunyambiri waZefaniya. Vanofanira kuita nevana vaIsraeri asiwo Zion womudzimu (inova kereke Jesu Kristu mumazuva ekupedzisira). Chokutanga, anotaura kuvaJudha - kuti Mwari aizounza pamwe vakaparadzirwa - asi angadai chete udzose vakanga mwoyo nokuda ezvinhu aisiririsa kwaIsraeri - Aiyeuka vose vakanga vakatakura Kunyadziswa - zvose zvinotyisa zvinhu akapfuurira Mwari imba. Kune vaya vakatakura mutoro, akati; "Ndichakuunganidzai." Akavapa zvipikirwa zvikuru

Uprofita uhwu huri zvakare yakanyorerwa kereke Jesu Kristu mumazuva okupedzisira. MuTesitamende yekare, vana vaIsiraeri makadanirwa mutambo mazuva manomwe. Pazuva rorusere - inonzi nokuungana. Panguva iyoyo vakasangana pamwe chete - akaisa zvose parutivi uye kuisa pfungwa nokunamata uye kurumbidza Baba vavo vokudenga. Rugwaro runoti: "Nezuva rorusere munofanira kuita ungano." Izvi mabiko muunganidzwa anomiririra Old Testament, Mwari akaparadzanisa chechi anofanira kusangana naShe.

Ndiyo kereke Jesu Kristu mumazuva okupedzisira. Maererano naZefaniya imba yaMwari mumazuva okupedzisira kuti uchaninipiswa. Shoko rechiHebheru pano rinoreva "uye kuzvidzwa." Ichava nyadzi uye zvinozvidza imba yaMwari. Hatisi kutaura pamusoro akapanduka, sunungukei chechi ano - naJehovha kuti pazuva rokutongwa, Achaita kubata nechechi. Tinogona kuvanyengeterera, asi hatifaniri kutambisa misodzi yedu pamusoro payo kuti haasi Assembly chaiye.

Mwari ari kutsvaka vanhu vanoda nekuwungudza nokuda Kunyadziswa kuti anovandudza Chechi yaJesu Kristu mumazuva iwayo. Ndiri kutaura pamusoro chechi kuti akaberekwa paPendekosti. Ndiri kutaura pamusoro chechi kuti wakaberekwa Pauro uye zvaidzidziswa nevaapostora. Ungano kuti akaberekwa muchokwadi raJesu Kristu kuti atonge. The patsva chechi iri pasi kurwiswa. Assembly vakaninipiswa.

Zvave akaprofita kuti munguva ino kunyadziswa, nyadzi uye chakashata, Mwari achamutsa vakasara mutsvene ndiani achachema nokuungudza pamusoro kusvibiswa ichi - Mwari achava vachasara kuti kugara pedyo asina zvaaiita apo izvi zvose inopinda Assembly. Mwari anoti: "Ini achava vanhu haangatenderi kugutsikana kurarama upenyu hwakanaka uye kucherechedza quacks uye mari anopenga venhema navaprofita mumba yaMwari uye kuparadza zvose."

Mwari achaunganidza vanhu vakafirwa pamusoro ichi - kana uchinyatsondida Ishe uye rudo chechi yake, haugoni kutarira kuitika nhasi (uye Ndichataura nezvomutsa zvaizvidzwa izvi nezita). Kana pashure pokunzwa zvandinoda kutaura pamusoro zvaizvidzwa izvi, anogona kufamba kumba kubva kuchechi uye vachiti, "Ini vanonamatira nezvakanyorwa mu Mateo 18, masuwo egehena haingamiri kuna Assembly, ndichaita musafunganya pamusoro pangu, Mwari ane zvose pasi pesimba.

Hazvina kukwana. Mwari anoshandisa vanhu. Mwari anoshandisa vanhu kuti vaite basa rake. Haana kutumira ngirozi. Ngirozi misodzi pamusoro paro, asi Mwari haana kushandisa ngirozi kuita chinangwa chawo. Anoshandisa varume nevakadzi vane akaputsa mwoyo uye mitoro -. Kutongwa pamukova, Jesu. Zuva raJehovha rava pedyo.

Muka vakuru. Muka vafundisi. Muka vafudzi.

View pamusoro chechi. Batanidza Rye. Orisunga. Sei isu zvaizotora pamusoro mutoro nokuungana nokuninipiswa? Joel akati, "nokuti mbeu yakaipa yave kudyarwa.

A evhangeri anowana zvose pamberi iome. Zvose zviri girini uye naMwari uye akachena hwunosvava. Mbeu iri ruttet- vanhu vari kuziya nenzara kunzwa shoko raMwari wakachena asi hakuna Mafuro. Boka Maramwirwa uye nzara. The yenzizi panze. A moto usina kufanira riri kuparadza vafundisi. Ezekiel anoti Vafudzi vari tsika minda yakanaka uye kudya zvakanakisisa pachako. Ndeipi zvinonyadza kwazvo zvinhu zvichiitika muKereke raJesu Kristu nhasi?

Uyu ndiwo mumwe mukuru zvaizvidzwa Jesu Kristu kwaiitwa kubva Kristu. evhangeri iyi wakatsauka iri Kusvibisa mari - kunyange China, Africa uye pasi pose. Inguva vhangeri American yakaitwa uye dzinoparadzirwa nevavhangeri vakapfuma American nevafundisi. Wealthy!

Zvinondifadza ndakashungurudzika kuti vanhu vakawanda vanogona kunzwa zvisungo uye kuona mavhidhiyo kuti vanobuda izvi kubudirira Misangano pasina achichema pamusoro pavo. muchetura uyu yapararira munyika yose. Cuba kuda kuvhura, uye ivo vanoda kupinda pane imwe nguva kubudirira kwavo vhangeri uye uti kwavari, "wanga murombo kwenguva yakareba zvakakwana, Mwari anoda Cubans zvose zvinofanira kuva mupfumi."

vhiki rino ndakagamuchira vhidhiyo tepi zvakanyorwa pamisangano Kenneth Copeland vake. Ndakateerera kumutauri uye vakava romuromo. Friends verenga Testamende Itsva, uchawana kuti muapostora Pauro akataura nevaya vakanga vatenda vakanga vaapostora venhema. Akanyevera uye zvaakareva mazita avo. Ndinokuudzai kuti kana uchiteerera zvandinotaura kwamuri, asi kuti kuchema, ipapo muri bofu. Imi mapofu mumudzimu. Une dzakaoma mwoyo. A mwoyo ane yakaoma nhumbi kumativi kuitira kuti evhangeri yakaisvonaka havagoni pinda nayo. Mava saka nomuti neevhangeri kunyanyisa ichi kuti hamusi venyu kwaye. Haukwanisi kuparidza chokwadi. Unogona kuvaratidza nekuti vane zvombo pamusoro yavo chinhu yakanyorwa. Hard mwoyo.

Vamwe musingadi kuchigamuchira. Kana mapinda mweya yenyu Copeland kana matepi Hagin vake, musingadi kuita zvamunonzwa. Friends, Ini ndiri mufudzi, I makadanirwa naMwari. Ndapa chechi iyi chipikirwa. Chero bedzi tikaramba kumira pachikuva ichi, takaona mhumhi matehwe emakwai vakauya kuba makwai, tinofanira kusimuka uye mhere. Zviri kwauri kuti kuita chimwe chinhu nezvazvo. Ndakagara vhiki rino uye vakateerera mukurukuri pane musangano uye Ndakashamisika uye kukuvadza. pakutambudzika A waJehovha wakauya pamusoro pangu. Ndicho chikonzero ndiri kuparidza mashoko ichi. Chemai pamusoro payo.

I kudzokorora shoko neshoko zvataurwa. The vakurukuri zvaisagona kutaura dzapedza nekuda vose vakakwira uye akaisa mari mubhanhire. Chikonzero zvavanoita kuti dzidziso itsva vakabva uye vachiti, "kana uchida kuropafadzwa, saka unofanira kuwana akaropafadzwa muvhangeri kana mufundisi unogona kuwana nokuti ane zvizhinji awane yakawanda waiye shoma, kunyange nezvaanazvo achazvitorerwa naye. Kana ukaona kuti akaropafadzwa kubudirira muparidzi uye kumupa mari, uye ucharopafadzwa. The Kwakaropafadzwa ari, kana mopa kuna avo vari akaropafadzwa - "zviri sezvinoita chepiramidhi. Kana varume ava vakanga vari munyika, vangadai vanoguma mujeri. Pyramid zvirongwa. Uyo ane pamusoro uye vanoita sevasina zvitsvene, uye vakataura loudest. Mazana vanhu vakauya kusvikira muhomwe yake vakanga makazara. Vatadzi inoti, "ichi ndicho vhangeri pachena? Banknotes? "

Teerera zvataurwa. Mukurukuri akasimuka akati, pamusoro chirikadzi murombo vanogamuchira rubatsiro evanhu achikutsiura 5 madhora, saka unofanira kutora, Eria akatora zvokudya yokupedzisira wechirikadzi. Muri vakazodzwa, iwe vakakodzerwa nazvo, muzvitorere. "The chete Mukurukuri akati," Ndinogara sikweya rutsoka imba 1,000. Ndichavaka mikuru ikozvino. Mumwe kuti Mambo Soromoni aizova kudada. I akabhadhara 15,000 chete US madhora imbwa. Unoona zvikuru mhete pamunwe yangu, ndakanga ichangobva muna Jamaica akaripa 32.000 US madhora nokuti. Ndinoda kuti muzive kuti kana vanhu ndinorarama apo achimhanya apfuura neimba yangu uye ona dzangu Rolls-Royce ari pamba, saka vanoziva kuti pane Mwari kudenga. "

Ndiudze, ndiro vhangeri? Ndiudze, musandichema pamusoro payo?

Mumwe vakurukuri akasimuka akati, "Takaita sungano Hama Copeland kuti pamusoro rinotevera gore, hapana mumwe wedu atambure zuva chete. Hatifaniri kunzwa kwekanguva mwoyo. Hatidi kurwara kana vachida chimwe chinhu. Tinofanira nezvikomborero zvose. Tinoramba zvose kutambura, vose marwadzo, matambudziko ose zvemari. " unonakidza zvakanaka kana uri pamusoro.

Izvi chii kwazvo kwandiri kupfuura. Izvi yakaparidzirwa. "Mweya Mutsvene haangagoni richadururwa pamusoro penyu kusvikira muri mari dziriko. Usati inobudirira inogona Mweya Mutsvene asingaiti chinhu. "

Zvifunge! Sei izvi zvinoita here? Chii chinoita kuti mweya wako kana uchiona murombo vanhu vanogara paruoko pamuromo, uye pakarepo anoti, "kutsvaka mari" uye vanhu vakamhanya vakaita anopenga uye kana Vanomhanya, vanoti isu "isu vanoti upfumi."

Ndakabva kuona vanhu zvezvokudya akaita nyoka kubva dzavo Chair uye pauriri. Ndinotarisa Evangelist simuka muridzo senyoka uye vanhu pakugumburwa kwose kwose. Friends, chii chiri kuitika?

Kunyadziswa högtidsförsamligen! Muporofita akavati "imbwa vanokara, vasingadi Mwari nharirire". Friends, kana akanga mwoyo waMwari uye pakutambudzika raShe mungadai achadanidzira naIsaya iwe, mapofu Varindi, vasingazivi imbwa mbeveve, akarara, hope rudo, imbwa dzinokara dzisingatongoguti.

”Jag har 1000 kvadratmeter men jag skall sälja det och jag skall bygga ett hus som kung Salomo kunde bo i-” Att aldrig få nog. Han sade, ”herdar som inte kan förstå, alla ser efter sitt, allt för att få sina egna behov tillfredsställda. Jeremia sparade inte på orden. Han sade, ”Mitt folk är som förlorade får. Deras herdar har fått dem att gå vilse.” du säger, ”Pastorn, du har ingen rätt att tala så skarpt över det här ämnet.” Om du tycker jag är skarp, läs då Hesekiel 34:1-10.

Iwe tora mamiriyoni 50 kubva chirikadzi uye anotenga imbwa kuti SEK 150 000. Iwe utore kurega chirikadzi murombo, uye iwe kuvaudza kuti havana kutenda kwakakwana - nokuti havana kubudirira. Iwe utore shinda kubva makwai. Hausi kutsvaka mweya achitsvaga mari. "Vafudzi fatten pachavo uye kwete makwai, naizvozvo, imi vafudzi, inzwai shoko raJehovha. Zvanzi naJehovha Mwari wako, ona ndine mhaka navafudzi, uye ini ndicharipira makwai kubva pamaoko avo, uye vanofanira kumira zvokudya kumombe. Uyewo havafaniri fatten pachavo zvakawanda, nokuti ndicharwira makwai kubva pamiromo yavo, uye havazorambizve kuva nyama yavo. "

Ini achabvisa dzemombe varume meno izvi. isu Mwari kubatsira.

Chechipiri, kukanganisa vavakaropafadzwa Mutsvene. Ndiyo kunyadziswa akaipisisa. Hazvaizova tive pasi zviso zvedu. Nzira iyo Mutsvene kukanganiswe kune yose.

Zvinosuruvarisa kuti kuona kuti hapana ungwaru saka zvishoma zvasara mukereke uye pakati vafudzi zhinji uye vatungamiriri vechechi. Havatombozivi kunyange kuziva kana Mweya Mutsvene akavhiringika kana kunyombwa. Kune zviuru vaKristu vari kuenda rumutsiriro danidziro uye ona zvinhu vanotenda zvinobva Mutsvene, asi havazivi zvavari kugamuchira. Ivo kuombera vachirumbidza Mwari kana munhu akamira pachikuva uye vachinyomba + uye misrepresenting Mutsvene, uye havazivi nezvazvo.

Yose vekushangazhika masangano, kusanganisira American kwePentecosti, dzakaparadzaniswa rumutsiriro venhema. Ose zvinhu zvichiitika - chinhu chitsva anenge ose vhiki. Vatungamiriri havazivi kana kugamuchira kana Vanotuka. Havazivi zvokuita. Tinowana tsamba kubva mazana vafundisi pasi pose. Ivo vanobvunza. "Chii zvakarurama uye zvakaipa?" Varipiko vakuru? Apo munhu anogona kutitungamirira iri?.

Friends, chii chatinoona chichiitika mune inonzi rumutsiriro nhasi uye chii chiri kuitika Mutsvene, tinogona kuwana hwaro nokuda manyorero. Chinhu hatigoni kuwana muMagwaro inofanira kurambwa. Zvakakwana akarambwa!

Ndinochema pandinoona mavhidhiyo aya kuti vanhu vari andituma kubva munyika. Yose ungano kudzora, akawira pasi, achiseka hysterically, achidzedzereka sezvizvi zvidhakwa, Achitsaudzira sezvinoita nyoka, vanohuhudza akafanana nezvikara. Tine vaevhangeri anomira uye akaridza pamusoro vanhu kuti vaende kuwa, sezvinonzi Mutsvene vakanga dziri maari. Unobudisa kwayo muchiso bhachi pane vanhu uye anoti "ruoko rwaJehovha."

A vhangeri itsva ichangobva kusvika America. Friends, zviri kunaka uye mbishi, asi ndinokuudzai. Kana iwe siya Shoko parameter, kana iwe ukati: "Ichi chinhu chitsva, Mwari ari kuita chinhu chitsva? Handisi kuzvinzwisisa, hazvisi mutsamba asi handidi kuramba Mweya Mutsvene. "

Friends, kana hazvisi muBhaibheri, tinofanira kudzivisa izvozvo. The ichangoburwa ndechokuti unogona kupinda muumambo hwaMwari kana haudi mwana muduku. Vanhu vanouya vakapfeka manapukeni kuitira kuti vanogona kuita zvavanoda pamisangano. Ndicho ichangoburwa. Friends, Chichaguma kupi?

A mufundisi akati: "Zviri kwabva kure, kuti zuva rimwe, muvhangeri simuka uti, Ndakagamuchira kuzarurirwa naIshe, inguva kutanga kunamata Mariya." Ruchapinda pokuti.

Mumwe muvhangeri anozviti Mweya Mutsvene mushandi wemubhawa. Anoti, "Uyai muzariro uye zvokunwa Mutsvene." Ivo vanouti waini itsva. I mashoko omuprofita achirira munzeve dzangu, "zuva raShe riri pano, Rinokura zvakaipa, Chemai pakati dare nearitari. Shongai saga nguo. Wakaiswa uye kushungurudza vanhu wawira. "

Jesu achauya. Vazhinji vachiri unreached. Pandinoona VaKristu kuenda chii vakadana Mutsvene nemizariro, vanodzedzereka somunhu akadhakwa, vachaparidza mashoko hwaJoeri kwandiri zvakajeka, "ukamuka, imi muri akadhakwa, uye chemai, mose imi vanonwa waini itsva, nokuti kukohwa kumunda zvinopera."

Mweya ezviuru afe, saka chii chauri kuseka? Kuti Mweya Mutsvene kushanda kwose kwose panyika. Unofanira kukwanisa kutora kuti kupfuura hwakaipisisa uye zvakaipa nzvimbo. Unofanira kukwanisa kutora kuti nyika murombo. Unofanira kutora kuti pemasese kwevanhu, uye inofanira kushanda ikoko. Haikwanise kushanda chete nevapfumi America. Zvinofanira kushanda kwose kwose panyika.

I kudenha vanhu ava kutora kuseka vhangeri yavo muBalkans ikozvino. Enda yevapoteri apo vakadzi kuchema nekuti varume vavo apfurwa. vakunda vavo vave chibharo. vana vavo vane nzara. Ivo vakarasikirwa mudzimba dzavo, saka kumbira kuti kuenda kubhawa - The Mutsvene anoda kuti kuseka. Izvi zvinonzi kumutsidzirwa kuuya Madison Square Garden chirimo ichi. Kana unogona manyorero, imi munotakura mutoro nokuungana, ungapindura sei kuda kutora dzidziso yakadaro.

Rega ndikuudze ari kuseka. World. Vasingadi Mwari vahedheni. Zvazova chinoshamisa. Munguva saka pedyo kuuya kwaKristu kana kereke Jesu Kristu anofanira inobatwa chakavanzika muwadhiropu munyengetero. Kana vanofanira mukachema vakarasika. Kana kuti vane chido kusiya zvose uye atevere Jesu. Kana nokusingaperi dhora bhiri anofanira kutaurwa. Mwari American. The American avgudadyrkandet. World kuona kupenga ichi uye munoziva zvavanofunga - kuti Mweya Mutsvene ndiwo ringmaster. Chinhu rerunziro sekasi.

Handina basa kuti vanhu vafunge zvakare. Handina basa kana vanhu havadi mugwaronhau zvakare. I hanya mweya yavo uye kuti vakawanda vakapofumadzwa. Ndine mutoro pamberi paMwari kuti vamire pamberi peungano kuti iye akadana kwandiri kushumira, uye dzinonyevera iwe uti kuti nokutukana izvi kuchechi yakatarwa, uye Bhaibheri rinoti kuti iwe achachema pamusoro payo. Vakuru ichapa. Kereke, mufundisi, vashandi, ivo vaEvhangeri. Tinofanira kunyengetera pasi nhare idzi.

Pakupedzisira, mumwe chinozvidzwa pokuzvidza Assembly demoralization. Vane nhamo avo vanoti zvakaipa zvakanaka uye zvakaipa zvakanaka - kuti zvinoda rima panzvimbo pechiedza uye chiedza panzvimbo perima. Kuti zvinoita zvinovava pezvinotapira uye zvinotapira unovava. (Jer 23:15). Ndaona zvinhu zvinotyisa zviri vaporofita. Ivo upombwe, vanofamba nenhema, uchapupu maoko avakaipa uye hapana kudzoka kubva zvakaipa.

Ndakagamuchira tsamba vhiki rino kubva mukadzi wechiKristu hasha. Akati, "murume wangu anozvidaidza muKristu, ari mutambi mukuru, iye anotambira mamiriyoni." Akati, "Ndagara saka kunetseka nezvengozi uye boka zvaanazvo." Ndakafunga, "Ini kumubvunza kuenda mufundisi."

Akati, "Hama Wilkerson, hauzivi kuti chii chakaitika, ndine hasha saka, kukuvadzwa uye vavhiringidzika. Ndakatumira yedu multi-miriyoni murume kubheja kuti mufundisi wedu. "

Akati, "ndakatsvaka rugwaro kubva 1 Genesisi kusvika kuna Zvakazarurwa, uye handigoni kuwana chinhu muMagwaro kuti kupopotera kubhejera. Ndinoona hapana chivi mariri, saka kunakidzwa. "Akanga vakashamiswa," sei munhu waMwari kutaura chinhu chakadai murume wangu? "

Izvi ndizvo chaizvo zvakaitwa naJeremiya akati, "vafundisi vachiratidza vezvakaipa maoko uye hapana paanotendeuka pane zvakaipa zvake." Anotsanangura kuti nei angashora Assembly demoralization uye nei vakatumidza zvakaipa zvakanaka uye zvakaipa zvakanaka uye zvinovava pezvinotapira uye zvinotapira unovava.

Akati, "Vaporofita wakafeva, nokufamba nenhema." Ani naani ane chivi muupenyu hwake zomiri uye vanotaura pamusoro chivi mumusasa. Ari nechokwadi wake upombwe, yake chivi uye yake pfungwa zvakaipa.

Handisi kuzochera chero varanda munyika pamusoro Muzinga. Ruzhinji varanda moto Mwari. Kune vechiduku varanda vari ndakanatswa zvakaipa zera rino. Ndakasangana vazhinji vavo uye ndinovonga Mwari nokuda kwavo. Kunyange guta rino, Ndakasangana mamwe akarurama kupfuura vaparidzi Handina akasangana muupenyu hwangu hwose.

Hwakawanda varanda neni kunzwa kurwadziwa uye vari vachitsvaka uye kumirira manzwi kuti anokwanisa kuzivisa zviri zvakaipa. "Kudai vakanga vakamira pavazhe dzangu uye vakasimuka vanhu vangu vanzwe mashoko angu - kana vakanga ataura zviri mumwoyo mangu. Kudai vakanga ataura kubva pfungwa dzaMwari, vangadai vakatendeuka vanhu kubva dzavo dzakaipa uye dzavo nemabasa akaipa. "

Unogona kuona kana munhu anoziva Jehovha Mwari anoti pamusoro mumwe, "Ini handina kuvatuma, ini handina kutaura navo, vanotaura kubva yavo fungidziro. Kubva zvakaipa mumwoyo yavo.

'Vanotaura zviratidzo pamoyo yavo, handina kuvatuma. Handina kutaura navo. Vanoti kuna vanondizvidza, 'Ishe akati, Muchava norugare,' uye ivo vanoti wose anofamba unofadza moyo wake uye pachake Kufungidzira ake 'hapana chakaipa pauri.' " The chinozvidzwa nokuungana yaizova kusuwa zvikuru vose vanoda Kristu uye Church Yake. Izvi aizova kusuwa mukuru yavo - kuzvidzwa zita rake uye ungano yake. Kuchemera pamusoro Assembly hurumende. Kana iwe kumira, uye kana ukatora mutoro raShe kwauri, kuburikidza nokunyengetera nokutsanya. Mwana wese waMwari vanofanira kunyengetera kuti vose vanobatwa iri kusunungurwa. Regai kuubata, usafamba pedyo nayo, kana ukaenda ikoko kubva kuziva, zvichava musungo kwauri zvichidiwa zvose zviri enyama.

Kusvikira munoziva kuti kubata zvokudya yako Mutsvene, saka kugara kure nayo. Jeremiya akati, "Jehovha Mwari wako ari pakati pako ndiye simba. Iye uchaponesa, achaita achakufarira nokupururudza. Iye uchanyarara parudo rwake. Iye uchafara pamusoro penyu ne vachiimba. "

Sei? Nekuti iye akawana vanhu vakafirwa pamusoro chii vanosuruvara mwoyo wake. Vakatakura mitoro raanotakura, kuzvidzwa pamutemo Township.

Izvi zvichava "rudo musungo". Muchanzwa. "Tinoda vanhu vose. Hazvina basa zvauri kuparidza. Hazvina basa kana uri kubudirira. Hazvina basa kuti vhangeri wako - kana zvimwe. Ngatitaurei kupa mumwe munhu guru kumbundira. "Vaviri vanogona sei kufamba pamwe chete pasina kubvumirana. Sei unogona kufamba nayo usingabvumirani navo, riri unbiblical tsika, haukwanise. Chinhu rudo musungo. Vanoti, "musatonga munhu."

Izvozvo handizvo zvinodzidziswa neBhaibheri. Panoti kuti tichatonga akarurama pakutonga. Kushorwa akatsiura nomwoyo murefu. Handina kumira sipo mundiro, ndakamira paruware. Mwari ari kuedza kuti ndikuponese, Ward.

Chii pfuma yaMwari muna Jesu Kristu? rugare naMwari, uchenjeri hwaMwari, Kristu wake, zvose zviri Kristu ndeyedu.

Friends, chenjerera! Chenjerai!

Handina ndifare here? Wagadzirira kutora mutoro waJehovha. Haukwanisi kuzviita venyama yako. Dzokai pachako naMwari.

Nguva yasvika danai vanhu kuungano. Kana uine chimwe matepi aya kana mabhuku, achikanda paimba yenyu. Regai kuvapa kure, uzvipise. Kana munhu akakukoka kubatana misangano iyi, ipapo uti, "Ndine urombo, handidi kuti vachiziya neshoko uye handidi mwoyo wangu aiyanika uye iome. Ndinoda vakachena shoko kuna Ishe akatendera ini kukura. Handidi chero mashoko unofadza nenyama yangu, kana kuti asike makaro mumwoyo mangu. "

Mwari anotipa zvatinoda uye anoita zvishamiso, asi anozviita nenzira yake. Kwete misappropriating uye zvisizvo Rugwaro.

Abraham akanga asiri kutsvaka pachivande, iye achitarisira guta rakanga rakavakwa uye akasikwa naMwari.Publicerades söndag, 22 september 2019 01:21:09 +0200 i kategorin Läsarmejl och i ämnena:


36 kommentarer


x
Tommy
söndag, 22 september 2019 02:26

Ja, intressant läsning. Man förundras över denne man Wilkerson. Jag. Läste en bok för inte för länge sedan, den handla om Världs ekonomin. Där skrev han att man tillslut bombar Oljetanker fartyg. Jag kan ibland reflektera över det som nu sker med Sauidi USA IRAN, och Oljetanker som beslagtagits. Och det som sker. Händelsen behöver ju inte vara detta, men tankarna går ju dit att målen blir Oljetankers. Nej! Så hemskt det känns med Lyx Kyrkor att barskrapad fattiga med Showade Predikanterna. Den känns långt från bilden av JESUS, som sov lite Fastade bad nätter, och talade ut ORD. Jesus sparade inte själv när han mötte nödlidande människor. Han försakade ju både mat och sömn för att hjälpa så många som möjligt. Har han förändrats? Nej!

Svara

x
Johan Löfgren
söndag, 22 september 2019 08:27

Vi har ett enskilt ansvar som kristna att hålla oss till Bibeln och inte till perverterade budskap. Den största framgången är att bekänna Jesus som Herre. Silver och guld har jag inte ...

Svara

x
bo svensson
söndag, 22 september 2019 08:49

PENGAR ÄR ROTEN TILL ALLT ONT OM MAN INTE ANDVÄNDER DOM PÅ RÄTT VIS.
SÖK FORST GUDS RIKE SÅ SKALL VI FÅ DET VI BEHÖVE.
PSALM 23 PSAL 91,

Svara

x
Pelle Lind
söndag, 22 september 2019 09:05

Mycket bra artikel Wilkerson!
Skulle vara bra att få publicera den även i andra sammanhang, så om någon har koll på artikelns ursprung, vem som översatt den, ev, copyright etc.
får Ni gärna höra av Er till mig.
Fridshälsningar
Pelle Lind

Svara

x
Troende
söndag, 22 september 2019 09:23

Hur kommer det sig att styrelsen i en församling inte ser till att Bibeln är läran i församlingen, och att de inte tillåter vad som helst ,som de gör nu ?


Svara

x
Andy Svensson
söndag, 22 september 2019 10:03

Bra broder Christer att du tog in mitt inlägg inte alla som kommer uppskatta det här inlägget. Men sanningen befriar om man är öppen för att ta emot den. Jag var själv fast i falsk trosförkunnelse och upphöjande av predikanter som inte förstod innebörden av Jesus försoningsverk på Korset . Vi har sett hur den här falska förkunnelsen har likt cancer spridit sig i Kristi kropp, men nu finns det hopp och befrielse samt läkedom i Guds underbara rena offerlammets blod.

Svara

x
Sven Thomsson
söndag, 22 september 2019 10:43

Wilkerson skriver ofta i sin artikel: "Jag gråter". Jag gråter också när jag läser om allt detta förfärliga i Trosrörelsen. Jag tror ändå inte att det urartat på samma sätt i någon kristen församling i Sverige.

Men om man inte är hårdhjärtad, utan har ett hjärta berört av den helige ande, sörjer man och gråter över det ömkliga tillstånd som råder i kyrkorna också i det här landet. Man kan inte annat än känna nöd för situationen. Wilkerson skriver:

"Vakna upp, äldste och pastorer. Säg mig, är det evangelium? Gråter du inte över detta?" Jo, jag känner sorg och gråter över att "evangeliet" inte är väckande och varnande. Nästan bara mjäkig kärleksförkunnelse. Att "Gud är kärlek" är sant, men enligt Bibeln är han också "den rättfärdige Domaren".

Wilkerson kallar en sådan ljum och Kristus-lös kristendom för "spektakel". Han skriver att "värden skrattar" när de ser det. Han går så långt att han kallar det "karismatisk cirkus".

Förr skrattade de ofrälsta och hånade oss för vår andlighet. Nu skrattar de på grund av vår världslighet.

Artikelförfattaren skriver vidare: "Ett evangelium predikas som får allt inom synhåll att vissna. Flocken är övergiven och hungrig. Människor svälter efter att få höra Guds rena ord, men det finns inga ängar."

Ja, Det fattas andliga betesmarker för fåren. Det finns väldigt få pastorer som kan föra fåren ut på Ordets blomsterängar till de friska källsprången.
Svara

x
Lena Henricson
söndag, 22 september 2019 14:05

Tror inte att det David W skriver kan vara en beskrivning av Livets Ords församling idag med hela sin mission över stora delar av världen 🔥. Livets Ord har väl sina fel och brister,men vilken församling har väl inte det? 🤔

Låt oss ändå vara vakna och hålla oss till bibeln ✝️ och be 🙏 för våra församlingar och om vi har tro för det komma med ett varningens ord 👆när vi upplever att det behövs.

Svara

x
Erik S svarar Troende
söndag, 22 september 2019 15:19

Därför att detta är ett tidens tecken. Det skall bli så den sista tiden. Vissa
saker kan vi inte ändra på. Vad Gud har talat genom sina gamla profeter, det
står fast-bergfast. Allt Guds ord måste uppfyllas.

Det andra är att idag predikas "ett socialt evangelium". Ett evangelium som inte
"upprör" någon och som är överskylande mot mycket. Pastorer och ledare "vågar"
inte tala Guds ord fullt ut. Då blir man uthängd i PK-pressen-MSM och får löpa
gatlopp i sociala medier. Ens församling hängs ut som extremister, familjen kan bli förlöjligad o.s.v. Därför väljer man att anpassa sig till världens åsikter
i mycket.

Se bara på homo och hbtq-frågorna, dopet, nattvarden, synd-förlåtelse-dom.
Kom som du är, heter det. Och det stämmer, men du kan inte fortsätta "som du är!"
Det måste ske en hjärtats förvandling och alla gamla tankebyggnader måste rivas ner. Och något nytt måste byggas. Men det är ibland farligt att säga.
För att lägga till en annan aspekt, det är stor brist på undervisning! Vi saknar många riktiga bibellärare-tyvärr. Bara för att du är föreståndare, innebär det inte att du kan undervisa! Det finns många dåliga exempel på det.
Nåja, detta var några tankar i anledning av din fråga.
MVH- Shalom

Svara

x
Ronny svarar Andy Svensson
söndag, 22 september 2019 17:03

Guds frid Andy tack för budskapet .Och Gud välsigne dig.Ronny

Svara

x
AnnMarie
söndag, 22 september 2019 18:48

Gud har uppenbarligen skrivit historien i förväg.Vill minnas att det var Sven Reichmann som sa så.
Eftersom det tycks vara så och vi vet en hel del om hur det sks bli sista tiden och tom Jesus undrade om Han skulle finna någon tro här på jorden då Han kommer tillbaka så undrar jag varför vi ältar allt elände sovande församlingar mm.🤔

Svara

x
Andy Svensson svarar Pelle Lind
söndag, 22 september 2019 18:56

Artikelns Original finner du på engelska här http://www.banner.org.uk/dev/reproach.htm sedan den som översatte till Svenska finner du här http://pietisten.com/david-wilkerson-om-trosrorelsen-svensk-oversattning/.

Svara

x
Troende svarar Lena Henricson
söndag, 22 september 2019 21:26

Jo Lena ! Livets Ord tillhör den NewAge-inspirerade Trosrörelsen, fortfarande gör de detta.

Svara

x
Lena Henricson svarar Troende
söndag, 22 september 2019 22:28

Tror nog att Livets Ord har växt ifrån de flesta av sina barnsjukdomar. Vi kommer säkert att möta många av dem i himlen. 👆

Svara

x
Hermes Atar Trismegistus svarar Sven Thomsson
söndag, 22 september 2019 22:34

Det är inte bara trosrörelsens förkunnelse om att du skall bli rik eller att du blir ännu mer välsignad ju mer du ger i gåva på söndagarna som är fel.

Dessutom har en ny ideologi tagit över kyrkorna i Sverige. Nämligen "bröd och skådespel" åt folket ideologin. Nu skall ofrälsta lockas med "aktiviteter" som underhållning, konst och kultur med fika efteråt.

Man hoppas att det ska göra att ofrälsta människor överlämnar sitt liv till Jesus Kristus och ger sitt tionde varje månad till församlingskassan.

Men vad står det i Nya Testamentet? Står det: "och ni skall DRA IN ofrälsta människor in i församlingsbyggnaden och de skall bli frälsta"?

Nej, i Nya Testamentet står det: Och han sade till dem: "GÅ UT I HELA VÄRLDEN och förkunna evangeliet för hela skapelsen. (Markus 16:15)

Jag har varit medlem i Nya Korskyrkan i Boden där församlingstanken är mycket stark.

"Vi lever i en tid då den helige Ande betonar församlingen. Förs. är Kristi kropp här på jorden. Förs. är uppenbarelsens bärare, redskapet som Gud valt att använda till väldens frälsning"

Men vad sa Jesus om församlingen? Sedan sade han till alla: "Om någon vill följa mig, skall han gå med i församlingen och plikttroget besöka kyrkan varje söndag och inte glömma bort att ge tiondet till församlingen."

Sedan sade han till alla: "Om någon vill följa mig, skall han säga nej till sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. (Lukas 9:23)

Han sände ut dem för att förkunna Guds rike och bota sjuka (Lukas 9:2)

Varje kristen måste ta tid och sköta om sig själv och sitt hem, men vad gör hon på fritiden? Är det inte då enligt Jesus som hon måste ta tid och leva för sin nästa? Vad kan vara bättre än att vara ute bland folk och be för sjuka samt förkunna Jesus lära?

Man kan söka upp människor i deras hem och presentera sig som efterföljare till Jesus Kristus samt fråga om man får be för dom? Alternativt kan man be för folk på stan och låta tidningarna göra ett reportage, så att människor vet vilka de ska vända sig till med sina problem på stan.

Sammanfattningsvis kan man säga: Nej, sök först Guds rike och hans rätt-färdighet, så ska ni få allt det andra också. (Matteus 6:33)

Valdres 1968 profetian beskriver väl det profetiska läget som nu råder inom svensk kristendom:

”Jag såg att det kommer en ljumhet utan motstycke bland kristna. Ett avfall från sann och levande kristendom. De kristna kommer inte att vara öppna för rannsakande förkunnelse tiden före Jesu återkomst. De kommer inte att lyssna om synd och nåd, lag och evangelium, bot och bättring. I stället kommer en annan slags förkunnelse, en slags lyckokristendom. Det gäller att bli framgångsrik och nå fram. Det handlar om materiella saker, på ett sätt Gud aldrig hade lovat det. Kyrkor, frikyrkor och bönehus blir mer och mer tomma. I stället för en förkunnelse om att ta sitt kors och följa Jesus, blir det underhållning, konst och kultur, där det skulle vara väckelse, nöd och omvändelsemöten. Detta kommer att ske i stor utsträckning strax innan Jesus kommer tillbaka och olyckan bryter lös över oss.”

orsaken till varför världen inte längre är intresserad av kristendom är att de ser på frukten av de kristnas liv och underhållning, konst och kultur är bättre i världen än i församlingarna. Det är dags att predika de goda nyheterna på gator och torg i Sverige!

Svara

x
Andy Svensson svarar Ronny
måndag, 23 september 2019 06:46

Guds frid Ronny🙂


Svara

x
Andy Svensson svarar Hermes Atar Trismegistus
måndag, 23 september 2019 06:58

Jag har varit en del i Nya Korskyrkan Boden under min ungdom. Många härliga möten fick jag uppleva där. Vi är nu i avfallets tid och det gäller att vara vaken och inte naken, där fick jag till det 😃👍. Många Kristna idag är inte vakna för de falska läror som vi ser har intagit församlingarna. Man är med andra ord nakna inför det som nu sker. Tyvärr har man gått hårt åt profetrösterna som varnat. Många sanna profeter har satan lyckas tystna.

Matt 24:3-4: ”När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: ’Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?’ Jesus svarade dem: ’Se till att ingen bedrar er.’ ”

Låt mig citera Lennart Jareteg

Tänk att det absolut första Jesus svarade lärjungarna var just detta. Han svarade INTE att han kommer om 2000 år eller något sådant. Så hans svar är mycket tänkvärt, tycker jag. För det säger oss att när det gäller den yttersta tiden, så kommer den att vara en mycket förrädisk tid då man riskerar att bli lurad extra lätt och extra mycket. Det är viktigt att förstå att det här handlar om att bli lurad på det andliga området.

Jag brukar också peka på att Jesu uppmaning kräver en särskild aktivitet från vår sida. Han sa ju inte att han skall se till att vi inte blir bedragna. Han sa ”se till”, alltså det samma som att säga ”se SJÄLVA till” att inte bli bedragna. Så det här är en tydlig uppmaning till oss att vi måste lägga både tid och möda på att se upp så att vi inte blir lurade in under falska profeter och villoläror. Så skall vi just nu lägga tid och möda på något, så är det inte på spekulationer om tecken, tider eller stunder utan just på att vara vaksamma på falsk andlighet!

Hela Matteusevangeliets kapitel 24 är egentligen ett enda stort varningskapitel när det gäller den yttersta tiden. Och samma varningar finns också i Markus- och Lukasevangeliet. Läser vi t.ex. Markus kapitel 13 så ser vi massor av varningar från Jesus som t.ex. ”se till att ingen bedrar er…bli då inte förskräckta…var på er vakt…tro det inte…håll er vakna…vaka därför…osv. Så det är i Bibeln uppenbart att den yttersta tiden blir en lurig tid då vi måste vara särskilt vaksamma och se till att inte bli bedragna av falska profeter och villoläror.

Svara

x
Alf svarar Lena Henricson
måndag, 23 september 2019 08:48

Livets Ords pastor var nyss själv och predikade på en katolsk mässa. Så jag tror du får nog tänka efter lite.

Inga villoläror i himlen. Tack och lov.

Svara

x
AnnMarie svarar Alf
måndag, 23 september 2019 10:07

Många kristna vill inte se sanningen.Det ska vara så "sockersött" och "pluttigt"

Svara

x
Tomas N
måndag, 23 september 2019 19:32

USA har varit "land of the free and home of the brave" De som emigrerade var trötta på det strikta styret från kungar och statskyrkor. Ur USA, kom mycket bra och en del dåligt.
Pingst och Baptiströrelsenr och väckelser fick utrymme i USA ,som svenksar tog med sig tillbaka och startade bl a pingstväckelsen i Sverige

Ulf Ekman tog med sig läran frå Kenneth Hagins bibelskola och det blev som mycket annat importerat en svensk variant på ursprunget.

Problemet är inte bara trosrörelsen ,utan att många församlingar och samfund genom åren har alla missat stora delar av uppdraget som församlingen har.
Fokus måste vara att bidra till en bra församling. Och att var akritisk i lagom mått,så att man kan välsigna och delta i det som funkar.
Och snälla,sluta använd klyschor som "Det finns ingen perfekt församling" som veto och ursäkt för att utöva urskiljning och konstruktiv kritik

Profetians funktion användes genom David Wilkerson,låt oss ge utrymme för profeter av idag att säga vad som behöver sägas

Svara

x
Sven Thomsson svarar Tomas N
måndag, 23 september 2019 20:47

När David Wilkerson skriver om trosrörelsen avser han nog främst trosrörelsen Amerika. Men mycket av det han skriver förekommer också i församlingar i Sverige. I alla fall vad gäller avfälligheten och ledare som inte borde vara ledare.

De flesta herdarna i församlingarna i vårt land borde inte vara herdar. De vårdar sig inte om församlingshjorden. De saknar förmåga att leda "fåren" till de saftiga betesmarkerna och de friska vattenkällorna. Många är inte ens kallade av Gud.

Vakna upp, pastorer och äldstebröder. Det är ni som har ansvaret för medlemmarnas väl och ve i andlig bemärkelse. Kom ihåg att när "Överherden" uppenbaras får ni stå till svars för hur ni har förvaltat ert ämbete.

En del menar att man inte ska beskylla pastorer och ledare för den ömkliga situationen i svensk kristenhet. Men när de inte vågar predika Guds ord rent och klart, utan ger medlemmarna "stenar i stället för bröd", måste man fundera om inte ansvaret vilar hos dem.

Du har rätt, Tomas N. Vi behöver profeter i det här landet. Orädda gudsmän som likt profeter i både Gamla och Nya testamentet vågade blåsa i basunen och ropa varningens ord.

Svara

x
Troende svarar Lena Henricson
måndag, 23 september 2019 23:02

Det går inte alls att "växa ifrån".

Bara genom att lämna en villolära, och hålla sig nära Jesus Kristus vinner man seger !

Svara

x
Ann-Sofie Walaunet
måndag, 23 september 2019 23:06

Ett gott träd kan icke bära ond frukt, ej heller kan ett dåligt träd bära god frukt.
Matteus 7:18
Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod, återhållsamhet.
På frukten känner man trädet!

Svara

x
Tommy
tisdag, 24 september 2019 00:55

En gång var jag med, när det skulle vara insamling i en Kristen församling i STOCKHOLM. Han som mässande sa så här, och "OM NI NU TÄNKER PÅ EN LITEN PENG ÄR DET FRÅN SATAN, TÄNKER NI PÅ STOR PENG ÄR DET FRÅN GUD. Efterhand kändes detta långt ifrån bra, vad fanns den egna tanken, Den kändes mer Manipulativ att börja styra med SATAN och GUD. Och detta stycke gör Sekter väldigt bra, sin egna förmåga raderas ut, att tänka själv, kanske har sin egen bibel i hand, så verkar fler ta gräddfilen, och skall ha tolkningsföreträde företräde, trots att Orden är framför hans hennes ögon själv. Det blir som slags Mini Gudar över en av Kontroll människor, eller rena Tros Poliser. Som tar bort människors egna Vilja Gud Skapat, eller t.o.m. tar bort Själva människans relation till Jesus.

Svara

x
Andy Svensson svarar AnnMarie
tisdag, 24 september 2019 06:25

Bra formulerat AnnMari

För många år sedan får jag en inre syn av Herren. Jag ser en församling och folket sitter med sockervadd i sina händer och pastorn delar ut sockervadd till församlingen. Mycket av förkunnelsen idag är sockervadds evangelium man hör inte ofta talas om omvändelse från synd ex.

Svara

x
Tommy
tisdag, 24 september 2019 16:07

Jak.1:26-27. Om någon menar sig tjäna GUD men inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt HJÄRTA, då är hans Gudstjänst (ingenting Värd). Men att ta hand om om föräldrar lösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av Världen det är en Gudstjänst som är ren och Fläckfri inför Gud och Fadern. Första joh Brev. 3:17. Om någon har Jordiska ägodelar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt HJÄRTA för honom, hur kan GUDs Kärlek förbli i honom? Första Joh brev. 2:27. Men smörjelsen som ni fått av honom förblir i er, och ni behöver inte någon som undervisar er. Hans smörjelse undervisar er om allt, och den är Sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er. Hebreerbrevet 3:12-13. Inget Skapat är dolt för honom, utan allt ligger NAKET och BLOTTAT för HANS ÖGON, och inför honom måste vi stå till Svars.

Svara

x
Lena Henricson svarar Alf
tisdag, 24 september 2019 16:28

Lite oförståndigt,menar jag. Men kan säkert inte övertolkas. 🙂

Svara

x
Lena Henricson svarar Troende
tisdag, 24 september 2019 16:32

Före detta Svenska Missionsförbundet har VÄXT IFRÅN sin försoningslära t.ex. 🙂

Svara

x
Sven Thomsson svarar Andy Svensson
tisdag, 24 september 2019 18:45

Guds frid, Andy!
Den inre syn du fick beskriver situationen i kyrkorna idag. Sockervadd är vad pastorerna delar ut till åhörarna. Sockersöta predikningar, behagliga för köttsliga sinnen och som kliar folk i öronen. "Stenar i stället för bröd", som Bibeln säger.

Det finns pastorer som varit i tjänst i församlingen i 10 år (kanske längre) utan att en enda människa blivit frälst. Det är beklämmande och sorgligt. Guds härlighet har vikit bort från många församlingar idag. Där borde man sätta en stor skylt över ingången med texten "Ikabod", som betyder: "Härligheten är borta".

Svara

x
Roger T. W. svarar Andy Svensson
tisdag, 24 september 2019 20:37


Andy, för många år sedan såg jag också en syn. De kristna kunde inte gå! Det tog tid innan jag förstod synen och jag besöker inte längre den församlingen. Den bara trampar lite.

Vi är bröder på det sättet att vi tror och minns Nalen. Alla de misshandlade små. Nu har vi fattigpensionärer och unga som ger upp sina liv och det döljs av medierna. Människovärdet är tillbaka i hedendomen. Församlingsledarna har inte kompetens att studera statistiken, men jag gjorde ett försök och förfärades. Förlusterna har pågått i 55 år.

Utan kärlek kan Bibeln inte förkunnas och kärleken försvinner med pengarna. Där Mammon går in går Herren ut.

Dina artiklar är bra och väcker folk. Vi behöver inte tänka likadant om allting. Det är svårt att få in mig i fållan och ha mig att marschera som alla andra, men mitt hjärta säger mig att du är på rätt väg och mer behövs inte.

Jag väntar ständigt på information om Lars Enarson och bönerörelsen. Jag ber varje dag och tycker mig se att det är på väg att tippa över åt rätt håll. Denna bönerörelse, förstår ni vilken gåva den är? Herren har omsorg om oss.

Svara

x
Troende svarar Tommy
tisdag, 24 september 2019 21:31

Tack Tommy ! Sista delen av Ditt inlägg var som riktat åt mig !
Jag utsattes för ett brott för ett tag sedan ,flera troende var "inblandade", bestämde sjukt över mig. En av dem sa förlåt sedan till mig.
Jag hade en egen plan som jag upplevde var rätt, men de brydde sig inte, utan bestämde felaktigt på flera sätt.
Tack för Ditt inlägg, Tommy !

Svara

x
Troende svarar Troende
tisdag, 24 september 2019 21:34

Menar det Tommy skrev på tisdagen kl.00:55 !

Svara

x
Roger T. W.
tisdag, 24 september 2019 22:28


En drinkare får sjunga i kyrkan. Andy förstår.

DRUNK BEGGAR ENTERS A CHURCH AND ASK TO SING (ENGLISH SUBTITLES)

https://www.youtube.com/watch?v=m-Udb0pX2jU

Jag hoppas Christer godkänner denna franska video. Den innehåller inte ett ont ord och fler än man tror förstår. En kvinna förbereder sig för döden. Gråt inte över mig, jag är alltid med eder. Ropa på mig och jag är där. Sådan är min erfarenhet. Mamma, kommer du till mig? Till mig kom hon.

Quand je ne serai plus là

https://www.youtube.com/watch?v=a4Ik2biHWCs


Svara

x
Andy Svensson svarar Sven Thomsson
onsdag, 25 september 2019 07:57

Ja jag instämmer med det skriver broder Sven🙂

Svara

x
Andy Svensson svarar Roger T. W.
onsdag, 25 september 2019 08:01

Tack Roger för det du skriver och delar med dig🙂

Ja jag minns tiden på Nalen och Venngarn Lp-Stiftelsen. Är tacksam till Gud för alla goa sköna människor man fick lära känna. Här fick jag se en tid av upprättelse och Guds underbara kraft tillfrälsning.

Svara

x
Christina Staberg
torsdag, 26 september 2019 09:56

Detta ämne försökte jag att ta upp för ett par år sedan men togs aldrig upp eftersom man inte får drömma sin broder.Eftersom Norge tog emot en så kallad profet.Det hände visserligen under i hans möten men jävelen är specialist o bedra människor.Om vi som kristna tiger för dessa falska profeter apostlar o andra lärare så är vi medskyldiga för milioner människor som går förlorade .Det är så tragiskt Men så finns det också många många som tur är som predikar Sanningen .och Gud välsigna alla dessa trogna som är i Guds tjänst.

Svara

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.

Nyhetsbrevet - prenumerera gratis!


Senaste bönämnet på Bönesidan

måndag 11 november 2019 22:33
Vill ni be att jag får kristna vänner som stöttar mig. Känns som alla försvinner ifrån mig när ja som mest behöver dem. Är ju så ensam o utsatt så klarar inte förlora de få vänner ja har.Be om bönestö

Senaste kommentarer


Aktuella artiklarStöd Apg29:

Kontakt:

MediaCreeper Creeper

↑ Upp