818 online! | Sidvisningar idag: 177 967 | Igår: 217 574 |

www.apg29.nu

Annons

Tolka profetisk bibeltext rätt

Tolka profetisk bibeltext rätt

När bibliska profetior ska till att tolkas, är det av nöden att det börjas i rätt ände för att resultatet ska bli ”rätt”. Med detta sagt får vi, oavsett vad vi heter eller hur mycket åsikter vi har i ämnet, uppträda ödmjukt inför det faktum, att i vissa stycken är det endast Herren som vet svaret – och som dessutom kan komma att hålla på det – precis fram till dess det är dags för uppfyllelse. 

All text i Bibeln är profetiskt i meningen, att allt har blivit till genom att gudomligt utvalda Herrens tjänare, har skrivit ned ord, händelser och drömmar, som de genom den helige Andes verkan i sina liv – medvetet drivna eller omedvetet för dem själva – fått att förmedla vidare som Herrens ord. Inget har kommit till i Skriften genom mänsklig vilja. Det är så vi ska förhålla oss till Ordet. Bibelböckerna är först ”födda” i himlen hos Fadern honom till ära, därefter ”födda” på jorden till kunskap om vår frälsning för tid och evighet.

I den alltså, profetiskt laddade Bibeln, finns särskilda uppenbarelser som kallas för profetior eller förutsägelser, och då kan det i introduktionen heta att någon profeterade eller förutsåg en viss händelse förlagd till antingen en nära eller avlägsen framtid. En profetia var matad så, att i ett längre tidsperspektiv kunde den komma att uppfyllas mer än en gång. Särskilt och ytterst framläggs i Skriften profetior om Jesu första kommande och om hans andra återkomst. Men en stor och betydelsefull plats har också profetior rörande judafolket/Israel och den hednakristna församlingen. Det som i Bibelordet framställs som tidens avslutning eller den yttersta tiden, tilldrar sig just nu ett mycket starkt intresse hos många Gudstroende över hela världen.

I rätt ände

När bibliska profetior ska till att tolkas, är det av nöden att det börjas i rätt ände för att resultatet ska bli ”rätt”. Med detta sagt får vi, oavsett vad vi heter eller hur mycket åsikter vi har i ämnet, uppträda ödmjukt inför det faktum, att i vissa stycken är det endast Herren som vet svaret – och som dessutom kan komma att hålla på det – precis fram till dess det är dags för uppfyllelse. Historiska företeelser under Gamla förbundets tidsålder, kan visa sig vara förbilder på något som har målet att inträffa i Nya förbundets dramatiska tidevarv. Här kan finnas plats för oupptäckta djup i grundtexter, i den judiska tidskalendern och i astronomiska fenomen. Att med Andens hjälp försöka tyda bibliska förutsägelser gällande den sista tiden, genom att exempelvis jämföra med vad som sker i världen på skilda områden, är ett skriftenligt sätt att gå tillväga. Men då får det inte för oss uttolkare, bli likt lek i en sandlåda som slutar i krig om hink och spade. Respekt för profetiornas givare och den helige Ande, samt vår egen bristfällighet, borde få bestämma graden på våra tankar och uttalanden.

Min bedömning är att presentation av en tolkning, har uppstart i att en bibeltext med tolkningsbehov registreras av läsaren med studium som följd. Hänvisar till Jesus i Nasarets synagoga (Luk 4:14-30), där det först står att läsa: ”I Andens kraft återvände Jesus till Galileen…”, därefter lyder det: ”Han reste sig för att läsa ur Skriften, och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han det stället där det står skrivet: ”Herrens Ande är över mig…”. Ungefär på samma sätt gick det till i den bibliska berättelsen om gudsmannen Daniel (kap. 9:1-2): ”I Darejaveshs första regeringsår – han som var son till Ahasveros och av medisk släkt, men hade blivit kung över kaldeernas rike – i hans första regeringsår kom jag, Daniel, att i skrifterna lägga märke till det antal år som enligt Herrens ord till profeten Jeremia skulle fullbordas för Jerusalems ödeläggelse, nämligen sjuttio år.”

Två steg och ett vägskäl

Alltså, konstaterandet av en bibeltexts framåtsyftande profetiska dimension är steg ett. Därefter kommer steg två som innebär undran och tolkning. För Daniels del ledde hans iakttagelse till ödmjuk och frågande bön, som vi läser (v. 3-6): ”Jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade i säck och aska. Jag bad till Herren min Gud och bekände…Vi har syndat och gjort orätt…”. För Jesus i Nasarets synagoga, gick studiet av den ”funna” texten hos profeten Jesaja, fort fram till att deklarera en tolkning (men det är ju alltid särskilt med Jesus, Guds son) av sin upplästa text – att den handlade om honom. Jesus kanske bara behövde så lång tid för undran, som det tar att sätta sig ner och öppna munnen, och det heter (Luk 4:20-21): ”Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem: ”I dag har det här stället i Skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar.”

Då vi kommit så långt inför en bibeltext med tolkningsbehov, att studium har övergått i ödmjuk undran inför Gud, kan tolkning ta vid. Karismatisk frimodighet behöver inte saknas, men vi befinner oss vid ett vägskäl som också kräver motsvarande karismatiskt förstånd och insikt (jfr. Upp 13:18). Vägskälet delar sig åtminstone till tre alternativa val: spekulation, villfarelse eller sund profetia. Spekulation leder till flera problem. Villfarelse har inte sällan sin grund i ockultism. Sund profetia håller att prövas inför det övriga Ordet. Men i själva valtillfället, tenderar de tre vägarna att ligga nära varandra. Gåvan (1 Kor 12:10) att ”skilja mellan andar”, eller som annan översättning ger: ”andebedömningens nådegåva”, kan nog räknas in som brukbar vid vägskälet. Även gåvorna att tala ”kunskapens ord” och ”visdomens ord” (12:8) har i denna sak också sitt värde. En bibelvers (Dan 12:4) pekar på att förökad kunskap kan bli en realitet genom fortsatt forskning av denna Skriftsamling.

”Förödelsens styggelse”

Tar nu upp ett exempel på bibeltext som det föreligger tolkningsbehov av. Sammanhanget beskriver troligtvis en tid framöver, då måhända ett tredje judiskt tempel (efter 1, Salomos tempel 900 f.Kr. och 2, Serubabels tempel 500 f.Kr.) är uppfört i Jerusalem (jfr. bl.a. Hesekiel 40-47). Daniel profeterar om en kommande kung som ska (11:30-32) ”ge vreden fritt utlopp” och ”lyssna till dem som övergett det heliga förbundet”: ”Härar från honom ska komma, och de ska orena helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse. Dem som har kränkt förbundet ska han med smickrande ord locka till avfall”. Fortsättning följer i Dan 12:11-12: ”Från den tid då det dagliga offret avskaffas och förödelsens styggelse ställs upp ska det gå 1 290 dagar. Salig är den som håller ut och når fram till 1 335 dagar.” Särskilt två tidsintervaller som kopplas samman verkar bibelläsaren ha att ta ställning till. Å ena sidan uppfylls det profetiska budskapet om ”förödelsens styggelse” före Jesu Messias/Kristus (”den smordes”) första kommande, och å andra sidan uppfylls det i anslutning till Jesu andra tillkommelse.

Profetian uppfylldes första gången 167 f.Kr. och tre år framåt. Det något mindre syriskt-grekiska seleukidriket med grund i Alexanders den Stores grekiska världsrike, hade 167 f.Kr. Judeen under sig som ett lydområde. Den grekiske kungen av Syrien, Antiokus IV Epifanes satte igång med en omorganisation av Jerusalem och ville göra sina judiska undersåtar till greker. I sin tidigare kungliga ställning i Aten, hade han påbörjat uppbyggnaden av Zeus-templet. På plats i Jerusalem hade han som syfte att genom ersättning stänga judarnas tempel, vilket skulle ske genom att andligt förorena det – till sådan grad att ingen jude längre kunde sätta sin fot där. Inne i templet lät han över det heliga brännoffersaltaret bygga ett altare till den grekiske guden Zevs och på det offra ett svin. Tala om ”förödelsens styggelse” på helig mark för judafolket. Allt får sitt slut 164 f.Kr, alltså tre år därefter, då ett judiskt uppror anstiftade av Mackabéerna besegrar seleudikerna med Epifanes i spetsen – och återhelgar templet.

Ett tredje tempel

I Matt 24:11-16 står det att läsa av Jesus: ”Många falska profeter ska träda fram och bedra många, och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. När ni ser ´förödelsens styggelse´ som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – läsaren bör förstå det rätt – då måste de som är i Judeen fly upp till bergen.” I Mark 13:14 skrivs orden av Jesus: ”När ni ser ´förödelsens styggelse” stå där den inte får stå – läsaren bör förstå det rätt – då måste de som är i Judeen fly upp till bergen.”

Här kan ju som en förebild visas på Jerusalems förstöring år 70 e.Kr., då romerska soldater kringrände staden och brände ner templet så att sten inte låg på sten, på samma sätt som kung ”Belsassars gästabud” i Babel (Dan 5:1-4) på 500-talet f.Kr., med bruk av helgade kärl som stulits från Salomos tempel i Jerusalem, kan ses som en förebild till den ”förödelsens styggelse” i Serubabels tempel som skedde 167 f.Kr. med kung Antiokus IV Epifanes. Men det är i det tempel som snart kan komma att bli under uppbyggnad i Jerusalem, som den andra och absoluta uppfyllelsen av profetian om ”förödelsens styggelse” sker. Det handlar inte om något mindre än Antimessias/Antikrists välde. 1 Joh 2:18 ger följande: ”Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist ska komma, så har redan många antikrister trätt fram. Av det förstår vi att den sista tiden är här.” Och i 2 Tess 2:3-4 varnas det: ”Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.”

Möjlig tidslängd

Det jag riktar in mig på speciellt nu vad det gäller profetia (fullt medveten om att många före mig ägnat intresse åt att tyda detsamma), är om Anitiokus IV Epifanes härskartid i Jerusalem och utövning av ockultism inne i templet där och då, alltså 167-164 f.Kr., kommer att rent profetiskt stämma överens med hur länge Antimessias/Antikrist, ”fördärvets son”, utövar makt nu i den sista tiden – personligen och genom det som han ”ställer upp” i det nybyggda templet – också kan betyda tre år ungefär. Om den fruktansvärda och ogudaktiga varelsen i Upp 13:5 är liktydig med ”laglöshetens människa”, Antimessias/Antikrist – går det säkert att ventilera olika kring, men versen lyder: ”Och vilddjuret fick en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick rätt att fortsätta i fyrtiotvå månader.” Nåväl, summa summarum, antalet fyrtiotvå månader resulterar i tre och ett halvt år. Lite beroende på hur kalendariskt antalet dagar räknas per månad, medför de 1 290 dagar som omnämns i Danielsboken som tidslängd angående ”styggelsens” varande i templet – nästintill fyrtiotvå månader, eller m.a.o. tre och ett halvt år.

Dags således att nu stanna till vid tolknings-vägskälet. De tre vitt skilda spåren: spekulation, villolära eller sund profetia, ligger som sagt ibland faktiskt närmre varandra än vad vi vill erkänna. Minns exempelvis från början av 1970-talet, då jag i Sion Slättö lyssnade till en pingstevangelist som i dagarna kommit hem till Sverige igen, efter en guidad väckelsekristen Israelresa. Plötsligt, i slutet av sin predikan, drar han in luft och med extra stark stämma ropar han ut i kapellet: ”Antikrist är från Syrien och studerar nu i London!”


Sigvard Svärd

Läsarmejl


---
OBS: Läsarmejl och artiklar som är skrivna av andra än mig, (Christer Åberg, grundaren till Apg29), kan ha åsikter som jag inte alltid delar, vilket också gäller kommentarerna. Mina artiklar är oftast osignerade.  


submit to reddit

Skriv ut Mejla


Publicerat av Christer Åberg torsdag 4 januari 2018 22:01 | #sigvard svärd #läsarmejl #profetiskt #profetia | Direktlänk | Nyhetsbrev | RSS

SWISHA: 070 935 66 96 - DÅ STÖDER DU APG29!


13 kommentarer

Roger T. W.

Återigen tack, Sigvard. Vi måste vara försiktiga när vi tolkar profetior i Ordet. Ibland ser vi först i efterhand vad som står skrivet. Jag förstår inte allt, men jag vet åtminstone att jag inte förstår. Jag har på känn att Herren snart kommer tillbaka, men Han kanske gör det på ett sätt som överraskar oss? Det har jag funderat på en längre tid. Vissa saker vet bara Han.

Den här sajten är en skatt för troende och sökare. Tack för all undervisning.

Svara -   - 5/1-18 10:02 -


Sam G Ö

"När ni ser "Förödelsens styggelse" stå på helig plats, så har jag undrat om det kan vara Omarmoskén som åsyftas, för nog är det en styggelse att denna muslimska moské ska stå där på Tempelberget som är en helig plats för judarna och även kristna!

Svara -   - 5/1-18 11:32 -


Christer Åberg

Jesus förklarar tydligt i Matteus 24 och Lukas 21 vad förödelsens styggelse är för något: https://www.apg29.nu/a/cr

Svara -   - 5/1-18 13:03 -


Tomas N

Det finns olika tolkningar av de här svåra passagerna och jag tror det skulle vara till hjälp om ledande teologer vågade erkänna att det gör det och att även de är lite osäkra på rätt tolkning.

Det som resultatet kan bli och som är skadligt och en säkerhetsrisk för både individer och församlingar är om man bestämt sig för en viss beräkning om den visar sig vara fel.

T ex att man letar efter antikrist i fel miljö ,då det är bättre att hålla ögonen öppna för att se vad som sker i världen.

Jesus uppmaning om att det inte var för oss att veta om tider och platser och att ingen vet när Jesus kommer tillbaka ,endast Fadern är viktigt.

Det är jättebra att studera Daniel och andra profetböcker,men grunden för sluttiden finns som mest relevant och lättförståelig i Nya testamentet och Jesus egna ord ,men även apostlarnas.

Daneliels årsveckor med tolkningen att detta uppfylleldes vid Jesus tid på jorden tycker jag håller minst lika bra som de mera accepterade. Man skall kunna skilja på vad som är felaktiga tolkningar och det som är rena villoläror. Men det hjälper inte den större gruppen kristna att växa i kunskap att kalla alla tolkningar för villoläror.

Den som säger att detta är lätt och svart/vitt tror jag bedrar sig själv och andra

Svara -   - 5/1-18 13:27 -


Lena Henricson

Det finns olika tolkningar. Ja,det är väl tyvärr det som är en stor del av anledningen till att det predikas så litet om ändetiden,som vi ju befinner oss i. Alla behöver ju förstå att JESUS kommer mycket snart!

Svara -   - 5/1-18 15:19 -


bengt

ja det är hyperviktigt att vara beredd och

förstå det

Svara -   - 5/1-18 16:32 -


sigvard svärd

Svar till Christer Åberg.

Broder Christer!

Möjligen representerar inte Antikrist ("laglöshetens människa"/"vilddjuret") enbart någon särskild stat eller union med dess eventuella krigsmakt som kringränner Jerusalem den aktuella tiden. Det kan faktiskt vara på det viset också, att "fördärvets son" har en armé av särskilt utvalda och tränade elitsoldater som "besudlar" stadens gator, under det att han själv "orenar" templet inifrån. Det skrivs ju "härar från honom ska komma". Så att det är en del av "förödelsens styggelse", borde jag för helhetens skull ha tagit med i mitt läsarmejl. Jag föreställer mig att Antikrist kan ha tagit sig eller fått sig ett eget "välde", som både lyckas locka till avfall och förräderi, samt utövar stor skräck och fruktansvärt våld. Förebilder i Bibeln kan exempelvis vara Lemek (1 Mos 4:23-31), Goliat (1 Sam 17:4-11) och Haman (Ester 3:1-6).

Allt gott från mig till dig!

Svara -   - 5/1-18 16:41 -


Arne Strand.

Låt Skrift tyda Skrift !.

Arne Strand.

Svara -   - 5/1-18 19:10 -


Rolf

Alla kan inte tolka bibeln rätt. Därför behövs vägledning. Alla ska inte enligt mig heller kunna detta. Jag tror att ingen kan förstå allt men alla kan förstå mer o mer genom åren om de tagit till sig skriftens ord och tror. Men var och en ska inte kunna mer än denne är mogen för att förstå och kunna ta till sig. Att vara kristen är att efterhand förstå mer o mer av bibeln.

Just detta kan få många att tolka fel då de försöker förstå vad de inte är mogna för att ännu förstå. Jag kan inte allt och är ex inte mogen för att förstå allt. Ingen annan är det heller. Jag kan läsa hur andra tolkat ett bibelställe men om jag inte ska förstå just detta ställe ännu förstår jag inte tolkningen. Om jag ska förstå förstår jag.

En sak tror jag mig förstå och det är att människan har en fri vilja och kan göra fria val. Detta förklarar ondskan i världen då människan lockas den enkla och onda vägen och väljer snabb tillfredställelse genom att den vägen skaffa makt, pengar och snabba lyckorus. Den vägen leder till katastrof och krig, splittring av familjer, förstörelse av kroppen genom droger och frosseri vilket resulterar i sjukdom som kunnat slippas. Det är just de fria valens möjlighet som gör att vi är lika Gud inte att Gud ser ut som en man. Gud är ande men har tagit och kan åter ta en mänsklig gestalt. Det är inte det kroppsliga anser jag som är likheten med Gud utan det andliga och då till motsatsen av djuren ha en fri vilja och fria val inte en instinkt som styr likt djur har. Vi gör val som ofta tas genom att den onde lockar oss med tillfälliga tillfredställelser som snabbt ger en besvikelse och nya förhoppningar till nya tillfredsställer vilka den onde snabbt ger oss önskningar om för att den vägen locka oss bort från den svåra vägen och Gud. Vägen som kunnat ge oss evigt liv och lycka.

Men i övrigt är det mycket jag inte förstår och säkert ännu inte är mogen för att ska kunna förstå. Man ska, tror jag, inte försöka forcera förståelsen då den kommer efterhand som Gud anser att en person är mogen för att förstå något rätt. Fullärd blir ingen och ska inte bli det heller. Det är den heliga ande som öppnar varje människas ögon när denne är mogen för att förstå något om denne nu väljer att förstå och inte lockas från förståelse överhuvudtaget utan väljer den ondes vilja och lockelser.

Svara -   - 5/1-18 21:43 -


Tomas N

Svar till Rolf.

Jag håller med i mycket,men tänker så här. Det finns ingen broms från Guds sida när någon söker honom eller kunskap om Guds rike,men uppenbarelse om sanning kommer inte alltid direkt även för den som är ivrig i sitt sökande.

Jag tror snarare problemet ligger i att man söker kunskap av fel anledning. Allt som är praktiskt i lärjungaskap tror jag är ganska lätt i att växa i kunskap. Allt som hjälper till att leda andra i tro,vittna och leva aktivt i den andliga krigsföringen som vi är kallade till.

Detta är praktiskt och är Jesus ministry och den nytestamentliga kyrkan som även kan sammanfattas enligt esaja 61 och som Matteus 28 och Markus 16

Vad det gäller profetiskt och särskilt ändestidsprofetior ,men även all teologi riskerar att bli en typ av avguderi där kunskap inte hjälper andra utan blåser upp och skapar stridigheter.

Jag skulle nästan likna situationen med en general i ett krig som gett tydliga order och instruktioner,men där en del i sin iver eller av andra skäl vill lista ut en massa specifika skeenden och glömmer huvuduppgiften.

Det behövs ändå de som söker andlig vishet och studerar för att verkligen hjälpa kristi kropp,men det skall göras rätt och i ödmjukhet. Spontant känns det som Gud med fördel använder äldre med mycket livserfarenhet. Men det är inte givet,för yngre har lätt att lära och mångårig erfarenhet kan också vara ett hinder

Svara -   - 5/1-18 23:13 -


Bettan

Svar till Sam G Ö.

Alldeles färska arkeologiska utgrävningar tyder på att det som idag kallas Tempelberget kanske inte är den plats där det judiska templet faktiskt stod. Det har hittats rester av en byggnad ca en halv kilometer längre söderut som motsvarar måtten exakt enligt Bibelns beskrivning av hur tempelbyggnaden skulle byggas. Från en riktigt gammal synagoga så är riktningen av "det allra heligaste" i riktning mot denna plats, inte mot dagens plats för Tempelberget. Detta är tänkvärt och innebär naturligtvis också lättare möjligheter att återuppbygga templet. Platsen beskrivs i denna video.

https://www.youtube.com/watch?v=vgCyD9AcDp4

Svara -   - 6/1-18 05:04 -


Tomas N

Svar till Arne Strand..

Låt skrift tyda skrift är en väldigt bra och viktig instruktion,men det kan ändå bli fel.

Man måste börja i Nya testamentet och bygga sin grund där och dessutom böja med det enklare undervisningarna från Jesus och apostlarna.

Sedan ger Uppenbarelseboken och profeterna i GT mera djup och resonans. Men all teologi som inte harmoniserar med Jesus undervisning leder fel. Detta gäller även de svårare passagerna i NT som t ex Johannes uppenbarelse. I Petrusbrevet står att delar av Paulus undervisning ( tex det i Tessalonikerbrevet och Korinthierbrevet som handlar om antikrist,och uppståndelsen) är svåra att förstå och vissa förvränger det ursprungliga budskapet.

Allvarloigaste felet är dock att börja i någon av profeterna och läsa detta som om inte Jesus kommit. Att läsa GT med nya testamentets ljus görs bäst efter en repetition av Hebreerbrevet. Dessutom behöver man få den fulla förståelsen av vad som hände emellan det gamla och nya förbundet.

Att läsa det gamla förbundets skuggbilder över nya förbundet innebär att man omintetgör Jesus verk och inte ärar Honom eller lyssnar på vad han sade.

Och det är nog tyvärr vanligt att göra detta misstag eftersom Moses förbund hade ett starkt sken över sig ,med stora löften och ära och makt som lätt kan förblinda.

Även lärjungarna var förblindade av detta och började först efter pingstdagen fatta vad allt handlade om. Sedan vet vi att det fortsatte med försöken att återinföra lagen och allt det gamla ,vilket pågår ännu idag.

Så absolut låta skrift tyda skrift,men bara ur ett pånyttfött ärligt Jesusperspektiv .Skriften blir alltid misshandlad och misstolkad av de som har fel fokus och ingång även om man tror sig vilja det rätta

Svara -   - 6/1-18 21:33 -


Rolf

Helt riktigt, för att försöka förstå rätt vad som sägs i bibeln (mina ord) ska inte verser dras ut ur sitt sammanhang för att visa något. Då blir det som att läsa bibeln som djävulen gör. Då finns en stor risk att visa något som egentligen inte menas. Men versen förklaras ofta enkelt om man läser den i sitt sammanhang i ett kapitel och då visar den något helt annat än om det lösryckt som vers beskriver något. Något vilket ofta är något en lösryckande skribent vill bevisa utifrån sin tolkning eller förförståelse.

Det går att bevisa vad som helst om man tar en vers ur sitt sammanhang utan hänsyn till den text varifrån den hämtas. Exempel på detta finns i alla sammanhang.

Jag är även kritisk till årgångsläsningarna i svenska kyrkan. Här läses varje söndag en gammaltestamentlig text, en episteltext och ett evangelium. Men alltid är ex episteltexten några verser ur en boks kapitel. Det gör att det är svårtolkat (många gånger) vad som menas då några verser är utdragna ur sitt sammanhang i ett kapitel. Varför inte hela kapitlet läses är svårt att förstå.

Många gånger tolkar eller förklarar inte heller prästen dessa läsningar i sin predikan utan talar istället om vardagliga händelser eller privata sådana. Jag anser det fel att inte hjälpa församlingen tolka lösrykta bibelverser. Jag ser en stor fara i lösryckta bibelcitat i alla sammanhang. Onödigt anser jag det vara. Läs hela texten varifrån citatet tagits då blir det ofta lätt att förstå vad som menas.

Ja text förstås även ofta av text på andra platser i bibeln. Detta är något som bör tas upp mer i bibeltolkningar men åter igen inte genom bibelcitat där en vers tolkas efter en annan vers utan allt ska tolkas enligt mig i sitt sammanhang och sammanhang då från ett kapitel eller ibland flera kapitel i bibeln. Inte lösryckt som bibelcitat till bibelcitat (lösryckt vers från en annan vers) från skilda platser.

Svara -   - 7/1-18 09:33 -


Din kommentar

NYTT! Ditt namn och mejladress måste godkännas innan kommentaren publiceras. Efter godkännande måste du alltid ha samma namn och mejl nästa gång du postar en kommentar, annars godkänns inte kommentaren.


Kom ihåg mig?Bilbränder, Mr Spock, Runar Sögaard med Jimmie Åkesson på väckelsemöte

Apg29 med Christer Åberg. Bilbränderna, Tionde, Mr Spocks hemliga tecken och Runar Sögaard bjuder in till väckelsemöte med Jimmie Åkesson.

8

Läs allt!


Bolmsöfestivalen 2018 med Lindbergarna

Bolmsöfestivalen 2018

0

Läs allt!


100 bilar brann i flera städer - terrorbrott

Bilbränder i Göteborg

Frölunda torg i Göteborg på måndagskvällen. Bild: Zagros Hama. 

Bilar sattes i brand på flera ställen i Göteborgsområdet, men även i Trollhättan, Lysekil och Falkenberg. Cirka 100 bilar har brunnit i regionen.

79

Läs allt!


Pride bejakar våld, sadism och droger

Hundar i Pride

Pride bejakar våld och sadism, och man uppmanar besökarna: ”Njut av närhet och distans, ömhet och sadism, estetik och dominans.”

21

Läs allt!


Med evig kärlek - Christer Åberg

En mycket viktig video med Christer Åberg där han talar om Guds eviga kärlek och hans förblivande nåd!

4

Läs allt!


Ingvar Harknäs syn om eldsvågen

Läsarmejl av nils 

Vulkan - lava

"Men de himlar och den jord som nu finnas de hava i kraft av samma ord blivit sparade åt eld, och de sparas nu till domens dag då de ogudaktiga människorna skola förgås. " 2 Pet. 3:7.

30

Läs allt!


Varför ska man gifta sig?

Varför aka man gifta sig?

Varför ska man gifta sig? Är det för att kunna ha sex eller finns det något större syfte?

15

Läs allt!


Hund fick paket - var tvungen att skriva under och legitimera sig

En hund fick ett paket från Postnord

Bild:Aftonbladet. 

Hunden Chaya fick ett paket på posten från England. Men för att få ut paketet var hunden själv tvungen att hämta det, legitimera sig och skriva under med sin tass som hade blivit färgad med en stämpeldyna.

30

Läs allt!


Christer Åberg ryter till om Helvetet

Christer Åberg ryter till om Helvetet. Och förklarar även en viktig sak om Himlen.

38

Läs allt!


Fem uppfyllda profetior som pekar på Jesu tillkommelse

Av Mikael Walfridsson 

Israels flagga

När det gäller ändetiden, så lyser det profetiska ordet klart på den profetiska himlen. När vi ser dessa profetiors uppfyllande, gör det att vi kan känna och förstå tiden, och veta att vi lever i den tid där vi kan förvänta Jesu återkomst och början på Jakobs nöd.

17

Läs allt!


Människa, du är ingen katt!

Katt

För några år sedan såg jag på Aftonbladets webb-tv en ung kvinna som trodde att hon var en katt. 

10

Läs allt!


Vänd inte åter till Sodom

Sodom och Gomorra

Lot blev räddad från syndens stad Sodom då han fördes bort av krigshärar. Men efter att Abram har gripit in och befriat Lot och hans familj och folket så återvände de till syndens stad. Min vän: Du ska inte vända åter till Sodom efter att du har blivit frälst. 

21

Läs allt!


Dödsskjutningar i Sverige

Dödsskjutningar i Sverige

Hittade den här statistiken på Facebook om antal dödsskjutningar i Sverige från 2006 till 2017. Det har ökats drastiskt!

24

Läs allt!


Chockvärmen - Det brinner i luften

Idag när jag steg ut från min svala lägenhet blev jag chockad. Vilken värme som slog mot mig! Trots att det blåser så var det som att det brann i luften. 

27

Läs allt!


Katastrofal kursändring - Del 10

Av Holger Nilsson 

Uppryckandet

Detta är en avslutande artikel i denna serie om kursändringen som skett på eskatologins område.

6

Läs allt!


Bok som avslöjar katolska kyrkan passar inte in i Livets Ords katolskt influerade bokhandel

Läsarmejl av Pelle Lind 

Inga andra gudar av Per-Arne Imsen

Livets Ords bokhandel tar inte emot Per-Arne Imsens bästsäljande bok som avslöjar katolska kyrkan. 

Boken ”Inga andra gudar” har sålts mer än jag hade kunnat drömma om. Första upplagan håller nu på att ta slut. 

35

Läs allt!


Annons


Vem kommer med i uppryckandet?

Av Mikael Walfridsson 

Vem kommer med i uppryckandet?

På samma sätt som när vi talar om olika tidpunkt för uppryckandet, så finns det också olika syn på själva deltagande i uppryckandet. Där finns det olika syn på vem som egentligen får följa med när Jesus kommer tillbaka för att hämta sin församling. Det finns två olika tolkningar, där vi skiljer på delvis (partiell) och en fulltalig bortryckande.

8

Läs allt!


Katastrofal kursändring - Del 9

Av Holger Nilsson 

Uppryckandet

Denna kursändring som har skett kan till en stor del tillskrivas teologerna.

6

Läs allt!


Dagens ord

Vecka 33, onsdag 15 augusti 2018 kl. 20:28

Jesus söker: Stella, Estelle!

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? - Be den här bönen:

Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som min Herre och Frälsare. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Jag ber om förlåtelse för alla mina synder. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!

Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. - Joh 3:16


Ramadan 2018

Så här många muslimska attentat och mord har det skett hittills under Ramadan 2018.


Han fick se Stephen Hawking i helvetet och demoners angrepp på pastorer

Läsarmejl av nils 

Helvetet

Morgonen 15 April 2018 började jag, Cesar Sandova Honduras, tillbedja Herren och kl. 12 såg jag Herren började visa mig nya saker. Tänkte att Herren skulle fortsätta visa mer av himmelriket, men det var ej så. Då tog Herren min ande ut från kroppen, men denna gång till platsen av plågor.

146

Läs allt!


Senaste kommentarer


Baby profeterar om uppryckandet och att Jesus kommer

Detta måste du se! Oerhört gripande och starkt. Det lilla barnet Lily profeterar om uppryckandet och att Jesus - Kungen - kommer! 

29

Läs allt!


Pride, hatet och Guds kärlek

Christer Åberg talar om Pride, hatet och Guds kärlek och visar tre uppskakande videoklipp.

10

Läs allt!


Förbjud leksaksvapen

Förbjud leksaksvapen

Bild: Aftonbladet. 

Efter den tragiska dödsskjutningen på den förståndshandikappade 20-åringen som bar ett leksaksvapen uppmanar nu leksaksbranschen att ta bort realistiska vapen.

11

Läs allt!


Så här skannar du QR-kod då du swishar in ditt stöd till Apg29

Get Swish QR

För att stödja Apg29 kan du swisha in en summa på nummer 070 935 66 96. Nyhet: Nu kan du skanna in en qr-kod med din swish-app och alla uppgifter fylls i direkt! Enklare kan det inte bli!

1

Läs allt!


Ska du bli prenumerant nummer 1000 på Youtube-kanalen?

Youtube-kanalen Apg29

Just nu finns det 912 prenumeranter på Apg29:s YouTube-kanal. 88 kvar till 1000. Ska du bli prenumerant nummer 1000? 

0

Läs allt!


Sjuklövern visar sitt heterofob-hat i sitt viftande med regnbågsflaggorna i Pride

Detta klipp gör mycket ont i mig. Partiledarna för Sjuklövern visar verkligen färg tillsammans med Fi då de viftar med regnbågsflaggorna på Pride i Stockholm för att markera att ”SD är ett homofobiskt parti som mitt parti inte vill samarbeta med”.

60

Läs allt!


Pride kriminellt?

Pride kriminellt

Expressen har åter igen skrivit en propaganda-artikel för Pride och gör de onormala som inte är för det.

134

Läs allt!


Varför granskas inte Pridefestivalen?

Av HOLGER NILSSON 

Varför granskas inte Pridefestivalen?

Bild: vetlandaposten.se. 

Var finns den kritiska granskningen av Pridefestivalen? Det är en fråga som behöver ställas.

32

Läs allt!


Jesus har frälst oss från den kommande vredesdomen

Vedermödan

Bibeln talar om att Jesus har frälst oss från den kommande vredesdomen, men vad är vredesdomen för någonting? Är det vedermödan?

8

Läs allt!


Vilken stor Skapare vi har!

Måste ses! Se den här otroliga videon som visar vilken stor och mäktig Skapare Gud är!

3

Läs allt!
Apg29 har tusentals bloggartiklar! Gå vidare till fler artiklar:

NÄSTA


Artiklar Kommentarer Bönesidan Fråga Christer Kontakt

STÖD APG29

Du kan ge på tre olika sätt:

  • Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4
  • Swish: 070 935 66 96
  • Paypal

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 54 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 34 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 17 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 12 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 10 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 435 031 923 sidvisningar på Apg29!

Apg29 har just nu 16 766 bloggartiklar, 87 126 kommentarer och 57 573 bönämnen.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

MediaCreeper

Besök också Apg29 på:

Facebook | Twitter | Youtube | Vimeo | Instagram | Gab | SoundCloud

TA EMOT JESUS!

↑ Upp