Surfar nu: 748 www.apg29.nu

Tusenårsriket - Vad är det?

Texten är hämtad från boken "Världsdramats sista akt" av EGON MELIN.  

Världsdramats sista akt

Vi kallar detta rike för tusenårsriket, beroende på att det skall bestå i tusen är, varefter satan åter kommer lös en liten tid och förvillar folken till avfall från konungen, Kristus. (Upp. 20:3-4, 7-8.)

SATAN FÄNGSLAD

Då Johannes skildrat Jesu seger över Antikrist, den falske profeten och de väldiga miljonarméer, som slutit upp med dem, fortsätter han att skildra. Jesu seger i andevärlden. Satan kallas i Ef. 2:2 för fursten över luftens härsmakt. Och genom sin ande är han verksam i de ohörsamma. Antikrist, den falske profeten, och deras anhängare är endast redskap, som denna andemakt arbetar igenom.

Om Jesus endast besegrade fiendehärarna, som kommer att draga upp mot Israel, så skulle djävulen snart skaffa sig nya redskap bland människorna, på nytt skulle han ställa upp en armé och kämpa mot denna världens furste. Johannes säger:

”Och jag såg en ängel komma ned från himmelen; och han hade nyckeln till avgrunden och en stor kedja i sin hand. Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och satan, och fängslade honom för tusen är och kastade honom i avgrunden och stängde igen och satte dit ett insegel över honom, på det att han icke mer skulle förvilla folken, förrän de tusen åren hade gått till ända. Därefter skall han åter komma lös för en liten tid.” (Upp. 20: 1-3.)

Egentligen skulle vi haft ett studium, där vi behandlat domen över nationerna. I den domen avgöres det, vilka som skall få ingå i det jordiska Messiasriket. Men vårt studium får inskränkas till en hänvisning till Matt. 25: 31-46, där denna domsakt är skildrad.

"Vi kanske från början borde säga, att fredsriket uppstår inte som ett resultat av mänskliga strävanden och försök till samförstånd folken emellan, utan det är Fridsfursten, Jesus Kristus, som tar makten från denna världens furste, djävulen, och skapar ett välde på jorden, vilket är besläktat med himmelen. Hela denna omdaning kallar Jesus för världens pånyttfödelse." (Matt. 19:28.)

FREDSRIKET

– Det skall bli fred på vår jord!

Låter det inte fantastiskt? Och likväl är det inte fantasi, utan äger ett starkt verklighetsunderlag, och detta verklighetsunderlag är det profetiska ordet, inspirerat av sanningens Ande och historiens Gud.

Visserligen har drömmen om fredsriket gäckat många. Världen blev inte bättre och bättre i och med att människorna fick högre kunskap. Tjugonde århundradets blodfärgade slagfält, sönderbombade städer, mängder med krigsinvalider och vidsträckta krigskyrkogårdar har väl hos mången ödelagt tron på att det kan bli frid och harmoni på den här planeten. Men allt detta, som har övergått vår jord har hos andra framverkat en ännu större och starkare längtan efter fredsriket.

Men mitt i all längtan skälver människohjärtat av vånda och osäkerhet; den totala ödeläggelsen kastar sin mörka slagskugga över världsstäder och kontinenter. Fjärrstyrda raketer med atomladdningar ligger bara och väntar på att bli avfyrade. Men trots detta finns det ingen makt i världen, som kan hindra freden och friden att bryta in, då tiden därför är inne.

Vi kanske från början borde säga, att fredsriket uppstår inte som ett resultat av mänskliga strävanden och försök till samförstånd folken emellan, utan det är Fridsfursten, Jesus Kristus, som tar makten från denna världens furste, djävulen, och skapar ett välde på jorden, vilket är besläktat med himmelen. Hela denna omdaning kallar Jesus för världens pånyttfödelse. (Matt. 19:28.)

Förutsättningen för fredsrikets upprättande är, vad vi förut talat om: Satans fängslande. Hela jorden och alla dess innebyggare beröres av den förvandlande kraft, som utlöses, då Jesus träder fram som konung och upprättar sitt rike.

”Herren skall då vara konung över hela jorden; ja, på den tiden skall Herren vara en och hans namn ett.” (Sak. 14: 9.)

Vi kallar detta rike för tusenårsriket, beroende på att det skall bestå i tusen är, varefter satan åter kommer lös en liten tid och förvillar folken till avfall från konungen, Kristus. (Upp. 20: 3-4, 7-8.)

Vi skall få regera med Kristus

Petrus sade vid ett tillfälle till Jesus: ”Se, vi hava övergivit allt och följt dig; vad skola vi få därför?” Då utlovar Jesus, att då världen födes på nytt skall hans apostlar få sitta på tolv troner och döma över Israels tolv stammar. (Matt. 19: 27-28.)

Men den nya regeringen skall inte bestå endast av tolv apostlar, utan vi har löftet: ”Ära vi ståndaktiga skola vi få regera med honom.” (2 Tim. 2: 12.) Kristus är konungen, och med honom skall församlingen regera under de tusen åren. Likasom Jesus satt sig på sin Faders tron, så skall segervinnarna få sitta med Jesus på hans tron. (Upp. 3:21.) Johannes säger i Upp. 20: 4: 

”Och jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de, åt vilka gavs makt att hålla dom.” Vilka har fått makt att hålla dom? Den frågan besvarar Paulus i 1 Kor. 6: 2: ”Veten I då icke, att de heliga skola döma världen?”

Enligt Upp. 20: 4 uppväckes vedermödans martyrer i samband med att Jesus upprättar sitt rike. Vedermödans martyrer är den första uppståndelsens efterskörd. Och alla, som har del i den första uppståndelsen, får regera med Kristus under de tusen åren. (Upp. 20: 6.)

Att vår ställning i den nya regeringen kommer att bli olika, visar oss Skriften. Vår ställning där hänger samman med vår trohet inför Herren i denna tid.

"Förutsättningen för fredsrikets upprättande är, vad vi förut talat om: Satans fängslande. Hela jorden och alla dess innebyggare beröres av den förvandlande kraft, som utlöses, då Jesus träder fram som konung och upprättar sitt rike."

Frid mellan Gud och människorna

All strid och alla konflikter folken emellan har sin yttersta grund i konflikten mellan Gud och människan. Därför är det otänkbart att skapa ett fredsrike på jorden, så länge människan vill vända Gud ryggen och vandra sin egen väg. Ofriden och ofärdens innersta kärna heter synd.

Vi har tidigare talat om, att Israel i slutet av vedermödan skall få uppleva frälsning, när de bekänner sin tro på Jesus såsom Messias. Jes. 66 är ett märkligt kapitel. Där skildras Israels pånyttfödelse, deras fienders nederlag, Israels missionerande bland hednafolken och slutligen folkens tillbedjan inför Herren.

Låt oss nu läsa den vers, som talar om Israels missionerande bland hednafolken: 

”Och jag skall göra ett tecken bland dem och några av dem som bliva räddade skall jag sända såsom budbärare till hednafolken, till Tarsis, till Pal och Lad, till bågskyttefolken, till Tahal och ]avan, till havsländerna i fjärran, som icke hava hört något om mig eller sett min härlighet och de skola förkunna min härlighet bland folken.” (V. 19.)

Någon har påpekat, att dessa. missionärer ur Israel behöver ej brottas med språksvårigheterna på samma sätt som vi. Ty judarna har varit kringspridda i alla länder, och alla språk är representerade i Israel. Därför har de endast, sedan de blivit frälsta, att gå tillbaka till de länder, där de levde i förskingringen, men nu såsom missionärer.

Ryktet om vad Jesus gjort med sitt folk, Israel, kommer hastigt att spridas ut över hela jorden. Därför behöver ej judarna nödga hedningarna att fly till Herren, utan så säger Herren: 

”Ännu en gång skall det ske, att folk skola komma hit och många städers innevånare; och innevånarna i den ena staden skola gå till den andra och säga: 'Upp, låt oss gå åstad och bönfalla inför Herren och söka Herren Sebaot; jag själv vill också gå åstad ja, många folk och mäktiga hednafolk skola komma och söka Herren Sebaot. På den tiden skall det ske, att tio män av allahanda tungomål, som talas bland hednafolken, skall fatta en judisk man i mantelfliken och säga: 'Låt oss gå med eder, ty vi hava hört, att Gud är med eder.'" (Sak. 8:20-23.) 

“Folken skall ha en åstundan, nämligen att lära känna Herren för att kunna vandra på hans vägar. (Mika 4: 2.)

Det kommer också att bli en väldig andeutgjutelse. Joels profetia om andeutgjutelse går då i uppfyllelse till sin yttersta gräns. (Joel 2: 27-29.) Lägg märke till, att denna profetias uppfyllelse sättes i samband med en räddad skara i Jerusalem, Juda återupprättande och folkdomen i Josafats dal.

Andeutgjutelse

Det kommer också att bli en väldig andeutgjutelse. Joels profetia om andeutgjutelse går då i uppfyllelse till sin yttersta gräns. (Joel 2: 27-29.) Lägg märke till, att denna profetias uppfyllelse sättes i samband med en räddad skara i Jerusalem, Juda återupprättande och folkdomen i Josafats dal.

Då människan kommer i en rätt ställning till Gud, kommer detta också att föra med sig välsignelse för hennes kropp. Sjukdom och död trängs undan av hälsa och liv. 

”Se, eder Gud kommer med hämnd; vedergällning kommer från Gud, ja, själv kommer han och frälsar eder. Då skola de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Då skall den lame hoppa såsom en hjort och den stummes tunga skall jubla'." (Jes. 35: 4-6.) 

Enligt Jes. 65: 18-24 skall det ej existera någon barndödlighet, utan den som dör ung skall dö först vid hundra års ålder. Och då blir det syndaren, som drabbas av förbannelsen. Människorna har möjlighet att synda och dö även under tusenårsriket, ty de står i organisk förbindelse med Adam, som syndade och drog förbannelse över hela släktet. Men synden har inte samma makt och tjusningskraft, då satan är bunden. Släktet kommer i stort sett under denna tid att hänge sig åt Gud. Så kommer tydligen de gudfruktiga att genomleva hela tusenårsriket.

I vår tid är det ju så, att värt liv varar ”sjuttio år eller åttio år, om det bliver långt, och när det är som häst är det möda och fåfänglighet.” (Ps. 90: 10.) Nu sliter människan ut sig under sin bästa tid, och då hon skall njuta ålderdomens ro, i det hus hon byggt, driver ofta sjukdomen henne därifrån, kanske till sjukhus eller ålderdomshem, eller berövar henne förmågan att njuta. Slutligen får hon i dödens stund lämna resultatet av sin möda åt andra, som kanske skall tvista om kvarlåtenskapen och fort förslösa en livslång mödas vinning. O, vad mångens strävan varit meningslös. Annorlunda blir det under fredsrikets tid, då folk ej mödar sig förgäves. (Jes. 65: 21-23.) Fred folken emellan

Bibeln talar om att det skall komma en tid, då inga krigsredskap skall tillverkas, och då unga män ej skall utbildas till massmördare. 

”Då skola de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skola ej mer lyfta svärd mot varandra och icke mer lära sig att strida.” (Jes. 2: 4.) 

I frid och ro skall människorna då sitta i sina vingårdar, och ingen skall förskräcka dem. (Mik. 4:4.)

Utan nåd och förbarmande kommer Herren att rensa bort allt, som till kriget hör. Men när han obarmhärtigt sopar bort allt, som påminner om krig och blodsutgjutelse, uppenbarar han ytterst sin oändliga barmhärtighet mot människorna. Och med rätt och rättfärdighet skall han befästa sitt rike. (Jes. 9: 5-7.)

Det investeras ohyggliga summor för militära ändamål i vår värld i denna tid. Tänk, då en tid bryter in, då det inte skall» anslås ett öre för militära ändamål. Då kommer länderna i ekonomiskt avseende att kunna uppvisa följande: Hör vad Herren har lovat:

”Lag skall låta guld komma istället för koppar, och låta silver komma istället för järn och koppar istället för trä och järn istället för sten. Och jag skall sätta frid till din överhet och rättfärdighet till din behärskare. Man skall icke mer höra talas om våld i ditt land, om ödeläggelse och förstöring inom dina gränser, utan du skall kalla dina murar för ”frälsning” och dina portar för 'lovsång'." (Jes. 60: 18.) 

Fred i djurvärlden Det som kanske ter sig mest märkligt är, att djuren inte längre såsom rovdjur skall jaga varandra, riva varandra, vara rädda för varandra eller äta upp varandra, sedan Herren blivit konung på sitt heliga berg. ”Då skola vargar ho tillsammans med lamm och pantrar ligga tillsammans med killingar; kalvar, unga lejon och gödhoskap skola sämjas tillhopa, och lejon skola äta halm likasom oxar. Ett spenabarn skall leka invid en huggorms hål, och ett avant barn sträcka ut sin hand efter basiliskens öga. Ingenstädes på mitt heliga berg skall man då göra vad ont och fördärvligt är, ty landet skall vara fullt av Herrens kunskap, likasom havsdjupet är fyllt av vattnet” (Jes. 11:6-9.) Då denna tid inbryter, behöver föräldrarna ej vara rädda för att deras småttingar skall bli »ormbitna, inte ens om de leker vid en huggorms hål eller sträcker sin hand mot basiliskens öga. Underbara tid!

Frid i naturen

Likasom syndafallet berörde hela skapelsen, så berör Kristi konungsliga seger hela skapelsen. Skapelsen skall förlossas från sin träldom och komma fram till den frihet, som tillhör Guds barns härlighet. (Se Rom. 8: 19-22.)

Då Herren sträcker sin härskarspira ut över jorden, blir allt återupprättat enligt Apg. 3: 19-21. För syndens skull har jorden burit tistel och törne. Men det kommer en tid, då de växter, som varit förbannelsens symbol, skall varda utrotade och ersättas av växter, som är välsignelsens symbol. 

”Där törnesnår nu finnas, skola cypresser växa app, och där nässlor stå, skall myrten uppväxa, och detta skall bliva Herren till ära och ett evigt tecken, som ej skall plånas ut.” (Jes. 55: 13.) 

”Öknen och ödemarken skola glädja sig, och hedmarken skall blolmstra såsom en lilja. Den skall blomstra skönt och fröjda sig; Libanons härlighet skall bliva den given, Karmels och Sarons prakt. Ja, de skola få se Herrens härlighet, vår Guds prakt. Ty vatten skall bryta fram i öknen och strömmar på hedmarken. Av förbränt land skall bliva en sjö och av torr mark vattenkällor; på den plats där ökenhundar lägrade sig skall växa gräs jämte vass och rör.” (Jes. 35; 1-2, 7.)

De väldiga katastroferna under vedermödans tid tycks åstadkomma en sådan terrängförändring, att vatten bryter fram i öknen och gör den fruktbar. För övrigt kan man ju redan nu tala om, att öknen och ödemarken börjat blomstra, då man i Israel odlat upp ökenområden och ordnat med konstbevattning. Men hur annorlunda skall det ej bli, då Amos 9: 13 går i fullbordan: 

”Se, dagar skola komma, säger HERREN, då plöjaren skall följa skördemannen i spåren, och druvtramparen såningsmannen, då bergen skola drypa av druvsaft och alla höjder skola försmälta.” 

Ingen annan än Herren kan åstadkomma en sådan förändring på jorden.

"Men faktum är ju, att om satan ej kommit lös ur sitt fängelse, utan Gud bara överfört tusenårsrikets folk till den nya jorden, så skulle dessa kommit att intaga en särställning i det avseendet, att de aldrig hade blivit prövade, huruvida de frivilligt ville tjäna Gud eller djävulen. Kanske det är därför satan måste komma lös."

HISTORIENS SISTA UPPROR MOT GUD

Det kan synas underligt, att en så underbar tid som tusenårsriket skall sluta med uppror mot Gud och en katastrof av så väldig omfattning, att hela jorden går under. Men detta förtäljer Johannes för oss, hur underligt det än låter.

”När de tusen åren hava gått till ända, skall satan komma lös ur sitt fängelse. Han skall då gå ut för att förvilla de folk, som ho vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till den stundande striden; och de äro till antalet såsom sanden i havet. Och de draga fram över jordens hela vidd och omringade heligas läger och den ”älskade staden'; men eld faller ned från himmelen och förtär dem. Och djävulen, som förvillade dem, bliver kastad i samma sjö av eld och svavel, dit vilddjuret och den falske profeten hade blivit kastade; och de skola där plågas dag och natt i evigheternas evigheter.” (Upp. 20: 7-10.)

Mången står frågande inför, varför satan blir lössläppt, då han väl en gång blivit fängslad. Något direkt svar har vi inte i Skriften. I varje fall lössläppes han ej, därför att han avtjänat ett straff, som Gud utmätt åt honom i förhållande till de brott, som han begått, då han vilsefört människor och satt sig upp mot Gud. Syndens straff är evigt för den som ej omvänder sig och tror på Jesus. Och i satans fall är ju omvändelse och bättring, upprättelse och gudsgemenskap otänkbar.

Men faktum är ju, att om satan ej kommit lös ur sitt fängelse, utan Gud bara överfört tusenårsrikets folk till den nya jorden, så skulle dessa kommit att intaga en särställning i det avseendet, att de aldrig hade blivit prövade, huruvida de frivilligt ville tjäna Gud eller djävulen. Kanske det är därför satan måste komma lös.

"Att djävulens sinne inte förändras under en tusenårig fängelsevistelse, det är ingenting förvånansvärt. Han är och förblir för evigt Guds motståndare."

Således har vi klart för oss, att fängelsevistelsen för djävulen ej var ämnad att förändra hans sinne, utan för att ge mänskligheten och för övrigt hela skapelsen andrum under en tusenårsperiod, under vilosabbaten, efter sex tusenårsperioder av möda, strid och vända.

Att djävulens sinne inte förändras under en tusenårig fängelsevistelse, det är ingenting förvånansvärt. Han är och förblir för evigt Guds motståndare. Men att Guds stora godhet mot människorna inte blir bättre belönad är anmärkningsvärt. 

Då satan kommer lös, finner han genast anknytning i somligas hjärtan. Människan har nämligen den fallna naturen kvar. Tusenårsrikets folk står i samma förhållande till Adam som vi. De såväl som vi behöver bli födda på nytt. 

Skillnaden för dem under de tusen åren är, att satan är bunden, och då han ej påverkar dem med sina frestelser, underordnar de sig Guds lagar i rent yttre avseende utan att protestera. Men då satan kommer lös, samlar han genast en armé, talrik såsom havets sand, och drager åstad mot Jerusalem, varifrån Herrens lag utgår. (Mik. 4: 2.) 

Men elden från himmelen förbränner de upproriska människorna, dessa som med sina hjärtan hellre väljer satan än Jesus som konung. Så blir satan kastad i eldsjön för att aldrig i evighet mer komma lös.


Den här texten är hämtad från boken "Världsdramats sista akt" av EGON MELIN sidorna 73-85. Helgelseförbundets förlag - Kumla. 1968.

Artiklar och video som är gjorda av andra än Apg29.nu kan ha åsikter som bloggsajten inte delar.

Tack för att du läser Apg29. DELA gärna till dina vänner. Du kan också stödja Apg29 genom att sätta in en valfri GÅVA på BANKKONTO 8169-5,303 725 382-4. På internetbanken går det att ställa in så att du automatiskt ger en summa varje månad. Men om du hellre vill kan du SWISHA in en frivillig summa på 070 935 66 96. Tack.


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades måndag 22 april 2019 00:39 | #tusenårsriket #fridsriket #egon melin | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

47 kommentarer

Leif 22/4-2019, 07:57

Förutom att det var en hel del stavfel i texten, väldigt många "b hade blivit h", men även en del andra fel, så är detta en klar och tydlig utläggning med Bibelord utan överdrifter och påhitt om vad som snart väntar på denna jord.

Djävulen, Satan skall snart enligt Bibeln bindas under tusen år, men först skall han alltså dock med hjälp av antikrist, falska religioner och alla jordens arméer försöka utplåna kristendomen och Israel helt och för gott.

Även om de kristnas närvaro på denna jord så gott som upphört, både genom uppryckandet och sedan även genom antikrists våldsamma utplåningsiver mot alla dem som blev kvar, och även blir frälsta efter uppryckandet, så givetvis kommer han ändå inte att lyckas, utan harmagedon, (historiens största och sista atomkrig) kommer att bli kriget då han tas till fånga och all militärisk dårskap upphör för tusen år.

Ödeläggelsen blir visserligen enorm enligt många av Bibelns profetior, människor blir t.o.m sällsynta står det på ett ställe, här är ju Noas tid en tydlig förebild, men, sedan blir Israels kvarleva frälst och livet på jorden skall än en gång blomstra och människor börja förökas igen.

Jesu frid...

Svara


Bengt 22/4-2019, 11:05

Det är mycket svårt att förstå det här med tusen

Årsriket

Svara


Marianne Ljunggren 22/4-2019, 12:36

Gud har en underbar plan med hela jorden och hela skapelsen. I boken Mästerdirigentens verk av Anders Gärdeborn kan man läsa om den gudomliga kronologin i bibeln. Man kan även lyssna på Gärdeborns You Tube klipp om ämnet Den gudomliga inspirationen i Bibeln bevisad genom kronologin, utombibliska källor, naturvetenskap, stjärnbilder, koder, arkeologi och profetior. Detta har Gud låtit uppenbaras i denna tiden. Vem är vi att ifrågasätta Guds planer med hans skapelse?

Svara


Christer Åberg 22/4-2019, 15:04

Svar till Leif.

"Förutom att det var en hel del stavfel i texten, väldigt många "b hade blivit h", men även en del andra fel, så är detta en klar och tydlig utläggning med Bibelord utan överdrifter och påhitt om vad som snart väntar på denna jord."

Nu har jag bland annat sett över stavfelen som uppkom vid skanner-överföringen. Tack Leif för påpekandet.

Svara


Bengt 22/4-2019, 17:37

Menar du Tomas n att vi lever i tusenårsriket

Just nu ?

Svara


Asbjørn Nakken 22/4-2019, 18:05

En tanke mange har, er at tusenårsriket vil løpe parallellt med den 7. tusenårsdagen siden skapelsen (1000 års sabbat). Rabbi Elias (200 f.Kr) formulerte det slik: 2000 år uten lov, 2000 år under loven, 2000 år under Messias og 1000 års sabbat etter de rettferdiges oppstandelse.

Svara


Leif 22/4-2019, 19:23

Svar till Bengt.

Varför skulle det vara svårare att förstå än annat som står i Bibeln? Det gäller ju att sätta tro till det som står, då blir det inte så svårt. Att vissa krånglar till och rör ihop allt med att satan t ex redan varit bunden gör det givetvis krångligare, men sådana bör man inte lyssna till, utan Bibeln skall vara rättesnöret för oss. Att satan har agerat under varje årtusende sedan Adams tid kan vi ju enkelt både läsa om i Bibeln och höra om historiskt. Första årtusendet lurade han Adam och Eva, han ledde Kains steg så att han blev en mördare osv

Under andra årtusendet drev han mänskligheten till att bli så ondskefulla så att syndafloden till slut blev ett måste. Sen dök Faraonerna upp och använde sig av trollkarlar och magiker vilket också är ett satans verk. Israels fångenskap och flykt under det tredje årtusendet handlar om befrielse ur djävulens klor. Det är djävulen som ständigt gör allt för att utplåna Guds utvalda bör vi förstå! Vi känner till att Israels barn än en gång hamnar i djävulens klor under det fjärde årtusendet, då i Babylon. Senare, endast ca 400 år senare vet vi att han försöker lura Jesus till felsteg. 5-600 år efter det vet vi historiskt att islam träder fram, ett av djävulens stora tilltag för att strida mot kristendomen. Sen kommer vårt årtusende, det sjätte, då vi också känner till att djävulen verkligen har verkat under romarriket och katolicismens eländestid då de mördade och slaktade ca 50 miljoner kristna, vi har världskrigen mm.

Djävulen har alltså aldrig i historien hittills varit bunden, utan Bibeln talar om att han snart skall bli det i tusen år, och det är det vi borde tro på Bengt, inte på en massa hittepåläror och lösa spekulationer.

Läs ordentligt igenom Bibeln Bengt och räkna själv och lägg ihop de Bibliska åren med Andens hjälp så får du en bestämd och tryggare tro angående den tid vi just nu befinner oss i och om den tid som är antågande.

Då behöver det inte alls vara så svårt som du upplever det! Men, man måste själv ta dessa steg...

Svara


SAS 22/4-2019, 19:26

Amillennialismen är RKK:s och de ortodoxa kyrkornas (även vissa protestanters och reformertas) traditionella position i den sista tiden-teologin. Påvekyrkan är Guds ställföreträdande församling på jorden och de kristna är kallade att vara Jesu medarbetare i spridandet evangeliet och byggandet av Guds Rike på jorden. Det finns ingen direkt historisk period där Jesus ska regera i tusen år innan/efter domen vid världens slut. Teologin utvecklades bla av kyrkofadern Augustinus.

Svara


SAS 22/4-2019, 19:29

Instämmer med Professorn Leif här han brukar ha rätt 😃

Svara


SAS 22/4-2019, 19:38

För att Gud ska kunna hålla sina löften till Israel och hans förbund med David (2 Samuelsbok 7: 8-16, 23: 5, Psalm 89: 3-4) måste det finnas ett bokstavligt fysiskt rike på denna jord. Att tvivla på detta är att ifrågasätta Guds önskan och / eller förmåga att hålla sina löften, och detta öppnar en mängd andra teologiska problem. Till exempel, om Gud skulle renegera på sina löften till Israel efter att ha förkunnat dessa löften att vara "eviga", hur kan vi vara säkra på allt han lovar, inklusive löften om frälsning till troende i Herren Jesus? Den enda lösningen är att ta Honom i hans ord och förstå att hans löften kommer att bli bokstavligen uppfyllda. Tydliga bibliska tecken på att riket kommer att vara ett bokstavligt, jordiskt rike är: 1) Kristi fötter kommer faktiskt att röra vid Oljebolaget innan hans rike etablerades (Zechariah 14: 4, 9); 2) Under kungariket kommer Messias att utföra rättvisa och dom på jorden (Jeremia 23: 5-8); 3) Riket beskrivs som att vara under himlen (Daniel 7: 13-14, 27); 4) Profeterna förutspådde dramatiska jordiska förändringar under kungariket (Apg 3:21; Jesaja 35: 1-2, 11: 6-9, 29:18, 65: 20-22; Ezekiel 47: 1-12; Amos 9 : 11-15); och 5) Den kronologiska ordningen av händelser i Uppenbarelseboken indikerar existensen av ett jordiskt rike innan världshistorien avslutades (Uppenbarelseboken 20). Den amillenniala uppfattningen kommer från att använda en metod för tolkning för ouppfylld profetia och en annan metod för icke-profetisk Skrift och fullföljd profetia. Icke-profetisk Skrift och fulländad profetia tolkas bokstavligen eller normalt. Men enligt amillennialisten måste ouppfyllda profetier tolkas andligt eller icke-bokstavligt. De som håller sig till amillennialism tror att en "andlig" läsning av ouppfyllda profetior är den normala behandlingen av texterna. Detta kallas med en dubbel hermeneutisk. (Hermeneutik är studien av tolkningsprinciperna.) Amillennialisten förutsätter att de flesta eller alla ouppfyllda profetiorna är skrivna i symboliskt, figurativt, andligt språk. Därför kommer amillennialisten att tilldela olika delar av Skriften i stället för de normala, kontextuella betydelserna av dessa ord. Problemet med att tolka ouppfyllda profetier på detta sätt är att detta tillåter ett brett spektrum av betydelser. Om du inte tolkar Skriften i normal mening, kommer det inte att finnas någon mening. Ändå hade Gud, den ultimata författaren av hela Skriften, en särskild mening i åtanke när han inspirerade de mänskliga författarna att skriva. Även om det kan finnas många livsapplikationer i en skriftskrift, finns det bara en mening, och den meningen är vad Gud menade att det skulle innebära. Det faktum att fullbordad profetia uppfylldes bokstavligen är den bästa anledningen till alla för att antas att ouppfyllda profetior också kommer att bli bokstavligen uppfyllda. Profetiorna om Kristi första ankomst var alla uppfyllda bokstavligen. Därför bör profetior om Kristi återkommande också förväntas bli uppfyllda bokstavligen. Av dessa skäl bör en allegorisk tolkning av ouppfylld profetia avvisas och en bokstavlig eller normal tolkning av ouppfylld profetia bör antas. Amillennialism misslyckas genom att den använder inkonsekvent hermeneutik, nämligen att tolka ouppfylld profetia annorlunda än fullföljd profetia.

Svara


Bengt 22/4-2019, 20:56

Tack för era svar Leif och Tomas n

Svara


Leif 22/4-2019, 21:25

Att Jesus skall regera de sista tusen åren på denna jord är inte symbolik som vissa försöker få det till, utan en ren och Biblisk sanning som vi bör tro på.

När Tomas N säger att det bara finns en enda vers om detta med en tusenårig tid då Jesus skall regera så talar hans okunskap, och den okunskapen bör man inte sätta tillit till även om också han egentligen endast menar väl.

(Apost 1:6‭-‬7)

När de nu var samlade frågade de honom: "Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel?" Han svarade dem: "Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt.

Jesus talade alldeles säkert en del till lärjungarna i ensamhet om att Han en dag på något sätt skall komma att upprätta Sitt rike på denna jord, men! Då, på den tiden, för ca 2000 år sen, var det ännu inte dags för dem att förstå så mycket om det! Han sa ju aldrig att Han inte skulle upprätta riket utan endast att det inte var deras sak att ännu förstå!

De skulle istället göra allt för att sprida ut Guds budskap över hela jorden. Däremot säger ju Daniel att insikten skall komma att växa till hos dem som söker innan Jesu ankomst, och det är ju det som också nu i våra dagar håller på att ske, exakt som Gud förutsagt.

Visserligen kallar Gud vår tid för ändens tid även om det handlar om drygt tusen år, men det gör Han ur Sitt Gudomliga perspektiv eftersom Guds plan med människan sedan skapelsen är symboliserad i sju dagar = 7000 år.

(2 Petrus 3:8)

Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag.

(Dan 11:4-10)

Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många skall forska i den och kunskapen skall bli stor." När jag, Daniel, såg upp, se, då stod det två andra där, en på flodens ena strand och en på den andra stranden. En av dem sade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten: "Hur länge dröjer det innan änden kommer med dessa märkliga ting?" Jag lyssnade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten, och han lyfte sin högra och sin vänstra hand upp mot himlen och svor vid honom som lever för evigt att efter en tid och tider och en halv tid och när det heliga folkets makt är krossad, då skall allt detta vara fullbordat. Jag hörde detta men förstod det inte, så jag frågade: "Min herre, vad blir slutet på allt detta?" Då sade han: "Gå, Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid. Många skall bli renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skall bedriva sin ogudaktighet och ingen ogudaktig skall förstå detta, men de förståndiga skall förstå det.

Nu kan vi som med ärliga hjärtan söker, med Anden, NT och historisk backspegels hjälp förstå tiderna på ett mycket klarare sätt. Och eftersom det endast snart återstår ca tusen år på denna jord, den sista och sjunde vilodagen så är det inte konstigt att Gud kallar denna tid för ändens tid med allt vad det innebär.

En lång tid av frid och fred som Jesaja berättat om, då människor återigen blir mycket äldre än nu, den unge syndaren t.ex dör först vid hundra års ålder.

Varför skulle detta vara svårt att tro på?

Jesus skall komma tillbaka till jorden för att sätta sina fötter på Oljeberget, och Israels folk skall få öppnade ögon och bli frälsta.

Varför skulle detta vara svårt att tro på?

Hesekiel berättar också om denna tid, då Guds dom har krossat alla de arméer som drog ut för att utplåna Israel, och att de kvarblivna av Israel sen samlar ihop döda under lång tid för att begrava dem. Detta har aldrig hänt än, men kommer enligt Bibeln att ske.

Varför skulle detta vara svårt att tro på?

Ja, jag skulle kunna rabbla upp massor med mer detaljer om vad Bibeln säger skall komma att ske här på jorden innan det är dags för den yttersta domens dag, men frågan är ju om det spelar någon roll för den som inte vill höra?

Svara


Dan Johansson 22/4-2019, 22:32

Jag har skrivit om Tusenårsriket i flera av mina böcker och skrifter, dessutom spelat in en dvd där jag förklarar läran och sanningen om Tusenårsriket. Det är den gyllene tidsålder som från börjann var Guds plan för människan men som hon saboterade. Det är denna plan som nu äntligen kommer att gå i uppfyllelse i och med Jesu återkomst för att upprätta sitt rike.

Dan Johansson, Malmö

danolil.mail@gmail.com

Svara


Leif 23/4-2019, 00:52

Svar till Tomas N.

Jesus å andra sidan predikade om Guds rike som var helt annorlunda .

Givetvis måste vi förstå att himmelens rike är något helt annat än det jordiska, men, vi behöver också förstå det jordiska skeendet även om vi en dag kommer att finnas i himmelen. Det ena utesluter inte det andra.

Det vi brukar benämna med "tusenårsriket" är inte alls detsamma som himmelens och evighetens rike. Det enda är att satan är bunden under tusen år och de frälsta genom Jesu Ande "istället för dagens onda ledare" får vara rådande under denna tid. Hela naturen, djurriket och mänskligheten får leva ett behagligt och bra liv tills de dock ändå dör så småningom.

(Rom 8:19‭-‬22)

Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas.

Guds barn, även om de fortsättningsvis kommer att vara dödliga syndare så länge de vandrar kvar här på jorden, kommer nu att äntligen till fullo få leva ut på denna planet utan förlöjligande och förföljelse. Lovsång och Guds härlighet kommer att skölja över denna jord de sista tusen åren som aldrig förr. Sedan måste en avslutning komma för denna planet och istället det eviga i himmelen börja. Nya himlar och en ny jord, det himmelska Jerusalem, något helt annat än "tusenårsrikets" jordiska Jerusalem!

Hoppas på förståelse...

Jesu frid...

Svara


SAS 23/4-2019, 07:24

Svar till Tomas N.

Det är en djup fråga men skriften har svaret och det är där vi finner sanningen.

Och för respektens skull Tomas N så kan vi väll ändå böja oss för sanningen som finns i Guds ord och inte hitta på andra vägar. Det är den respekten jag söker efter.

Gud Välsigne dig

Svara


SAS 23/4-2019, 07:38

Trots att tusenårsriket är en tid full av fred och rättfärdighet, så är det inte Guds slutgiltiga mål för sin skapelse. Satan är bunden, men inte helt utrotad. Och trots härligheten och harmonin på jorden, är den inte perfekt i Guds ögon i och med att den bär på eviga fläckar av synd.I slutet av tusenårsriket kommer Satan att släppas lös från sina kedjor för en kort tid, fast det är osäkert hur lång tid det handlar om. Detta är hans sista möjlighet att bedra nationerna och få folk att följa honom. Otroligt nog kommer han att lyckas samla så många som en armé och tillsammans omringar de Jerusalem för ett sista desperat försök att ta över Guds skapelse.Men nu är måttet rågat och Satans tid är ute. Gud sänder eld ner på jorden från himlen som förtär dem. Djävulen kastas slutligen i den brinnande sjön där vilddjuret och antikrist redan befinner sig och där de kommer att plågas för evigt. (Upp 20:7-10)

Detta markerar slutet av tusenårsriket och är sista händelsen innan domedagen

Svara


AnnMarie 23/4-2019, 10:36

Svar till Tomas N.

Visst borde den kristna gemenskapen kunna hantera denna fråga men gör det inte, precis som i många andra frågor. Även detta är ju en tolkningsfråga som så mycket annat av Bibelns innehåll .Dessutom inget att bråka om men vi får väl se .......

Svara


Leif 23/4-2019, 11:09

Svar till AnnMarie.

Visst kan man tolka allting olika och hur man vill AnnMarie. Vi kan säkert tolka att jorden är himmelen, och att människor egentligen är änglar m.m, och att då tycka att vi inte skall bråka om det heller utan bara acceptera, men så är det absolut inte meningen att vi skall göra.

Vi skall tala det Bibeln säger och rätta till sådant som inte stämmer med Bibeln och inget annat!

Der finns tydliga skillnader på vad som skall tolkas symboliskt eller ej. Vi kan inte tolka Jesus som symbolisk även om något "kristen" skulle tycka och mena så! Han Är exakt den Han sa Sig vara! Han Är Gud som klev ner och blev Människosonen, Guds Son, den som fanns före allt!

Likadant är det med att Gud har sagt att det skall komma en tid då djävulen kommer att vara bunden under största delen av de kommande tusen åren. Det är ingenting som skall tolkas hit eller dit utan endast till att tro på eftersom Gud har sagt så! Han har gett oss Sitt Ord för att vi skall tro på det och inte tvivla!

Sen att vissa saker fortfarande är hemligheter och väntar på uppenbarelser av Gud är en helt annan sak. Att hela tiden så ut tvivel är ingenting som är av Gud eller som Gud tycker om, nej! Gud vill att vi skall tro på Hans Ord!

Ordet ljuger aldrig AnnMarie! Om Gud har sagt att vargar skall gå i bet med lamm så låt oss tro på det och tala så. Det här är skrivet om hur det skall bli här på jorden efter det att Jesus har satt sina fötter på Oljeberget, det är ingen symbolik utan ren sanning som skall komma att bli, låt oss tro så och säga så eftersom Gud har sagt så!

Svara


AnnMarie 23/4-2019, 11:57

Alla talar ju vad Bibeln säger ändå kommer vi fram till helt olika saker är inte det märkligt??

Svara


SAS 23/4-2019, 12:17

Svar till AnnMarie.

Det handlar inte om att bråka utan om att ventilera andliga frågor utifrån Bibeln.

Svara


Leif 23/4-2019, 13:50

Svar till AnnMarie.

Inte säger väl Bibeln något annat än att djävulen och satan skall bli bunden i tusen år, eller?

Och då är det ju det vi skall säga och tro på!

Svara


Sigvard Svärd 23/4-2019, 17:56

Gott att se ditt namn här Dan här hos Christer Åberg. Du har bevisligen med din sundhet och Andens smörjelse, varit till rik välsignelse genom åren med det du skrivit och talat. Gud har kallat ut dig för att vara med honom och stå upp för hans verk i den sista tiden. Säger bara: Fortsätt din profetiska tjänst!

Svara


Johan 23/4-2019, 18:49

Svar till Dan Johansson.

Angående tusenårsriket:

”Det är den gyllene tidsålder som från börann var Guds plan...”

Vad har du fått detta ifrån? Det tror jag inte alls stämmer! 1000-årsriket förutsätter nämligen syndafallet, ty människorna i detta rike kommer fortfarande att ha sin fallna natur.

Adam och Eva hade alls ingen fallen natur före syndafallet, och dödens inträde i världen.

Svara


Bengt 23/4-2019, 18:54

Jo jag tror på detta

Men det känns ändå märkligt

Och lite svårförståeligt

Svara


Leif 24/4-2019, 07:31

Svar till Johan.

Det är ändå så Johan att Gud redan visste om syndafallet när Han skapade allt! Gud har skrivit in skymtar av syndafloden och Noas räddning i den andra av de sju skapelsedagarna.

När Gud skiljde vatten från vatten så var det dels en förebild på när Gud senare skiljde den rättfärdige Noas familj från alla de orättfärdiga, "givetvis svårförståeligt" utan Andens hjälp.

(Joh Upp 17:15)

Och han sade till mig: "Vattnen som du såg, där skökan tronar, de är folk och människomassor och folkslag och språk.

Gud kände alltså redan till allt före skapelsen, men exakt hur Dan menar vet jag inte? Jag har inte läst hur han menar men att detta med de sista tusen åren ingick i Guds plan är alldeles säkert! Då Gud vilade den sjunde dagen är absolut förebilden för dessa sista kommande tusen års frid på jorden. Sedan kommer evigheten i himlen och helvetet för alla!

Svara


Johan 24/4-2019, 10:37

Svar till Leif.

Om Gud från början hade planerat denna ”gyllene tidsålder”, så måste det ju innebära att Han planerat Syndafallet.

Men se det gjorde Han inte ty Han sade: ”av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta...” (1 Mos 2:17)

Svara


Leif 24/4-2019, 10:48

Svar till Johan.

Givetvis har Gud som vet allt också planerat allt, dock utan att vara den som väljer att göra ont!

Gud har skapat oss med fria viljan att göra gott eller ont eftersom vi bl.a utan denna valfrihet aldrig skulle kunnat bli Hans äkta barn och likar.

Svara


Leif 24/4-2019, 12:50

Svar till Johan.

Änglarna var ju också skapade men, något annorlunda än oss, de är andevarelser utan kropp medan vi med själ och ande förevigt snart efter uppståndelsen skall komma att bo i våra nya himmelska härlighetskroppar, dvs en ny skapelse nu med Gud i oss, vilket hela tiden från första början har varit Guds plan och tanke.

Adam och Eva hade till en början ännu inte Gud i sig, vilket Gud ändå hade planerat också för dem! Men! Gud visste som sagt före allt att människan skulle komma att synda, så Han planerade en bestämd tid för denna syndatid på jorden, 7000 år, och därför skapade Gud allt på 6 dagar och vilade den 7:de!

Svara


Johan 24/4-2019, 13:47

Svar till Leif.

Måste inte Gud ha planerat Syndafallet då också, enligt dig?

Varför brydde Han Sig i s f ens om att säga åt Adam och Eva att inte äta av kunskapens träd på gott och ont?

Han hade ju redan planerat att de skulle falla.

Svara


Leif 24/4-2019, 14:12

Svar till Johan.

Nej, Gud vill inte det onda, men på något sätt skall jag erkänna så tror jag ändock att vi genom att verkligen ha fått uppleva och lärt oss känna det djävulskt onda genom fel val riktigt på djupet också genom detta lär oss en evig läxa att aldrig mer i himmelen välja det Adam lurades till!

Hade Gud inte sagt något till Adam om att välja rätt och inte fel så hade vi inte alls förstått att det var olydnaden till Gud som leder till fördärvets grop.

Svara


Leif 24/4-2019, 14:17

Svar till Johan.

Nu vet vi alla att trots och olydnad till Gud och istället följa djävulens lögnee är en verklighet som på allvar lurar folk ner i dödens fällor. Det förstod inte Adam och Eva...

Svara


Johan 24/4-2019, 14:38

Svar till Leif.

Måste inte Gud ha planerat Syndafallet då också, enligt dig?

Varför brydde Han Sig i s f ens om att säga åt Adam och Eva att inte äta av kunskapens träd på gott och ont?

Han hade ju redan planerat att de skulle falla.

Svara


Johan 24/4-2019, 14:41

Svar till Leif.

Råkade sända samma kommentar igen. Var ej menat.

Svara


Johan 24/4-2019, 14:48

Svar till Leif.

Nu kommer du in på egna funderingar som ej kan grundas i Ordet, eller hur?

Det vi talar om är för de flesta svåra saker att förstå. Vi talar om det som rör skillnaden mellan Guds förutvetande och Guds förutbestämmande.

Gud ville inte Syndafallet, men Han visste om det i förväg och Han visste följaktligen också vad Han Själv skulle göra. Men jag vidhåller att jag inte tror att Han hade planerat för det, eftersom det vore att också planera för att Syndafallet skulle inträffa, vilket Han som sagt inte kan ha gjort.

Svara


Christer Åberg 24/4-2019, 15:01

Idag publicerade jag en predikan av Lewi Pethrus som på ett mycket tydligt och pedagogiskt sätt förklarar tusenårsriket! Predikan heter "Med Jesus i tusen år". Läs den här: https://www.apg29.nu/a/tv

Lewi Pethrus utgår från bibelordet och inte från egna tankar eller doktriner.

Svara


Leif 24/4-2019, 16:50

Svar till Johan.

Nu kommer du in på egna funderingar som ej kan grundas i Ordet, eller hur?

Inte alls, det är helt och hållet grundat på Ordet, sen kan förståelsen av Ordet givetvis variera! Gud vet allt och är Allsmäktig så inte kan väl då Gud ha planerat någonting som helt plötsligt blir en överraskning för Honom!

Han planerade och visste att människan som denne var skapad nästan omedelbart skulle välja fel. Eller menar du Johan att Gud inte skulle veta vad Han skapade?

Säger man att detta endast är mina egna funderingar så förstår man inte ens vad man själv tror att man förstår🤔

Svara


Johan 24/4-2019, 17:35

Svar till Leif.

”men på något sätt skall jag erkänna så tror jag ändock att vi genom att verkligen ha fått uppleva och lärt oss känna det djävulskt onda genom fel val riktigt på djupet också genom detta lär oss en evig läxa att aldrig mer i himmelen välja det Adam lurades till!”
= dina egna funderingar, och inger som du kan hitta i Bibeln.
Du verkar inte förstå skillnaden mellan Guds förutvetande och Guds förutbestämmande. Om du gör det så var snäll att förklara det i s f.

Svara


Bengt 24/4-2019, 18:16

Har inte vissa änglar kroppar?

Som Mikael och Gabriel ?

Svara


Stefan Jonasson 24/4-2019, 21:58

1korinterbrevet 15:40 det finns också himmelska kroppar och jordiska kroppar. Men de himmelska kropparna glans är av ett slag, de jordiska kropparnas glans av ett annat slag

Svara


Leif 25/4-2019, 00:25

Svar till Johan.

Det sista var mina egna funderingar, ja, men inte det tidigare om att Gud Är Allvetande och Allsmäktig, det står i Bibeln utan att jag behöver bevisa något. Det står skrivet och är upp till var och en att tro på det om man vill eller ej?

Gud visste att människan skulle välja synden och det betyder förstås att Han är förutvetande! Han skapade ängeln satan och djävulen som sedan blev till lögnens fader, och som skulle lura människan, det var Gud givetvis också förutvetande om, Gud vet mycket väl vad Han skapade, och givetvis har Gud på ett sätt planerat allt i minsta detalj!

Gud skulle bli Jesus, det var förutbestämt enligt Skriften på flera ställen, både skapelseberättelsen och Ordspråksboken berättar om det. Och! Eftersom Gud Är Allvetande eller då "förutvetande som du säger" om syndafallet så hade Han givetvis också förutbestämt en räddningsplan åt alla de syndare som vill bli Guds barn.

Det var alltså också förutbestämt att alla som vill bli Guds barn skulle behöva födas på nytt enligt Skriften, och det gällde då förstås även Adam och Eva oavsett om de föll i synd eller ej. Gud hade ju inte enligt något Skriftens Ord ännu tagit Sin boning i någon av dem. Ingen, inte ens Adam och Eva kunde se Guds rike förrän de hade blivit födda av Gud, de var endast skapade!

(Joh 3:3)

Jesus svarade och sade till honom: »Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född på nytt, så kan hon icke få se Guds rike.»

Gud ville givetvis att Adam och Eva skulle bli Hans barn och hade förstås tagit Sin boning i både Adam och Eva om de bara hade valt Jesus istället för djävulen. Då hade de redan före syndafallet kunnat säga som Paulus, Kristus i oss!

(Gal 2:20)

och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.

(Ef 1:5‭-‬11)

Ty i sin kärlek förutbestämde han oss till barnaskap hos sig, genom Jesus Kristus, efter sin viljas behag, den nådeshärlighet till pris, varmed han har benådat oss i den älskade. I honom hava vi förlossning genom hans blod, förlåtelse för våra synder, efter hans nåds rikedom. Och denna nåd har han i överflödande mått låtit komma oss till del, med all vishet och allt förstånd, i det att han för oss har kungjort sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han efter sitt behag hade fattat inom sig själv, om en ordning som i tidernas fullbordan skulle komma till stånd, det beslutet att i Kristus sammanfatta allt som finnes i himmelen och på jorden. I honom hava vi ock undfått vår arvslott, vi som förut voro bestämda därtill genom dens beslut, som verkar allting efter sin egen viljas råd.

Jesu frid...

Svara


Leif 25/4-2019, 00:34

Svar till Bengt.

Jag har i alla fall inte sett i Bibeln att änglar har kroppar. Däremot kan de såsom för Abraham uppenbara sig så att vi människor kan se dem på sådant sätt. Annars skulle vi inte kunna se dem, för de är ju andevarelser som vi fysiska varelser normalt sett inte kan se. .

En ande har ju inte kött och blod säger Jesus. Visst, jag säger inte helt säkert att de inte har personliga andliga kroppar men jag har direkt aldrig sett något sådant beskrivet i Bibeln!

Svara


Leif 25/4-2019, 07:24

Svar till Bengt.

I himlen kommer vi förstås att kunna se änglarna, och när jag tänker på dem så beskrivs ju faktiskt keruber och serafer ibland med vingar m.m. dvs kroppsliga delar, så det finns ändå detaljer Bengt som kan peka åt det hållet, vi kanske får återkomma till ämnet senare😇

Svara


Bengt 25/4-2019, 12:40

En del har ju mött människor som tydligen

Varit änglar

Men i människogestalt

Svara


Leif 25/4-2019, 13:06

Svar till Bengt.

Javisst, likadant var det nog med änglabesöket hos Lot... De var förmodligen människolika...

Svara


Leif 25/4-2019, 13:08

Svar till Bengt.

Men frågan kvarstår ändå, är det deras egna verkliga kroppar? Jag undrar det?

Svara


Janne 29/4-2019, 13:30

Svar till Dan Johansson.

Vad menas med talet: tusen år är såsom en dag, och en dag är såsom tusen år? Tusenårsriket gäller det verkliga tusen år som vi räknar idsg.

Svara


Leif 29/4-2019, 14:28

Svar till Janne.

Vad menas med talet: tusen år är såsom en dag, och en dag är såsom tusen år?

Jag frågade Gud allvarligt en gång om detta och fick svar.

Tusen år för människor på denna jorden är som en dag i skapelseberättelsen. Det betyder att vi människor skulle få Sjutusen år av existens på denna jord. Det gick i stort ungefär tusen år från Adam till Noa. Ytterligare ca 1000 till Abraham. Sedan 1000 till David och 1000 till Jesus och korsfästelsen. Då var vi framme vid 4000 år efter Adam. Och sedan dess har det gått ca 2000 år till och vi är framme vid runt år 6000.

Nu har vi så ungefär tusen år kvar, och det skall vara de sista tusen åren såsom det var den sista av skapelsedagarna. Det skall bli frid på jorden i tusen år såsom Gud vilade en dag, den sjunde!

Jesu frid...

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 38, måndag 16 september 2019 kl. 16:14

Jesus söker: Dag, Daga!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
måndag 16 september 2019 13:06

Jesus nu är det oroligt på jobbet igen. Nu kanske arbetskollegor måste rotera igen. Jesus låt oss få behålla våra arbetslag snälla Jesus! I jesu namn låt det råda frid på jobbet. Tack Jesus& bedjare!


Morsan reklam


Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp