Surfar nu: 402 www.apg29.nu


Millennium - Unsa kini?

Ang teksto gikuha gikan sa basahon nga "Ang Kalibutan sa drama sa miaging buhat" pinaagi sa Egon Melin.  

Kalibutan sa drama sa miaging buhat

atong gitawag kini nga gingharian sa Milenyum, tungod kay kini naglangkob sa usa ka libo ka tuig, human nga si Satanas moabut paghubad sa usa ka gamay nga panahon ug nagalimbong sa mga tawo sa pag-usik sa hari, si Cristo. (Pin 20: 3-4, 7-8).

SI SATANAS gipriso

Unya gihulagway Juan kadaugan ni Jesus sa ibabaw sa Antikristo, ang bakakon nga manalagna, ug ang gamhanan nga panon sa kasundalohan milyon nga gipirmahan sa uban kanila, siya nagpadayon sa paghulagway sa. kadaugan ni Jesus sa kalibutan sa espiritu. Si Satanas gitawag sa Efe. 2: 2 alang sa principe sa mga gamhanan nga panon sa kasundalohan nga hangin. Ug pinaagi sa iyang espiritu, siya nagabuhat diha sa mga anak sa pagkadili-masinugtanon. Antikristo, ang bakak nga mga propeta ug ang ilang mga sumusunod mao lamang ang himan nga ang espirituhanong gahum nga nagabuhat pinaagi sa.

Kon si Jesus lamang napildi fiendehärarna, nga moadto batok sa Israel, ug ang yawa sa dili madugay sa pagbaton sa bag-ong mga himan diha sa mga katawhan, pag-usab, nga iyang gibutang sa usa ka panon sa kasundalohan ug makig-away batok sa mga principe sa niini nga kalibutan. Juan nag-ingon:

"Ug nakita ko ang usa ka manolonda nga nanaug gikan sa langit; ug siya adunay mga yawe sa kahiladman ug ang usa ka daku nga talikala sa iyang kamot. Ug iyang gidakop ang dragon, ang karaang bitin, nga mao ang yawa ug si Satanas, ug iyang gigapos siya sulod sa usa ka libo ka tuig, ug gitambog siya ngadto sa bung-aw ug gisirhan kini ug gibutang sa usa ka patik sa ibabaw niya, nga siya kinahanglan dili na paglimbong sa mga nasud hangtud sa ka libo ka mga tuig. Unya siya mobalik bag alang sa usa ka gamay nga yugto sa panahon "(Pin 20: 1-3)..

Sa pagkatinuod, kita may usa ka pagtuon, diin kita nagbuhat uban sa paghukom sa mga nasud. Sa kaso nga kini nakahukom, nga kinahanglan nga naglakip sa gingharian sa yutan-ong Mesiyas. Apan ang among pagtuon mahimong limitado sa usa ka paghisgot sa Mat. 25: 31-46, diin kini nga domsakt gihulagway.

"Kita tingali sa sinugdan kinahanglan moingon, nga ang gingharian sa kalinaw dili motungha sama sa usa ka resulta sa tawhanong mga paningkamot ug kasabutan tali sa mga katawohan, apan kini mao ang Prinsipe sa Kalinaw, si Jesukristo, kinsa mokuha sa gahum gikan sa principe sa niini nga kalibutan, ang yawa, ug sa paghimo sa usa ka imperyo sa yuta, nga mao ang susama sa langit. niining tibuok nga kausaban gitawag ni Jesus ang pagkatawo pag-usab sa kalibotan. " (Mat. 19:28.)

Gingharian sa Kalinaw

- Adunay kalinaw sa yuta!

Dili ba nga paminawon daku? Ug bisan pa kini dili fancy, apan nanag-iya sa usa ka lig-on nga hinungdan nga kamatuoran, ug kini nga kamatuoran base ang matagnaong pulong, dinasig sa Espiritu sa kamatuoran ug ang Dios sa kasaysayan.

Tinuod, ang damgo sa gingharian sa kalinaw apan nakaikyas sa daghan. Ang kalibutan dili mas maayo ug mas maayo nga ingon sa mga tawo nga may mas taas nga kahibalo. Twentieth Century dugo namansahan panggubatan, gibombahan ciudad, daghang mga masakiton sa gubat ug sa halapad nga militar sementeryo mga maayo sa daghang nga nagun-ob sa pagtuo nga adunay mahimo nga kalinaw ug panag-uyon sa niini nga planeta. Apan kining tanan, ingon nga ang atong yuta sa ikaduha atubangan daw sa usa ka bisan pa sa lig-on nga tinguha alang sa kalinaw sa gingharian.

Apan taliwala sa tanan nga mga pangandoy kasingkasing sa tawo udyongan sa kasakit ug walay kasiguroan; ang kinatibuk-ang kalaglagan nagapagula sa iyang mangitngit nga landong sa ibabaw sa kalibutan, mga siyudad ug mga kontinente. Hilit nga rockets sa atomic kaso lang naghulat nga gibuhian. Apan bisan pa niini, walay gahum sa yuta nga makahimo sa pagpugong sa kalinaw ug kalinaw sa paglapas sa gikan, sa diha nga kini mahimong tungod.

tingali kita sa sinugdan kinahanglan moingon, nga ang gingharian sa kalinaw dili motungha sama sa usa ka resulta sa tawhanong mga paningkamot ug kasabutan tali sa mga katawohan, apan kini mao ang Prinsipe sa Kalinaw, si Jesukristo, kinsa mokuha sa gahum gikan sa principe sa niini nga kalibutan, ang yawa, ug sa paghimo sa usa ka imperyo sa yuta, nga ang may kalabutan ngadto sa langit. Kini nga tibuok nga kausaban gitawag ni Jesus ang pagkatawo pag-usab sa kalibotan. (Mat. 19:28.)

Ang kinahanglanon alang sa kalinaw sa gingharian pagtukod mao ang, unsa ang naghisgot kami mahitungod sa atubangan: pagkabilanggo ni Satanas . Ang tibuok yuta, ug ang tanan nga kini ni pumoluyo mihikap pinaagi sa pag-usab sa gahum, nga hinungdan sa dihang si Jesus motumaw ingon nga hari ug pagtukod sa iyang gingharian.

"Ang Ginoo mahimo nga hari ibabaw sa tanan nga mga yuta; Oo, sa panahon nga ang Ginoo mahimong usa ug ang iyang ngalan sa usa ka ". (Zac 14: 9.)

atong gitawag kini nga gingharian sa sa Milenyum , tungod kay kini naglangkob sa usa ka libo ka tuig, human nga si Satanas moabut paghubad sa usa ka gamay nga panahon ug nagalimbong sa mga tawo sa pag-usik sa hari, si Cristo. (Pin 20: 3-4, 7-8).

Kita magahari uban kang Cristo

Sa makausa si Pedro miingon kang Jesus: "Tan-awa, gibiyaan na namo ang tanan ug misunod kanimo; unsa kita? "Unya nagsaad si Jesus nga sa dihang ang pagkatawo pag-usab aron mahimo nga iyang mga apostoles sa paglingkod sa napulog-duha ka mga trono, sa paghukom sa napulog-duha ka banay sa Israel. (Mat 19: 27-28.).

Apan ang bag-ong gobyerno dili kinahanglan nga naglangkob lamang sa napulog-duha ka mga apostoles, apan kita adunay saad: ". Honor, molahutay kita kita magahari uban kaniya" (2 Tim. 2: 12.) Kristo mao ang Hari, ug uban kaniya, ang Assembly magahari sa ibabaw sa mga ka libo ka tuig. Sama nga si Jesus naglingkod sa trono sa iyang amahan, ug si modaog sa mga mananaog og molingkod uban ni Jesus sa Iyang trono. (Pin 3:21.) Juan miingon diha sa Pinadayag. 20: 4: 

"Ug nakita ko ang mga trono ug sila nanglingkod niini, sila nangaon ang gihatag kanila." Kinsa na sa gahum aron sa pagbantay kanila? Ang pangutana motubag si Pablo diha sa 1 Cor. 6: 2: "Wala ba kamo mahibalo nga ang mga balaan mao ang magahukom sa kalibutan?"

Sumala Up. 20: 4 nahigmata kasakitan martir sa dihang si Jesus nagtukod sa Iyang gingharian. Kagul-anan martir mao ang unang pagkabanhaw human sa pag-ani. Ug ang tanan nga adunay bahin sa unang pagkabanhaw magahari uban kang Cristo sa panahon sa usa ka libo ka tuig. (Pin 20: 6.)

Nga ang atong posisyon sa bag-ong gobyerno mahimong lain-laing mga, nga nagpakita kanato sa mga Kasulatan. Ang atong mga posisyon nga nalambigit sa atong kamatinud-anon ngadto sa Ginoo diha sa panahon niini.

"Ang kahimtang alang sa kalinaw sa gingharian pagtukod mao ang, unsa ang naghisgot kami mahitungod sa atubangan sa:.. Pagkabilanggo ni Satanas Ang tibuok yuta ug sa tanan nga kini pumoluyo mihikap pinaagi sa pag-usab sa gahum, nga hinungdan sa dihang si Jesus motumaw ingon nga hari ug pagtukod sa iyang gingharian"

Kalinaw tali sa Dios ug sa mga tawo

Ang tanan nga mga gubat ug sa tanan nga mga panagbangi tali sa mga katawohan adunay iyang katapusang pundasyon sa panagbangi tali sa Dios ug sa tawo. Busa, kini mao ang unthinkable sa paghimo sa usa ka gingharian sa kalinaw sa yuta, samtang ang mga tawo nga gusto nga mobalik sa Dios ug sa iyang kaugalingon nga dalan. Ofriden ug sa dautan, kinahiladmang mga kinauyokan mao ang gitawag nga sala.

Kita kaniadto naghisgot bahin, nga ang Israel sa katapusan sa mga kagul-anan makasinati sa kaluwasan, ingon nga sila nag-angkon sa ilang hugot nga pagtuo diha kang Jesus ingon nga ang Mesiyas. Isa. 66 mao ang usa ka sa lain nga mga kapitulo. Kini naghupot, Israel pagkatawo pag-usab, sa ilang mga kaaway nga kapildihan, ang Israel nga misyonaryo sa taliwala sa mga nasud, ug sa katapusan nga mga katawohan sa pagsimba sa Ginoo.

Karon atong pagbasa sa bersikulo, nga naghisgot sa misyonaryo nga Israel sa taliwala sa mga nasud: 

"Ug ako sa usa ka timaan sa taliwala nila, ug ang uban kanila nga mga ginaluwas ipadala ko ingon nga mensahero ngadto sa mga nasud, sa Tarsis, sa Pal ug Lad, archery mga katawohan, sa Tahal ug] Avan, ngadto sa mga pulo nga halayo, nga wala makadungog sa usa ka butang bahin kanako o nakakita sa akong himaya, ug sila magapahayag sa akong himaya sa taliwala sa mga nasud. "(V. 19.)

Ang uban gipunting nga kini nga mga. mga misyonaryo gikan sa Israel kinahanglan nga dili makig-away sa mga kalisdanan sa pinulongan sa sama nga paagi ingon nga atong buhaton. Kay ang mga Judio gipatibulaag sa tanan nga mga nasud ug tanang pinulongan gihulagway sa Israel. Busa, sila lamang human sila na maluwas, mobalik ngadto sa mga nasud diin sila nagpuyo sa Diaspora, apan karon isip mga misyonaryo.

Hungihong sa mga gibuhat ni Jesus uban sa Iyang mga katawhan, ang Israel, ang paspas nga mikaylap sa ibabaw sa tibook nga yuta. Nganong dili sa mga Judio pagpugos sa mga Gentil aron sa pagkalagiw ngadto sa Ginoo, kondili ingon nga nag-ingon ang Ginoo: 

"Apan pag-usab kini nga ang mga tawo moabut dinhi ug sa daghang sa syudad residente; ug ang mga pumoluyo sa usa ka ciudad moadto sa usa, nga nag-ingon: 'Umari kamo, mangadto kita ug mag-ampo sa atubangan sa Ginoo ug sa pagpangita sa Ginoo sa mga panon; Ako sa akong kaugalingon usab motungas, daghang mga katawohan ug mga makusganong nasud nga moadto sa pagpangita sa Ginoo sa mga panon. Niadtong mga adlawa mahitabo nga ang napulo ka tawo sa nagkalainlaing mga pinulongan, nga gisulti sa taliwala sa mga nasud, sa usa ka Judio nga sa sidsid, ug moingon, 'Mangadto kita uban kaninyo, kay kami nakadungog nga ang Dios nagauban kanimo.' "( Zac 8: 20-23.). 

"Ang mga tawo kinahanglan gayud nga adunay usa ka tinguha, nga mao ang sa pagkahibalo sa Ginoo sa paglakaw sa iyang mga dalan. (Mika 4: 2.)

Adunay usab nga usa ka kaylap nga Pagbu-bu sa Espiritu. tagna sa Pagbu-bu sa Espiritu ni Joel mao ang ingon nga tinuod sa iyang grabeng utlanan. (Joel 2: 27-29.) Matikdi nga kini nga tagna sa katumanan dugang sa kalambigitan sa mga kaluwasan sa Jerusalem, sa Juda pagpahiuli ug sa mga tawo sa paghukom sa walog Josaphat.

Pagbubo sa Espiritu

Adunay usab nga usa ka kaylap nga Pagbu-bu sa Espiritu. tagna sa Pagbu-bu sa Espiritu ni Joel mao ang ingon nga tinuod sa iyang grabeng utlanan. (Joel 2: 27-29.) Matikdi nga kini nga tagna sa katumanan dugang sa kalambigitan sa mga kaluwasan sa Jerusalem, sa Juda pagpahiuli ug sa mga tawo sa paghukom sa walog Josaphat.

Unya ang tawo moabut sa usa ka matarung nga nagtindog uban sa Dios, kini usab dad-on uban niini sa mga panalangin sa iyang lawas. Sakit ug kamatayon mawala gikan sa kinabuhi ug panglawas. 

"Ania karon, ang inyong Dios moanhi uban panimalus; silot gikan sa Dios, oo, sa siya ug magaluwas kaninyo. Unya ang mga mata sa mga buta mangabuka, ug ang mga igdulungog sa mga bungol makadungog. . Unya ang piang jump sama sa usa ka lagsaw, ug ang dila sa amang kalipay ' "(ang 35: 4-6.). 

Sumala sa Isaias. 65: 18-24, kini dili anaa sa bisan unsa nga bata sa pagka-mortal, apan nga bata mamatay sa usa ka gatus ka tuig ang panuigon. Ug unya ang mga makasasala nga nag-antos gikan sa tunglo. Ang mga tawo adunay oportunidad sa sala ug mamatay sa panahon sa Milenyum, kay sila anaa sa organic nga koneksyon uban sa Adan, kinsa nakasala ug drug nagtunglo sa tibuok kaliwatan. Apan ang sala wala sa gahum ug kaikag, nan si Satanas mao ang utlanan. henero mao ang broadly sa panahon sa niini nga panahon sa pagpatuyang sa Dios. Busa, dayag, ang diosnon nga sa pagpuyo sa tibuok Milenyo.

Sa atong panahon, kini mao ang usa ka kamatuoran, nga ang atong kinabuhi molungtad (Sal 90.: 10.) "kapitoan ka tuig o kawaloan ka tuig, kon kini maayo, ug sa diha nga nga kabayo mao ang kabudlay ug sa kasubo." Karon luha nga tawo gikan sa sa panahon sa iyang panahon, ug unya siya makatagamtam sa pagkatigulang laray, sa balay siya nagtukod, nga sagad Ginamaneho sa sakit kaniya, tingali sa mga ospital o sa nursing home, o maghikaw kaniya sa abilidad sa pagtagamtam sa. Sa katapusan, siya gets sa takna sa kamatayon sa pagbiya sa resulta sa iyang buhat ngadto sa uban, nga mahimong panaglalis mahitungod sa kahimtang ug nagpadayon sa pagwaldas sa kaban sa usa ka tibuok kinabuhi nga Modas ganancia. Oh, sa unsa nga paagi nga ang batch pagpangita mao ang walay pulos. Kay kon dili, kini mahimong sa kalinaw sa panahon sa gingharian sa diha nga ang mga tawo dili modar sa walay kapuslanan. (Isa 65: 21-23..) Kalinaw tali sa mga katawhan

Ang Biblia nagasiling nga may moabut ang usa ka panahon sa diha nga walay mga hinagiban sa gubat kinahanglan nga gihimo, ug sa diha nga ang mga batan-on nga mga lalaki nga dili gibansay sa masa mga mamumuno. 

"Sila ilang mga espada ngadto sa punta sa daro ug ang ilang mga bangkaw himoon nga mga galab. Ang nasud dili mobakyaw sa espada batok sa nasud, ug dili na makakat-on sa gubat. "(Isa. 2: 4) 

Sa pakigdait ug hilum, ang mga tawo unya molingkod sa ilang mga kaparrasan, ug walay magahadlok kanila. (Miq. 4: 4).

Kon wala ang grasya ug kalooy, ang Ginoo paghawan ang tanan nga sa gubat. Apan sa diha nga siya walay kaluoy silhigon ang tanang mga butang, susama sa gubat ug pagpaagas sa dugo, siya nagpadayag hilabihan Iyang walay katapusan nga kalooy ngadto sa katawhan. Ug uban sa hustisya ug sa pagkamatarung siya magalig-on sa iyang gingharian. (Isa. 9: 5-7).

Kini puhunan makalilisang nga kantidad alang sa mga katuyoan sa militar sa atong kalibutan sa sini nga panahon. Hinumdomi, sa diha nga ang usa ka panahon sa paglapas sa, nan kini kinahanglan nga dili "posted usa ka denario alang sa mga katuyoan sa militar. Unya, mga nasud sa ekonomiya mga termino nga ang mga mosunod: Patalinghugi ninyo ang Ginoo misaad:

"Teams magadala bulawan nga ilis sa tumbaga, ug dad-on ang salapi sa puthaw ug sa tumbaga nga ilis sa kahoy, ug sa puthaw sa baylo nga sa bato. Ug dad-on ko ang pakigdait sa imong mga gahum ug pagkamatarong nga inyong principe. Dili na makadungog bahin sa kapintasan diha sa imong yuta, ang kasub-anan ni ang pagkalaglag sa sulod sa imong mga utlanan, apan pagatawgon mo ang imong mga kuta nga "Kaluwasan" ug ang imong mga ganghaan 'Pagdayeg' "(Isa 60:. 18.). 

Kalinaw sa kalibutan sa mga hayop sama sa daw kini nga labing sa lain nga mao nga ang mga mananap dili na sa ingon nga manunukob magalutos sa usag usa, gision sa usag usa, aron sa kahadlok sa usag usa o sa pagkaon sa usag usa, nan ang Ginoo nahimong hari sa iyang bukid nga balaan. "Ang lobo ho uban sa nating carnero, ug ang leopardo mohigda uban sa nating kanding; mga nati sa vaca, mga batan-ong leon, ug sämjas gödhoskap eskwelahan, ug ang leon mokaon sa dagami sama sa vaca nga toro. Ug ang masuso nga bata magdula diha sa lungag sawa, ug ang usa ka avant bata mobutang sa iyang kamot sa ibabaw sa mga bitin. Sa akong tanan nga bukid nga balaan Sila dili mopasakit ni molaglag sa tanan, kay ang yuta mapuno sa kahibalo sa Ginoo, ingon sa mga kahiladman sa dagat napuno sa tubig "(Isa 11: 6-9..) Sukad niana nga panahon inbryter, ang mga ginikanan kinahanglan dili mahadlok nga ang ilang gagmay nga mga bata mahimong "ormbitna, bisan pa kon sila sa pagdula sa bitin buslot o extend sa iyang kamot batok sa mga bitin. Kahibulongan nga panahon!

Kalinaw diha sa kinaiyahan

Sama nga ang pagkapukan apektado ang tanan sa paglalang, kini tungod kay ang harianong kadaugan ni Kristo sa tanan nga mga paglalang. Paglalang matubos gikan sa pagkaulipon ug moabut ngadto sa kagawasan nga ang mga anak sa himaya sa Dios. (Tan-awa ang Roma 8:.. 19-22)

Unya extend sa Ginoo ang iyang pagmando turok gikan sa yuta, ang mas pagkuha sa sumala sa Mga Buhat. 3: 19-21. Kay tungod sa sala, ang Yuta nga gipangulohan sampinit ug tunok. Apan adunay moabut ang usa ka panahon sa diha nga ang mga tanom, nga ang tunglo simbolo pagaputlon ug pulihan sa mga tanom, nga mao ang simbolo sa mga panalangin. 

"Didto, tunok, sipres eskwelahan motubo app, ug diin ang mga alingatong maoy motindog, ang mirto motubo, ug kini mahimo ngadto sa Ginoo ngadto sa himaya sa usa ka walay-katapusang timaan nga dili pagaputlon." (Isa 55:. 13.) 

"Ang kamingawan ug magakalipay ug kamingawan blolmstra ingon sa rosas. Kini mamulak sa kadagaya, ug magakalipay; Himaya sa Libano igahatag ngadto niini, ug ang Carmel ug sa Sharon. Oo, sila makakita sa himaya ni Jehova, nga atong Dios. Kay mga tubig mohunat sa kamingawan ug mga sapa sa kamingawan. Ang sinanglag yuta mahimong usa ka linaw sa uga nga yuta ug kapanguhaan sa tubig; . Sa dapit diin ang mga iro nga ihalas gipatindog sa balili uban ang mga bagakay ug mga tubo "(ang 35;. 1-2, 7.)

Ang dako nga mga katalagman sa panahon sa kagul-anan daw sa pagkab-ot sa maong usa ka yuta kausaban, ang mga higayon sa tubig pinaagi sa kamingawan, ug sa paghimo niini nga mabungahon. Dugang pa, ang usa ka tawo mosulti kaninyo karon, sa kamingawan, ug ang kamingawan nagsugod sa molambo, sa diha nga kultibado sa Israel ang mga dapit kamingawan, ug gihan-ay uban sa irigasyon. Apan sa unsa nga paagi sa lain-laing kini dili mahimo, nan Amos 9: 13 moabut tinuod: 

"Ania karon, ang mga adlaw moabut na, nagaingon si Jehova, nga ang magdadaro mosunod sa mag-aani sa mga alagianan, ug ubas manggigiuk sa binhi; ug mga bukid magapatulo sa matam-uban sa bag-ong vino, ug ang tanang bungtod mangatunaw." 

Walay usa apan ang Ginoo mahimo nga dad-on mahitungod sa maong usa ka kausaban sa yuta.

"Apan ang kamatuoran mao, nga kon si Satanas dili mahabulag gikan sa iyang bilanggoan, apan gibalhin sa Dios sa kaliboan nga mga tawo sa bag-ong yuta, kini moabut sa pag-okupar sa usa ka talagsaon nga posisyon sa diwa nga sila wala na gisulayan, kon sila boluntaryo gusto alagad sa Dios o sa yawa. Tingali nga nganong si satanas adunay aron sa pagkuha sa loose. "

KASAYSAYAN KATAPOSANG pagrebelde batok sa Dios

Kini daw nga lain nga ang maong usa ka talagsaon nga panahon nga ang Milenyum matapos pinaagi sa pagrebelde batok sa Diyos ug sa usa ka katalagman sa maong kaylap nga scale, ang tibuok kalibutan moadto sa. Apan kini nagsulti Juan sa kanato, sa lain nga ingon nga kini nga paminawon.

"Sa diha nga ang ka libo ka tuig, si Satanas pagabuhian gikan sa iyang bilanggoan. Ug mogula aron sa paglimbong sa mga katawhan, nga ho sa upat ka nasikohan, sa Gog ug sa Magog, sa pagtigum kanila sa gubat: ug ang gidaghanon sa nga kaniya anaa nga ingon sa balas sa dagat. Ug nangadto sila sa ibabaw sa gilapdon sa sa yuta ug gilibutan ang kampo sa mga balaan ug sa mga "siyudad nga hinigugma"; ug kalayo nga nanaug gikan sa langit, ug ut-uta sila. Ug ang yawa nga nagpahisalaag kanila gitambog ngadto sa linaw nga kalayo ug azufre, diin ang mapintas nga mananap ug ang mini nga propeta nga gitambog; ug sila pagasakiton sa adlaw ug sa gabii hangtud sa kahangturan ug walay katapusan "(Pin. 20: 7-10).

Daghan ang naglibug sa nganong si Satanas gibuhian sa diha nga siya sa makausa nga nabilanggo. Walay direkta nga tubag mao nga kita dili diha sa Kasulatan. Sa bisan unsa nga kaso lössläppes iyang gibuhat dili tungod kay nag-alagad siya sa usa ka hukom, nga gipahamtang sa Dios kaniya sa relasyon ngadto sa krimen nga iyang nahimo sa diha nga siya nagpahisalaag sa mga tawo ug gipatindog sa ilang kaugalingon batok sa Dios. Ang silot sa sala mao ang walay katapusan nga alang sa mga tawo nga wala maghinulsol ug motuo kang Jesus. Ug sa kaso sa pagkakabig ug paghinulsol ni Satanas, pagpasig-uli ug sa pakig-ambitay uban sa Dios imposible.

Apan ang kamatuoran mao, nga kon si Satanas dili mahabulag gikan sa iyang bilanggoan, apan gibalhin sa Dios sa kaliboan nga mga tawo sa bag-ong yuta, kini moabut sa pag-okupar sa usa ka talagsaon nga posisyon sa diwa nga sila wala na gisulayan, kon sila boluntaryo gusto sa pag-alagad sa Dios o sa yawa. Tingali nga nganong si Satanas kinahanglan gayud nga moabut loose.

"Ang hunahuna yawa wala mag-usab sa panahon sa usa ka libo ka tuig nga pagkabilanggo, walay bisan unsa nga katingad. Siya mao ang, ug magpabilin hangtud sa kahangturan kaaway sa Dios."

Busa, kita tin-aw kanato, nga ang pagkabilanggo sa yawa wala gituyo sa pag-usab sa iyang hunahuna, apan sa paghatag sa katawhan ug sa incidentally tanang kalalangan pahulay ibabaw sa usa ka libo ka mga tuig nga panahon, vilosabbaten, human sa unom ka tusenårsperioder sa paningkamot, sa pagpakig-away ug mobalik.

hunahuna Ang yawa wala mag-usab sa panahon sa usa ka libo ka tuig nga pagkabilanggo, walay bisan unsa nga katingad. Siya mao ang ug nagpabilin sa kahangturan kaaway sa Dios. Apan ang dakung mahigugmaong-kalolot sa Dios sa mga tawo sa dili pagkuha mas maayo nga ganti talagsaon. 

Sa diha nga si Satanas moabot nga dili ginapus, siya makakaplag sa diha-diha dayon nga may kalabutan sa somligas kasingkasing. Ang tawo nga mao nahulog nga kinaiya nagpabilin. Sa kaliboan nga mga tawo nga nagatindog sa sa mao usab nga relasyon kang Adan sama sa atong buhaton. Sila ingon man kita kinahanglan nga matawo pag-usab. 

Ang kalainan alang kanila sa panahon sa usa ka libo ka mga tuig mao nga si Satanas gigapos, ug sa diha nga siya dili-impluwensya kanila uban sa iyang mga pagtintal, subordinating sa ilang kaugalingon sa mga balaod sa Dios diha sa lamang sa gawas relasyon nga walay protesta. Apan sa diha nga si Satanas moabot nga dili ginapus, siya nga nagatigum sa makausa sa usa ka panon sa kasundalohan, sama kadaghan sa balas sa dagat, ug giisa batok sa Jerusalem, diin ang balaod sa Ginoo nga nakabase. (Miq. 4: 2) 

Apan ang kalayo gikan sa langit, nga nagadilaab sa katawohan nga masukihon, mga tawo nga uban sa ilang mga kasingkasing hinoon pagpili si Satanas sa Jesus ingon nga Hari. Busa isalikway si Satanas ngadto sa linaw nga kalayo, dili sa walay katapusan labaw pa nga moabut loose.


Kini nga teksto gikuha gikan sa libro nga "Ang Kalibutan sa drama sa miaging buhat" pinaagi sa Egon MELIN mga panid 73-85. Ang pagbalaan förlag - Kumla. Sa 1968.

Mga artikulo ug mga video nga gihimo sa ubang mga kay sa Apg29.nu mahimo nga adunay panglantaw nga ang blog site dili pagpakigbahin.


submit to reddit


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades måndag 22 april 2019 00:39 | | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

52 kommentarer

Leif Mon, 22 Apr 2019 06:17:02 +020

Förutom att det var en hel del stavfel i texten, väldigt många "b hade blivit h", men även en del andra fel, så är detta en klar och tydlig utläggning med Bibelord utan överdrifter och påhitt om vad som snart väntar på denna jord.

Djävulen, Satan skall snart enligt Bibeln bindas under tusen år, men först skall han alltså dock med hjälp av antikrist, falska religioner och alla jordens arméer försöka utplåna kristendomen och Israel helt och för gott.

Även om de kristnas närvaro på denna jord så gott som upphört, både genom uppryckandet och sedan även genom antikrists våldsamma utplåningsiver mot alla dem som blev kvar, och även blir frälsta efter uppryckandet, så givetvis kommer han ändå inte att lyckas, utan harmagedon, (historiens största och sista atomkrig) kommer att bli kriget då han tas till fånga och all militärisk dårskap upphör för tusen år.

Ödeläggelsen blir visserligen enorm enligt många av Bibelns profetior, människor blir t.o.m sällsynta står det på ett ställe, här är ju Noas tid en tydlig förebild, men, sedan blir Israels kvarleva frälst och livet på jorden skall än en gång blomstra och människor börja förökas igen.

Jesu frid...

Svara


Bengt Mon, 22 Apr 2019 09:25:04 +020

Det är mycket svårt att förstå det här med tusen

Årsriket

Svara


Tomas N Mon, 22 Apr 2019 10:05:59 +020

Svar till Bengt.

Mycket förståeligt Bengt. Mitt tips är att fokusera på annat. Själv drar jag åt att texterna som pekar på "tusenårsriket" är nya förbundets tid satta i kontrast till det gamla . Satan är lössläppt för en kort tid nu för ett syfte som bara Gud vet,men förmodligen för att sålla i den stora slutskörden.En del kallar det amillenialism,vilket är i det närmaste okänt i Sverige,men mera etablerat i USA

Men jag vill inte bråka med andra kristna som t ex Leif som tror på detta. Och därför ligger ansvaret på de som bringar upp ämnet och vill predika om det.

En av nackdelarna i att tro på ett tusenårsrike som jag ser det är att missa storheten i vad Gud redan har gjort och som är tillgängligt här och nu och som Gud har kallat till. Man tänker att många löften ligger i en framtid.

Tids nog och ganska snart tvingas vi nog ändå konfronteras i vad som verkligen är sanning. Men precis som när Jesus levde så kommer inte profetiorna synas i klartext,så vi kan inte räkna med något som är totalt otvetydigt.

En av riskerna med tusenårsriket är att det kan förkomma religiösa aktiviteter i Israel som missförstås nu därför att man tänker sig något annat som skall komma .

Det säkraste är att hålla sig endast till vad Jesus själv har pratat om,det är ett säkert grundtips

Svara


Marianne Ljunggren Mon, 22 Apr 2019 10:56:30 +020

Gud har en underbar plan med hela jorden och hela skapelsen. I boken Mästerdirigentens verk av Anders Gärdeborn kan man läsa om den gudomliga kronologin i bibeln. Man kan även lyssna på Gärdeborns You Tube klipp om ämnet Den gudomliga inspirationen i Bibeln bevisad genom kronologin, utombibliska källor, naturvetenskap, stjärnbilder, koder, arkeologi och profetior. Detta har Gud låtit uppenbaras i denna tiden. Vem är vi att ifrågasätta Guds planer med hans skapelse?

Svara


Christer Åberg Mon, 22 Apr 2019 13:24:41 +020

Svar till Leif.

"Förutom att det var en hel del stavfel i texten, väldigt många "b hade blivit h", men även en del andra fel, så är detta en klar och tydlig utläggning med Bibelord utan överdrifter och påhitt om vad som snart väntar på denna jord."

Nu har jag bland annat sett över stavfelen som uppkom vid skanner-överföringen. Tack Leif för påpekandet.

Svara


Bengt Mon, 22 Apr 2019 15:57:05 +020

Menar du Tomas n att vi lever i tusenårsriket

Just nu ?

Svara


Asbjørn Nakken Mon, 22 Apr 2019 16:25:47 +020

En tanke mange har, er at tusenårsriket vil løpe parallellt med den 7. tusenårsdagen siden skapelsen (1000 års sabbat). Rabbi Elias (200 f.Kr) formulerte det slik: 2000 år uten lov, 2000 år under loven, 2000 år under Messias og 1000 års sabbat etter de rettferdiges oppstandelse.

Svara


Tomas N Mon, 22 Apr 2019 17:23:14 +020

Svar till Bengt.

Jag tror inte på en period som heter "tusenårsriket" ,utan att himmelriket är nästa steg..

Kolla gärna upp amillenialism om du är okej med engelska,för jag har inte sett något på svenska.

Jag studerade ivrigt bibeln under flera år sedan jag blev frälst utan att konfronteras med läran om tusenårsriket. När jag väl gjorde det ,så kunde jag inte hitta bevis och grund för den.

Det som behöver besvaras är skillnaderna i profeterna (t ex Jesaja) om vilka profetior som är messianska och handlar om Jesus och nya förbundet och vilka som handlar om "tusenårsriket". Jag tror det blir svårt att göra en sådan urskiljning ocheftersom tusenårsriket bygger på en vers i Uppenbarelseboken så låter jag mig övertygas av Jesus egna ord som handlar om två tidseror(Denna tid och den som kommer)

Profetiorna är poetiska och symboliska ,liksom allt språkbruk från GT också temperamentsfullt och radikalt.

Exempel vis så säger Psaltaren 96 att " marken skall jubla och träden ropa av fröjd" Man kan inte ta allt bokstavligt

Så jag tror inte på tusenårsriket och framförallt i reformerad lära i USA är det vanligt med amillenialism. De som studerat menar att man trodde på detta viset länge. Men det är inte något bevis eftersom man länge trodde att de andliga gåvorna hade slutat,vilket visat sig vara fel eftersom den karismatiska väckelsen kom ,förvisso med lite orena inslag som också följde

Det kan finnas problem att ta med tusenårsriket i evangelisation och lärjungaträning. Men var och en får göra som de själva känner vara rätt och jag välsignar alla som arbetar för Gud och följer honom. Vissa områden är lite svåra och det kan vara värt att inte vara för hårdnackad

Svara


Leif Mon, 22 Apr 2019 17:43:43 +020

Svar till Bengt.

Varför skulle det vara svårare att förstå än annat som står i Bibeln? Det gäller ju att sätta tro till det som står, då blir det inte så svårt. Att vissa krånglar till och rör ihop allt med att satan t ex redan varit bunden gör det givetvis krångligare, men sådana bör man inte lyssna till, utan Bibeln skall vara rättesnöret för oss. Att satan har agerat under varje årtusende sedan Adams tid kan vi ju enkelt både läsa om i Bibeln och höra om historiskt. Första årtusendet lurade han Adam och Eva, han ledde Kains steg så att han blev en mördare osv

Under andra årtusendet drev han mänskligheten till att bli så ondskefulla så att syndafloden till slut blev ett måste. Sen dök Faraonerna upp och använde sig av trollkarlar och magiker vilket också är ett satans verk. Israels fångenskap och flykt under det tredje årtusendet handlar om befrielse ur djävulens klor. Det är djävulen som ständigt gör allt för att utplåna Guds utvalda bör vi förstå! Vi känner till att Israels barn än en gång hamnar i djävulens klor under det fjärde årtusendet, då i Babylon. Senare, endast ca 400 år senare vet vi att han försöker lura Jesus till felsteg. 5-600 år efter det vet vi historiskt att islam träder fram, ett av djävulens stora tilltag för att strida mot kristendomen. Sen kommer vårt årtusende, det sjätte, då vi också känner till att djävulen verkligen har verkat under romarriket och katolicismens eländestid då de mördade och slaktade ca 50 miljoner kristna, vi har världskrigen mm.

Djävulen har alltså aldrig i historien hittills varit bunden, utan Bibeln talar om att han snart skall bli det i tusen år, och det är det vi borde tro på Bengt, inte på en massa hittepåläror och lösa spekulationer.

Läs ordentligt igenom Bibeln Bengt och räkna själv och lägg ihop de Bibliska åren med Andens hjälp så får du en bestämd och tryggare tro angående den tid vi just nu befinner oss i och om den tid som är antågande.

Då behöver det inte alls vara så svårt som du upplever det! Men, man måste själv ta dessa steg...

Svara


SAS Mon, 22 Apr 2019 17:46:26 +020

Amillennialismen är RKK:s och de ortodoxa kyrkornas (även vissa protestanters och reformertas) traditionella position i den sista tiden-teologin. Påvekyrkan är Guds ställföreträdande församling på jorden och de kristna är kallade att vara Jesu medarbetare i spridandet evangeliet och byggandet av Guds Rike på jorden. Det finns ingen direkt historisk period där Jesus ska regera i tusen år innan/efter domen vid världens slut. Teologin utvecklades bla av kyrkofadern Augustinus.

Svara


SAS Mon, 22 Apr 2019 17:49:48 +020

Instämmer med Professorn Leif här han brukar ha rätt 😃

Svara


SAS Mon, 22 Apr 2019 17:58:51 +020

För att Gud ska kunna hålla sina löften till Israel och hans förbund med David (2 Samuelsbok 7: 8-16, 23: 5, Psalm 89: 3-4) måste det finnas ett bokstavligt fysiskt rike på denna jord. Att tvivla på detta är att ifrågasätta Guds önskan och / eller förmåga att hålla sina löften, och detta öppnar en mängd andra teologiska problem. Till exempel, om Gud skulle renegera på sina löften till Israel efter att ha förkunnat dessa löften att vara "eviga", hur kan vi vara säkra på allt han lovar, inklusive löften om frälsning till troende i Herren Jesus? Den enda lösningen är att ta Honom i hans ord och förstå att hans löften kommer att bli bokstavligen uppfyllda. Tydliga bibliska tecken på att riket kommer att vara ett bokstavligt, jordiskt rike är: 1) Kristi fötter kommer faktiskt att röra vid Oljebolaget innan hans rike etablerades (Zechariah 14: 4, 9); 2) Under kungariket kommer Messias att utföra rättvisa och dom på jorden (Jeremia 23: 5-8); 3) Riket beskrivs som att vara under himlen (Daniel 7: 13-14, 27); 4) Profeterna förutspådde dramatiska jordiska förändringar under kungariket (Apg 3:21; Jesaja 35: 1-2, 11: 6-9, 29:18, 65: 20-22; Ezekiel 47: 1-12; Amos 9 : 11-15); och 5) Den kronologiska ordningen av händelser i Uppenbarelseboken indikerar existensen av ett jordiskt rike innan världshistorien avslutades (Uppenbarelseboken 20). Den amillenniala uppfattningen kommer från att använda en metod för tolkning för ouppfylld profetia och en annan metod för icke-profetisk Skrift och fullföljd profetia. Icke-profetisk Skrift och fulländad profetia tolkas bokstavligen eller normalt. Men enligt amillennialisten måste ouppfyllda profetier tolkas andligt eller icke-bokstavligt. De som håller sig till amillennialism tror att en "andlig" läsning av ouppfyllda profetior är den normala behandlingen av texterna. Detta kallas med en dubbel hermeneutisk. (Hermeneutik är studien av tolkningsprinciperna.) Amillennialisten förutsätter att de flesta eller alla ouppfyllda profetiorna är skrivna i symboliskt, figurativt, andligt språk. Därför kommer amillennialisten att tilldela olika delar av Skriften i stället för de normala, kontextuella betydelserna av dessa ord. Problemet med att tolka ouppfyllda profetier på detta sätt är att detta tillåter ett brett spektrum av betydelser. Om du inte tolkar Skriften i normal mening, kommer det inte att finnas någon mening. Ändå hade Gud, den ultimata författaren av hela Skriften, en särskild mening i åtanke när han inspirerade de mänskliga författarna att skriva. Även om det kan finnas många livsapplikationer i en skriftskrift, finns det bara en mening, och den meningen är vad Gud menade att det skulle innebära. Det faktum att fullbordad profetia uppfylldes bokstavligen är den bästa anledningen till alla för att antas att ouppfyllda profetior också kommer att bli bokstavligen uppfyllda. Profetiorna om Kristi första ankomst var alla uppfyllda bokstavligen. Därför bör profetior om Kristi återkommande också förväntas bli uppfyllda bokstavligen. Av dessa skäl bör en allegorisk tolkning av ouppfylld profetia avvisas och en bokstavlig eller normal tolkning av ouppfylld profetia bör antas. Amillennialism misslyckas genom att den använder inkonsekvent hermeneutik, nämligen att tolka ouppfylld profetia annorlunda än fullföljd profetia.

Svara


Tomas N Mon, 22 Apr 2019 18:25:41 +020

Svar till SAS.

Jag vet vilket kontroversiellt ämne detta är. Men för respekts skull kanske vi kan undvika att bunta ihop olika grupper och läror med varandra. T ex reformerta(amillenialism) och RKK som annars inte har någon gemenskap. Jag har inte ens nämnt pretrib och darby vilket man ju kommer till om man vill gå in i en djupare studie.Jag vill tro att de flesta söker efter bästa förmåga med egen läsning och Helige Andes vägledning

Jag svarade på Bengts enkla fråga efter min övertygelse,men det här är en djup och svår fråga som bara kan bli fruktsam om det finns flera med både kunskap och mogenhet/respekt att argumentera med respekt för Bibeln

Eftersom Bibeln är kär för den som tror,så blir det både personligt och splittrande när saker kan tolkas på flera sätt. Men det kan det bevisligen

Det är inte frälsningsavgörande med hur det ser ut i sluttiden,så om man inte blir uppbyggd eller hamnar i ett svårt vägskäl är det bättre att släppa ämnet och istället tjäna Gud i enklare och viktigare saker.

Men ibland dyker sådana här frågor upp och ofta undviker man och ibland svarar men ärligt,vilket är ett grundtips i alla frågor. Den kristna gemenskapen borde kunna hantera detta

Svara


Bengt Mon, 22 Apr 2019 19:16:38 +020

Tack för era svar Leif och Tomas n

Svara


Leif Mon, 22 Apr 2019 19:45:23 +020

Att Jesus skall regera de sista tusen åren på denna jord är inte symbolik som vissa försöker få det till, utan en ren och Biblisk sanning som vi bör tro på.

När Tomas N säger att det bara finns en enda vers om detta med en tusenårig tid då Jesus skall regera så talar hans okunskap, och den okunskapen bör man inte sätta tillit till även om också han egentligen endast menar väl.

(Apost 1:6‭-‬7)

När de nu var samlade frågade de honom: "Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel?" Han svarade dem: "Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt.

Jesus talade alldeles säkert en del till lärjungarna i ensamhet om att Han en dag på något sätt skall komma att upprätta Sitt rike på denna jord, men! Då, på den tiden, för ca 2000 år sen, var det ännu inte dags för dem att förstå så mycket om det! Han sa ju aldrig att Han inte skulle upprätta riket utan endast att det inte var deras sak att ännu förstå!

De skulle istället göra allt för att sprida ut Guds budskap över hela jorden. Däremot säger ju Daniel att insikten skall komma att växa till hos dem som söker innan Jesu ankomst, och det är ju det som också nu i våra dagar håller på att ske, exakt som Gud förutsagt.

Visserligen kallar Gud vår tid för ändens tid även om det handlar om drygt tusen år, men det gör Han ur Sitt Gudomliga perspektiv eftersom Guds plan med människan sedan skapelsen är symboliserad i sju dagar = 7000 år.

(2 Petrus 3:8)

Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag.

(Dan 11:4-10)

Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många skall forska i den och kunskapen skall bli stor." När jag, Daniel, såg upp, se, då stod det två andra där, en på flodens ena strand och en på den andra stranden. En av dem sade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten: "Hur länge dröjer det innan änden kommer med dessa märkliga ting?" Jag lyssnade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten, och han lyfte sin högra och sin vänstra hand upp mot himlen och svor vid honom som lever för evigt att efter en tid och tider och en halv tid och när det heliga folkets makt är krossad, då skall allt detta vara fullbordat. Jag hörde detta men förstod det inte, så jag frågade: "Min herre, vad blir slutet på allt detta?" Då sade han: "Gå, Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid. Många skall bli renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skall bedriva sin ogudaktighet och ingen ogudaktig skall förstå detta, men de förståndiga skall förstå det.

Nu kan vi som med ärliga hjärtan söker, med Anden, NT och historisk backspegels hjälp förstå tiderna på ett mycket klarare sätt. Och eftersom det endast snart återstår ca tusen år på denna jord, den sista och sjunde vilodagen så är det inte konstigt att Gud kallar denna tid för ändens tid med allt vad det innebär.

En lång tid av frid och fred som Jesaja berättat om, då människor återigen blir mycket äldre än nu, den unge syndaren t.ex dör först vid hundra års ålder.

Varför skulle detta vara svårt att tro på?

Jesus skall komma tillbaka till jorden för att sätta sina fötter på Oljeberget, och Israels folk skall få öppnade ögon och bli frälsta.

Varför skulle detta vara svårt att tro på?

Hesekiel berättar också om denna tid, då Guds dom har krossat alla de arméer som drog ut för att utplåna Israel, och att de kvarblivna av Israel sen samlar ihop döda under lång tid för att begrava dem. Detta har aldrig hänt än, men kommer enligt Bibeln att ske.

Varför skulle detta vara svårt att tro på?

Ja, jag skulle kunna rabbla upp massor med mer detaljer om vad Bibeln säger skall komma att ske här på jorden innan det är dags för den yttersta domens dag, men frågan är ju om det spelar någon roll för den som inte vill höra?

Svara


Dan Johansson Mon, 22 Apr 2019 20:52:02 +020

Jag har skrivit om Tusenårsriket i flera av mina böcker och skrifter, dessutom spelat in en dvd där jag förklarar läran och sanningen om Tusenårsriket. Det är den gyllene tidsålder som från börjann var Guds plan för människan men som hon saboterade. Det är denna plan som nu äntligen kommer att gå i uppfyllelse i och med Jesu återkomst för att upprätta sitt rike.

Dan Johansson, Malmö

danolil.mail@gmail.com

Svara


Tomas N Mon, 22 Apr 2019 22:05:28 +020

Svar till Leif.

Texten från apostlagärningarna varken dementerar eller bekräftar vilket rike det handlar om. Det vi vet sedan tidigare är att lärjungarna kände till profetiorna som de ville tolka bokstavligt med makt åt Israel och Davids tron fysiskt. Jesus å andra sidan predikade om Guds rike som var helt annorlunda .

Om lärjungarna inte skulle veta,så är det kanske så för oss också. Vi kan inte med säkerhet veta genom den eller någon annan text heller hur det är eller skall bli.

Jag tror dock att de flesta och kanske alla profetiska löften i GT om Jesus och nya förbundet gäller Guds folk idag och inte en senare period. Om inte ,så behöver man bena ut vilka som gäller vad. Där är det självklart enklast att luta åt att allt gäller ett fysiskt Israelrike,men åtminstone några texter i t ex Jesaja 61 och 53 borde beskriva nya förbundets tid. Eftersom det viktiga var inte bara Jesus utan Guds rike,med nya löften,som ju både David och senare Profeterna talade om

Det lönar sig nog inte mycket att bråka om detta,men jag kan se att man kan ha olika tolkningar här.

Det viktiga är att man har en teologi som funkar och ger ära åt Jesus

Svara


Leif Mon, 22 Apr 2019 23:12:15 +020

Svar till Tomas N.

Jesus å andra sidan predikade om Guds rike som var helt annorlunda .

Givetvis måste vi förstå att himmelens rike är något helt annat än det jordiska, men, vi behöver också förstå det jordiska skeendet även om vi en dag kommer att finnas i himmelen. Det ena utesluter inte det andra.

Det vi brukar benämna med "tusenårsriket" är inte alls detsamma som himmelens och evighetens rike. Det enda är att satan är bunden under tusen år och de frälsta genom Jesu Ande "istället för dagens onda ledare" får vara rådande under denna tid. Hela naturen, djurriket och mänskligheten får leva ett behagligt och bra liv tills de dock ändå dör så småningom.

(Rom 8:19‭-‬22)

Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas.

Guds barn, även om de fortsättningsvis kommer att vara dödliga syndare så länge de vandrar kvar här på jorden, kommer nu att äntligen till fullo få leva ut på denna planet utan förlöjligande och förföljelse. Lovsång och Guds härlighet kommer att skölja över denna jord de sista tusen åren som aldrig förr. Sedan måste en avslutning komma för denna planet och istället det eviga i himmelen börja. Nya himlar och en ny jord, det himmelska Jerusalem, något helt annat än "tusenårsrikets" jordiska Jerusalem!

Hoppas på förståelse...

Jesu frid...

Svara


SAS Tue, 23 Apr 2019 05:44:31 +020

Svar till Tomas N.

Det är en djup fråga men skriften har svaret och det är där vi finner sanningen.

Och för respektens skull Tomas N så kan vi väll ändå böja oss för sanningen som finns i Guds ord och inte hitta på andra vägar. Det är den respekten jag söker efter.

Gud Välsigne dig

Svara


SAS Tue, 23 Apr 2019 05:58:07 +020

Trots att tusenårsriket är en tid full av fred och rättfärdighet, så är det inte Guds slutgiltiga mål för sin skapelse. Satan är bunden, men inte helt utrotad. Och trots härligheten och harmonin på jorden, är den inte perfekt i Guds ögon i och med att den bär på eviga fläckar av synd.I slutet av tusenårsriket kommer Satan att släppas lös från sina kedjor för en kort tid, fast det är osäkert hur lång tid det handlar om. Detta är hans sista möjlighet att bedra nationerna och få folk att följa honom. Otroligt nog kommer han att lyckas samla så många som en armé och tillsammans omringar de Jerusalem för ett sista desperat försök att ta över Guds skapelse.Men nu är måttet rågat och Satans tid är ute. Gud sänder eld ner på jorden från himlen som förtär dem. Djävulen kastas slutligen i den brinnande sjön där vilddjuret och antikrist redan befinner sig och där de kommer att plågas för evigt. (Upp 20:7-10)

Detta markerar slutet av tusenårsriket och är sista händelsen innan domedagen

Svara


AnnMarie Tue, 23 Apr 2019 08:56:16 +020

Svar till Tomas N.

Visst borde den kristna gemenskapen kunna hantera denna fråga men gör det inte, precis som i många andra frågor. Även detta är ju en tolkningsfråga som så mycket annat av Bibelns innehåll .Dessutom inget att bråka om men vi får väl se .......

Svara


Leif Tue, 23 Apr 2019 09:29:55 +020

Svar till AnnMarie.

Visst kan man tolka allting olika och hur man vill AnnMarie. Vi kan säkert tolka att jorden är himmelen, och att människor egentligen är änglar m.m, och att då tycka att vi inte skall bråka om det heller utan bara acceptera, men så är det absolut inte meningen att vi skall göra.

Vi skall tala det Bibeln säger och rätta till sådant som inte stämmer med Bibeln och inget annat!

Der finns tydliga skillnader på vad som skall tolkas symboliskt eller ej. Vi kan inte tolka Jesus som symbolisk även om något "kristen" skulle tycka och mena så! Han Är exakt den Han sa Sig vara! Han Är Gud som klev ner och blev Människosonen, Guds Son, den som fanns före allt!

Likadant är det med att Gud har sagt att det skall komma en tid då djävulen kommer att vara bunden under största delen av de kommande tusen åren. Det är ingenting som skall tolkas hit eller dit utan endast till att tro på eftersom Gud har sagt så! Han har gett oss Sitt Ord för att vi skall tro på det och inte tvivla!

Sen att vissa saker fortfarande är hemligheter och väntar på uppenbarelser av Gud är en helt annan sak. Att hela tiden så ut tvivel är ingenting som är av Gud eller som Gud tycker om, nej! Gud vill att vi skall tro på Hans Ord!

Ordet ljuger aldrig AnnMarie! Om Gud har sagt att vargar skall gå i bet med lamm så låt oss tro på det och tala så. Det här är skrivet om hur det skall bli här på jorden efter det att Jesus har satt sina fötter på Oljeberget, det är ingen symbolik utan ren sanning som skall komma att bli, låt oss tro så och säga så eftersom Gud har sagt så!

Svara


AnnMarie Tue, 23 Apr 2019 10:17:01 +020

Alla talar ju vad Bibeln säger ändå kommer vi fram till helt olika saker är inte det märkligt??

Svara


SAS Tue, 23 Apr 2019 10:37:04 +020

Svar till AnnMarie.

Det handlar inte om att bråka utan om att ventilera andliga frågor utifrån Bibeln.

Svara


Leif Tue, 23 Apr 2019 12:10:31 +020

Svar till AnnMarie.

Inte säger väl Bibeln något annat än att djävulen och satan skall bli bunden i tusen år, eller?

Och då är det ju det vi skall säga och tro på!

Svara


Sigvard Svärd Tue, 23 Apr 2019 16:16:53 +020

Gott att se ditt namn här Dan här hos Christer Åberg. Du har bevisligen med din sundhet och Andens smörjelse, varit till rik välsignelse genom åren med det du skrivit och talat. Gud har kallat ut dig för att vara med honom och stå upp för hans verk i den sista tiden. Säger bara: Fortsätt din profetiska tjänst!

Svara


Johan Tue, 23 Apr 2019 17:09:05 +020

Svar till Dan Johansson.

Angående tusenårsriket:

”Det är den gyllene tidsålder som från börann var Guds plan...”

Vad har du fått detta ifrån? Det tror jag inte alls stämmer! 1000-årsriket förutsätter nämligen syndafallet, ty människorna i detta rike kommer fortfarande att ha sin fallna natur.

Adam och Eva hade alls ingen fallen natur före syndafallet, och dödens inträde i världen.

Svara


Bengt Tue, 23 Apr 2019 17:14:12 +020

Jo jag tror på detta

Men det känns ändå märkligt

Och lite svårförståeligt

Svara


Leif Wed, 24 Apr 2019 05:51:09 +020

Svar till Johan.

Det är ändå så Johan att Gud redan visste om syndafallet när Han skapade allt! Gud har skrivit in skymtar av syndafloden och Noas räddning i den andra av de sju skapelsedagarna.

När Gud skiljde vatten från vatten så var det dels en förebild på när Gud senare skiljde den rättfärdige Noas familj från alla de orättfärdiga, "givetvis svårförståeligt" utan Andens hjälp.

(Joh Upp 17:15)

Och han sade till mig: "Vattnen som du såg, där skökan tronar, de är folk och människomassor och folkslag och språk.

Gud kände alltså redan till allt före skapelsen, men exakt hur Dan menar vet jag inte? Jag har inte läst hur han menar men att detta med de sista tusen åren ingick i Guds plan är alldeles säkert! Då Gud vilade den sjunde dagen är absolut förebilden för dessa sista kommande tusen års frid på jorden. Sedan kommer evigheten i himlen och helvetet för alla!

Svara


Tomas N Wed, 24 Apr 2019 08:10:49 +020

Jag vill ge oss alla en uppmuntran som gäller denna tid. Satan och de mörka krafterna är bundna redan nu ,men detta genom att den auktoriteten används

Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen."(Matt 16:19)

17 De sjuttio kom glada tillbaka och berättade: "Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn." 18 Han sade till dem: "Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. 19 Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. 20 Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen."

Oavsett om det blir ett tusenårsrike eller om det är himmelriket och nya Jerusalem som vi skall hoppas på och drömma om,så skall vi glädjas och leva i det nya bättre (Hebr 9)förbundet med alla dess löften och uppdrag som varje kristen har (1 Petrus 2:9)

9 Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. 10 Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.

I gamla förbundet så fanns inte dessa löftena. Judarna kämpade som vi läser om med att hålla lagen och föll så ofta för att bryta lagen och att tjäna hedningarnas gudar;MEN den stora skillnaden är ju för världens alla hedningar ,som nu efter korset ,Jesus och nya förbundet fått tillträde till att leva ed Gud.

Det finns många texter om att djävulen förledde nationerna som han ville. Så behöver det inte vara idag. han är fortfarande den här världens furste,men auktoritet och seger över honom finns och endast i Jesu namn hos en som lever i gemenskap och efterföljelse med Jesus

Någon gång om Gud leder till det,kanske jag vill gå in i en djupare utläggning om detta med tusenårsriket som jag ser det. Men det har inte kanske en hög prioritet.

Men en sak till vill jag lyfta upp och den är ganska allvarlig. Om profetiorna i Jesaja och de andra gäller troende idag och löftena gäller oss,så är den en rik källa att ösa ur och ger oss rötter som Guds folk som löper genom de två förbunden. Men om det bara gäller Israel då och Israel i ett framtidsrike,så blir vi ganska svältfödda och en andra eller tredje klassens adoptivbarn i Guds familj.

Paulus pratar om det sanna israel ,vilket vi är en del av. Detta beskrivs bra i Efesierbrevet 2

Den rivna skiljemuren
11 Kom därför ihåg hur det var tidigare: ni var födda som hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna, med den omskärelse som görs på kroppen av människohand. 12 På den tiden var ni utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och utan del i förbunden med deras löfte. Ni var utan hopp och utan Gud i världen.
13 Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. 14 Han är vår frid, han som har gjort de två till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. I sin kropp 15 har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar, för att i sig själv göra de båda till en enda ny människa och så skapa frid. 16 Så skulle han försona de båda med Gud i en enda kropp genom korset, där han dödade fiendskapen. 17 Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. 18 Genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern.
Guds välsignelse!

Svara


Johan Wed, 24 Apr 2019 08:57:56 +020

Svar till Leif.

Om Gud från början hade planerat denna ”gyllene tidsålder”, så måste det ju innebära att Han planerat Syndafallet.

Men se det gjorde Han inte ty Han sade: ”av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta...” (1 Mos 2:17)

Svara


Leif Wed, 24 Apr 2019 09:08:57 +020

Svar till Johan.

Givetvis har Gud som vet allt också planerat allt, dock utan att vara den som väljer att göra ont!

Gud har skapat oss med fria viljan att göra gott eller ont eftersom vi bl.a utan denna valfrihet aldrig skulle kunnat bli Hans äkta barn och likar.

Svara


Leif Wed, 24 Apr 2019 11:10:43 +020

Svar till Johan.

Änglarna var ju också skapade men, något annorlunda än oss, de är andevarelser utan kropp medan vi med själ och ande förevigt snart efter uppståndelsen skall komma att bo i våra nya himmelska härlighetskroppar, dvs en ny skapelse nu med Gud i oss, vilket hela tiden från första början har varit Guds plan och tanke.

Adam och Eva hade till en början ännu inte Gud i sig, vilket Gud ändå hade planerat också för dem! Men! Gud visste som sagt före allt att människan skulle komma att synda, så Han planerade en bestämd tid för denna syndatid på jorden, 7000 år, och därför skapade Gud allt på 6 dagar och vilade den 7:de!

Svara


Johan Wed, 24 Apr 2019 12:07:47 +020

Svar till Leif.

Måste inte Gud ha planerat Syndafallet då också, enligt dig?

Varför brydde Han Sig i s f ens om att säga åt Adam och Eva att inte äta av kunskapens träd på gott och ont?

Han hade ju redan planerat att de skulle falla.

Svara


Leif Wed, 24 Apr 2019 12:32:48 +020

Svar till Johan.

Nej, Gud vill inte det onda, men på något sätt skall jag erkänna så tror jag ändock att vi genom att verkligen ha fått uppleva och lärt oss känna det djävulskt onda genom fel val riktigt på djupet också genom detta lär oss en evig läxa att aldrig mer i himmelen välja det Adam lurades till!

Hade Gud inte sagt något till Adam om att välja rätt och inte fel så hade vi inte alls förstått att det var olydnaden till Gud som leder till fördärvets grop.

Svara


Leif Wed, 24 Apr 2019 12:37:05 +020

Svar till Johan.

Nu vet vi alla att trots och olydnad till Gud och istället följa djävulens lögnee är en verklighet som på allvar lurar folk ner i dödens fällor. Det förstod inte Adam och Eva...

Svara


Johan Wed, 24 Apr 2019 12:58:34 +020

Svar till Leif.

Måste inte Gud ha planerat Syndafallet då också, enligt dig?

Varför brydde Han Sig i s f ens om att säga åt Adam och Eva att inte äta av kunskapens träd på gott och ont?

Han hade ju redan planerat att de skulle falla.

Svara


Johan Wed, 24 Apr 2019 13:01:14 +020

Svar till Leif.

Råkade sända samma kommentar igen. Var ej menat.

Svara


Johan Wed, 24 Apr 2019 13:08:11 +020

Svar till Leif.

Nu kommer du in på egna funderingar som ej kan grundas i Ordet, eller hur?

Det vi talar om är för de flesta svåra saker att förstå. Vi talar om det som rör skillnaden mellan Guds förutvetande och Guds förutbestämmande.

Gud ville inte Syndafallet, men Han visste om det i förväg och Han visste följaktligen också vad Han Själv skulle göra. Men jag vidhåller att jag inte tror att Han hade planerat för det, eftersom det vore att också planera för att Syndafallet skulle inträffa, vilket Han som sagt inte kan ha gjort.

Svara


Christer Åberg Wed, 24 Apr 2019 13:21:58 +020

Idag publicerade jag en predikan av Lewi Pethrus som på ett mycket tydligt och pedagogiskt sätt förklarar tusenårsriket! Predikan heter "Med Jesus i tusen år". Läs den här: https://www.apg29.nu/a/tv

Lewi Pethrus utgår från bibelordet och inte från egna tankar eller doktriner.

Svara


Leif Wed, 24 Apr 2019 15:10:38 +020

Svar till Johan.

Nu kommer du in på egna funderingar som ej kan grundas i Ordet, eller hur?

Inte alls, det är helt och hållet grundat på Ordet, sen kan förståelsen av Ordet givetvis variera! Gud vet allt och är Allsmäktig så inte kan väl då Gud ha planerat någonting som helt plötsligt blir en överraskning för Honom!

Han planerade och visste att människan som denne var skapad nästan omedelbart skulle välja fel. Eller menar du Johan att Gud inte skulle veta vad Han skapade?

Säger man att detta endast är mina egna funderingar så förstår man inte ens vad man själv tror att man förstår🤔

Svara


Johan Wed, 24 Apr 2019 15:55:09 +020

Svar till Leif.

”men på något sätt skall jag erkänna så tror jag ändock att vi genom att verkligen ha fått uppleva och lärt oss känna det djävulskt onda genom fel val riktigt på djupet också genom detta lär oss en evig läxa att aldrig mer i himmelen välja det Adam lurades till!”
= dina egna funderingar, och inger som du kan hitta i Bibeln.
Du verkar inte förstå skillnaden mellan Guds förutvetande och Guds förutbestämmande. Om du gör det så var snäll att förklara det i s f.

Svara


Bengt Wed, 24 Apr 2019 16:36:12 +020

Har inte vissa änglar kroppar?

Som Mikael och Gabriel ?

Svara


Stefan Jonasson Wed, 24 Apr 2019 20:18:12 +020

1korinterbrevet 15:40 det finns också himmelska kroppar och jordiska kroppar. Men de himmelska kropparna glans är av ett slag, de jordiska kropparnas glans av ett annat slag

Svara


Leif Wed, 24 Apr 2019 22:45:38 +020

Svar till Johan.

Det sista var mina egna funderingar, ja, men inte det tidigare om att Gud Är Allvetande och Allsmäktig, det står i Bibeln utan att jag behöver bevisa något. Det står skrivet och är upp till var och en att tro på det om man vill eller ej?

Gud visste att människan skulle välja synden och det betyder förstås att Han är förutvetande! Han skapade ängeln satan och djävulen som sedan blev till lögnens fader, och som skulle lura människan, det var Gud givetvis också förutvetande om, Gud vet mycket väl vad Han skapade, och givetvis har Gud på ett sätt planerat allt i minsta detalj!

Gud skulle bli Jesus, det var förutbestämt enligt Skriften på flera ställen, både skapelseberättelsen och Ordspråksboken berättar om det. Och! Eftersom Gud Är Allvetande eller då "förutvetande som du säger" om syndafallet så hade Han givetvis också förutbestämt en räddningsplan åt alla de syndare som vill bli Guds barn.

Det var alltså också förutbestämt att alla som vill bli Guds barn skulle behöva födas på nytt enligt Skriften, och det gällde då förstås även Adam och Eva oavsett om de föll i synd eller ej. Gud hade ju inte enligt något Skriftens Ord ännu tagit Sin boning i någon av dem. Ingen, inte ens Adam och Eva kunde se Guds rike förrän de hade blivit födda av Gud, de var endast skapade!

(Joh 3:3)

Jesus svarade och sade till honom: »Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född på nytt, så kan hon icke få se Guds rike.»

Gud ville givetvis att Adam och Eva skulle bli Hans barn och hade förstås tagit Sin boning i både Adam och Eva om de bara hade valt Jesus istället för djävulen. Då hade de redan före syndafallet kunnat säga som Paulus, Kristus i oss!

(Gal 2:20)

och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.

(Ef 1:5‭-‬11)

Ty i sin kärlek förutbestämde han oss till barnaskap hos sig, genom Jesus Kristus, efter sin viljas behag, den nådeshärlighet till pris, varmed han har benådat oss i den älskade. I honom hava vi förlossning genom hans blod, förlåtelse för våra synder, efter hans nåds rikedom. Och denna nåd har han i överflödande mått låtit komma oss till del, med all vishet och allt förstånd, i det att han för oss har kungjort sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han efter sitt behag hade fattat inom sig själv, om en ordning som i tidernas fullbordan skulle komma till stånd, det beslutet att i Kristus sammanfatta allt som finnes i himmelen och på jorden. I honom hava vi ock undfått vår arvslott, vi som förut voro bestämda därtill genom dens beslut, som verkar allting efter sin egen viljas råd.

Jesu frid...

Svara


Leif Wed, 24 Apr 2019 22:54:37 +020

Svar till Bengt.

Jag har i alla fall inte sett i Bibeln att änglar har kroppar. Däremot kan de såsom för Abraham uppenbara sig så att vi människor kan se dem på sådant sätt. Annars skulle vi inte kunna se dem, för de är ju andevarelser som vi fysiska varelser normalt sett inte kan se. .

En ande har ju inte kött och blod säger Jesus. Visst, jag säger inte helt säkert att de inte har personliga andliga kroppar men jag har direkt aldrig sett något sådant beskrivet i Bibeln!

Svara


Leif Thu, 25 Apr 2019 05:44:25 +020

Svar till Bengt.

I himlen kommer vi förstås att kunna se änglarna, och när jag tänker på dem så beskrivs ju faktiskt keruber och serafer ibland med vingar m.m. dvs kroppsliga delar, så det finns ändå detaljer Bengt som kan peka åt det hållet, vi kanske får återkomma till ämnet senare😇

Svara


Bengt Thu, 25 Apr 2019 11:00:03 +020

En del har ju mött människor som tydligen

Varit änglar

Men i människogestalt

Svara


Leif Thu, 25 Apr 2019 11:26:23 +020

Svar till Bengt.

Javisst, likadant var det nog med änglabesöket hos Lot... De var förmodligen människolika...

Svara


Leif Thu, 25 Apr 2019 11:28:18 +020

Svar till Bengt.

Men frågan kvarstår ändå, är det deras egna verkliga kroppar? Jag undrar det?

Svara


Janne Mon, 29 Apr 2019 11:50:00 +020

Svar till Dan Johansson.

Vad menas med talet: tusen år är såsom en dag, och en dag är såsom tusen år? Tusenårsriket gäller det verkliga tusen år som vi räknar idsg.

Svara


Leif Mon, 29 Apr 2019 12:48:32 +020

Svar till Janne.

Vad menas med talet: tusen år är såsom en dag, och en dag är såsom tusen år?

Jag frågade Gud allvarligt en gång om detta och fick svar.

Tusen år för människor på denna jorden är som en dag i skapelseberättelsen. Det betyder att vi människor skulle få Sjutusen år av existens på denna jord. Det gick i stort ungefär tusen år från Adam till Noa. Ytterligare ca 1000 till Abraham. Sedan 1000 till David och 1000 till Jesus och korsfästelsen. Då var vi framme vid 4000 år efter Adam. Och sedan dess har det gått ca 2000 år till och vi är framme vid runt år 6000.

Nu har vi så ungefär tusen år kvar, och det skall vara de sista tusen åren såsom det var den sista av skapelsedagarna. Det skall bli frid på jorden i tusen år såsom Gud vilade en dag, den sjunde!

Jesu frid...

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 21, onsdag 22 maj 2019 kl. 09:06

Jesus söker: Hemming, Henning!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
onsdag 22 maj 2019 07:08

Be för två jätteviktiga möten i dag kl 11 och 13. Viktigt att personerna som jag ska träffa lyssnar och tar till sig av det jag ska säga och förmedla. Mycket står på spel.

Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp