Surfar nu: 657 www.apg29.nu


Taonarivo - Inona moa izany?

Ny lahatsoratra dia nalaina tao amin'ny boky "The World ny fampisehoana tantara tamin'ny asa" amin'ny Egon Melin.  

Izao tontolo izao ny tantara an-tsehatra tamin'ny asa

Antsointsika hoe fanjakan'ny Arivotaona, noho izany dia ahitana ny arivo taona, ary avy eo dia ho avy i Satana hamaha kely ny fotoana sy ny mamitaka ny olona mandany avy amin'ny mpanjaka, dia i Kristy. (Apokalypsy 20: 3-4, 7-8).

SATANA naiditra am-ponja

Ary Jaona aseho Jesosy fandresena ny antikristy, ny mpaminany sandoka sy ny tafika mahery tapitrisa izay nanao sonia niakatra niaraka taminy, dia mbola mampiseho. Jesosy fandresena any amin'ny tontolon'ny fanahy. I Satana atao amin'ny Efes. 2: 2 Fa ny mpanjaka-manidina tafika mahery. Ary amin'ny alalan'ny Fanahy, dia miasa ao anatin'ny zanaky ny tsi-fanarahana. Antikristy, ny mpaminany sandoka sy ny mpanara-dia no hany fitaovana ny hery ara-panahy izay miasa amin'ny alalan'ny.

Raha i Jesosy ihany no nandresy fiendehärarna, iza no hiakatra tamin'ny Isiraely, ary ny devoly dia tsy ho ela dia mahazo fitaovana vaovao teo anivon 'ny olona, ​​indray, izy hanangana ny tafika sy hiady ny andrianan'izao tontolo izao. Hoy i John:

"Ary hitako fa, indro nisy anjely izay koa nidina avy tany an-danitra; ary nanana ny fanalahidin'ny lavaka tsy hita noanoa ho an'ny sy rojo vy lehibe teny an-tanany. Ary nosamboriny ilay dragona, dia ilay menarana ela, dia ny Devoly sy Satana, ka nofatorany arivo taona, dia nanipy ary ho amin'ny lavaka tsy hita noanoa ka nanidy izany ka napetrany ny tombo-kase teo amboniny, mba tsy hamitahany ny firenena mandra-pahatongan'ny arivo taona-pahavitany. Dia hiverina ho iray kitapo kely ny fotoana ananany. "(Apokalypsy 20: 1-3).

Raha ny marina, ny fianarana izahay, izay nanao ny fitsarana ny firenena. Raha izany no nanapa-kevitra, izay tokony ho eto An-tany fanjakan'ny Mesia. Fa ny fianarana dia mety ho voafetra ho fanondro Mat. 25: 31-46, izay domsakt io no aseho.

"Azo voalohany tokony lazaiko: Ny fanjakan'ny fiadanana dia tsy hitsangana noho ny olombelona ezaka sy ny fifanarahana eo amin'ny firenena maro, fa izy no Andrian'ny Fiadanana, i Jesosy Kristy, hoe iza no handray hery avy ny andrianan'izao tontolo izao, ny devoly, ary mamorona ny fanjakana eto an-tany, izay Mitovy amin'ny any an-danitra. izany fiovana rehetra hiantso azy hoe fahaterahana indray izao tontolo izao. " (Mat. 19:28.)

Fanjakana Fiadanana

- Hisy fiadanana eto an-tany!

Tsy izany feo be? Kanefa tsy raitra, fa manana fototra mafy zava-misy, ary izany no zava-misy base ny teny faminaniana, aingam-panahy 'ny Fanahin' ny fahamarinana sy ny Andriamanitry ny tantara.

Marina aloha fa, ny nofy ny fanjakan'ny fiadanana nahatsiaro maro. Izao tontolo izao tsy tsara kokoa sy tsara kokoa toy ny olona nanana fahalalana ambony. Taonjato faha ra voaloto battlefields, baomba tanàna, maro ny ady invalids sy ny miaramila midadasika fasana tsara maro nandrava ny finoana fa tsy mety hisy ny fiadanana sy firaisan-tsaina eto an-tany. Fa izany rehetra izany, toy ny eto an-tany no manana ny faharoa aloha dia toa ny faniriana mahery fihavanana fanjakana.

Kanefa eo ny faniriana rehetra am-pon'ny olona tsipìka nify sy ny tsy fahazoana antoka; ny fandringanana tanteraka mandroaka ny aloka maizina manerana izao tontolo izao, tanàna sy kaontinanta maro. Remote bala afomanga amin'ny atomika fiampangana dia miandry fotsiny ny ho fipoahan'ny. Fa na dia teo aza izany, dia tsy misy fahefana eto an-tany izay afaka hisorohana ny fiadanana sy ny fiadanana ho mifariparitra eo, rehefa lasa noho.

Mety voalohany tokony lazaiko: Ny fanjakan'ny fiadanana dia tsy hitsangana noho ny olombelona ezaka sy ny fifanarahana eo amin'ny firenena maro, fa izy no Andrian'ny Fiadanana, i Jesosy Kristy, hoe iza no handray hery avy ny andrianan'izao tontolo izao, ny devoly, ary mamorona ny fanjakana eto an-tany, izay dia mifandraika amin'ny any an-danitra. Io fiovana rehetra hiantso azy hoe izao tontolo izao ny fahaterahana indray. (Mat. 19:28.)

Ny fepetra takiana mialohan'ny ahafahana ny fiadanana ny fanjakana orinasa ireo, inona no niresaka momba ny eo anoloan'ny: Satana ny fampidirana am-ponja . Ny tany manontolo sy ny mponina rehetra dia voakasiky ny hery manova, izay niteraka an'i Jesosy, rehefa mivoaka tahaka ny mpanjaka, ary hampitoeriko ny fanjakany.

"Ny Tompo dia ho mpanjaka amin'ny tany rehetra; Eny, tamin'izany andro izany ny Tompo dia ho iray sady iray no anarany. "(Zak. 14: 9)

Antsointsika hoe fanjakan'ny ny Fanjakana Arivo Taona , satria izany dia ahitana ny arivo taona, ary avy eo dia ho avy i Satana hamaha kely ny fotoana sy ny mamitaka ny olona mandany avy amin'ny mpanjaka, dia i Kristy. (Apokalypsy 20: 3-4, 7-8).

Dia manjaka amin'i Kristy

Hoy i Petera tamin'i Jesosy, indray mandeha: "Indro, izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka Anao; inona no ho azonay? "Nampanantena i Jesosy avy eo fa rehefa mby amin'ny fanavaozana ny apostoliny mba ho hipetraka amin'ny seza fiandrianana roa ambin'ny folo ka hitsara ny firenen'isiraely roa ambin'ny folo. (Mat. 19: 27-28.)

Fa ny governemanta vaovao dia tsy tokony ahitana afa-tsy ny apostoly roa ambin'ny folo, fa manana ny fampanantenana: "Honor, dia maharitra isika, dia hiara-manjaka aminy." (2 Tim. 2: 12.) Kristy no Mpanjaka, ary ny fehiny, ny Assemblée hanjaka ny arivo taona. Toy i Jesosy nipetraka teo amin'ny seza fiandrianan-drainy, dia hahazo ny mpandresy mahazo ny hipetraka miaraka amin'i Jesosy teo amin'ny seza fiandrianany. (Apokalypsy 3:21.) Hoy i Jaona ao amin'ny Apokalypsy. 20: 4: 

"Ary nahita seza fiandrianana maro aho, ary nisy nipetraka teo amboniny, dia nihinana ny zavatra nomena azy ireo." Iza no nahazo ny fahefana mba hitandrina azy ireo? Mamaly ny fanontaniana Paoly ao amin'ny 1 Kor. 6: 2: "Tsy fantatrareo va fa ny olona masina dia hitsara izao tontolo izao?"

Araka Up. 20: 4 nifoha fahoriana maritiora i Jesosy no mametraka ny fanjakany. Fahoriana maritiora no fitsanganana voalohany aorian'ny fijinjana. Ary izay rehetra manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany dia manjaka amin'i Kristy mandritra ny arivo taona. (Apokalypsy 20: 6)

Fa ny toerana ao amin'ny governemanta vaovao, dia ho samy hafa, mampiseho antsika ny Soratra Masina. Ny toerana izay mifandray amin'ny ny tsy fivadihana amin 'ny Tompo ao amin'ity indray mitoraka ity.

"Ny fepetra fiadanana ho amin'ny fanjakana orinasa ireo, inona no niresaka momba ny eo anoloan'ny: Satana fampidirana am-ponja. Ary ny tany rehetra sy izay rehetra azy ny mponina voakasiky ny manova hery, izay niteraka tamin'i Jesosy mivoaka ho mpanjaka, ary hampitoeriko ny fanjakany."

Fiadanana eo amin'Andriamanitra sy ny olona

Ny ady rehetra sy ny fifandirana eo amin'ny firenena rehetra manana ny fototra farany ao amin'ny ady eo amin'Andriamanitra sy ny olona. Noho izany, dia sanatria ny hanangana fanjakana fiadanana eto an-tany, toy ny olona mbola te-hiverina indray amin'Andriamanitra sy ny fombany. Ofriden sy ny ratsy, fototra lalina indrindra dia antsoina hoe ny ota.

Efa niresaka momba ny teo aloha, fa ny Isiraely tamin'ny faran'ny ny fahoriana, dia hahatsapa ny famonjena, raha ny manambara ampahibemaso ny finoany an'i Jesosy ho Mesia. Isa. 66 dia hafahafa toko. Ary mihazona, Israely fahaterahana indray, ny fahavalony faharesena, Isiraely misionera any amin'ny jentilisa, ary farany ny olona hivavaka amin'ny Tompo.

Andeha isika hamaky ny andininy, izay miresaka momba ny Israely asa fitoriana any amin'ny firenena; 

"Ary hasiako famantarana eo aminy, ary ny sasany amin'izy ireo izay voavonjy no hirahiko toy ny mpitondra hafatra ho any amin'ny jentilisa, Dia ho any Tarsisy, Pal sy Lad, archery firenena, ho any Tahal sy] Avan, ho any amin'ireo nosy lavitra izay tsy mbola nandre zavatra momba ahy na nahita ny voninahitro, ary izy no hitory ny voninahitro any amin'ny jentilisa izy. "(V. 19.)

Nisy nanamarika fa ireo. misionera avy any Isiraely Tsy tokony hiady amin olana fiteny Toy izany koa rehefa manao. Fa ny Jiosy efa niparitaka any amin'ny firenena rehetra sy ny samy hafa fiteny rehetra dia mifanitsy amin'ny Isiraely. Noho izany, dia manana ihany rehefa avy no namonjena, hiverina ho any amin'ny tany izay nonina tany am-pielezana, fa ankehitriny toy ny misiônera.

Filazana ny zavatra nataon'i Jesosy tamin'ny olony, ry Isiraely, no haingana namelatra ambonin'ny tany rehetra. Nahoana no tsy manery ny Jiosy ny Jentilisa handositra ho any ny Tompo, fa toa ny Tompo hoe: 

"Mbola tahaka izany no hatao fa ho avy ny olona maro eto an-drenivohitra sy ny mponina; ary ny mponina ao amin'ny anankiray hankany amin'ny anankiray kosa ka hanao hoe: 'Avia, aoka isika handeha sy hifona amin'i Jehovah sy hitady an'i Jehovah, Tompon'ny maro; Izaho koa niakatra, ny olona maro sy ny firenena mahery mba hitady an'i Jehovah, Tompon'ny maro. Amin'izany andro izany no ho tonga zava-nitranga dia folo lahy maro samy hafa fiteny tsy fantatra, niteny any amin'ny jentilisa, dia haka ny Jiosy ny Akanjon'ilay, ka ataovy hoe: Andeha isika ho any aminareo, fa efa renay fa momba anareo Andriamanitra. ' "( Zak. 8: 20-23.) 

"Ny olona dia tsy maintsy manana ny faniriana, dia ny mahafantatra ny Tompo mba handeha amin'ny lalany. (Mika 4: 2.)

Hisy ihany koa goavana firotsahan'ny Fanahy. Ny faminanian'i Joela ny fandrotsahana ny Fanahy dia toy ny tena marina ny fetra. (Joela 2: 27-29.) Mariho fa tanteraka io faminaniana io koa mifandray amin'ny ny fanafahana an'i Jerosalema sy Joda sy ny Famerenana amin'ny laoniny ny olona Josafata lohasaha fitsarana.

Firotsahan'ny Fanahy

Hisy ihany koa goavana firotsahan'ny Fanahy. Ny faminanian'i Joela ny fandrotsahana ny Fanahy dia toy ny tena marina ny fetra. (Joela 2: 27-29.) Mariho fa tanteraka io faminaniana io koa mifandray amin'ny ny fanafahana an'i Jerosalema sy Joda sy ny Famerenana amin'ny laoniny ny olona Josafata lohasaha fitsarana.

Avy eo ny olona avy ao amin'ny marina eo anatrehan'Andriamanitra, izany dia mitondra miaraka aminy koa ny fitahiana ny vatany. Feno ny aretina sy ny fahafatesana amin'ny fiainana sy ny fahasalamana. 

"Indro, Andriamanitrareo ho avy mitondra famaliana; famaliana avy amin 'Andriamanitra, eny, avy izy ka hamonjy anareo. Ary amin'izany ny mason'ny jamba hahiratra ary ny sofin'izay unstopped ny marenina. Ary ny mandringa Hanketo toy ny diera sy ny lelan'ny moana fifaliana '. "(Is. 35: 4-6.) 

Araka ny Isaia. 65: 18-24, dia tsy misy na ankizy fiainana an-tany, fa mbola zatovo ihany izay maty zato taona ny androny. Ary avy eo dia ny mpanota izay mijaly noho ny ozona. Ny olona dia manana ny fahafahana amin'ny ota sy ho faty mandritra ny Fanjakana Arivo Taona, satria izy ireo eo amin'ny voajanahary mifandray tamin'i Adama, izay nanota sy nanozona ny zava-mahadomelina rehetra hazakazaka. Fa ny ota tsy manana ny hery sy Mahaliana, dia voafehin'ny i Satana. Ny karazana no ankapobeny nandritra izany fotoana izany mba po an'Andriamanitra. Noho izany, toa, ny tsara fanahy mba hahavelona antsika amin'ny alalany rehetra Arivotaona.

Amin'izao fotoana, dia ny zava-misy, fa ny fiainana maharitra "fito-polo taona, na valo-polo taona, raha hahita soa, ary rehefa izany dia soavaly fahoriana sy alahelo." (Sal. 90: 10) izao baomba mandatsa-olona avy nandritra ny fotoana, ary avy eo izy dia hanana fahanterana-toerana, tao an-trano izy nanorina, matetika mitarika ny aretina izy mianaka, angamba amin'ny hopitaly na ny trano fitaizana be antitra, na hanaisotra azy ny fahafahana hankafy. Farany, dia mahazo any amin'ny ora ny fahafatesana hiala ny vokatry ny ny vokatry ny asany ho an'ny hafa, izay mety ho ady momba ny toetra ary nanohy nandanilany foana mandritra ny fiainana iray Modas harena. Oh, ny fomba fikatsahana ny batch dia very maina. Raha tsy izany, dia ho amin'ny fiadanana ny fanjakana andro ny olona dia tsy modar very maina. (Isa. 65: 21-23.) Fiadanana eo amin'ny firenena

Milaza ny Baiboly fa ho avy ny fotoana izay tsy misy fitaovam-piadiana dia tsy maintsy atao, ary raha ny zatovo tsy ho nampiofanina mba bahoaka mpamono olona. 

"Dia hanefy ny sabany ho fangady ireny, ary ny lefony ho fanetezam-boaloboka. Firenena tsy hanainga sabatra hifamely ny firenena, ary tsy hianatra ady intsony. "(Isa. 2: 4) 

Handry amin'ny fiadanana sy tony, ny olona avy eo mipetraka ao amin'ny tanim-boaloboka, ary tsy hisy hanaitaitra azy. (Mika. 4: 4).

Raha tsy misy ny fahasoavana sy ny famindram-po, ny Tompo dia hanala izay rehetra ho amin'ny ady. Fa raha indrafo haripakao ny zavatra rehetra, mampahatsiahy ny ady sy ny fandatsahan-dra, dia manambara tena tsy manam-petra famindram-po ho an'ny olombelona. Ary amin'ny rariny sy ny hitsiny dia hampitoeriko ny fanjakany. (Isa. 9: 5-7).

Ny vola monstrous vola ho an'ny tanjona ara-miaramila eo amin'ny tontolo misy antsika amin'izao fotoana izao. Tadidio fa rehefa misy fotoana namaky in, dia tsy tokony ho "namoaka ariary ho an'ny tanjona ara-tafika. Avy eo, firenena amin'ny ara-toekarena teny mba izao manaraka izao: Henoy izay nampanantenain'ny Tompo:

"Hahatonga volamena ekipa fa tsy varahina, ary hahatonga volafotsy ho solon'ny vy sy varahina ho solon'ny hazo, ary vy ho solon'ny vato. Ary Izaho hahatonga fiadanana tamin 'ny hery ary ny fahamarinana ny mpitondra. Intsony va mandre momba ny herisetra ao amin'ny tany, na mandany fandringanana ao anatin'ny fari-taninao, fa ianareo kosa ny mandanao hoe "Famonjena", ary ny vavahadinao 'fiderana'. "(Isa. 60: 18.) 

Fiadanana eo amin'ny biby izao tontolo izao araka ny mety toa tena hafahafa dia ny biby tsy misy intsony izany biby mpiremby no hanenjika ny hafa, namiravira tsirairay, matahotra ny tsirairay, na mihinana ny tsirairay, dia ny Tompo no nanjaka an-tendrombohiny masina. "Ny amboadia ho an ny zanak'ondry sy ny pantera mandry amin'ny zanak'osy; zanak'omby izy, liona tanora sy ny gödhoskap sämjas sekoly rehetra ao aminy, Ary ny liona hihina-mololo tahaka ny omby. Ary ny zaza minono hilalao amin'ny lavaky vipera, ary ny zaza Avant haninjitra ny tànany ao amin'ny menarana. Amin'ny eran'ny tendrombohitro masina izy Ary tsy handratra na hanimba eran'ny, fa ny tany ho henika ny fahalalana ny Tompo, toy ny ranomasina lalina dia feno rano "(Isa. 11: 6-9.) Nanomboka tamin'izay fotoana izay inbryter, ray aman-dreny tsy mila ho matahotra fa ny zanany madinika dia ho "ormbitna, na dia milalao ao amin'ny vipera lavaka na hanitatra ny tànany hamely ny menarana. Mahagaga ny fotoana!

Fiadanana eo amin'ny natiora

Toy ny Fahalavoana vokany ny zavaboary rehetra, dia satria manjaka Kristy fandresena zavaboary rehetra. Zavaboary dia avotana amin 'ny fanandevozana, ary tonga ny fahafahana fa ny zanak' ny voninahiny. (Jereo Rom. 8: 19-22.)

Ary Jehovah hanitatra ny fitondrany tsimoka avy amin'ny tany, dia mitombo ny fiverenana ho araka ny Asan'ny Apostoly. 3: 19-21. Noho ny fahotana, dia nitarika ny Tany rakotry ny hery sy ny tsilo. Fa misy tonga ny fotoana ny zavamaniry, izay efa mariky ny ozona dia ho tapaka, ary hosoloana ny zavamaniry, dia ny mariky ny fitahiana. 

"Misy, tsilo, sekoly kypreso mitombo fampiharana, ary aiza amiana mitsangana, ny rotra hitombo, ary izany dia ho amin 'ny Tompo ho voninahitr'Andriamanitra ho famantarana mandrakizay izay tsy hesorina." (Isa. 55: 13.) 

"Ny efitra sy ho faly ary ny tani-hay blolmstra tahaka ny lilia. Mamony be dia be, ka ho faly; Voninahitr'i Libanona dia homena azy, tarehin'i Karmela sy Sarôna. Eny, dia hahita ny voninahitry ny Tompo, Andriamanitray. Fa rano no mamaha ny tany an-efitra, ary hisy renirano any amin'ny tany karankaina. Ny tany karankaina ho tonga farihy tany maina sy ny rano loharanon-karena; eo amin'ny fitoerana izay nitoby amboadia ny ahitra volotara sy fantsona. "(Is. 35, 1-2, 7.)

Ny loza lehibe mandritra ny fahoriana toa hahazoana izany fiovana lalana, ny rano fiatoana tany an-efitra ka ataovy velona tsara mahavokatra. Ankoatra izany, misy afaka hilaza aminao izao ankehitriny izao, any an-efitra sy ny tany foana nanomboka hiroborobo, rehefa any an-efitra ny Isiraely namboly faritra sy ny fandaharana amin'ny fitarihan-drano. Ahoana anefa no hafa dia tokony tsy hisy izany, dia Amosa 9: 13 Tanteraka: 

"Indro, avy ny andro, hoy Jehovah, Izay hahatraran'ny mpiasa tany ny mpijinja dia hanaraka amin'ny lalan'ny, ary ny mpanosihosy voaloboka voa, ary ny tendrombohitra dia Hirotsaka amin'ny ranom-boaloboka, ary ny havoana rehetra hiempo." 

Tsy misy afa-tsy ny Tompo dia afaka mitondra fiovana toy izany eto an-tany.

"Fa ny zava-misy, fa raha i Satana tsy afaka mankany mahamenatra avy ao amin'ny am-ponja, afa-tsy Andriamanitra fotsiny nafindra Fanjakana Arivo olona ho amin'ny tany vaovao, ireo ho avy nibodo tsara toerana, amin'ny heviny hoe ireo mbola tsy nisy nanandrana, na an-tsitrapo naniry manompo an 'Andriamanitra na ny devoly. angamba izany no mahatonga i Satana mba hamaha. "

FIAINANY TALOHA FARANY fikomiana amin'Andriamanitra

Mety ho toy ny hafahafa fa tena tsara toy izany ny fotoana izay ny Arivotaona hifarana ny hikomy amin'Andriamanitra sy ny loza goavana toy izany mizana, izao tontolo izao mandalo. Fa izao dia milaza ny Jaona ho antsika, araka ny feo hafahafa.

"Rehefa tapitra ny arivo taona dia tapitra, i Satana dia hovahana avy ao amin'ny fonja nitoerany. Ka hivoaka hamitaka ny olona, ​​fa ho an tamin'ny zorony efatra, dia Goga sy Magoga, mba hanangona ary ho any amin'ny ady; ary ny isan'ny izay dia toy ny fasika any an-dranomasina. Ary niakatra teo an-namaky ny tany izy ka nanodidina ny tobin'ny olona masina sy ilay "tanàna malala"; ary nisy afo nidina avy tany an-danitra handevona azy. Ary ny devoly izay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny farihy afo sy solifara, izay misy ilay bibi-dia sy ny mpaminany sandoka efa nariany; ary hampijalina andro aman'alina mandrakizay mandrakizay ireo. "(Apokalypsy 20: 7-10.)

Maro no gaga noho ny antony fipoahan'ny i Satana, rehefa izy indray mandeha no naiditra am-ponja. Tsy misy valiny mivantana isika dia tsy ao amin'ny Soratra Masina. Na ahoana na ahoana lössläppes tsy nanao satria nanompo ny didim-pitsarana, izay mpanao teny tsy valiana ny azy raha oharina amin'ny heloka izay nataony rehefa namitaka ny olona ary mametraka ny tenany hanohitra an'Andriamanitra. Ny sazin'ny ota dia maharitra mandrakizay ho an 'ireo izay tsy mibebaka sy mino an'i Jesosy. Ary tamin 'ny raharaha Satana ny fiovam-po sy ny fibebahana, sy ny Famerenana amin'ny laoniny fiombonana amin'Andriamanitra mihitsy.

Fa ny zava-misy, fa raha i Satana tsy afaka mankany mahamenatra avy ao amin'ny am-ponja, afa-tsy Andriamanitra fotsiny nafindra Fanjakana Arivo olona ho amin'ny tany vaovao, ireo ho avy nibodo tsara toerana, amin'ny heviny hoe ireo mbola tsy nisy nanandrana, na an-tsitrapo te hanompo Andriamanitra na ny devoly. Angamba izany no mahatonga tsy maintsy ho avy i Satana hamaha.

"Ny devoly ny saina tsy niova nandritra ny arivo taona an-tranomaizina, tsy misy zavatra mahagaga. Izy ka hitoetra mandrakizay ny fahavalo."

Noho izany, mazava ho isika antsika, fa ny fampidirana am-ponja 'ny devoly dia tsy natao hiova hevitra, fa mba hanome maha-olona sy ny marihina zavaboary rehetra fialantsasatra nandritra ny arivo taona, vilosabbaten, rehefa afaka enina tusenårsperioder ny ezaka, miady ary miverena.

Ny devoly saina tsy niova nandritra ny arivo taona an-tranomaizina, tsy misy zavatra mahagaga. Izy ary mitoetra mandrakizay ny fahavalo. Fa lehibe ny hatsaram-panahy tsara kokoa ny olona tsy nahazo valisoa dia miavaka. 

Rehefa tonga i Satana tsy mifatotra, hitany avy hatrany somligas mifandraika amin'ny fo. Izany hoe olona efa lavo maha-mitoetra. Arivo ny olona mitsangana ao amin 'ny fifandraisana amin'i Adama toy ny ataontsika. Izy ireo tahaka antsika koa mila ateraka indray. 

Ny fahasamihafana ho azy ireo mandritra ny arivo taona dia voafatotra i Satana, ary izay tsy hisy fiantraikany azy ireo ny fakam-panahy, fa nametraka ny tenany ny lalàn'Andriamanitra eo amin'ny fifandraisana ivelany fotsiny tsy misy hetsi-panoherana. Fa rehefa tonga i Satana tsy mifatotra, dia manangona ny miaramila indray mandeha, maro toy ny fasika any an-dranomasina, ary mitaona hamely an'i Jerosalema, izay misy ny lalàna ny Tompo dia miorina. (Mika. 4: 2) 

Fa ny afo avy any an-danitra, mandoro ny firenena maditra izy, ireo izay ny fony i Satana fa hifidy an'i Jesosy ho Mpanjaka. Dia ho toy izany i Satana natsipy tany amin'ny farihy afo, tsy ho avy intsony mandrakizay hamaha.


Ity lahatsoratra ity dia nalaina avy ao amin'ny boky "The World ny fampisehoana tantara tamin'ny asa" amin'ny Egon MELIN pejy 73-85. Fanamasinana förlag - Kumla. Tamin'ny 1968.

Articles sy lahatsary izay zavatra nataon hafa noho Apg29.nu Mety ho fomba fijery izay bilaogy toerana tsy mitovy.

Tack för att du läser Apg29. DELA gärna till dina vänner. Du kan också stödja Apg29 genom att sätta in en valfri GÅVA på BANKKONTO 8169-5,303 725 382-4. På internetbanken går det att ställa in så att du automatiskt ger en summa varje månad. Men om du hellre vill kan du SWISHA in en frivillig summa på 070 935 66 96. Tack.


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades måndag 22 april 2019 00:39 | | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

47 kommentarer

Leif 22/4-2019, 07:57

Förutom att det var en hel del stavfel i texten, väldigt många "b hade blivit h", men även en del andra fel, så är detta en klar och tydlig utläggning med Bibelord utan överdrifter och påhitt om vad som snart väntar på denna jord.

Djävulen, Satan skall snart enligt Bibeln bindas under tusen år, men först skall han alltså dock med hjälp av antikrist, falska religioner och alla jordens arméer försöka utplåna kristendomen och Israel helt och för gott.

Även om de kristnas närvaro på denna jord så gott som upphört, både genom uppryckandet och sedan även genom antikrists våldsamma utplåningsiver mot alla dem som blev kvar, och även blir frälsta efter uppryckandet, så givetvis kommer han ändå inte att lyckas, utan harmagedon, (historiens största och sista atomkrig) kommer att bli kriget då han tas till fånga och all militärisk dårskap upphör för tusen år.

Ödeläggelsen blir visserligen enorm enligt många av Bibelns profetior, människor blir t.o.m sällsynta står det på ett ställe, här är ju Noas tid en tydlig förebild, men, sedan blir Israels kvarleva frälst och livet på jorden skall än en gång blomstra och människor börja förökas igen.

Jesu frid...

Svara


Bengt 22/4-2019, 11:05

Det är mycket svårt att förstå det här med tusen

Årsriket

Svara


Marianne Ljunggren 22/4-2019, 12:36

Gud har en underbar plan med hela jorden och hela skapelsen. I boken Mästerdirigentens verk av Anders Gärdeborn kan man läsa om den gudomliga kronologin i bibeln. Man kan även lyssna på Gärdeborns You Tube klipp om ämnet Den gudomliga inspirationen i Bibeln bevisad genom kronologin, utombibliska källor, naturvetenskap, stjärnbilder, koder, arkeologi och profetior. Detta har Gud låtit uppenbaras i denna tiden. Vem är vi att ifrågasätta Guds planer med hans skapelse?

Svara


Christer Åberg 22/4-2019, 15:04

Svar till Leif.

"Förutom att det var en hel del stavfel i texten, väldigt många "b hade blivit h", men även en del andra fel, så är detta en klar och tydlig utläggning med Bibelord utan överdrifter och påhitt om vad som snart väntar på denna jord."

Nu har jag bland annat sett över stavfelen som uppkom vid skanner-överföringen. Tack Leif för påpekandet.

Svara


Bengt 22/4-2019, 17:37

Menar du Tomas n att vi lever i tusenårsriket

Just nu ?

Svara


Asbjørn Nakken 22/4-2019, 18:05

En tanke mange har, er at tusenårsriket vil løpe parallellt med den 7. tusenårsdagen siden skapelsen (1000 års sabbat). Rabbi Elias (200 f.Kr) formulerte det slik: 2000 år uten lov, 2000 år under loven, 2000 år under Messias og 1000 års sabbat etter de rettferdiges oppstandelse.

Svara


Leif 22/4-2019, 19:23

Svar till Bengt.

Varför skulle det vara svårare att förstå än annat som står i Bibeln? Det gäller ju att sätta tro till det som står, då blir det inte så svårt. Att vissa krånglar till och rör ihop allt med att satan t ex redan varit bunden gör det givetvis krångligare, men sådana bör man inte lyssna till, utan Bibeln skall vara rättesnöret för oss. Att satan har agerat under varje årtusende sedan Adams tid kan vi ju enkelt både läsa om i Bibeln och höra om historiskt. Första årtusendet lurade han Adam och Eva, han ledde Kains steg så att han blev en mördare osv

Under andra årtusendet drev han mänskligheten till att bli så ondskefulla så att syndafloden till slut blev ett måste. Sen dök Faraonerna upp och använde sig av trollkarlar och magiker vilket också är ett satans verk. Israels fångenskap och flykt under det tredje årtusendet handlar om befrielse ur djävulens klor. Det är djävulen som ständigt gör allt för att utplåna Guds utvalda bör vi förstå! Vi känner till att Israels barn än en gång hamnar i djävulens klor under det fjärde årtusendet, då i Babylon. Senare, endast ca 400 år senare vet vi att han försöker lura Jesus till felsteg. 5-600 år efter det vet vi historiskt att islam träder fram, ett av djävulens stora tilltag för att strida mot kristendomen. Sen kommer vårt årtusende, det sjätte, då vi också känner till att djävulen verkligen har verkat under romarriket och katolicismens eländestid då de mördade och slaktade ca 50 miljoner kristna, vi har världskrigen mm.

Djävulen har alltså aldrig i historien hittills varit bunden, utan Bibeln talar om att han snart skall bli det i tusen år, och det är det vi borde tro på Bengt, inte på en massa hittepåläror och lösa spekulationer.

Läs ordentligt igenom Bibeln Bengt och räkna själv och lägg ihop de Bibliska åren med Andens hjälp så får du en bestämd och tryggare tro angående den tid vi just nu befinner oss i och om den tid som är antågande.

Då behöver det inte alls vara så svårt som du upplever det! Men, man måste själv ta dessa steg...

Svara


SAS 22/4-2019, 19:26

Amillennialismen är RKK:s och de ortodoxa kyrkornas (även vissa protestanters och reformertas) traditionella position i den sista tiden-teologin. Påvekyrkan är Guds ställföreträdande församling på jorden och de kristna är kallade att vara Jesu medarbetare i spridandet evangeliet och byggandet av Guds Rike på jorden. Det finns ingen direkt historisk period där Jesus ska regera i tusen år innan/efter domen vid världens slut. Teologin utvecklades bla av kyrkofadern Augustinus.

Svara


SAS 22/4-2019, 19:29

Instämmer med Professorn Leif här han brukar ha rätt 😃

Svara


SAS 22/4-2019, 19:38

För att Gud ska kunna hålla sina löften till Israel och hans förbund med David (2 Samuelsbok 7: 8-16, 23: 5, Psalm 89: 3-4) måste det finnas ett bokstavligt fysiskt rike på denna jord. Att tvivla på detta är att ifrågasätta Guds önskan och / eller förmåga att hålla sina löften, och detta öppnar en mängd andra teologiska problem. Till exempel, om Gud skulle renegera på sina löften till Israel efter att ha förkunnat dessa löften att vara "eviga", hur kan vi vara säkra på allt han lovar, inklusive löften om frälsning till troende i Herren Jesus? Den enda lösningen är att ta Honom i hans ord och förstå att hans löften kommer att bli bokstavligen uppfyllda. Tydliga bibliska tecken på att riket kommer att vara ett bokstavligt, jordiskt rike är: 1) Kristi fötter kommer faktiskt att röra vid Oljebolaget innan hans rike etablerades (Zechariah 14: 4, 9); 2) Under kungariket kommer Messias att utföra rättvisa och dom på jorden (Jeremia 23: 5-8); 3) Riket beskrivs som att vara under himlen (Daniel 7: 13-14, 27); 4) Profeterna förutspådde dramatiska jordiska förändringar under kungariket (Apg 3:21; Jesaja 35: 1-2, 11: 6-9, 29:18, 65: 20-22; Ezekiel 47: 1-12; Amos 9 : 11-15); och 5) Den kronologiska ordningen av händelser i Uppenbarelseboken indikerar existensen av ett jordiskt rike innan världshistorien avslutades (Uppenbarelseboken 20). Den amillenniala uppfattningen kommer från att använda en metod för tolkning för ouppfylld profetia och en annan metod för icke-profetisk Skrift och fullföljd profetia. Icke-profetisk Skrift och fulländad profetia tolkas bokstavligen eller normalt. Men enligt amillennialisten måste ouppfyllda profetier tolkas andligt eller icke-bokstavligt. De som håller sig till amillennialism tror att en "andlig" läsning av ouppfyllda profetior är den normala behandlingen av texterna. Detta kallas med en dubbel hermeneutisk. (Hermeneutik är studien av tolkningsprinciperna.) Amillennialisten förutsätter att de flesta eller alla ouppfyllda profetiorna är skrivna i symboliskt, figurativt, andligt språk. Därför kommer amillennialisten att tilldela olika delar av Skriften i stället för de normala, kontextuella betydelserna av dessa ord. Problemet med att tolka ouppfyllda profetier på detta sätt är att detta tillåter ett brett spektrum av betydelser. Om du inte tolkar Skriften i normal mening, kommer det inte att finnas någon mening. Ändå hade Gud, den ultimata författaren av hela Skriften, en särskild mening i åtanke när han inspirerade de mänskliga författarna att skriva. Även om det kan finnas många livsapplikationer i en skriftskrift, finns det bara en mening, och den meningen är vad Gud menade att det skulle innebära. Det faktum att fullbordad profetia uppfylldes bokstavligen är den bästa anledningen till alla för att antas att ouppfyllda profetior också kommer att bli bokstavligen uppfyllda. Profetiorna om Kristi första ankomst var alla uppfyllda bokstavligen. Därför bör profetior om Kristi återkommande också förväntas bli uppfyllda bokstavligen. Av dessa skäl bör en allegorisk tolkning av ouppfylld profetia avvisas och en bokstavlig eller normal tolkning av ouppfylld profetia bör antas. Amillennialism misslyckas genom att den använder inkonsekvent hermeneutik, nämligen att tolka ouppfylld profetia annorlunda än fullföljd profetia.

Svara


Bengt 22/4-2019, 20:56

Tack för era svar Leif och Tomas n

Svara


Leif 22/4-2019, 21:25

Att Jesus skall regera de sista tusen åren på denna jord är inte symbolik som vissa försöker få det till, utan en ren och Biblisk sanning som vi bör tro på.

När Tomas N säger att det bara finns en enda vers om detta med en tusenårig tid då Jesus skall regera så talar hans okunskap, och den okunskapen bör man inte sätta tillit till även om också han egentligen endast menar väl.

(Apost 1:6‭-‬7)

När de nu var samlade frågade de honom: "Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel?" Han svarade dem: "Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt.

Jesus talade alldeles säkert en del till lärjungarna i ensamhet om att Han en dag på något sätt skall komma att upprätta Sitt rike på denna jord, men! Då, på den tiden, för ca 2000 år sen, var det ännu inte dags för dem att förstå så mycket om det! Han sa ju aldrig att Han inte skulle upprätta riket utan endast att det inte var deras sak att ännu förstå!

De skulle istället göra allt för att sprida ut Guds budskap över hela jorden. Däremot säger ju Daniel att insikten skall komma att växa till hos dem som söker innan Jesu ankomst, och det är ju det som också nu i våra dagar håller på att ske, exakt som Gud förutsagt.

Visserligen kallar Gud vår tid för ändens tid även om det handlar om drygt tusen år, men det gör Han ur Sitt Gudomliga perspektiv eftersom Guds plan med människan sedan skapelsen är symboliserad i sju dagar = 7000 år.

(2 Petrus 3:8)

Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag.

(Dan 11:4-10)

Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många skall forska i den och kunskapen skall bli stor." När jag, Daniel, såg upp, se, då stod det två andra där, en på flodens ena strand och en på den andra stranden. En av dem sade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten: "Hur länge dröjer det innan änden kommer med dessa märkliga ting?" Jag lyssnade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten, och han lyfte sin högra och sin vänstra hand upp mot himlen och svor vid honom som lever för evigt att efter en tid och tider och en halv tid och när det heliga folkets makt är krossad, då skall allt detta vara fullbordat. Jag hörde detta men förstod det inte, så jag frågade: "Min herre, vad blir slutet på allt detta?" Då sade han: "Gå, Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid. Många skall bli renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skall bedriva sin ogudaktighet och ingen ogudaktig skall förstå detta, men de förståndiga skall förstå det.

Nu kan vi som med ärliga hjärtan söker, med Anden, NT och historisk backspegels hjälp förstå tiderna på ett mycket klarare sätt. Och eftersom det endast snart återstår ca tusen år på denna jord, den sista och sjunde vilodagen så är det inte konstigt att Gud kallar denna tid för ändens tid med allt vad det innebär.

En lång tid av frid och fred som Jesaja berättat om, då människor återigen blir mycket äldre än nu, den unge syndaren t.ex dör först vid hundra års ålder.

Varför skulle detta vara svårt att tro på?

Jesus skall komma tillbaka till jorden för att sätta sina fötter på Oljeberget, och Israels folk skall få öppnade ögon och bli frälsta.

Varför skulle detta vara svårt att tro på?

Hesekiel berättar också om denna tid, då Guds dom har krossat alla de arméer som drog ut för att utplåna Israel, och att de kvarblivna av Israel sen samlar ihop döda under lång tid för att begrava dem. Detta har aldrig hänt än, men kommer enligt Bibeln att ske.

Varför skulle detta vara svårt att tro på?

Ja, jag skulle kunna rabbla upp massor med mer detaljer om vad Bibeln säger skall komma att ske här på jorden innan det är dags för den yttersta domens dag, men frågan är ju om det spelar någon roll för den som inte vill höra?

Svara


Dan Johansson 22/4-2019, 22:32

Jag har skrivit om Tusenårsriket i flera av mina böcker och skrifter, dessutom spelat in en dvd där jag förklarar läran och sanningen om Tusenårsriket. Det är den gyllene tidsålder som från börjann var Guds plan för människan men som hon saboterade. Det är denna plan som nu äntligen kommer att gå i uppfyllelse i och med Jesu återkomst för att upprätta sitt rike.

Dan Johansson, Malmö

danolil.mail@gmail.com

Svara


Leif 23/4-2019, 00:52

Svar till Tomas N.

Jesus å andra sidan predikade om Guds rike som var helt annorlunda .

Givetvis måste vi förstå att himmelens rike är något helt annat än det jordiska, men, vi behöver också förstå det jordiska skeendet även om vi en dag kommer att finnas i himmelen. Det ena utesluter inte det andra.

Det vi brukar benämna med "tusenårsriket" är inte alls detsamma som himmelens och evighetens rike. Det enda är att satan är bunden under tusen år och de frälsta genom Jesu Ande "istället för dagens onda ledare" får vara rådande under denna tid. Hela naturen, djurriket och mänskligheten får leva ett behagligt och bra liv tills de dock ändå dör så småningom.

(Rom 8:19‭-‬22)

Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas.

Guds barn, även om de fortsättningsvis kommer att vara dödliga syndare så länge de vandrar kvar här på jorden, kommer nu att äntligen till fullo få leva ut på denna planet utan förlöjligande och förföljelse. Lovsång och Guds härlighet kommer att skölja över denna jord de sista tusen åren som aldrig förr. Sedan måste en avslutning komma för denna planet och istället det eviga i himmelen börja. Nya himlar och en ny jord, det himmelska Jerusalem, något helt annat än "tusenårsrikets" jordiska Jerusalem!

Hoppas på förståelse...

Jesu frid...

Svara


SAS 23/4-2019, 07:24

Svar till Tomas N.

Det är en djup fråga men skriften har svaret och det är där vi finner sanningen.

Och för respektens skull Tomas N så kan vi väll ändå böja oss för sanningen som finns i Guds ord och inte hitta på andra vägar. Det är den respekten jag söker efter.

Gud Välsigne dig

Svara


SAS 23/4-2019, 07:38

Trots att tusenårsriket är en tid full av fred och rättfärdighet, så är det inte Guds slutgiltiga mål för sin skapelse. Satan är bunden, men inte helt utrotad. Och trots härligheten och harmonin på jorden, är den inte perfekt i Guds ögon i och med att den bär på eviga fläckar av synd.I slutet av tusenårsriket kommer Satan att släppas lös från sina kedjor för en kort tid, fast det är osäkert hur lång tid det handlar om. Detta är hans sista möjlighet att bedra nationerna och få folk att följa honom. Otroligt nog kommer han att lyckas samla så många som en armé och tillsammans omringar de Jerusalem för ett sista desperat försök att ta över Guds skapelse.Men nu är måttet rågat och Satans tid är ute. Gud sänder eld ner på jorden från himlen som förtär dem. Djävulen kastas slutligen i den brinnande sjön där vilddjuret och antikrist redan befinner sig och där de kommer att plågas för evigt. (Upp 20:7-10)

Detta markerar slutet av tusenårsriket och är sista händelsen innan domedagen

Svara


AnnMarie 23/4-2019, 10:36

Svar till Tomas N.

Visst borde den kristna gemenskapen kunna hantera denna fråga men gör det inte, precis som i många andra frågor. Även detta är ju en tolkningsfråga som så mycket annat av Bibelns innehåll .Dessutom inget att bråka om men vi får väl se .......

Svara


Leif 23/4-2019, 11:09

Svar till AnnMarie.

Visst kan man tolka allting olika och hur man vill AnnMarie. Vi kan säkert tolka att jorden är himmelen, och att människor egentligen är änglar m.m, och att då tycka att vi inte skall bråka om det heller utan bara acceptera, men så är det absolut inte meningen att vi skall göra.

Vi skall tala det Bibeln säger och rätta till sådant som inte stämmer med Bibeln och inget annat!

Der finns tydliga skillnader på vad som skall tolkas symboliskt eller ej. Vi kan inte tolka Jesus som symbolisk även om något "kristen" skulle tycka och mena så! Han Är exakt den Han sa Sig vara! Han Är Gud som klev ner och blev Människosonen, Guds Son, den som fanns före allt!

Likadant är det med att Gud har sagt att det skall komma en tid då djävulen kommer att vara bunden under största delen av de kommande tusen åren. Det är ingenting som skall tolkas hit eller dit utan endast till att tro på eftersom Gud har sagt så! Han har gett oss Sitt Ord för att vi skall tro på det och inte tvivla!

Sen att vissa saker fortfarande är hemligheter och väntar på uppenbarelser av Gud är en helt annan sak. Att hela tiden så ut tvivel är ingenting som är av Gud eller som Gud tycker om, nej! Gud vill att vi skall tro på Hans Ord!

Ordet ljuger aldrig AnnMarie! Om Gud har sagt att vargar skall gå i bet med lamm så låt oss tro på det och tala så. Det här är skrivet om hur det skall bli här på jorden efter det att Jesus har satt sina fötter på Oljeberget, det är ingen symbolik utan ren sanning som skall komma att bli, låt oss tro så och säga så eftersom Gud har sagt så!

Svara


AnnMarie 23/4-2019, 11:57

Alla talar ju vad Bibeln säger ändå kommer vi fram till helt olika saker är inte det märkligt??

Svara


SAS 23/4-2019, 12:17

Svar till AnnMarie.

Det handlar inte om att bråka utan om att ventilera andliga frågor utifrån Bibeln.

Svara


Leif 23/4-2019, 13:50

Svar till AnnMarie.

Inte säger väl Bibeln något annat än att djävulen och satan skall bli bunden i tusen år, eller?

Och då är det ju det vi skall säga och tro på!

Svara


Sigvard Svärd 23/4-2019, 17:56

Gott att se ditt namn här Dan här hos Christer Åberg. Du har bevisligen med din sundhet och Andens smörjelse, varit till rik välsignelse genom åren med det du skrivit och talat. Gud har kallat ut dig för att vara med honom och stå upp för hans verk i den sista tiden. Säger bara: Fortsätt din profetiska tjänst!

Svara


Johan 23/4-2019, 18:49

Svar till Dan Johansson.

Angående tusenårsriket:

”Det är den gyllene tidsålder som från börann var Guds plan...”

Vad har du fått detta ifrån? Det tror jag inte alls stämmer! 1000-årsriket förutsätter nämligen syndafallet, ty människorna i detta rike kommer fortfarande att ha sin fallna natur.

Adam och Eva hade alls ingen fallen natur före syndafallet, och dödens inträde i världen.

Svara


Bengt 23/4-2019, 18:54

Jo jag tror på detta

Men det känns ändå märkligt

Och lite svårförståeligt

Svara


Leif 24/4-2019, 07:31

Svar till Johan.

Det är ändå så Johan att Gud redan visste om syndafallet när Han skapade allt! Gud har skrivit in skymtar av syndafloden och Noas räddning i den andra av de sju skapelsedagarna.

När Gud skiljde vatten från vatten så var det dels en förebild på när Gud senare skiljde den rättfärdige Noas familj från alla de orättfärdiga, "givetvis svårförståeligt" utan Andens hjälp.

(Joh Upp 17:15)

Och han sade till mig: "Vattnen som du såg, där skökan tronar, de är folk och människomassor och folkslag och språk.

Gud kände alltså redan till allt före skapelsen, men exakt hur Dan menar vet jag inte? Jag har inte läst hur han menar men att detta med de sista tusen åren ingick i Guds plan är alldeles säkert! Då Gud vilade den sjunde dagen är absolut förebilden för dessa sista kommande tusen års frid på jorden. Sedan kommer evigheten i himlen och helvetet för alla!

Svara


Johan 24/4-2019, 10:37

Svar till Leif.

Om Gud från början hade planerat denna ”gyllene tidsålder”, så måste det ju innebära att Han planerat Syndafallet.

Men se det gjorde Han inte ty Han sade: ”av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta...” (1 Mos 2:17)

Svara


Leif 24/4-2019, 10:48

Svar till Johan.

Givetvis har Gud som vet allt också planerat allt, dock utan att vara den som väljer att göra ont!

Gud har skapat oss med fria viljan att göra gott eller ont eftersom vi bl.a utan denna valfrihet aldrig skulle kunnat bli Hans äkta barn och likar.

Svara


Leif 24/4-2019, 12:50

Svar till Johan.

Änglarna var ju också skapade men, något annorlunda än oss, de är andevarelser utan kropp medan vi med själ och ande förevigt snart efter uppståndelsen skall komma att bo i våra nya himmelska härlighetskroppar, dvs en ny skapelse nu med Gud i oss, vilket hela tiden från första början har varit Guds plan och tanke.

Adam och Eva hade till en början ännu inte Gud i sig, vilket Gud ändå hade planerat också för dem! Men! Gud visste som sagt före allt att människan skulle komma att synda, så Han planerade en bestämd tid för denna syndatid på jorden, 7000 år, och därför skapade Gud allt på 6 dagar och vilade den 7:de!

Svara


Johan 24/4-2019, 13:47

Svar till Leif.

Måste inte Gud ha planerat Syndafallet då också, enligt dig?

Varför brydde Han Sig i s f ens om att säga åt Adam och Eva att inte äta av kunskapens träd på gott och ont?

Han hade ju redan planerat att de skulle falla.

Svara


Leif 24/4-2019, 14:12

Svar till Johan.

Nej, Gud vill inte det onda, men på något sätt skall jag erkänna så tror jag ändock att vi genom att verkligen ha fått uppleva och lärt oss känna det djävulskt onda genom fel val riktigt på djupet också genom detta lär oss en evig läxa att aldrig mer i himmelen välja det Adam lurades till!

Hade Gud inte sagt något till Adam om att välja rätt och inte fel så hade vi inte alls förstått att det var olydnaden till Gud som leder till fördärvets grop.

Svara


Leif 24/4-2019, 14:17

Svar till Johan.

Nu vet vi alla att trots och olydnad till Gud och istället följa djävulens lögnee är en verklighet som på allvar lurar folk ner i dödens fällor. Det förstod inte Adam och Eva...

Svara


Johan 24/4-2019, 14:38

Svar till Leif.

Måste inte Gud ha planerat Syndafallet då också, enligt dig?

Varför brydde Han Sig i s f ens om att säga åt Adam och Eva att inte äta av kunskapens träd på gott och ont?

Han hade ju redan planerat att de skulle falla.

Svara


Johan 24/4-2019, 14:41

Svar till Leif.

Råkade sända samma kommentar igen. Var ej menat.

Svara


Johan 24/4-2019, 14:48

Svar till Leif.

Nu kommer du in på egna funderingar som ej kan grundas i Ordet, eller hur?

Det vi talar om är för de flesta svåra saker att förstå. Vi talar om det som rör skillnaden mellan Guds förutvetande och Guds förutbestämmande.

Gud ville inte Syndafallet, men Han visste om det i förväg och Han visste följaktligen också vad Han Själv skulle göra. Men jag vidhåller att jag inte tror att Han hade planerat för det, eftersom det vore att också planera för att Syndafallet skulle inträffa, vilket Han som sagt inte kan ha gjort.

Svara


Christer Åberg 24/4-2019, 15:01

Idag publicerade jag en predikan av Lewi Pethrus som på ett mycket tydligt och pedagogiskt sätt förklarar tusenårsriket! Predikan heter "Med Jesus i tusen år". Läs den här: https://www.apg29.nu/a/tv

Lewi Pethrus utgår från bibelordet och inte från egna tankar eller doktriner.

Svara


Leif 24/4-2019, 16:50

Svar till Johan.

Nu kommer du in på egna funderingar som ej kan grundas i Ordet, eller hur?

Inte alls, det är helt och hållet grundat på Ordet, sen kan förståelsen av Ordet givetvis variera! Gud vet allt och är Allsmäktig så inte kan väl då Gud ha planerat någonting som helt plötsligt blir en överraskning för Honom!

Han planerade och visste att människan som denne var skapad nästan omedelbart skulle välja fel. Eller menar du Johan att Gud inte skulle veta vad Han skapade?

Säger man att detta endast är mina egna funderingar så förstår man inte ens vad man själv tror att man förstår🤔

Svara


Johan 24/4-2019, 17:35

Svar till Leif.

”men på något sätt skall jag erkänna så tror jag ändock att vi genom att verkligen ha fått uppleva och lärt oss känna det djävulskt onda genom fel val riktigt på djupet också genom detta lär oss en evig läxa att aldrig mer i himmelen välja det Adam lurades till!”
= dina egna funderingar, och inger som du kan hitta i Bibeln.
Du verkar inte förstå skillnaden mellan Guds förutvetande och Guds förutbestämmande. Om du gör det så var snäll att förklara det i s f.

Svara


Bengt 24/4-2019, 18:16

Har inte vissa änglar kroppar?

Som Mikael och Gabriel ?

Svara


Stefan Jonasson 24/4-2019, 21:58

1korinterbrevet 15:40 det finns också himmelska kroppar och jordiska kroppar. Men de himmelska kropparna glans är av ett slag, de jordiska kropparnas glans av ett annat slag

Svara


Leif 25/4-2019, 00:25

Svar till Johan.

Det sista var mina egna funderingar, ja, men inte det tidigare om att Gud Är Allvetande och Allsmäktig, det står i Bibeln utan att jag behöver bevisa något. Det står skrivet och är upp till var och en att tro på det om man vill eller ej?

Gud visste att människan skulle välja synden och det betyder förstås att Han är förutvetande! Han skapade ängeln satan och djävulen som sedan blev till lögnens fader, och som skulle lura människan, det var Gud givetvis också förutvetande om, Gud vet mycket väl vad Han skapade, och givetvis har Gud på ett sätt planerat allt i minsta detalj!

Gud skulle bli Jesus, det var förutbestämt enligt Skriften på flera ställen, både skapelseberättelsen och Ordspråksboken berättar om det. Och! Eftersom Gud Är Allvetande eller då "förutvetande som du säger" om syndafallet så hade Han givetvis också förutbestämt en räddningsplan åt alla de syndare som vill bli Guds barn.

Det var alltså också förutbestämt att alla som vill bli Guds barn skulle behöva födas på nytt enligt Skriften, och det gällde då förstås även Adam och Eva oavsett om de föll i synd eller ej. Gud hade ju inte enligt något Skriftens Ord ännu tagit Sin boning i någon av dem. Ingen, inte ens Adam och Eva kunde se Guds rike förrän de hade blivit födda av Gud, de var endast skapade!

(Joh 3:3)

Jesus svarade och sade till honom: »Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född på nytt, så kan hon icke få se Guds rike.»

Gud ville givetvis att Adam och Eva skulle bli Hans barn och hade förstås tagit Sin boning i både Adam och Eva om de bara hade valt Jesus istället för djävulen. Då hade de redan före syndafallet kunnat säga som Paulus, Kristus i oss!

(Gal 2:20)

och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.

(Ef 1:5‭-‬11)

Ty i sin kärlek förutbestämde han oss till barnaskap hos sig, genom Jesus Kristus, efter sin viljas behag, den nådeshärlighet till pris, varmed han har benådat oss i den älskade. I honom hava vi förlossning genom hans blod, förlåtelse för våra synder, efter hans nåds rikedom. Och denna nåd har han i överflödande mått låtit komma oss till del, med all vishet och allt förstånd, i det att han för oss har kungjort sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han efter sitt behag hade fattat inom sig själv, om en ordning som i tidernas fullbordan skulle komma till stånd, det beslutet att i Kristus sammanfatta allt som finnes i himmelen och på jorden. I honom hava vi ock undfått vår arvslott, vi som förut voro bestämda därtill genom dens beslut, som verkar allting efter sin egen viljas råd.

Jesu frid...

Svara


Leif 25/4-2019, 00:34

Svar till Bengt.

Jag har i alla fall inte sett i Bibeln att änglar har kroppar. Däremot kan de såsom för Abraham uppenbara sig så att vi människor kan se dem på sådant sätt. Annars skulle vi inte kunna se dem, för de är ju andevarelser som vi fysiska varelser normalt sett inte kan se. .

En ande har ju inte kött och blod säger Jesus. Visst, jag säger inte helt säkert att de inte har personliga andliga kroppar men jag har direkt aldrig sett något sådant beskrivet i Bibeln!

Svara


Leif 25/4-2019, 07:24

Svar till Bengt.

I himlen kommer vi förstås att kunna se änglarna, och när jag tänker på dem så beskrivs ju faktiskt keruber och serafer ibland med vingar m.m. dvs kroppsliga delar, så det finns ändå detaljer Bengt som kan peka åt det hållet, vi kanske får återkomma till ämnet senare😇

Svara


Bengt 25/4-2019, 12:40

En del har ju mött människor som tydligen

Varit änglar

Men i människogestalt

Svara


Leif 25/4-2019, 13:06

Svar till Bengt.

Javisst, likadant var det nog med änglabesöket hos Lot... De var förmodligen människolika...

Svara


Leif 25/4-2019, 13:08

Svar till Bengt.

Men frågan kvarstår ändå, är det deras egna verkliga kroppar? Jag undrar det?

Svara


Janne 29/4-2019, 13:30

Svar till Dan Johansson.

Vad menas med talet: tusen år är såsom en dag, och en dag är såsom tusen år? Tusenårsriket gäller det verkliga tusen år som vi räknar idsg.

Svara


Leif 29/4-2019, 14:28

Svar till Janne.

Vad menas med talet: tusen år är såsom en dag, och en dag är såsom tusen år?

Jag frågade Gud allvarligt en gång om detta och fick svar.

Tusen år för människor på denna jorden är som en dag i skapelseberättelsen. Det betyder att vi människor skulle få Sjutusen år av existens på denna jord. Det gick i stort ungefär tusen år från Adam till Noa. Ytterligare ca 1000 till Abraham. Sedan 1000 till David och 1000 till Jesus och korsfästelsen. Då var vi framme vid 4000 år efter Adam. Och sedan dess har det gått ca 2000 år till och vi är framme vid runt år 6000.

Nu har vi så ungefär tusen år kvar, och det skall vara de sista tusen åren såsom det var den sista av skapelsedagarna. Det skall bli frid på jorden i tusen år såsom Gud vilade en dag, den sjunde!

Jesu frid...

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 38, måndag 16 september 2019 kl. 16:33

Jesus söker: Dag, Daga!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
måndag 16 september 2019 13:06

Jesus nu är det oroligt på jobbet igen. Nu kanske arbetskollegor måste rotera igen. Jesus låt oss få behålla våra arbetslag snälla Jesus! I jesu namn låt det råda frid på jobbet. Tack Jesus& bedjare!


Morsan reklam


Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp