Surfar nu: 334 www.apg29.nu


Millennium - Chii?

Mashoko acho akatorwa mubhuku "The World yenhoroondo rokupedzisira chiito" by Egon Melin.  

World yenhoroondo yokupedzisira chiito

Tinokumbira nzvimbo iyi Mireniyamu, nokuti panofanira zviuru makore, pashure iyo Satani achauya vandisunungure kanguva uye anonyengera vanhu kutambisa mambo, Kristu. (Zvak 20: 3-4, 7-8).

SATANI KUISWA MUJERI

Ipapo Johani aimirira Jesu 'kukunda pamusoro kwaAntikristu, muprofita wenhema uye mauto simba miriyoni vakanga akasaina navo, anoramba bonde. kukunda kwaJesu munyika yemweya. Satani anonzi ari VaEf. 2: 2 kuti muchinda dzedenga mauto simba. Uye achishandisa mudzimu wake, anoita pavana vekusateerera. Antikristu, muprofita wenhema uye nevateveri vavo ndicho chete chinogona simba pakunamata kushanda kuburikidza.

Kana Jesu chete akakunda fiendehärarna, ndiani kukwira kundorwa navaIsiraeri, uye Dhiyabhorosi aizokurumidza wana zvishandiso itsva pakati vanhu, zvakare, aizoumba hondo kundorwa nomuchinda wenyika ino. John anoti:

"Zvino ndakaona mutumwa achiburuka kubva kudenga; uye akanga kiyi yegomba rakadzikadzika uye cheni huru iri muruoko rwayo. Akabata shato, iyo nyoka yakare, anova ndiye dhiabhori, uye Satani, uye akamusunga kwamakore chiuru, vakamukandira mugomba rakadzikadzika, ikarivhara, akaisa mucherechedzo pamusoro pake, kuti iye havafanirizve kunyengedza marudzi kusvikira chiuru makore apera. Ipapo achadzokera hombodo kwenguva duku nguva "(Zvak 20: 1-3)..

Chaizvoizvo, takava kudzidza, kwataitarisira nechokuita kutongwa marudzi. Kana zvakadaro zvinonzi asarudza, ndiani anofanira kuverengerwa muumambo Mesiya yepasi wacho. Asi kudzidza kwedu inogona chete nezve Matt. 25: 31-46, apo domsakt iri kuratidzwa.

"Tinogona pakutanga tinofanira kutaura, kuti umambo norugare harimuki somugumisiro nevanhu uye chibvumirano pakati pamarudzi, asi ndiwo Muchinda woRugare, Jesu Kristu, uyo achatora simba kubva muchinda wenyika ino, dhiabhorosi, uye pave umambo panyika, izvo kwakafanana kudenga. ichi kusanduka yose anodana Jesu kuberekwazve kwenyika. " (Mat. 19:28.)

Umambo Peace

- Pachava norugare panyika!

Izvi hazviratidzi here kuti mukuru? Asi hazvisi chinoshamisira, asi ane simba pane chokwadi, uye ichi chokwadi chawo shoko rouprofita, akafuridzirwa noMweya chokwadi uye Mwari kare.

Sezvinobvumwa, hope roumambo yorugare vakanzvenga zhinji. Nyika yakanga isina nani uye nani sezvo vanhu vakanga ruzivo yepamusorosoro. Twentieth Century ropa akasvibiswa Battlefields, maguta wakabhombwa, mijenya dzehondo vaisivatamo uye yakakura makuva emauto zvakanaka munyika zhinji rakaparadza vachidavira kuti pane anogona kuva norugare uye kuwirirana pamusoro pano. Asi izvi zvose, sezvo yave pasi redu ane kumberi wechipiri sokuti chinhu kunyange chido rugare umambo.

Asi pakati zvose kupanga dzevanhu mwoyo magoba nemarwadzo uye nechokwadi; kuparadzwa zvachose Unobudisa dzaro mumvuri pamusoro nyika, maguta uye makondinendi. Remote zvitundumuseremusere vane mabhomba mhosva iri vakangomirira kuti chakakonzerwa. Asi pasinei ichi, hapana simba panyika kuti anogona kutadzisa runyararo uye rugare ikabuda, kana yava yakafanira.

Tinogona Pakutanga tinofanira kutaura, kuti umambo norugare harimuki somugumisiro nevanhu uye chibvumirano pakati pamarudzi, asi ndiwo Muchinda woRugare, Jesu Kristu, uyo achatora simba kubva muchinda wenyika ino, dhiabhorosi, uye pave umambo panyika, iyo wakabatana kudenga. Izvi kushandurwa wose anodana Jesu kuberekwazve kwenyika. (Mat. 19:28.)

The chinodiwa kuti rugare umambo pakagadzwa vari, chii taitaura pamberi: Satani okusungirwa . Nyika yose uye zvose nevagari nayo kuti mwoyo nokuda rokuchinja simba, iyo kunouya apo Jesu hunobuda samambo uye ushe hwake.

"Jehovha achava mambo panyika yose; Hongu, panguva iyoyo Jehovha achava mumwe uye zita rake rimwe ". (Zek. 14: 9)

Tinokumbira nzvimbo iyi Mireniyamu , nokuti panofanira zviuru makore, pashure iyo Satani achauya vandisunungure kanguva uye anonyengera vanhu kutambisa mambo, Kristu. (Zvak 20: 3-4, 7-8).

Tichatonga pamwe naKristu

Petro akamboti kuna Jesu: "Tarirai, isu takasiya zvose, tikakuteverai; Ko tine? "Ipapo Jesu anovimbisa kuti kana pakuberekwa kutsva kuva vaapostora vake pazvigaro zveushe gumi nezviviri, muchitonga madzinza ane gumi nemaviri aIsraeri. (Mat. 19: 27-28.)

Asi hurumende itsva haina kunofanira chete vaapostora gumi, asi tine vimbiso: ". Honor, tikaramba tichatonga pamwe naye" (2 Tim. 2: 12.) Kristu ndiye Mambo, uye pamwechete naye, iyo Assembly achatonga pamusoro makore chiuru. Sezvo Jesu akanga agere pachigaro choushe chababa vake, ipapo kukunda vakundi kuwana kugara Jesu pachigaro chake choushe. (Zvak 3:21.) John anoti Zvakazarurwa. 20: 4: 

"Zvino ndakaona zvigaro zveushe, vakagara pamusoro pazvo, vakadya chii rakapiwa kwavari." Ndiani akamuka simba kuvarinda? The mubvunzo anopindura Pauro 1 VaK. 6: 2: "Hamuzivi here kuti vatsvene vachatonga nyika?"

Maererano Up. 20: 4 anomutswa kutambudzika kutenda apo Jesu anosimbisa umambo hwake. Kutambudzika kutenda ndiko kumuka kwokutanga pashure pakukohwa. Uye vose vane mugove pakumuka kwokutanga vachatonga naKristu mumakore chiuru. (Zvak 20: 6.)

Kuti chinzvimbo chedu muna hurumende itsva ichange zvakasiyana, achiratidza kuti Magwaro. nzvimbo yedu unesungano kuvimbika kwedu kuna Jehovha munguva ino.

"Mamiriro rugare umambo pakagadzwa vari, chii takataura pamusoro pamberi:.. YaSatani okusungirwa The yose uye zvose zviri vagere asiririswa rokuchinja simba, iyo kunouya apo Jesu hunobuda samambo uye ushe hwake"

Peace pakati paMwari nevanhu

All hondo uye kurwisana zvose pakati pamarudzi ine chaicho hwaro muhondo pakati paMwari uye murume. Saka, zviri Hazvimboiti kusika umambo rugare panyika, chero bedzi vanhu vanoda kudzoka musi Mwari uye nenzira yake. Ofriden uye zvakaipa, mukatikati chinoumba inonzi chivi.

Hatina kare aitaura, kuti Israeri pamugumo kutambudzika Unozonzwa ruponeso, sezvo ivo vanonamata kutenda kwavo muna Jesu saMesiya. Isa. 66 ane chitsauko wavatorwa. Chine, vaIsraeri kuberekwazve, vavengi vavo kukundwa, Israel mumishinari pakati pamarudzi, uye pakupedzisira vanhu vanonamata Jehovha.

Zvino ngatiite kuverenga ndima, iyo inotaura kwevaIsraeri mumishinari pakati pemarudzi: 

"Ndichaisa chiratidzo pakati pavo, uye vamwe vavo kuti vanoponeswa ndichatuma senhume marudzi, kuna veTarishishi, DEVI uye mwana, kubaya dzavanhu, kuti Tahal uye] Avan, kuzviwi zviri kure, zvisina kumbonzwa chinhu pamusoro pangu kana kuti kuona kubwinya kwangu, uye vanofanira kubwinya kwangu pakati pamarudzi. "(V. 19.)

Vamwe vataura kuti izvi. mamishinari muIsraeri havafaniri nharo mutauro nezvinetso saizvozvo sezvatinoita. Nokuti vaJudha ikapararira munyika dzose uye mumitauro zvose anomiririrwa muIsraeri. Naizvozvo, vane chete pashure ivo takaponeswa, dzokera kunyika vaigara Diaspora, asi ikozvino sezvo mamishinari.

Nerunyerekupe naJesu vanhu vake, vaIsraeri, vachaita nokukurumidza akatambanudza pamusoro yose. Nei vaJudha, uchimanikidza vaHedheni kuti kutizira kuna Jehovha, asi sezvo Ishe anoti: 

"Asi zvakare zvichava kuti vanhu vachauya pano uye vazhinji dzomumaguta vagari; uye vagari vomune rimwe guta vachaenda kune rimwe, vachiti: 'Uyai, hendei uye kunyengetera pamberi paJehovha uye kutsvaka Jehovha wehondo; Iniwo ndomene kuti akwire, ndudzi zhinji dzavanhu namarudzi anesimba achauya kuzotsvaka Jehovha wehondo. Mumazuva iwayo zvichaitika kuti vanhu dzakashongedzwa ndimi gumi, akataurwa pakati pamarudzi, ngaatore muJudha kuti siketi, uti, 'Ngatiende nemi, nokuti takanzwa kuti Mwari anemi.' "( Zek 8: 20-23.). 

"Vanhu vanofanira kuva nechido, ndiko kuziva Jehovha kufamba munzira dzake. (Mika 4: 2.)

Kuchavawo hombe Kudururwa kwomudzimu noMweya. Uprofita hwaJoeri pamusoro Kudururwa kwomudzimu Mweya ndezvechokwadi ayo zvakanyanyisa muganhu. (Joere 2: 27-29.) Ona kuti uprofita uhwu nokuzadzika vakawedzera maererano kudzikinurwa kweJerusarema, vaJudha yokudzorerwa uye vanhu nokutonga Jehoshafati mupata.

Pakudururwa kweMweya

Kuchavawo hombe Kudururwa kwomudzimu noMweya. Uprofita hwaJoeri pamusoro Kudururwa kwomudzimu Mweya ndezvechokwadi ayo zvakanyanyisa muganhu. (Joere 2: 27-29.) Ona kuti uprofita uhwu nokuzadzika vakawedzera maererano kudzikinurwa kweJerusarema, vaJudha yokudzorerwa uye vanhu nokutonga Jehoshafati mupata.

Ipapo murume anouya noukama hwakanaka naMwari, izvi ndichazviitawo nawo makomborero muviri wake. Kurwara uye rufu yakatsvikinyidzana muupenyu uye utano. 

"Tarirai, Mwari wenyu achauya nokutsiva; kutsiviwa naMwari, hongu, pamusoro iye achikuponesai. Ipapo meso amapofu achasvinudzwa uye nzeve dzematsi urwa. . Ipapo anokamhina kusvetuka akadai nondo uye rurimi chimumumu moyo ' "(Is 35: 4-6..) 

Maererano naIsaya. 65: 18-24, zvinofanira asipo chero mwana vanofa, asi kuti mwana achafa zana nemakore. Uye ipapo mutadzi vanotambura kubva pakutukwa. Vanhu vane mukana vatadze uye vafe muMakore Ane Chiuru, nokuti vari makemikari chokuita Adam, avo vatadza uye zvinodhaka akatuka rudzi rwose. Asi chivi haana simba uye unokwezva, ipapo Satani vakasungwa. The genus ndiyo broadly panguva ino zvorudzi Mwari. Saka, zvinoita sokuti, vakarurama kurarama kuburikidza Millennium rose.

Munguva yedu, ichokwadi, kuti upenyu hwedu ndedzoupenyu (Pis 90.: 10.) "makore makumi manomwe kana makore makumi masere, kana zvichava zvakanaka, uye kana kuti bhiza iri kutambudzika nokuchema." Zvino misodzi murume kunze panguva yake, uye ipapo iye vachanakidzwa kukwegura musara, mumba iye akavaka, kazhinji inobudisa chirwere Muindisei, zvichida kuti zvipatara kana dzinochengeterwa vakwegura, kana anomutorera kukwanisa kunakidzwa. Pakupedzisira, iye anowana muawa rufu kusiya mugumisiro wake basa kune vamwe, ndiani angava nharo pamusoro pfuma uye akaramba kutambisa kwoupenyu hwose Modas inopfumisa. Oh, sei batch mangé vachiedza zvakanga zvisina zvazvinobatsira. Zvikasadaro, ichava rugare umambo nguva apo vanhu havasi modar maturo. (Isa 65: 21-23..) Rugare pakati pemarudzi

The Bible rinoti kuchauya nguva apo pasina zvombo zvehondo inofanira kuitwa, uye majaya varege kudzidziswa vakawanda nemhondi apo. 

"Vanofanira minondo yavo vachiiita mapadza, namapfumo avo vachiaita mapanga okuchekerera miti. Rumwe rudzi haruzosimudziri rumwe rudzi bakatwa, uye hapana zvakawanda kudzidza kurwa. "(Isa 2: 4.) 

Norugare uye norunyararo, vanhu zvino kugara yavo yemizambiringa, uye hapana angavatyisa. (Mika 4: 4.).

Pasina nyasha uye tsitsi, Ishe achabvisa zvose kuti kuhondo. Asi kana iye tsitsi muchaparadza zvose, nowenyika hondo uye ropa, iye anoratidza zvikuru tsitsi dzake hadziperi kuna vanhu. Uye nokururamisira uye nokururama ushe hwake. (Isa. 9: 5-7).

It paakapiwa monstrous inopfupikisa zvinangwa zvechiuto munyika yedu panguva ino. Yeuka, kana imwe nguva vachipaza, ipapo havafaniri kuva 'Hamubvumirwi sendi kuti zvinangwa zvechiuto. Zvadaro, nyika nemashoko zvoupfumi kuti zvinotevera: Inzwai chii akapikira Jehovha:

"Zvikwata achaunza goridhe pachinzvimbo mhangura, uye muuye sirivha pachinzvimbo simbi uye ndarira panzvimbo yematanda, uye simbi pachinzvimbo namabwe. Ndichauyisa rugare kune masimba ako, noKururama kuve vabati vako. Hamuchazovi kunzwa pamusoro mhirizhonga munyika yenyu, kutambisa kana kuparadza mukati memiganhu yako, asi iwe unofanira kumutumidza masvingo ako "Ruponeso" namasuwo ako 'Rumbidzai' "(Isa 60:. 18.). 

Runyararo mhuka nyika sezvo zvingaita dzinoratidzika wokumwe kuti mhuka havachinei zvikara zvakadaro vachadzingirira mumwe, kubvarura mumwe, kuti kutya mumwe kana kudya mumwe, ipapo Ishe akava mambo mugomo rake dzvene. "Bere Ho negwayana uye panthers pavasina nembudzana mhuru, veshumba uye sämjas pamwe gödhoskap chikoro, uye shumba ichadya uswa senzombe. Uye yakayamwa mwana anofanira pamwena asp, uye ane mwana chains anofanira kuisa ruoko rwake pamusoro mubako. Pagomo rangu dzvene Havangakuvadzi kana kuparadza zvose, nokuti nyika ichazara nokuziva Jehovha, sezvakanga zhinji yakadzika azara nemvura "(Isa 11: 6-9..) Kubvira panguva iyoyo inbryter, vabereki havafaniri kuva vanotya kuti vaduku vavo vachava "ormbitna, kunyange kana vari kutamba nenguva makomba asp kana ruoko rwake pamusoro mubako. Wonderful nguva!

Peace zvakasikwa

Sezvakangoita nokuwa kwakakanganisa zvose zvakasikwa, zviri nekuti kukunda kwaKristu samambo zvisikwa zvose. Creation acharegererwa kubva pauranda uye vasvike rusununguko kuti vana vaMwari kubwinya. (Ona vaRoma 8:.. 19-22)

Zvino Jehovha kuratidza hwake nhungirwa kubva muvhu, iri kuramba pakuvazve maererano Mabasa. 3: 19-21. Nokuda kwechivi, Pasi wakatungamirira norukato nemhinzwa. Asi pane nguva iyo miti, iro zvave kutuka chiratidzo vachaparadzwa uye ne miti, iro chiratidzo chikomborero. 

"Ikoko, munzwa, cypresses chikoro vanokura Anwendung, uye apo yorukato kumira, nemimirte kukura, uye zvichava kuna Jehovha rukudzo ane chiratidzo risingaperi vachaparadzwa." (Isa 55:. 13.) 

"Renje achafara uye gwenga anofanira blolmstra seruva. Richatumbuka zvizhinji, nokufara kwazvo; ZveRebhanoni achapiwa kwairi, paKarimeri Sharon. Hongu, vachaona kubwinya kwaJehovha, Mwari wedu. Nokuti mvura uchapararira murenje uye nehova dzemvura mugwenga. The yakaoma richava dziva akaoma ivhu uye mvura pfuma; . Panzvimbo makava akadzika kuti uswa netsanga pombi "(Is 35. 1-2, 7.)

The hombe dzoga munguva yokutambudzika sokuti kuzadzisa akadaro Nzvimbo shanduko, mvura musisiri murenje uye kuti zvibereko. Uyezve, mumwe anogona kukuudza zvakanaka zvino, mugwenga uye renje vakatanga zvakanaka, Israeri kana kurimwa murenje munzvimbo uye akaronga pamwe kudiridzwa. Asi sei zvakasiyana rirege kuva, ipapo Amosi 9: 13 huchizadzika: 

"Tarirai, mazuva anouya, ndizvo zvinotaura Jehovha, kuti Murimi anofanira kutevera mukohwi mumakwara, uye mazambiringa anotsika mbeu; uye makomo achadonha waini inotapira, uye zvikomo zvose zvichanyauka." 

Hakuna asi Ishe anogona kuunza kuchinja kwakadaro panyika.

"Asi chokwadi ndechokuti, kuti kana Satani haagoni kusununguka mujeri rake, asi Mwari chete akatamisira kweMireniyamu vanhu pasi idzva, izvi zvichazovei yepasisa ainyatsokwanisa mupfungwa kuti vakanga kumbobvira vakaedza, kana vaida nokuzvidira kushumira Mwari kana Satani. Zvichida ndosaka Satani ane kuti kusazvibata. "

NHOROONDO ROKUPEDZISIRA kupandukira Mwari

Zvingaita sezvinoshamisa kuti yakadaro nguva yakanaka kuti Mireniyamu ichaguma nokumukira Mwari uye njodzi hombe pamwero wakadaro, nyika yose sezvainofamba. Asi ichi anoudza John kwatiri, vatorwa sezvachinonzwika.

"Kana makore churu apera, Satani uchasunungurwa mutirongo rake. Uye anofanira kubuda kunyengedza vanhu, kuti Ho pamakona mana, Gogi naMagogi, kuti avaunganidzire kundorwa; uye uwandu hwakaita sejecha regungwa. Vakakwira pakufara kwenyika, vakakomba misasa yevatsvene "guta anodiwa"; uye moto wakaburuka uchibva kudenga, uvapedze. Zvino dhiabhorosi wakavanyengera akakandwa mudziva remoto nesarufa, pane chikara nemuporofita wenhema akanga aiswa; uye vacharwadziwa masikati neusiku kusvikira rinhi narinhi "(Zvak. 20: 7-10).

Vakawanda vanoshamiswa nemashoko nei Satani chakakonzerwa kana iye kamwe kare mujeri. No mhinduro yakananga iri hatisi muMagwaro. Chero zvazvingava lössläppes haana nekuti akashanda mutongo, iro Mwari vainyora naye pachinhu mhosva chaakaita apo zvaaitsausa vanhu vakazvirongedza kundorwa Mwari. Mubayiro wechivi kusingaperi kune vaya vasingatendi vanopfidza uye kutenda muna Jesu. Zvino zvakaitika Satani atendeuka uye kutendeuka, kudzoreredzwa uye kuwadzana naMwari zvisingafungidziriki.

Asi chokwadi ndechokuti, kuti kana Satani haagoni kusununguka mujeri rake, asi Mwari chete akatamisira kweMireniyamu vanhu pasi idzva, izvi zvichazovei yepasisa ainyatsokwanisa mupfungwa kuti vakanga kumbobvira vakaedza, kana nokuzvidira vaida kushumira Mwari kana Satani. Pamwe ndosaka Satani anofanira kusununguka.

"Pfungwa Dhiyabhorosi haana kuchinja mumakore chiuru mujeri, hapana inoshamisa. Ndiye uye achagara nokusingaperi muvengi waMwari."

Saka, tiri pachena kwatiri, kuti kusungwa dhiabhori akanga asina chinangwa kushandura pfungwa dzake, asi kupa vanhu uye sezvinei zvisikwa zvose zororo kwenhambo gore chiuru, vilosabbaten, pashure matanhatu tusenårsperioder okuedza, kurwa uye vakatendeuka.

pfungwa dhiabhorosi haana kuchinja mumakore chiuru mujeri, hapana inoshamisa. Ndiye uye anoramba nokusingaperi muvengi waMwari. Asi mutsa waMwari mukuru vanhu havana kuwana mubayiro nani anoshamisa. 

Satani kana auya unzenza, iye anowana pakarepo akarondedzera somligas mwoyo. Munhu anoti wawa hunhu anoramba. Millennial vanhu kumira chete ukama kuna Adhamu sezvatinoita. Ivo pamwe chete tinofanira kuzvarwa patsva. 

Musiyano kwavari mumakore chiuru ndechokuti Satani anosungwa, uye kana asingadi kuchinja navo nemiedzo ake, subordinating pachavo mitemo yaMwari mune evasingatombonamati zvokunze ukama pasina kunyunyuta. Asi Satani kana achisvika, vakasununguka, anounganidza kamwe uto, sezvo vakawanda sejecha regungwa, uye anoita kuti kuzorwa neJerusaremu, apo murayiro waShe kunobva. (Mika 4: 2.) 

Asi moto kubva kudenga, ichipfuta pavakakumukiraiwo vanhu, avo nemwoyo yavo panzvimbo kusarudza Satani pamusoro Jesu saMambo. Naizvozvo Satani mugomba remoto, haana zvachose zvakawanda kusununguka.


chinyorwa ichi hunobviswa bhuku "The World yenhoroondo rokupedzisira chiito" by Egon MELIN mapeji 73-85. Kucheneswa förlag - Kumla. In 1968.

Articles uye mavhidhiyo izvo zvinoitwa nevamwe pane Apg29.nu angave maonero kuti Blog nzvimbo havapindi.

Tack för att du läser Apg29. DELA gärna till dina vänner. Du kan också stödja Apg29 genom att sätta in en valfri GÅVA på BANKKONTO 8169-5,303 725 382-4. På internetbanken går det att ställa in så att du automatiskt ger en summa varje månad. Men om du hellre vill kan du SWISHA in en frivillig summa på 070 935 66 96. Tack.


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades måndag 22 april 2019 00:39 | | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

47 kommentarer

Leif 22/4-2019, 07:57

Förutom att det var en hel del stavfel i texten, väldigt många "b hade blivit h", men även en del andra fel, så är detta en klar och tydlig utläggning med Bibelord utan överdrifter och påhitt om vad som snart väntar på denna jord.

Djävulen, Satan skall snart enligt Bibeln bindas under tusen år, men först skall han alltså dock med hjälp av antikrist, falska religioner och alla jordens arméer försöka utplåna kristendomen och Israel helt och för gott.

Även om de kristnas närvaro på denna jord så gott som upphört, både genom uppryckandet och sedan även genom antikrists våldsamma utplåningsiver mot alla dem som blev kvar, och även blir frälsta efter uppryckandet, så givetvis kommer han ändå inte att lyckas, utan harmagedon, (historiens största och sista atomkrig) kommer att bli kriget då han tas till fånga och all militärisk dårskap upphör för tusen år.

Ödeläggelsen blir visserligen enorm enligt många av Bibelns profetior, människor blir t.o.m sällsynta står det på ett ställe, här är ju Noas tid en tydlig förebild, men, sedan blir Israels kvarleva frälst och livet på jorden skall än en gång blomstra och människor börja förökas igen.

Jesu frid...

Svara


Bengt 22/4-2019, 11:05

Det är mycket svårt att förstå det här med tusen

Årsriket

Svara


Marianne Ljunggren 22/4-2019, 12:36

Gud har en underbar plan med hela jorden och hela skapelsen. I boken Mästerdirigentens verk av Anders Gärdeborn kan man läsa om den gudomliga kronologin i bibeln. Man kan även lyssna på Gärdeborns You Tube klipp om ämnet Den gudomliga inspirationen i Bibeln bevisad genom kronologin, utombibliska källor, naturvetenskap, stjärnbilder, koder, arkeologi och profetior. Detta har Gud låtit uppenbaras i denna tiden. Vem är vi att ifrågasätta Guds planer med hans skapelse?

Svara


Christer Åberg 22/4-2019, 15:04

Svar till Leif.

"Förutom att det var en hel del stavfel i texten, väldigt många "b hade blivit h", men även en del andra fel, så är detta en klar och tydlig utläggning med Bibelord utan överdrifter och påhitt om vad som snart väntar på denna jord."

Nu har jag bland annat sett över stavfelen som uppkom vid skanner-överföringen. Tack Leif för påpekandet.

Svara


Bengt 22/4-2019, 17:37

Menar du Tomas n att vi lever i tusenårsriket

Just nu ?

Svara


Asbjørn Nakken 22/4-2019, 18:05

En tanke mange har, er at tusenårsriket vil løpe parallellt med den 7. tusenårsdagen siden skapelsen (1000 års sabbat). Rabbi Elias (200 f.Kr) formulerte det slik: 2000 år uten lov, 2000 år under loven, 2000 år under Messias og 1000 års sabbat etter de rettferdiges oppstandelse.

Svara


Leif 22/4-2019, 19:23

Svar till Bengt.

Varför skulle det vara svårare att förstå än annat som står i Bibeln? Det gäller ju att sätta tro till det som står, då blir det inte så svårt. Att vissa krånglar till och rör ihop allt med att satan t ex redan varit bunden gör det givetvis krångligare, men sådana bör man inte lyssna till, utan Bibeln skall vara rättesnöret för oss. Att satan har agerat under varje årtusende sedan Adams tid kan vi ju enkelt både läsa om i Bibeln och höra om historiskt. Första årtusendet lurade han Adam och Eva, han ledde Kains steg så att han blev en mördare osv

Under andra årtusendet drev han mänskligheten till att bli så ondskefulla så att syndafloden till slut blev ett måste. Sen dök Faraonerna upp och använde sig av trollkarlar och magiker vilket också är ett satans verk. Israels fångenskap och flykt under det tredje årtusendet handlar om befrielse ur djävulens klor. Det är djävulen som ständigt gör allt för att utplåna Guds utvalda bör vi förstå! Vi känner till att Israels barn än en gång hamnar i djävulens klor under det fjärde årtusendet, då i Babylon. Senare, endast ca 400 år senare vet vi att han försöker lura Jesus till felsteg. 5-600 år efter det vet vi historiskt att islam träder fram, ett av djävulens stora tilltag för att strida mot kristendomen. Sen kommer vårt årtusende, det sjätte, då vi också känner till att djävulen verkligen har verkat under romarriket och katolicismens eländestid då de mördade och slaktade ca 50 miljoner kristna, vi har världskrigen mm.

Djävulen har alltså aldrig i historien hittills varit bunden, utan Bibeln talar om att han snart skall bli det i tusen år, och det är det vi borde tro på Bengt, inte på en massa hittepåläror och lösa spekulationer.

Läs ordentligt igenom Bibeln Bengt och räkna själv och lägg ihop de Bibliska åren med Andens hjälp så får du en bestämd och tryggare tro angående den tid vi just nu befinner oss i och om den tid som är antågande.

Då behöver det inte alls vara så svårt som du upplever det! Men, man måste själv ta dessa steg...

Svara


SAS 22/4-2019, 19:26

Amillennialismen är RKK:s och de ortodoxa kyrkornas (även vissa protestanters och reformertas) traditionella position i den sista tiden-teologin. Påvekyrkan är Guds ställföreträdande församling på jorden och de kristna är kallade att vara Jesu medarbetare i spridandet evangeliet och byggandet av Guds Rike på jorden. Det finns ingen direkt historisk period där Jesus ska regera i tusen år innan/efter domen vid världens slut. Teologin utvecklades bla av kyrkofadern Augustinus.

Svara


SAS 22/4-2019, 19:29

Instämmer med Professorn Leif här han brukar ha rätt 😃

Svara


SAS 22/4-2019, 19:38

För att Gud ska kunna hålla sina löften till Israel och hans förbund med David (2 Samuelsbok 7: 8-16, 23: 5, Psalm 89: 3-4) måste det finnas ett bokstavligt fysiskt rike på denna jord. Att tvivla på detta är att ifrågasätta Guds önskan och / eller förmåga att hålla sina löften, och detta öppnar en mängd andra teologiska problem. Till exempel, om Gud skulle renegera på sina löften till Israel efter att ha förkunnat dessa löften att vara "eviga", hur kan vi vara säkra på allt han lovar, inklusive löften om frälsning till troende i Herren Jesus? Den enda lösningen är att ta Honom i hans ord och förstå att hans löften kommer att bli bokstavligen uppfyllda. Tydliga bibliska tecken på att riket kommer att vara ett bokstavligt, jordiskt rike är: 1) Kristi fötter kommer faktiskt att röra vid Oljebolaget innan hans rike etablerades (Zechariah 14: 4, 9); 2) Under kungariket kommer Messias att utföra rättvisa och dom på jorden (Jeremia 23: 5-8); 3) Riket beskrivs som att vara under himlen (Daniel 7: 13-14, 27); 4) Profeterna förutspådde dramatiska jordiska förändringar under kungariket (Apg 3:21; Jesaja 35: 1-2, 11: 6-9, 29:18, 65: 20-22; Ezekiel 47: 1-12; Amos 9 : 11-15); och 5) Den kronologiska ordningen av händelser i Uppenbarelseboken indikerar existensen av ett jordiskt rike innan världshistorien avslutades (Uppenbarelseboken 20). Den amillenniala uppfattningen kommer från att använda en metod för tolkning för ouppfylld profetia och en annan metod för icke-profetisk Skrift och fullföljd profetia. Icke-profetisk Skrift och fulländad profetia tolkas bokstavligen eller normalt. Men enligt amillennialisten måste ouppfyllda profetier tolkas andligt eller icke-bokstavligt. De som håller sig till amillennialism tror att en "andlig" läsning av ouppfyllda profetior är den normala behandlingen av texterna. Detta kallas med en dubbel hermeneutisk. (Hermeneutik är studien av tolkningsprinciperna.) Amillennialisten förutsätter att de flesta eller alla ouppfyllda profetiorna är skrivna i symboliskt, figurativt, andligt språk. Därför kommer amillennialisten att tilldela olika delar av Skriften i stället för de normala, kontextuella betydelserna av dessa ord. Problemet med att tolka ouppfyllda profetier på detta sätt är att detta tillåter ett brett spektrum av betydelser. Om du inte tolkar Skriften i normal mening, kommer det inte att finnas någon mening. Ändå hade Gud, den ultimata författaren av hela Skriften, en särskild mening i åtanke när han inspirerade de mänskliga författarna att skriva. Även om det kan finnas många livsapplikationer i en skriftskrift, finns det bara en mening, och den meningen är vad Gud menade att det skulle innebära. Det faktum att fullbordad profetia uppfylldes bokstavligen är den bästa anledningen till alla för att antas att ouppfyllda profetior också kommer att bli bokstavligen uppfyllda. Profetiorna om Kristi första ankomst var alla uppfyllda bokstavligen. Därför bör profetior om Kristi återkommande också förväntas bli uppfyllda bokstavligen. Av dessa skäl bör en allegorisk tolkning av ouppfylld profetia avvisas och en bokstavlig eller normal tolkning av ouppfylld profetia bör antas. Amillennialism misslyckas genom att den använder inkonsekvent hermeneutik, nämligen att tolka ouppfylld profetia annorlunda än fullföljd profetia.

Svara


Bengt 22/4-2019, 20:56

Tack för era svar Leif och Tomas n

Svara


Leif 22/4-2019, 21:25

Att Jesus skall regera de sista tusen åren på denna jord är inte symbolik som vissa försöker få det till, utan en ren och Biblisk sanning som vi bör tro på.

När Tomas N säger att det bara finns en enda vers om detta med en tusenårig tid då Jesus skall regera så talar hans okunskap, och den okunskapen bör man inte sätta tillit till även om också han egentligen endast menar väl.

(Apost 1:6‭-‬7)

När de nu var samlade frågade de honom: "Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel?" Han svarade dem: "Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt.

Jesus talade alldeles säkert en del till lärjungarna i ensamhet om att Han en dag på något sätt skall komma att upprätta Sitt rike på denna jord, men! Då, på den tiden, för ca 2000 år sen, var det ännu inte dags för dem att förstå så mycket om det! Han sa ju aldrig att Han inte skulle upprätta riket utan endast att det inte var deras sak att ännu förstå!

De skulle istället göra allt för att sprida ut Guds budskap över hela jorden. Däremot säger ju Daniel att insikten skall komma att växa till hos dem som söker innan Jesu ankomst, och det är ju det som också nu i våra dagar håller på att ske, exakt som Gud förutsagt.

Visserligen kallar Gud vår tid för ändens tid även om det handlar om drygt tusen år, men det gör Han ur Sitt Gudomliga perspektiv eftersom Guds plan med människan sedan skapelsen är symboliserad i sju dagar = 7000 år.

(2 Petrus 3:8)

Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag.

(Dan 11:4-10)

Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många skall forska i den och kunskapen skall bli stor." När jag, Daniel, såg upp, se, då stod det två andra där, en på flodens ena strand och en på den andra stranden. En av dem sade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten: "Hur länge dröjer det innan änden kommer med dessa märkliga ting?" Jag lyssnade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten, och han lyfte sin högra och sin vänstra hand upp mot himlen och svor vid honom som lever för evigt att efter en tid och tider och en halv tid och när det heliga folkets makt är krossad, då skall allt detta vara fullbordat. Jag hörde detta men förstod det inte, så jag frågade: "Min herre, vad blir slutet på allt detta?" Då sade han: "Gå, Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid. Många skall bli renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skall bedriva sin ogudaktighet och ingen ogudaktig skall förstå detta, men de förståndiga skall förstå det.

Nu kan vi som med ärliga hjärtan söker, med Anden, NT och historisk backspegels hjälp förstå tiderna på ett mycket klarare sätt. Och eftersom det endast snart återstår ca tusen år på denna jord, den sista och sjunde vilodagen så är det inte konstigt att Gud kallar denna tid för ändens tid med allt vad det innebär.

En lång tid av frid och fred som Jesaja berättat om, då människor återigen blir mycket äldre än nu, den unge syndaren t.ex dör först vid hundra års ålder.

Varför skulle detta vara svårt att tro på?

Jesus skall komma tillbaka till jorden för att sätta sina fötter på Oljeberget, och Israels folk skall få öppnade ögon och bli frälsta.

Varför skulle detta vara svårt att tro på?

Hesekiel berättar också om denna tid, då Guds dom har krossat alla de arméer som drog ut för att utplåna Israel, och att de kvarblivna av Israel sen samlar ihop döda under lång tid för att begrava dem. Detta har aldrig hänt än, men kommer enligt Bibeln att ske.

Varför skulle detta vara svårt att tro på?

Ja, jag skulle kunna rabbla upp massor med mer detaljer om vad Bibeln säger skall komma att ske här på jorden innan det är dags för den yttersta domens dag, men frågan är ju om det spelar någon roll för den som inte vill höra?

Svara


Dan Johansson 22/4-2019, 22:32

Jag har skrivit om Tusenårsriket i flera av mina böcker och skrifter, dessutom spelat in en dvd där jag förklarar läran och sanningen om Tusenårsriket. Det är den gyllene tidsålder som från börjann var Guds plan för människan men som hon saboterade. Det är denna plan som nu äntligen kommer att gå i uppfyllelse i och med Jesu återkomst för att upprätta sitt rike.

Dan Johansson, Malmö

danolil.mail@gmail.com

Svara


Leif 23/4-2019, 00:52

Svar till Tomas N.

Jesus å andra sidan predikade om Guds rike som var helt annorlunda .

Givetvis måste vi förstå att himmelens rike är något helt annat än det jordiska, men, vi behöver också förstå det jordiska skeendet även om vi en dag kommer att finnas i himmelen. Det ena utesluter inte det andra.

Det vi brukar benämna med "tusenårsriket" är inte alls detsamma som himmelens och evighetens rike. Det enda är att satan är bunden under tusen år och de frälsta genom Jesu Ande "istället för dagens onda ledare" får vara rådande under denna tid. Hela naturen, djurriket och mänskligheten får leva ett behagligt och bra liv tills de dock ändå dör så småningom.

(Rom 8:19‭-‬22)

Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas.

Guds barn, även om de fortsättningsvis kommer att vara dödliga syndare så länge de vandrar kvar här på jorden, kommer nu att äntligen till fullo få leva ut på denna planet utan förlöjligande och förföljelse. Lovsång och Guds härlighet kommer att skölja över denna jord de sista tusen åren som aldrig förr. Sedan måste en avslutning komma för denna planet och istället det eviga i himmelen börja. Nya himlar och en ny jord, det himmelska Jerusalem, något helt annat än "tusenårsrikets" jordiska Jerusalem!

Hoppas på förståelse...

Jesu frid...

Svara


SAS 23/4-2019, 07:24

Svar till Tomas N.

Det är en djup fråga men skriften har svaret och det är där vi finner sanningen.

Och för respektens skull Tomas N så kan vi väll ändå böja oss för sanningen som finns i Guds ord och inte hitta på andra vägar. Det är den respekten jag söker efter.

Gud Välsigne dig

Svara


SAS 23/4-2019, 07:38

Trots att tusenårsriket är en tid full av fred och rättfärdighet, så är det inte Guds slutgiltiga mål för sin skapelse. Satan är bunden, men inte helt utrotad. Och trots härligheten och harmonin på jorden, är den inte perfekt i Guds ögon i och med att den bär på eviga fläckar av synd.I slutet av tusenårsriket kommer Satan att släppas lös från sina kedjor för en kort tid, fast det är osäkert hur lång tid det handlar om. Detta är hans sista möjlighet att bedra nationerna och få folk att följa honom. Otroligt nog kommer han att lyckas samla så många som en armé och tillsammans omringar de Jerusalem för ett sista desperat försök att ta över Guds skapelse.Men nu är måttet rågat och Satans tid är ute. Gud sänder eld ner på jorden från himlen som förtär dem. Djävulen kastas slutligen i den brinnande sjön där vilddjuret och antikrist redan befinner sig och där de kommer att plågas för evigt. (Upp 20:7-10)

Detta markerar slutet av tusenårsriket och är sista händelsen innan domedagen

Svara


AnnMarie 23/4-2019, 10:36

Svar till Tomas N.

Visst borde den kristna gemenskapen kunna hantera denna fråga men gör det inte, precis som i många andra frågor. Även detta är ju en tolkningsfråga som så mycket annat av Bibelns innehåll .Dessutom inget att bråka om men vi får väl se .......

Svara


Leif 23/4-2019, 11:09

Svar till AnnMarie.

Visst kan man tolka allting olika och hur man vill AnnMarie. Vi kan säkert tolka att jorden är himmelen, och att människor egentligen är änglar m.m, och att då tycka att vi inte skall bråka om det heller utan bara acceptera, men så är det absolut inte meningen att vi skall göra.

Vi skall tala det Bibeln säger och rätta till sådant som inte stämmer med Bibeln och inget annat!

Der finns tydliga skillnader på vad som skall tolkas symboliskt eller ej. Vi kan inte tolka Jesus som symbolisk även om något "kristen" skulle tycka och mena så! Han Är exakt den Han sa Sig vara! Han Är Gud som klev ner och blev Människosonen, Guds Son, den som fanns före allt!

Likadant är det med att Gud har sagt att det skall komma en tid då djävulen kommer att vara bunden under största delen av de kommande tusen åren. Det är ingenting som skall tolkas hit eller dit utan endast till att tro på eftersom Gud har sagt så! Han har gett oss Sitt Ord för att vi skall tro på det och inte tvivla!

Sen att vissa saker fortfarande är hemligheter och väntar på uppenbarelser av Gud är en helt annan sak. Att hela tiden så ut tvivel är ingenting som är av Gud eller som Gud tycker om, nej! Gud vill att vi skall tro på Hans Ord!

Ordet ljuger aldrig AnnMarie! Om Gud har sagt att vargar skall gå i bet med lamm så låt oss tro på det och tala så. Det här är skrivet om hur det skall bli här på jorden efter det att Jesus har satt sina fötter på Oljeberget, det är ingen symbolik utan ren sanning som skall komma att bli, låt oss tro så och säga så eftersom Gud har sagt så!

Svara


AnnMarie 23/4-2019, 11:57

Alla talar ju vad Bibeln säger ändå kommer vi fram till helt olika saker är inte det märkligt??

Svara


SAS 23/4-2019, 12:17

Svar till AnnMarie.

Det handlar inte om att bråka utan om att ventilera andliga frågor utifrån Bibeln.

Svara


Leif 23/4-2019, 13:50

Svar till AnnMarie.

Inte säger väl Bibeln något annat än att djävulen och satan skall bli bunden i tusen år, eller?

Och då är det ju det vi skall säga och tro på!

Svara


Sigvard Svärd 23/4-2019, 17:56

Gott att se ditt namn här Dan här hos Christer Åberg. Du har bevisligen med din sundhet och Andens smörjelse, varit till rik välsignelse genom åren med det du skrivit och talat. Gud har kallat ut dig för att vara med honom och stå upp för hans verk i den sista tiden. Säger bara: Fortsätt din profetiska tjänst!

Svara


Johan 23/4-2019, 18:49

Svar till Dan Johansson.

Angående tusenårsriket:

”Det är den gyllene tidsålder som från börann var Guds plan...”

Vad har du fått detta ifrån? Det tror jag inte alls stämmer! 1000-årsriket förutsätter nämligen syndafallet, ty människorna i detta rike kommer fortfarande att ha sin fallna natur.

Adam och Eva hade alls ingen fallen natur före syndafallet, och dödens inträde i världen.

Svara


Bengt 23/4-2019, 18:54

Jo jag tror på detta

Men det känns ändå märkligt

Och lite svårförståeligt

Svara


Leif 24/4-2019, 07:31

Svar till Johan.

Det är ändå så Johan att Gud redan visste om syndafallet när Han skapade allt! Gud har skrivit in skymtar av syndafloden och Noas räddning i den andra av de sju skapelsedagarna.

När Gud skiljde vatten från vatten så var det dels en förebild på när Gud senare skiljde den rättfärdige Noas familj från alla de orättfärdiga, "givetvis svårförståeligt" utan Andens hjälp.

(Joh Upp 17:15)

Och han sade till mig: "Vattnen som du såg, där skökan tronar, de är folk och människomassor och folkslag och språk.

Gud kände alltså redan till allt före skapelsen, men exakt hur Dan menar vet jag inte? Jag har inte läst hur han menar men att detta med de sista tusen åren ingick i Guds plan är alldeles säkert! Då Gud vilade den sjunde dagen är absolut förebilden för dessa sista kommande tusen års frid på jorden. Sedan kommer evigheten i himlen och helvetet för alla!

Svara


Johan 24/4-2019, 10:37

Svar till Leif.

Om Gud från början hade planerat denna ”gyllene tidsålder”, så måste det ju innebära att Han planerat Syndafallet.

Men se det gjorde Han inte ty Han sade: ”av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta...” (1 Mos 2:17)

Svara


Leif 24/4-2019, 10:48

Svar till Johan.

Givetvis har Gud som vet allt också planerat allt, dock utan att vara den som väljer att göra ont!

Gud har skapat oss med fria viljan att göra gott eller ont eftersom vi bl.a utan denna valfrihet aldrig skulle kunnat bli Hans äkta barn och likar.

Svara


Leif 24/4-2019, 12:50

Svar till Johan.

Änglarna var ju också skapade men, något annorlunda än oss, de är andevarelser utan kropp medan vi med själ och ande förevigt snart efter uppståndelsen skall komma att bo i våra nya himmelska härlighetskroppar, dvs en ny skapelse nu med Gud i oss, vilket hela tiden från första början har varit Guds plan och tanke.

Adam och Eva hade till en början ännu inte Gud i sig, vilket Gud ändå hade planerat också för dem! Men! Gud visste som sagt före allt att människan skulle komma att synda, så Han planerade en bestämd tid för denna syndatid på jorden, 7000 år, och därför skapade Gud allt på 6 dagar och vilade den 7:de!

Svara


Johan 24/4-2019, 13:47

Svar till Leif.

Måste inte Gud ha planerat Syndafallet då också, enligt dig?

Varför brydde Han Sig i s f ens om att säga åt Adam och Eva att inte äta av kunskapens träd på gott och ont?

Han hade ju redan planerat att de skulle falla.

Svara


Leif 24/4-2019, 14:12

Svar till Johan.

Nej, Gud vill inte det onda, men på något sätt skall jag erkänna så tror jag ändock att vi genom att verkligen ha fått uppleva och lärt oss känna det djävulskt onda genom fel val riktigt på djupet också genom detta lär oss en evig läxa att aldrig mer i himmelen välja det Adam lurades till!

Hade Gud inte sagt något till Adam om att välja rätt och inte fel så hade vi inte alls förstått att det var olydnaden till Gud som leder till fördärvets grop.

Svara


Leif 24/4-2019, 14:17

Svar till Johan.

Nu vet vi alla att trots och olydnad till Gud och istället följa djävulens lögnee är en verklighet som på allvar lurar folk ner i dödens fällor. Det förstod inte Adam och Eva...

Svara


Johan 24/4-2019, 14:38

Svar till Leif.

Måste inte Gud ha planerat Syndafallet då också, enligt dig?

Varför brydde Han Sig i s f ens om att säga åt Adam och Eva att inte äta av kunskapens träd på gott och ont?

Han hade ju redan planerat att de skulle falla.

Svara


Johan 24/4-2019, 14:41

Svar till Leif.

Råkade sända samma kommentar igen. Var ej menat.

Svara


Johan 24/4-2019, 14:48

Svar till Leif.

Nu kommer du in på egna funderingar som ej kan grundas i Ordet, eller hur?

Det vi talar om är för de flesta svåra saker att förstå. Vi talar om det som rör skillnaden mellan Guds förutvetande och Guds förutbestämmande.

Gud ville inte Syndafallet, men Han visste om det i förväg och Han visste följaktligen också vad Han Själv skulle göra. Men jag vidhåller att jag inte tror att Han hade planerat för det, eftersom det vore att också planera för att Syndafallet skulle inträffa, vilket Han som sagt inte kan ha gjort.

Svara


Christer Åberg 24/4-2019, 15:01

Idag publicerade jag en predikan av Lewi Pethrus som på ett mycket tydligt och pedagogiskt sätt förklarar tusenårsriket! Predikan heter "Med Jesus i tusen år". Läs den här: https://www.apg29.nu/a/tv

Lewi Pethrus utgår från bibelordet och inte från egna tankar eller doktriner.

Svara


Leif 24/4-2019, 16:50

Svar till Johan.

Nu kommer du in på egna funderingar som ej kan grundas i Ordet, eller hur?

Inte alls, det är helt och hållet grundat på Ordet, sen kan förståelsen av Ordet givetvis variera! Gud vet allt och är Allsmäktig så inte kan väl då Gud ha planerat någonting som helt plötsligt blir en överraskning för Honom!

Han planerade och visste att människan som denne var skapad nästan omedelbart skulle välja fel. Eller menar du Johan att Gud inte skulle veta vad Han skapade?

Säger man att detta endast är mina egna funderingar så förstår man inte ens vad man själv tror att man förstår🤔

Svara


Johan 24/4-2019, 17:35

Svar till Leif.

”men på något sätt skall jag erkänna så tror jag ändock att vi genom att verkligen ha fått uppleva och lärt oss känna det djävulskt onda genom fel val riktigt på djupet också genom detta lär oss en evig läxa att aldrig mer i himmelen välja det Adam lurades till!”
= dina egna funderingar, och inger som du kan hitta i Bibeln.
Du verkar inte förstå skillnaden mellan Guds förutvetande och Guds förutbestämmande. Om du gör det så var snäll att förklara det i s f.

Svara


Bengt 24/4-2019, 18:16

Har inte vissa änglar kroppar?

Som Mikael och Gabriel ?

Svara


Stefan Jonasson 24/4-2019, 21:58

1korinterbrevet 15:40 det finns också himmelska kroppar och jordiska kroppar. Men de himmelska kropparna glans är av ett slag, de jordiska kropparnas glans av ett annat slag

Svara


Leif 25/4-2019, 00:25

Svar till Johan.

Det sista var mina egna funderingar, ja, men inte det tidigare om att Gud Är Allvetande och Allsmäktig, det står i Bibeln utan att jag behöver bevisa något. Det står skrivet och är upp till var och en att tro på det om man vill eller ej?

Gud visste att människan skulle välja synden och det betyder förstås att Han är förutvetande! Han skapade ängeln satan och djävulen som sedan blev till lögnens fader, och som skulle lura människan, det var Gud givetvis också förutvetande om, Gud vet mycket väl vad Han skapade, och givetvis har Gud på ett sätt planerat allt i minsta detalj!

Gud skulle bli Jesus, det var förutbestämt enligt Skriften på flera ställen, både skapelseberättelsen och Ordspråksboken berättar om det. Och! Eftersom Gud Är Allvetande eller då "förutvetande som du säger" om syndafallet så hade Han givetvis också förutbestämt en räddningsplan åt alla de syndare som vill bli Guds barn.

Det var alltså också förutbestämt att alla som vill bli Guds barn skulle behöva födas på nytt enligt Skriften, och det gällde då förstås även Adam och Eva oavsett om de föll i synd eller ej. Gud hade ju inte enligt något Skriftens Ord ännu tagit Sin boning i någon av dem. Ingen, inte ens Adam och Eva kunde se Guds rike förrän de hade blivit födda av Gud, de var endast skapade!

(Joh 3:3)

Jesus svarade och sade till honom: »Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född på nytt, så kan hon icke få se Guds rike.»

Gud ville givetvis att Adam och Eva skulle bli Hans barn och hade förstås tagit Sin boning i både Adam och Eva om de bara hade valt Jesus istället för djävulen. Då hade de redan före syndafallet kunnat säga som Paulus, Kristus i oss!

(Gal 2:20)

och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.

(Ef 1:5‭-‬11)

Ty i sin kärlek förutbestämde han oss till barnaskap hos sig, genom Jesus Kristus, efter sin viljas behag, den nådeshärlighet till pris, varmed han har benådat oss i den älskade. I honom hava vi förlossning genom hans blod, förlåtelse för våra synder, efter hans nåds rikedom. Och denna nåd har han i överflödande mått låtit komma oss till del, med all vishet och allt förstånd, i det att han för oss har kungjort sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han efter sitt behag hade fattat inom sig själv, om en ordning som i tidernas fullbordan skulle komma till stånd, det beslutet att i Kristus sammanfatta allt som finnes i himmelen och på jorden. I honom hava vi ock undfått vår arvslott, vi som förut voro bestämda därtill genom dens beslut, som verkar allting efter sin egen viljas råd.

Jesu frid...

Svara


Leif 25/4-2019, 00:34

Svar till Bengt.

Jag har i alla fall inte sett i Bibeln att änglar har kroppar. Däremot kan de såsom för Abraham uppenbara sig så att vi människor kan se dem på sådant sätt. Annars skulle vi inte kunna se dem, för de är ju andevarelser som vi fysiska varelser normalt sett inte kan se. .

En ande har ju inte kött och blod säger Jesus. Visst, jag säger inte helt säkert att de inte har personliga andliga kroppar men jag har direkt aldrig sett något sådant beskrivet i Bibeln!

Svara


Leif 25/4-2019, 07:24

Svar till Bengt.

I himlen kommer vi förstås att kunna se änglarna, och när jag tänker på dem så beskrivs ju faktiskt keruber och serafer ibland med vingar m.m. dvs kroppsliga delar, så det finns ändå detaljer Bengt som kan peka åt det hållet, vi kanske får återkomma till ämnet senare😇

Svara


Bengt 25/4-2019, 12:40

En del har ju mött människor som tydligen

Varit änglar

Men i människogestalt

Svara


Leif 25/4-2019, 13:06

Svar till Bengt.

Javisst, likadant var det nog med änglabesöket hos Lot... De var förmodligen människolika...

Svara


Leif 25/4-2019, 13:08

Svar till Bengt.

Men frågan kvarstår ändå, är det deras egna verkliga kroppar? Jag undrar det?

Svara


Janne 29/4-2019, 13:30

Svar till Dan Johansson.

Vad menas med talet: tusen år är såsom en dag, och en dag är såsom tusen år? Tusenårsriket gäller det verkliga tusen år som vi räknar idsg.

Svara


Leif 29/4-2019, 14:28

Svar till Janne.

Vad menas med talet: tusen år är såsom en dag, och en dag är såsom tusen år?

Jag frågade Gud allvarligt en gång om detta och fick svar.

Tusen år för människor på denna jorden är som en dag i skapelseberättelsen. Det betyder att vi människor skulle få Sjutusen år av existens på denna jord. Det gick i stort ungefär tusen år från Adam till Noa. Ytterligare ca 1000 till Abraham. Sedan 1000 till David och 1000 till Jesus och korsfästelsen. Då var vi framme vid 4000 år efter Adam. Och sedan dess har det gått ca 2000 år till och vi är framme vid runt år 6000.

Nu har vi så ungefär tusen år kvar, och det skall vara de sista tusen åren såsom det var den sista av skapelsedagarna. Det skall bli frid på jorden i tusen år såsom Gud vilade en dag, den sjunde!

Jesu frid...

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 38, tisdag 17 september 2019 kl. 06:41

Jesus söker: Hildegard, Magnhild!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
måndag 16 september 2019 23:17

Blev anklagad förra veckan, vad har jag då gjort ? Känns totalt fel av personen
Bed om lugn och god relation istället, jag vill ha det bra utan orätt beskyllning.
TACK för förbön !


Morsan reklam


Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp