Surfar nu: 659 www.apg29.nu


Vad är helvetet? - Billy Graham svarar

Vad är helvetet?- Billy Graham svarar

Av BILLY GRAHAM. 

"Det har en stor plats i Bibeln. Bibeln talar mera om helvetet än om himlen. Även om sanningen inte är populär, betyder det inte, att man skall låta bli att förkunna den. "


Vad är helvetet?

Billy Graham svarar

Vad är Helvetet för någonting? Är det en myt eller fantasi? Har det uppstått i våra förfäders inbillning? Måste det förfölja oss hela livet igenom med en hemsk fruktan för döden och vad som följer därefter? Dessa och tusentals andra frågor rörande själens hemvist efter döden är helt naturliga och vanliga frågor bland unga människor. På mina resor har jag träffat hundratals ungdomar, som ställt samma frågor till migtill och med troende ungdom. De flesta människor vill helst höra talas om Guds kärlek och himlens härlighet. Det finns nog inte ett mötesämne så opopulärt för en ung predikant som ämnet om evigt straff. Det finns intet ämne, som orsakar mera tvist, missförstånd och debatter än detta. Men om vi står sanna inför Guds Ord måste vi syssla även med detta ämne.

Det har en stor plats i Bibeln. Bibeln talar mera om helvetet än om himlen. Även om sanningen inte är populär, betyder det inte, att man skall låta bli att förkunna den. Daniel måste också ha sysslat med dessa frågor, eftersom han sade: "Min herre,vad blir slutet på allt detta?" (Dan. 12:8) Vad blir individens slut, det sista provet? Slutar det med döden, eller träder man in i ett annat tillstånd? Under vilka förhållanden av lycka eller sorg skall man leva där? Vad är slutet, målet, för det stora hela? Vi kan inte be unga människor låta bli syssla med frågorna om evigheten. De kommer ändå att hålla på med denna sak och de måste göra det! Jag har funnit, när jag samtalar med ungdomar, att de söker verkligheter och är utomordentligt ivriga att undersöka varje litet spår av bevis, som kan innehålla ett svar. 

De försöker såväl med erfarenheter från det förgångna som med nutida kunskaper att sluta sig till hur framtiden kommer att bli. De pejlar så mycket de kan i den osynliga världen och där kunskapen inte kan stå till tjänst, gör de sig egna föreställningar. Sanningen om helvetet är kanske den svåraste av alla läror i kristendomen för ungdom att fatta. Om vi frågar efter orsaken får vi olika svar. En del säger oss, att de känner sig skuldmedvetna, när de hör talas om helvetet och att deras samveten säger dem, att om de inte ångrar sig och omvänder sig till Gud, väntar en hemsk dom på dem. Det finns människor, som har sagt till mig: Du borde aldrig tala om helvetet till unga människor, därför att de blir alltför uppskrämda vid det talet.

En ung universitetsstudent i Newcastle, England, talade om för mig, att läran om helvetet var frånstötande för honom. En ung kvinna i Belfast, Irland, tyckte att den hemska pinan i helvetet verkade oförenlig med Guds faderliga kärlek. På många predikantskolor råder lärarna de blivande pastorerna att undvika detta omtvistade ämne i sina predikningar. Det är inte ett befogat skäl, menar de, att skrämma människorna till ett frälsningsavgörande. Men kan vi helt enkelt tiga ihjäl en fråga, som finns i tusentals människors tankar och som upptager en stor del av Guds Ord? Det får inte finnas någon feghet hos oss att inte våga förkunna läran om vedergällningens lag, hur hemskt det än kan vara att skildra den. Det finns tre huvudsakliga uppfattningar rörande läran om helvetet, som vunnit vidsträckt spridning och godkännande bland våra studerande ungdomar av i dag.

Denna teori är rena spekulationen och har absolut intet stöd i Skriften. Den säger med andra ord, att någon gång, någonstans, skall alla människor blir frälsta.

Allas frälsning

Denna lärouppfattning är mycket modern och förespråkarna för densamma summerar sin åsikt i följande mening: "Genom återlösningens kraft kommer alla människosjälar att förnyas." Denna teori är rena spekulationen och har absolut intet stöd i Skriften. Den säger med andra ord, att någon gång, någonstans, skall alla människor blir frälsta. De påstår med detta, att Hitler och Mussolini kommer att hamna på samma plats som Moody och Wesley. De tror att ordet "evigt" eller "evinnerligt" inte betyder "för alltid". Men samma ord, som talar om evigt straff, används också att beskriva de troendes eviga belöning. Dr William Evans säger: Ärligheten fordrar att vi låter de rättfärdigas glädje och de orättfärdigas straff vara lika länge, eftersom samma grekiska ord används för båda förhållandena.

Det eviga straffet kommer att räcka lika länge som de rättfärdigas eviga glädje. Vidare framställer Bibeln de ogudaktigas straff inte endast som eviga utan som varande i "evigheters evigheter". "Och djävulen, som förvillade dem, bliver kastad i samma sjö av eld och svavel, dit vilddjuret och den falske profeten hade blivit kastade; och de skola där plågas dag och natt i evigheters evigheter." (Upp. 20:10). "Och när de så plågas, uppstiger röken därav i evigheters evigheter, och de hava ingen ro, varken dag eller natt, de som tillbedja vilddjuret och dess bild, eller som låta märka sig med dess namn." (Upp. 14:11)

Tillintetgörelse

Russelianerna eller Jehovas Vittnen, Vakttornet och Traktat-sällskapet (namnen förändras så ofta, så jag är inte säker på vad det sista är!) påstår, att de ogudaktiga skall absolut förintas och upphöra existera efter döden. Med andra ord, det ögonblick du dör, upphör du att existera. Betoning har särskilt lagts på texter, som handlar om förintelse och förtärande eld. "Om man noga granskar de texter som mest används för att bevisa att förintelse-teorin är riktig, finner man, att de handlar om jordens förintelse och inte om någon framtida vedergällning." (Evans) Som exempel skall vi nämna ett bibelställe , som förkämparna för denna lära om ogudaktigas förintelse gärna använder, nämligen psalmen 37:20: "Ty de ogudaktiga skola förgås; Herrens fiender äro såsom ängarnas prakt: de försvinna såsom rök, ja de försvinna." Denna psalm blev skriven för att uppmuntra Israel emot deras fiender och deras makt på jorden.

Denna jordiska makt skall bli ytterligare förstörd och skall inte bli av mera värde än röken från ett brännoffer. Den stora sanning, som undervisas i denna vers, är att jorden är de heliga boningsplats och att de ogudaktiga inte skall ha någon del i den. Men ändå tar dina vänner, som försvarar förintelsen, i blindo texter ifrån sitt sammanhang och bygger fullständiga filosofiska läror av desamma. Många unga människor, som inte är tillräckligt hemma i Bibeln, ledes på avvägar av dessa nitiska men blinda villfarelsens missionärer.

Ett andra tillfälle till frälsning

I min tidigaste ungdom lyssnade jag ofta till predikningar om detta ämne. En gång hörde jag en framstående predikant säga, att efter åtskilliga tusentals år av lidande, skulle de ogudaktiga få sitt andra tillfälle att mottaga frälsning. Detta lät bra i mina öron. Jag kunde leva som jag ville här på jorden och om jag inte tog emot frälsning här, kunde jag ändå få en andra chans. Men när jag studerar Guds Ord noggrant, finner jag inte en enda vers i Bibeln, som ens en gång antyder om eller angiver, att människan skall få ett andra tillfälle efter döden. Guds Ord förklarar däremot: "Nu är den välbehagliga tiden, se nu är frälsningens dag." Bibeln lär tydligt, att det ögonblick du drar ditt sista andetag och ditt hjärta upphör att slå, har också ditt sista tillfälle att mottaga frälsning gått.

Vissheten om Evigt Straff

Bibeln säger så

Det finns massor av liknande verser i Bibeln, som vi kunde citera, men det finns en särskild jag vill du skall titta lite närmare på. En ung man sa till mig för lite sedan: Min religion är Bergspredikan. Jag tror inte på helvetet.

I England hörde jag talas om en man, som förkastade Kristus under hela sitt 52-åriga liv. Hård och hånfull fortsatte han smäda Jesu namn, tills han en dag dog under en svår hjärtattack. Innan han förlorade medvetandet, ropade han: Jag kan känna lågorna av helvetets eld.

I Matteus 5:29 och 30 läser vi, att Jesus mitt under sin bergspredikan sade: "Om nu ditt högra öga är dig till förförelse, så riv ut det och kasta det ifrån dig; ty det är bättre för dig att en av dina lemmar fördärvas, än att hela din kropp kastas i Gehenna. Och om din högra hand är dig till förförelse, så hugg av den och kasta den ifrån dig; ty det är bättre för dig att en av dina lemmar fördärvas än att hela din kropp kommer till Gehenna." 

Ja, det Nya testamentet är fullt av undervisning om helvetet. Jesus, Paulus, Johannes och Petrus talade om det. Om du accepterar någon del av Guds Ord, måste du acceptera det faktum, att det finns en plats, där de människor skall straffas, som inte vill ta emot Guds frälsning.

För några år sedan, medan jag höll möten i South Georgia, blev jag kallad till en sjuk man. Jag talade till honom om livets och dödens betydelse. Men nästan hånfullt förkastade han Guds plan. Klockan två på natten hörde hans familj ett skrik från hans rum. De rusade dit och fann honom ligga och vrida sig i hemska plågor i dödskamp. Plötsligt förvreds hans ansikte i ångest och han ropade så högt hans krafter tillät honom:   Förlorad! Förlorad! Förlorad!

Man har berättat, att då den franske ateisten Voltaire låg på sin dödsbädd, sade han: Jag tar ett fruktansvärt språng rakt ut i mörkret. I England hörde jag talas om en man, som förkastade Kristus under hela sitt 52-åriga liv. Hård och hånfull fortsatte han smäda Jesu namn, tills han en dag dog under en svår hjärtattack. Innan han förlorade medvetandet, ropade han: Jag kan känna lågorna av helvetets eld.

Dessa scener från dödsläger kan vi inte ignorera och rycka på axlarna åt, därför att de är frånstötande för oss. De är verkliga händelser, som äger rum varje dag, när en ofrälst människa dör utan Gud. De leker bort sitt liv utan tanke på Gud, men när de kommer till dödens flod, blir de utom sig av skräck. För flera år sedan blev jag bekant med det mest fina unga par jag någonsin träffat. De var verkligt gripna av Gud och ville i allt följa Guds vilja med avseende på deras liv, och nu var de på väg till missionsfältet i Syd-Amerika. De väglösa, malaria-övesvämmade djunglerna vid Amazonfloden förskräckte dem inte. Båda två strålade av en inre glädje, som en utomstående aldrig kan förstå eller förklara.

Dessa händelser berättar för oss, att det finns någonting bortom graven, att den som lever gudfruktigt i Kristus Jesus kommer till en annan plats än den, som lever sitt eget liv på sitt eget sätt och lämnar Gud fullständigt utanför.

Plötsligt blev den unga kvinnan slagen av en fruktansvärd sjukdom. Doktorn sade, att hon kunde leva högst en timme till. Flera vänner var samlade i hennes sjukrum. Hennes unge man höll skälvande hennes hand i sin. Plötsligt satte hon sig upp i bädden. Hennes ansikte strålade som middagssolen, hennes himmelsblå ögon gnistrade  som diamanter. 

Hon utropade med hög röst:  Walter! Walter! Jesus är underbar, Han är underbar   mer underbar än jag någonsin kunnat drömma om! Sedan var hon över floden. 

Jag skall aldrig glömma, när den gamle specerihandlaren i min hemstad fick hembud. Han grep sin hustrus hand och sade: Lyssna till musiken! Det hörs som om tusen körer håller på att sjunga. Det är änglakören, som välkomnar mig hem. Sedan gick han för att möta sin Frälsare. 

Dessa händelser berättar för oss, att det finns någonting bortom graven, att den som lever gudfruktigt i Kristus Jesus kommer till en annan plats än den, som lever sitt eget liv på sitt eget sätt och lämnar Gud fullständigt utanför.

Hur är helvetet beskaffat ? 

Det finns flera ord i Bibeln, vilka är översatta med "helvete" i den auktoriserade översättningen. Det hebreiska ordet "sheol" används trettioen gånger i Gamla testamentet, och betyder "det osynliga tillståndet". Ofta används orden "sorg" , "lidande och "plågor" i samband med denna term. I Nya testamentet finner vi tre grekiska ord, som är översatta med "helvete". Det första är "hades" , som används tio gånger. Det betyder detsamma som "sheol" , " den osynliga världen". Dom och lidande står oftast i samband med detta ord, till exempel i Lukas 16:23, där den rike mannen beskrives vara i stora plågor i helvetet. Ordet "tartarus" används endast en gång, i 2 Petrus brev 2:4, där Petrus säger att Gud störtade de änglar, som syndade, ned i avgrunden och överlämnade dem åt mörkrets hålor.

Här föreställer man sig, att ordet uttrycker en domens plats, ungefär som ett fängelse. Slutligen används ordet "gehenna" elva gånger, tio gånger av Kristus och en gång av Jakob. Ordet betyder "Hinnoms dal", vilket var en plats utanför staden Jerusalem, där rövare och förbrytare ständigt blev brända. Man kunde se röken därifrån varje timme på dagen. Sålunda använde Jesus det som alla människor kände till för att illustrera en stor andlig sanning. Lägg märke till, att tanken om eld ofta står i samband med helvetet. Helvetet är ett tillhåll, där lustans, hatets och passionens flammor kommer att brinna i all evighet. Det är en plats, där mörkret av människans synd inte kan upplysas av strålglansen av Herrens närvaro. Om det inte finns någon eld i helvetet, då använder Gud ett symboliskt språk för att beskriva något mycket värre. Säkert kan inget språk i hela världen beskriva det hemska och fasansfulla tillståndet i att tvingas tillbringa tidsålder efter tidsålder utan Gud, utan hopp, utan ljus, där elden aldrig slocknar och där masken aldrig dör.

Låt oss närmare betrakta Bibelns beskrivning av helvetet. Låt oss de hur Guds heliga ord beskriver denna hemska plats.

 1. Uppenbarelseboken. 20:15 Som en brinnande sjö.
 2. Psaltaren. 11:6 Som eld och svavel och glödande vind.
 3. Psaltaren. 18:6 Som dödsrikets band.
 4. Matteus. 13:42 Som en brinnande ugn.
 5. Matteus. 8:12 En plats med gråt och tandagnisslan.
 6. Lukas. 16:23 Dödsrikets plågor
 7. Uppenbarelseboken. 20:11-12 En oren plats.
 8. Uppenbarelseboken. 16:11 En plats av förbannelser
 9. Matteus. 8:12 En mörkrets plats.
 10. Uppenbarelseboken. 14:11 En plats utan ro.
 11. Lukas. 16:27 En plats där människorna beder.
 12. Lukas. 16:24 En plats där människorna ropar om barmhärtighet.
 13. Matteus. 25:46 En plats av evigt straff.
 14. Matteus. 25:41 En plats beredd för djävulen och hans änglar.
 15. Lukas. 16:24 En plats där man tigger om en droppe vatten.
 16. Jesaja. 33:11-14 En plats av förtärande eld och evig glöd.
 17. Lukas. 16:24 En plats där man pinas svårt av lågor.
 18. Uppenbarelseboken. 21:8 En plats där man torteras av eld och svavel.
 19. Lukas. 16:25 En plats där man minns sitt föregående liv.

Vi behöver inte tillägga eller ta något bort ifrån denna beskrivning. Guds Ord är nog.

Vem skall komma dit ? 

Massor av vetgiriga unga människor har frågat mig: Hur kan en kärlekens Gud sända något till helvetet ? Detta är en uppriktig fråga, som ofta uppstår i tänkande ungdomars hjärnor. Mitt svar på denna fråga är att Gud aldrig vill sända något till helvetet. Om du kommer till helvetet, är det på grund av eget val. Helvetet har aldrig gjorts i ordning för människan utan för djävulen och hans änglar. (Matt. 25:41). Om du väljer att följa satan, måste du också följa honom till hans slutgiltiga bestämmelseort, men du får göra det trots allt som Gud har gjort för att hejda dig. Han har sänt sina profeter. Han har givit dig sitt Ord. Han har givit dig en präktig pastor och en gudfruktig moder, som ber för dig. Han har sänt sin enfödde Son. Den helige Ande varnar dig ständigt för djävulens sällskap. Vad kan en kärlekens Gud göra mera ? 

Du är en människa med fri vilja. Gud skapade dig inte till en maskin, som skulle vara tvungen att älska honom. Du kan välja antingen att lyda eller vara olydig mot Gud. Det står i din makt att välja fritt. Glöm aldrig att Gud är kärlekens Gud. Endast de som förnekar eller försmår Kristus kommer i helvetet. Människorna kommer till helvetet, därför att de förkastar Guds frälsningsplan i Kristus. "Den som tror på Sonen, han har evigt liv; men den som icke hörsammar Sonen, han skall icke få se livet, utan Guds vrede förbliver över honom." (Joh. 3:36) Den enda vägen till frälsningen är att mottaga Kristus som vår Frälsare. Den enda vägen till helvetet är att förkasta Kristus. "I ingen annan finnes frälsning, ej  heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta." (Apg. 4:12)

Liksom himmelen är beredd för dem, som mottagit Jesus, så är helvetet berett för dem, som förkastar honom. 

Liksom himmelen är beredd för dem, som mottagit Jesus, så är helvetet berett för dem, som förkastar honom. Tänk er in i denna bild. Två världar svingar sig i rymden genom evigheten. Den ena är den återlösta världen   paradiset, frälsningen, härligheten; strålande underbar utom all beskrivning, en plats för glädje och skratt, med gator av guld, murar av jaspis, palats av elfenben, portar av pärlor och en livets flod. Vilka skall få bo där ? Alla de, som har blivit tvagna i Lammets blod; de som har mottagit Kristus som sin Frälsare, antingen de är baptister, metodister, presbyterianer eller inga församlingsmedlemmar alls, de återlösta från alla tidsåldrar som mottagit Kristus genom tron.

Den andra världen är den förbannade världen. I denna värld, som aldrig skall ta slut utan som skall vara i evighet, är det gråt, klagan och tandagnisslan. Det finns ingen kärlek där, eftersom människorna genom att förkasta Kristus aldrig mera har någon chans att komma i hans närhet. Helvetet kommer att bli en plats, där minnet av förlorade tillfällen alltid kommer att plåga invånarna. Min vän, du måste göra ett val! Livet är som en rök, det är som en vävares skyttel, det är som en berättelse, som snart är avslutad; det tar så fort slut. Vad du gör med Kristus här och nu är avgörande för var du skall tillbringa evigheten.

Unge man, unga kvinna, far, mor   en hjärtattack, en atombomb, en bilolycka, en hotellbrand, och du kommer kanske att börja din långa resa. Har du gjort några förberedelser för den ? Är du beredd? Vet du säkert, var du kommer att hamna ? "Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, så bliver du frälst." (Rom. 10:9)


Vad är Helvetet?

Billy Graham svarar

Tryckt hos Tryckcentralen, Örebro, 1972


Artiklar och video som är gjorda av andra än Apg29.nu kan ha åsikter som bloggsajten inte delar.

Tack för att du läser Apg29. DELA gärna till dina vänner. Du kan också stödja Apg29 genom att sätta in en valfri GÅVA på BANKKONTO 8169-5,303 725 382-4. På internetbanken går det att ställa in så att du automatiskt ger en summa varje månad. Men om du hellre vill kan du SWISHA in en frivillig summa på 070 935 66 96. Tack.


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades tisdag 26 maj 2015 19:56 | #helvetet #billy graham #frälsning | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

31 kommentarer

Christer Åberg 2/4-2019, 04:07

Innan du kommenterar: Läs artikeln!

Svara


Sven Thomsson 2/4-2019, 11:44

Halleluja! Jag har läst hela artikeln och tackar min underbare Frälsare, Jesus för att helvetet inte är någon plats för mig. Vilken nåd att få följa Jesus under jordelivet för att sedan få vara där Han är!

Jag upplevde inte artikeln som ett dugg skrämmande, för jag vet, att de himmelska boningarna väntar på mig. Men jag känner nöd för de människor som valt att följa och tjäna djävulen.

När en känd svensk revyskådespelare, som tjänat den onde hela livet låg på sin dödsbädd, var hans sista ord: "De har lurat mig, de djävlarna".

Jag skäms inte för Jesus, utan undertecknar mitt inlägg med mitt fullständiga namn.

Svara


Steven 2/4-2019, 14:06

För att förstå Uppenbarelseboken är GT’s skrifter viktiga att förstå.
Ja, det gäller att låta skriften tolka skriften.
Därför hänvisar jag till Daniel 3
”När I hören ljudet av horn, pipor, cittror, sambukor, psaltare, säckpipor och allahanda andra instrumenter, skolen I falla ned och tillbedja den gyllene bildstod som konung Nebukadnessar har låtit ställa upp. Men den som icke faller ned och tillbeder, han skall i samma stund kastas i den brinnande ugnen.»Jer. 29,
och att var och en som icke fölle ned och tillbåde skulle kastas i den brinnande ugnen. Men nu äro här några judiska män, Sadrak, Mesak och Abed-Nego, vilka du har förordnat att förvalta Babels hövdingdöme. Dessa män hava icke aktat på dig, o konung. De dyrka icke dina gudar; och den gyllene bildstod som du har låtit ställa upp tillbedja de icke.»Dan 2,
Om vår Gud, den som vi dyrka, förmår rädda oss, så skall han ock rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand, o konung.Ps. 66, Men om han icke vill det, så må du veta, o konung, att vi ändå icke dyrka dina gudar, och att vi icke vilja tillbedja den gyllene bildstod som du har låtit ställa upp.»2 Mos. 20,4 f. 23,
Men eftersom konungens befallning hade varit så sträng, och ugnen därför hade blivit så övermåttan starkt upphettad, blevo de män som förde Sadrak, Mesak och Abed-Nego ditupp själva dödade av eldslågorna,
Då blev konung Nebukadnessar förskräckt och stod upp med hast och frågade sina rådsherrar och sade: »Var det icke tre män som vi läto kasta bundna i elden? De svarade och sade till konungen: »Jo förvisso, o konung.» Han fortfor och sade: »Och ändå ser jag nu fyra män, som gå lösa och lediga inne i elden, och ingen skada har skett dem; och den fjärde ser så ut, som vore han en gudason.»
Och satraperna, landshövdingarna och ståthållarna och konungens rådsherrar församlade sig där, och fingo då se att elden icke hade haft någon makt över männens kroppar, och att håret på deras huvuden icke var svett, och att deras kläder icke hade blivit skadade; ja, man kunde icke ens känna lukten av något bränt på dem.”
‭‭Daniel‬ ‭3:5-6, 11-12, 17-18, 22, 24-25, 27‬ ‭SVEN‬‬
https://www.bible.com/bible/166/dan.3.5-6,11-12,17-18,22,24-25,27.sven
Jesus är den som kommer i Guds härlighet. Vem kan då se Gud och överleva? Bara den som är räddad genom gudasonen Jesus Kristus.
Gud ska göra allting nytt. En ny himmel och en ny jord. Allt det gamla ska förgås.
”Och jag såg en ny himmel och en ny jord; ty den förra himmelen och den förra jorden voro förgångna, och havet fanns icke mer.
och skall avtorka alla tårar från deras ögon. Och döden skall icke mer vara till, och ingen sorg eller klagan eller plåga skall vara mer; ty det som förr var är nu förgånget.» Och han som satt på tronen sade: »Se, jag gör allting nytt.» Ytterligare sade han: »Skriv: ty dessa ord äro visa och sanna.»
Den som vinner seger, han skall få detta till arvedel, och jag skall vara hans Gud, och han skall vara min son. Men de fega och de otrogna, och de som hava gjort vad styggeligt är, och dråpare och otuktiga människor och trollkarlar och avgudadyrkare och alla lögnare skola få sin del i den sjö som brinner med eld och svavel; detta är den andra döden.»”
‭‭Uppenbarelseboken‬ ‭21:1, 4-5, 7-8‬ ‭SVEN‬‬
https://www.bible.com/bible/166/rev.21.1,4-5,7-8.sven

Svara


Steven 2/4-2019, 14:19

En fråga; vad innebär den andra döden? (och den första?)

Svara


Sven Thomsson 2/4-2019, 14:41

Guds frid, Steven!

Den första döden består i att man avslutar sitt jordeliv och går till den plats man förberett sig för. Den andra döden innebär att man dör bort från all gemenskap med Gud och hamnar i eldsjön, som brinner med svavel. Bibeln kallar eldsjön för "den andra döden".

I eldsjön kommer man dock att fortsätta att existera och plågas i evigheters evigheter.

Svara


liva 2/4-2019, 17:03

Frid i Herren! Finns det någon av er här som bor i Stockholm och är beredd att hänga med på gator och torg för att vittna om Jesus och räddar människor liv+?????

Svara


Leif 2/4-2019, 18:57

Svar till Steven.

Jag tror att det handlar om själens död eftersom Jesus Själv talar om själens död! Han talar om att kroppen kan dö, Han talar om att själen kan dö, men!

Jesus talar aldrig om att vår ande kan dö!

(Matt 10:28)

Och frukta inte för dem, som kan döda kroppen, men däremot inte har makt att döda själen, utan frukta istället Honom mer, som kan fördärva både själ och kropp i helvetet.

"Om någon undrar vilken översättning det handlar om så är det en fri översättning från Karl den 12:es Bibel" .

Svara


Leif 2/4-2019, 22:24

Visst finns himlen uttryckt fler ggr än helvetet i Bibeln, men helvetet nämns också med andra uttryck. Så lite fler än dina sju finns det allt om du lägger till exempelvis Gehenna och eldsjön, redan då blir det i.a.f nämnt runt 20-talet ggr.

Och det är absolut tillräckligt många ggr för att också detta med vishet och rätt stunder bör predikas om...

Svara


Leif 2/4-2019, 23:44

Svar till Thomas.

Jadå, nästan eniga🙏, förutom om att du skrev "så gott som ingenting". 20 ggr är ändå ganska mycket jämfört med många andra saker i Skriften utan att nämna en massa saker.

Svara


Leif 2/4-2019, 23:44

Svar till Thomas.

😇

Svara


Steven 3/4-2019, 01:52

Svar till Leif.

”och stoftet vänder åter till jorden, varifrån det har kommit, och anden vänder åter till Gud, som har givit den.” ‭‭Predikaren‬ ‭12:7‬ ‭

https://www.bible.com/bible/166/ecc.12.7.sven

Svara


Leif 3/4-2019, 07:12

Svar till Steven.

Ja, så är det Steven. Läser man fortsättningen några verser senare så förklaras det ännu mer i samklang med övriga Bibeln.

(Predikaren 12:13‭-‬14)

Detta är slutsatsen, när allt blivit hört: Frukta Gud och håll hans bud, det hör alla människor till. Ty Gud skall föra alla gärningar fram i domen, med allt som är fördolt, vare sig det är gott eller ont.

Alltså! Alla människors andar skall efter jordelivet få möta Gud på ett eller annat sätt. Några har redan tidigare mött Gud i en första uppståndelse, men resten hamnar inför Honom vid den yttersta domens dag.

Där skall de rättfärdiga skiljas ifrån de orättfärdiga för en sista gång, fåren går hem till Fadern och evigheten medan getterna med själar går till den andra döden, straffet i eldsjön och evigheten som en ande utan Gud.

Svara


vanessa 3/4-2019, 08:12

Svar till Leif.

Är det inte så leif, att det är själen och kroppen som hamnar i gehenna?

Slå upp matteus 10:28

Vad baserar du ditt uttalande på, att det är vår ande som hamnar i gehenna?

Svara


Anna Ivar 3/4-2019, 10:26

Svar till Thomas.

Vi ska tala mer om Jesus och ställa frågan "Vad är slutmålet med detta liv?" Evigt liv eller evig plåga?

Människor måste få veta hela (!) sanningen. Helvetet är lika verkligt som himlen. Ondskan och mörkret är så påtagligt och många söker idag sanningen. Bättre att bli skrämd till frälsning än att gå evigt förlorad. Vi ska tala om det som Jesus talade om för han sa och gjorde bara det Fadern sa att Han skulle säga och göra."

Den port är trång och den väg är smal som leder till livet" säger Herren Jesus.

"Se nu är den välbehagliga tiden se nu är frälsningens dag". Det måste alla ges chansen att få veta.

Jesu lidande på jorden för mänsklighetens räddning visar hur allvarligt Gud ser på synden och behovet av räddning.

Gud är kärleken och går inte förena med hatet. Mörkrets och ondskans furste. Den sanningen måste också fram till alla.

Den Helige Ande, Hjälparen, som Gud sänt till vår hjälp ska leda fram till hela sanningen och överbevisa om synd rättfärdighet och dom.

Svara


Leif 3/4-2019, 11:04

Svar till vanessa.

Läs en gång lite noggrannare och se att din tolkning av vad jag sa behöver inte vara riktigt som du tolkade det till!

Däremot tror jag ändå att anden och själen hänger ihop ända tills också själen fått sitt fullkomliga straff i Gehenna. Sedan kommer de människors andar som vägrade Jesus i vilket fall som helst att för evigt befinna sig i någonslags mörker och tomhet utan Gud, men om det är i Gehenna låter jag vara osagt, men i evig avsaknad av Gud, och det blir illa nog!

Svara


Leif 3/4-2019, 12:36

Svar till Thomas.

Dessutom är det i slutändan inte upp till dig eller mig att bestämma vilka som ska bli Guds barn, det valet är Faderns allena

Det är upp till oss att bli Guds barn, Gud Fader har redan lagt denna bestämmande rätt till var och en. Det är du själv som helt och hållet bestämmer om du väljer att ta emot Faderns kärlekserbjudande Jesus Kristus eller ej.

Den som bestämmer sig för att ta emot och följa Jesus, den människan blir ett Guds barn.

Svara


AnnMarie 3/4-2019, 13:28

Billy Graham var väl frimurare?(om jag inte minns fel)

Var han rätt man att svara på svåra frågor?

Svara


Leif 3/4-2019, 13:52

Svar till Thomas.

Givetvis, men det var väl ändå det jag ville belysa, att det är upp till oss att avgöra om vi vill följa Guds erbjudande. Alla kan bli barn till Fadern om man endast vill följa Hans bestämda plan, Jesus Kristus!

👍

Svara


Anna Ivar 3/4-2019, 23:46

Svar till Thomas.

Man måste vara lyhörd för Anden. Jag har aldrig sagt till någon att de kommer till helvetet om de inte omvänder sig. Men Johannes döparen predikade sanningen och den var tuff. Jesus sa sanningen och den var tuff. Vi behöver säga det Gud säger och vi behöver vara ödmjuka. Gud är kärleken och förlåtelse finns för de som kommer till Gud och omvänder sina hjärtan och gör sinnesändring. Men det står att man i den sista tiden bara vill höra sådant som kliar i öronen.

När vi läser hela Bibeln så ser vi satt Billy Graham har rätt för han utgår från Bibelns ord. Bara Gud vet var en människa står i sitt andliga liv och i förhållandet till Honom. Guds ord är av evighet och Han förändras aldrig. Själv önskar jag hellre bli omskakad av sanningen än att leva mitt liv i okunskap och få veta sanningen när ingen återvändo finns. Jesu försoningsverk gäller ännu och det måste vi tala om för människor som önskar komma till Gud.

Svara


Thomas 4/4-2019, 00:19

Svar till Anna Ivar.

Tack Anna för ditt utförliga svar och jag kan bara hålla med dig i vad du skriver.

Vi ska vara ett ljus i mörkret och med kärlek blir vi Jesus utsända.

Svara


Björn 4/4-2019, 00:22

Svar till AnnMarie.

Va bedrövligt det är om det stämmer😢. Förstår inte varför. Han va väl annars en stor gudsman.

Svara


Thomas 4/4-2019, 00:25

Svar till Leif.

Absolut, Leif! Vi vet inte vilka som ska bli Guds barn så vi följer Jesus uppmaningar, inte därför vi bör göra så utan för stt vi älskar Gud och människorna (som ksnske också blir våra bröder/systrar inom sinom tid).

Svara


Christer Åberg 4/4-2019, 02:52

Svar till AnnMarie.

Var han rätt man att svara på svåra frågor?

Ja, om svaren stämmer med Bibeln!

Billy Graham var väl frimurare? (om jag inte minns fel)

Ja, han var frimurare. 33:e graden! (https://www.apg29.nu/a/224). Det finns även andra saker som inte var bra, t ex hans samarbete med katolska kyrkan.

Svara


Leif 4/4-2019, 06:52

Svar till Björn.

Jag har sett de bilder och det som sagts om Billy, men är inte alls lika övertygad om att han skulle varit en frimurare. Jag har själv många gånger upplevt hur saker förvrängs om en också från kristna, även om man säger motsatsen så fortsätter lögner om att man säger tvärtom.

Så Björn!

Ta all sån information från nätet med en nypa salt och bygg din tro på vad Billys Grahams egna ord sa, inte från vad andra sa om honom. "Det hjärtat är fullt utav det talar munnen", är en mycket bra vägledning att följa när man studerar människors inre..

Jesu frid...

Svara


AnnMarie 4/4-2019, 09:35

Med andrs ord kan vi utan tvekan lyssna på frimurare,katoliker ateister mm ang bibelfrågor bara de säger något som stämmer med "min"tro!👍😀

Svara


Leif 4/4-2019, 10:49

Svar till AnnMarie.

Nej, inte det som stämmer med din tro utan med Bibeln. Sen var det inte en gång Billy hade pratat utan tusentals gånger. Så det borde ha funnits en hel del felaktigheter i många av alla hans predikningar, men!

Jag säger endast det att, bygg inte en tro på det andra säger om någon utan på Bibeln!

Svara


Steven 4/4-2019, 15:57

Svar till AnnMarie.

Billy Graham, mannen som inte ville avslöja det fjärde odjuret, Rom, Antikrists boning.

Svara


Leif 4/4-2019, 18:40

Det finns säkert den som nu har trott att jag försvarar Billy Graham, och då får det väl vara så. Men då läser man inte ordentligt. Jag har bara sagt att jag inte litar på vad andra tyckare tycker och tror, inte på bilder som kan vara konstlade och manipulerade för att sprida lögner, utan jag bygger endast min egen tro på sådant som jag personligen hört och sett, och om det stämmer överens med Bibeln.

T.ex. finns det sådana som menar att alla uppståndna kristna skall vara samlade och vistas i Israel och det jordiska Jerusalem under tusenårsriket, ändå finns det inte ett enda Bibelställe som säger så, utan man tar ett eller två diffusa Bibelställen och tänker att det måste betyda så!

Bygg aldrig en tro på sådant så slipper man hamna snett och sprida felaktigheter!

Svara


Steven 4/4-2019, 22:15

Det jag märkt av Billy Graham som inte är bra, är att han inte avslöjade Rom, tvärtom han ledde en falsk väg till Rom!
Billy Graham förespråkade World Counsils of Churches (WCC), den falska ekumeniska enheten med Antikrists Rom, Vatikanen som det går att läsa om i Danielsboken samt Uppenbarelseboken.
https://youtu.be/-aUCf_GvZkw
Vidare tog Billy Graham bort det sista kapitlet ur den bästsäljande bibelhandboken skriven av Halley.
Han lurade änkan som sålde rättigheterna till Graham, som omgående raderade
sista kapitlet; Kyrkohistoria.
Vad handlade kapitlet om? Mycket kretsade kring Rom som förföljt de tidiga kristna, Rom som bannlyst, torterat, förföljt och mördat. Rom som skaffat sig makt och inflytande. Rom som startat krig. Rom som spridit falska doktriner. Rom som skaffat sig militär makt. Rom som skaffat sig finansiellt inflytande. Rom som startade Jesuitorden och därmed Illuminati och frimurarnas riter och satansdyrkan.
Denna sanning undanhöll vår Billy Graham.
Om då Billy Graham var en vän till Rom, en frimurare ich därmed Jesuit, och om då Rom var Skökan som vilseledde oss med Skärselden som inte existerar i Skriften - kan man ju fundera minst två gånger vad Billy Grahams inställning var till Helvetet ...

Svara


Leif 4/4-2019, 23:40

Svar till Steven.

Visst! Och är det som du säger Steven, så är det oerhört illa, men som tidigare sagt så vet åtminstone inte jag om just denna information är helt korrekt eller ej även om den mycket väl kan vara det?

Men jag tror dock ändå helt övertygad att det finns dem inom kyrkans områden över hela världen, karismatiska personer som har höga poster både inom kyrka och stat, som är med i frimurarkretsar och allehanda liknande konstellationer för att färdigställa Antikrists både New World Order och Ekumeniska Världskyrka. Troligtvis har dessa karismatiker också förmågor att utföra andliga tecken för att eventuellt också vilseleda Jesu lärjungar.

Just därför är det extra viktigt att verkligen kunna vår Bibel, och inte förblindas av tecken, men!

Samtidigt får vi inte förkasta de tecken och mirakler som är äkta. För att kunna urskilja detta behövs förstås både Bibelkunskap och Guds Helige Andes starka närvaro, i egen kraft är det fullständigt omöjligt eftersom tecknen kan vara väldigt liknande.

Vi har ju förebilder av detta i t ex berättelsen om Mose, Aron och Faraos magiker i Egypten. De gjorde nästan exakt likadan tecken som Mose, gång efter gång.

(2 Moseboken 7:10‭-‬11)

Mose och Aron gick till farao och gjorde som Herren hade befallt. Aron kastade sin stav framför farao och hans tjänare, och den blev en stor orm. Då kallade farao till sig sina vise män och trollkarlar, och även dessa, de egyptiska spåmännen, gjorde samma tecken genom sina magiska konster.

Vi bör förstå att detta sker och då döma rätt angående tecknen. Vi skall inte förhastat förkasta Guds folks tecken bara för att falska profeters tecken ser likadana ut, tänk på det alla älskade syskon!

Jesu frid...

Svara


Steven 5/4-2019, 08:49

Svar till Leif.

Tack för svar, kloka ord.

Det börjar dra ihop sig på alla håll och kanter nu. Ändetiden är nära.

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 37, söndag 15 september 2019 kl. 16:52

Jesus söker: Sigrid, Siri!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
söndag 15 september 2019 07:25

Bed för Cancersjuka Rebecka att hon får rätt hjälp för sin cancer och det NU. Bed till Jesus om ett helande. Tack alla ni som ber. Herren välsigna er.


Morsan reklam


Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp