751 online! | Sidvisningar idag: 12 900 | Igår: 336 277 |

www.apg29.nu


zokolola

Ndi Tage Bergman 

zokolola

Tage Bergman kugawana maganizo chidwi za nthawi zosiyanasiyana zokolola zimene taona mu Baibulo. Izi nthawi yokolola akulankhula pa nthawi yomweyo pamene tingayembekezere kuti mkwatulo wa Assembly chikuchitika.

Matt. 13: 24-30

Fanizo lina Iye analiyika kwa iwo: "Ufumu wakumwamba uli ngati munthu amene anafesa mbewu zabwino m'munda wake Koma pamene anthu adalimkugona, mdani wake anadza, nafesa namsongole pakati patirigu, nachokapo Koma pamene m'mela adaombera ndi kupita mu.. makutu, zinasanduka namsongole ndi atumiki a mbuye wake kuti:.? Ambuye, ndithudi anafesa inu mbewu zabwino m'munda mwanu kodi namsongole awa anachokera Iye anati, munthu m'dani wanga wachichita ichi atumiki anamufunsa kuti:. Kodi mufuna kuti ife ? apite ndi chisiyeni Ayi, iye anayankha, ngati inu pochotsa namsongole, mukhoza nthawi yomweyo kukokera tirigu Zilekeni zonse zikulire pamodzi mpaka nthawi yokolola ndi pamene nthawi yokolola akubwera, ndidzalowa kwa okolola:.. oyamba kusonkhanitsa namsongole ndi kumumanga m'mitolo alitenthe m'moto, koma musonkhanitse tirigu m'nkhokwe yanga. "

Matt. 13: 36-43

Ndiye Yesu anachoka khamu ndipo anapita kwawo. ophunzira ake anabwera kwa iye ndipo anati, "Timasulireni fanizo lija la namsongole wa m'munda." Iye anati: "Iye amene anafesa mbewu yabwino ndiye Mwana wa Munthu Munda ndiwo dziko The mbewu yabwino ndiye ana a ufumu, namsongole ndi mwana mdierekezi Mdani amene adafesa uyu, ndiye Mdierekezi kututa ndicho chimaliziro cha nthawi, ndi wotutawo ndiwo angelo Monga namsongole..... asonkhanitsidwa pamodzi, natenthedwa pamoto, adzakhala pa mapeto a m'badwo. Mwana wa munthu adzatumiza angelo ake, ndipo iwo adzasonkhanitsa pamodzi ndi kuchotsa mu ufumu wake zokhumudwitsa zonse, ndi wochita kusayeruzika, ndipo adzawataya iwo mu ng'anjo ya moto Pali kudzakhala kulira ndi kukukuta mano.. Ndiyeno olungama adzawala ngati dzuwa mu ufumu wa Atate wawo. kumvetsera, inu amene ali nawo makutu akumva!

Apa Yesu akunena za tirigu ndi namsongole kuti zikulire limodzi mpaka nthawi yokolola zitheke a m'badwo. chochitika ife ndiye ndikuganiza kumapeto a chisautso. Ena a mfundo ya chisautso, tiyeni tiyang'ane pang'ono pa zimene leni kukolola nthawi Israel chimakwirira ndi zithunzi mozungulira icho. Ndi yokolola tirigu m'mwezi woyamba wa zokolola, zokolola za tirigu mu miyezi lachitatu yokolola, ndipo zokolola za zipatso ndi vinyo mwezi wa chisanu zokolola funso.

Tsopano izo yekha imagwera kuti barele, tirigu ndi vinyo zogwirizana ndi miyambo imene Mulungu anauza Ayuda kuti iwo chikondwerero. Isitala atagwa yokolola balere kuyamba, Pentekoste pamene yokolola tirigu akuyamba ndipo Phwando la Malipenga, pambuyo yokolola mphesa. Ife kuyang'ana pa izo limodzi ndi zokolola pamene iwo momveka chikugwirizana.

zokolola

2 Eks. 34: 17-26 (wothinikizidwa)

Muyenera phwando la mikate yopanda chofufumitsa [Paskha]. Masiku asanu ndi awiri muzidya mkate wopanda chotupitsa, monga ndinakuuza iwe, pa nthawi yoikidwiratu m'mwezi Aviv. Chifukwa m'mwezi wa Abibu munatuluka mu Iguputo. Woyamba kubwera m'mimba ndi kwanga, mwamuna aliyense woyamba kubadwa pakati pa ziweto zanu, kaya ndi ng'ombe kapena nkhosa. [...] woyamba onse a ana ako aamuna adzakhala awombole. [...] Inu phwando la masabata [Pentekosite] pamene inu kukolola tirigu woyamba ndi zopulumutsira Phwando [Phwando la Malipenga] kumapeto kwa chaka. chaka amuna anu onse adzawonekera pamaso pa Ambuye wanu, Ambuye, Mulungu wa Israyeli katatu. [...] nsembe ya pasika ayenera kukhala usiku wonse mpaka m'mawa. Zabwino za nthaka zipatso zanu zoyambirira inu azibweretsa kwa Yehova Mulungu wanu.

Zochitika padziko pamene Mose analandira malangizo pa maphwando ndi ichi. Pamene Mose asogolera Aisiraeli ku Iguputo ndipo anadza ku Phiri la Sinai, Mulungu adacemera Mozesi pa phiri. Kumeneko, iye analandira miyala ndi Malamulo Khumi. Panali Mose anauzidwa ndi Mulungu kuti kusonkhanitsa golide ndi anthu a Israel ndi anavala chihema chopatulika ndi zonse nkhani nsembe. Pakali pano, pansi pa phiri, anthu anatopa kudikirira Mose anauza Aroni kuti apange fano la mwana wang'ombe a golide wa anthu. Pamene Mose anatsika m'phirimo ndipo anaona kuti anaphwanya miyala. Mose kodi kachiwiri kukwera m'phirimo kukumana ndi Mulungu ndi kukhala miyala latsopano mwala. Iwo anali kenako analandira malangizo za maphwando monga ife tangowerenga.

Mulungu anatsika pa phiri kawiri chizindikiro cha woyamba ndi wachiwiri kudza kwa Yesu.

Nthawi yoyamba Mulungu anabwera pansi pa phiri la Sinai anapatsidwa lamulo Israeli. Nthawi yoyamba Yesu anabwera padziko lapansi, tinalandira lamulo la chikondi wolembedwa mu mitima yathu. Ndipo adagwa Mzimu Woyera moto pa Pentekoste kosangalatsa pangano latsopano.

Kachiwiri, Mulungu anabwera pansi pa phiri la Sinai ndi kulimbitsa pangano anabwera Malamulo a maphwando. Choncho, nthawi yachiwiri Yesu akubwera, ife tikuyang'ana pa maphwando kuona zimene zidzachitika pa zakubweranso kachiwiri kwa Khristu.

Choyamba yokolola mwezi

3 mos. 23: 5-6

M'mwezi woyamba, madzulo pa tsiku lakhumi la mwezi, ndi Pasika. Ndipo pa tsiku la mwezi womwewo chakhumi ndi chisanu ndi phwando AMBUYE a mkate wopanda chotupitsa.

Mwezi woyamba yokolola lili mikate yopanda chofufumitsa ndi Phwando la zipatso zoyambirira.

The balere kukolola mwezi woyamba ndi njere munthu wosauka, ndi chithunzi cha amitundu. Balere ndi osalimba ndi anasefa tirigu tirigu ndi kuponyedwa kukamenyana mphepo. Mankhusu n'kuliza kutali mu mphepo ndi minda tirigu kumbuyo pansi. Ena molakwa ichi monga Mkwatulo, koma ndiye kachiwiri mbewu m'mayiko pansi limasonyeza kuti si choncho. Tiwerenga mopitirira za chikondwerero cha zipatso zoyambirira.

3 mos. 23:10, 14

Pamene mulowa m'dziko limene ndikupatsani inu kubweretsa zokolola, inu adzatenga mtolo yoyamba ya zokolola zanu ndi kunyamula iwo kwa wansembe.

Palibe wa zokolola latsopano, kapena mkate, mbewu zokazinga kapena mbewu ya tirigu wobiriwira odulidwa, mudzakhala kudya kufikira tsikulo, kufikira anabweretsa nsembe kwa Mulungu wanu.

Musanayambe anali kutenga mbali zina zatsopano yokolola bala munthu chipatso choyambirira Mtolo kwa wansembe. Mtolo ndi tirigu zimapsa woyamba, ndipo akhoza adzadulidwa, koma amathanso achotsa. Förstlingskärven ankavala kwa wansembe wa kachisi ndi kusungidwa zipinda wapadera mu Kachisi.

Jak. 1: 18-19

Mphamvu ya chifuniro chake adabala ife mwa mawu a chowonadi, kuti ife tikakhoze kukhala chipatso choyamba cha iwo kuti iye walenga. Izi inu mukudziwa, abale anga wokondedwa.

Förstlingskärven ndi chithunzi cha ife monga woyamba kubadwa ndi owomboledwa, komanso ndi chithunzi cha mkwatulo. Ife anakoka, ndi kukakumana naye Yesu mu mlengalenga, ndipo m'nyumba ya Atate wake [nyumba] kumene wawakonzera ife malo (Yohane 14: 2.). Pali ndife, mpaka mkwiyo [chisautso] apita pamwamba pa dziko lapansi. Ichi ndi chinthu choyamba chimene chimachitika mu nthawi yokolola [chisautso], pamaso china chirichonse kukolola. Chisautso simungathe kuyamba pamaso zinachitika.

Yesaya amatipatsa uthenga womwewo. Choyamba kuuka kwa akufa, ndipo anthu a Ambuye amene amapita ku ofesi kwawo. Kenako akuyamba Ambuye alange anthu okhala padziko lapansi.

Yes. 26:19, 20, 21

(Kuuka)

Koma akufa kwanu moyo; mitembo yawo idzauka.

Kudzuka ndi kuimba, inu amene amakhala mu fumbi, pakuti mame ako ali mame a kuunika, ndi lapansi lidzapereka akufa.

(Mkwatulo)

Bwerani anthu anga ndi ku ofesi yako, zitseko kumbuyo kwa iwe. Mukabisale kwa kanthawi mpaka mkwiyo utadutsa.

(Chisawutso)

Pakuti taonani, Yehova adza kuchokera malo kulanga anthu okhala padziko lapansi chifukwa cha kusaweruzika kwawo. Dziko lapansi lidzakhala kukam'fotokozera mangawa awo magazi ndi kudzibisa ophedwa awo.

Mlembi chikutsimikizira kuti ife sanalenge kwa Ziyoni wa padziko lapansi [Yerusalemu] amene ali pa moto, koma kuti ndife a ku Ziyoni wakumwamba, ndendende chifukwa ndife mpingo wa woyamba kubadwa, ndife zipatso zoyambirira. Choncho ndi chifukwa cha uthenga Isitala imfa ndi kuuka kwa Yesu pamene ife kulandira chikhulukiro cha machimo athu. Thanthwe mobisa Cholinga pa phiri la Ziyoni, pamene Mose adalandira chilamulo mu mawonekedwe a miyala. Thanthwe mobisa ndi za ulosi wa Ziyoni wa padziko lapansi [Yerusalemu] umene uli pa moto ndi kumumenya ndi Chifunga, mdima, mphepo ndi lipenga chisautso, ndi kuti adzatenthedwa ndi chirombo [Wokana Kristu].

Aheb. 12: 18-24

Simunakhala phiri kuti akhoza kuvala (a Ziyoni wa padziko lapansi) ndi amene ali pa moto (Chisautso), osati kwa Chifunga, mdima ndi namondwe, osati kulira kwa lipenga (7 domsbasuner) ndi mawu (chirombo cheeky lilime) amene analankhula kwa anthu amene adamva anafunsa kupewa kumva zambiri. Chifukwa iwo sankakhoza kupirira lamulo, ngakhale nyama (nyama) wokhudza phiri (Yerusalemu), adzakhululukidwa miyala (Dan. 2:34). Mantha anali ataona kuti Mose adati, Ine ndine mantha ndi kunthunthumira.

Ayi, inu mwayandikira ku phiri la Ziyoni, ndi Mulungu wamoyo, mzinda, Yerusalemu wa Kumwamba, ndi kwa kampani osawerengeka a angelo, chikondwerero khamu, ndi mpingo wa woyamba kubadwayo amene maina awo alembedwa m'Mwamba, kwa woweruza amene ndi Mulungu komanso mizimu wa anangofikira ungwiro. Inu mwabwera kwa Pangano Latsopano Yesu mkhalapakati ndi mwazi kuyeretsa kuti amalankhula momveka kuposa Abel.

Kuweta mawu otanthauza kuti "nyama" wokhudza phiri ndi mawu akuti "Therion". Izo ntchito mu chirombo ku Chivumbulutso.

Pamene Mulungu anakhazikitsa pangano ndi Abraham, Mulungu ananena kuti ana a Abulahamu adzakhala ochuluka ngati nyenyezi za kumwamba, ndi monga mchenga wa m'mphepete mwa nyanja. Mulungu anapereka kale lonjezo la gulu wakumwamba ndi gulu mobisa, mwachitsanzo anthu awiri. Gulu la Kumwamba ndi mpingo wa woyamba kubadwa ndipo iwo taomboledwa ndi chigonjetso cha Yesu pa mtanda, uthenga Isitala. Khamu mobisa amakumana chirombo mu Chisautso.

Gal. 4: 21-26

Ndiwuzeni, inu amene mukufuna kukhala pansi pa chilamulo kumvetsera ndi chilamulo? Pali kwalembedwa, kuti Abrahmu adali nawo ana amuna awiri, mmodzi mwa mdzakazi, ndi m'modzi mwa mkazi waufulu. Slavinnans mwana anabadwa mwa chifuniro anthu, mwana wa mfulu mkazi Komabe, pamaziko a lonjezo. Izi ali ndi tanthauzo lakuya: akazi awiriwa chikuimira mapangano awiri. Limodzi ndi ku phiri la Sinai, lodziwika ana ku ukapolo, ndi Hagara. Mawu Hagara akuimira Mount Sinai mu Arabia ndi nafanana ndi Yerusalemu, panali tikukhala mu ukapolo pamodzi ndi ana ake. Koma Yerusalemu wa Kumwamba uli wa ufulu, ndiwo amayi wathu.

Gulu la Kumwamba, womwe uli ngati nyenyezi mu mlengalenga, anapulumutsidwa mu Mkwatulo wa mkwiyo wa Mulungu chifukwa cha chikhulupiriro chawo mwa Yesu.

Rome 5: 9

Tsopano ife olungama ndi mwazi wake, makamaka ndithu ife ndi iye adzapulumutsidwa ku mkwiyo.

Khamu mobisa, womwe uli ngati mchenga wa m'mphepete mwa nyanja, otsala mu chisautso, ndipo adzaweruzidwa monga mwa ntchito zawo pa Yesu adzabweranso pansi pano.

Mateyu 16:27

Mwana wa Munthu adzabwera mu ulemerero wa Atate wake limodzi ndi angelo ake, ndipo pomwepo mphoto kwa munthu aliyense monga mwa ntchito zake.

Chachitatu Kololani Mwezi

3 mos. 23: 15-16

Ndiye [kwa Paskha] mudzakhala kuwerenga masabata asanu kotheratu kwa tsiku la Sabata, kuyambira tsiku limene anabweretsa viftofferskärven. masiku makumi asanu mudzakhala kuwerenga mpaka pa tsiku la Sabata chiwiri. Ndiye inu nadzatifikitsa nsembe ya ufa watsopano kwa Ambuye. Ku malo kumene mukukhala inu nadzatifikitsa nsembe yoweyula mkate mikate awiri ukuchita awiri magawo khumi la ufa wosalala, zophikidwa ndi chotupitsa, iwo ali chipatso choyamba kwa Yehova.

Chachitatu yokolola mwezi uli Pentekoste, Phwando la Masabata.

tirigu ndi kukolola mu miyezi lachitatu yokolola. Ndi ufumu wa dzinthu ndi chithunzi cha Israeli. The tirigu chipolopolo molimba choncho aikidwa pansi kuphedwa ndi tribulum bolodi kuti chipolopolo molimba wosweka. Tribulumbrädan ali ngati tirigu nkhuni amene anakhala miyala pansi kotero kuti tirigu chipolopolo mosavuta wophwanyidwa. (Zithunzi pa tribulum ndi kupezeka pa Google). Isiraeli ndi anthu ouma khosi sanamvere mawu a Mulungu kotero kupita mu nthawi ya chisautso (sabata la 70). Myuda aliyense amene amakhulupirira Yesu ali pakati woyamba kubadwa ndipo akutsata njira ya mkwatulo.

Dan. 9: 24-26

masabata makumi asanu ndi awiri atsimikiziridwa pa anthu ako (Israeli) ndi pa mzinda wako wopatulika (Yerusalemu) kuthetsa kuphwanya, sindikiza machimo, aphimbe kupalamula, kubala chilungamo chosatha, malizitsani masomphenya ndi uneneri, ndi kudzoza opatulikitsa.

(Ife amene amakhulupirira Yesu, chimo ndi wathu sichingafafanizidwe pamtanda osati zalembedwa 70 årsveckans kuyeretsedwa).

Tirigu ali zipatso zake choyamba, alinso mungu. Pamene tirigu kuti kukolola ankavala akuvutika awiri chofufumitsa anaphika pa Sourdough kwa wansembe. Chotupitsa ndi chithunzi cha tchimo. Chotupitsa pang'ono chimatupitsa mtanda wonse. Kuti pali mikate iwiri zikutanthauza kuti liwu'li likuyimira za Aisiraeli onse, Yuda ndi a nyumba ya Isiraeli, amene lero ndi dziko, dziko la Israel. Zipatso zoyamba kuti abwere ku Israel, iwo ndi 144 000. The 144 000 anakoka nthawiina pakati pa chisautso.

Up. 12: 4-6

Ndipo chinjoka chinaimirira pamaso pa mkazi (Israeli) kuti adzabereka chimulikhwire mwanayo mwamsanga pamene iye anabadwa. Ndipo anabala mwana wamwamuna, mwana (144 000), amene adzaweruza mitundu yonse ndi ndodo yachitsulo, ndipo ana ake (144 000) anakwatulidwa kumka kwa Mulungu, ndi ku mpando wachifumu wake. mkazi adathawira kuchipululu, kumene adali nayo mbuto kuti Mulungu wakonzera iye, kotero kuti iye afika kukhala naye mu masiku chikwi chimodzi ndi mazana awiri sikisite.

Rev 14: 4

Ali [144 000] amene sadetsedwa pamodzi ndi akazi. Iwo ndi anamwali, amene atsata Mwanawankhosa kulikonse kumene akupita. Iwowa adawomboledwa mwa anthu monga zipatso zoyambirira kwa Mulungu ndi kwa Mwanawankhosa.

Mosiyana ndi tirigu (chikunja) ndi mkate wopanda chotupitsa ali tirigu (Israeli) acidified ndi alembi kuphunzira kutsatira pangano lakale kuti alengeze chilamulo, amene anapatsidwa pa phiri la Sinai.

Nthawi ya Pentekoste kuwerenga kuchokera mikate yopanda chofufumitsa (Paskha). Pakati mkate wopanda chofufumitsa Pentekosite pafupifupi masiku 49, iwo amanena kuti "akuyembekezera mitolo" ( 'omer). Choncho pa tsiku 50 tili kuyambira Pentekoste, Phwando la Masabata. Pamene chiwerengero cha mitolo ya tirigu anatengedwa kupita kuyambira phwando la masabata pamene tirigu akuyamba kukololedwa. Iyi ndi momwe izo zikuwoneka pamaso pa sabata lotsiriza la zaka akuyamba ndi Mulungu amatenga pa Israel mu 70 ndi womaliza sabata ya zaka.

Rome. 11: 25-26

Abale, ine ndikufuna inu kuti mukhale wosadziwa chinsinsi ichi, kuti simuyenera kukhala ndi maganizo kwambiri kwa inu: kuumitsa in've inadza mbali ya Isiraeli, ndipo adzakhala mpaka Amitundu mu kuchuluka zonse wakhala analandira. Ndipo kotero Israeli yense adzapulumutsidwa, monga kwalembedwa: From Ziyoni adzadza Mpulumutsi ndi kusapembedza mwa Yakobo.

Chimodzi yokolola mwezi

M'mwezi wachisanu ndi chimodzi akuyamba vinyo yokolola. vinyo kuponderezedwa mu makina lalikulu vinyo. vinyo ndi chithunzi cha anthu dziko lapansi. Apa tikuona zipatso zoyambirira zimabweretsa. miyezi sikisi lilibe phwando la msonkhano wopatulika.

Up. 14: 18-20

Ndipo mngelo wina, amene anali nayo mphamvu pamoto, adatuluka kuchokera paguwa la nsembe. Adafuwula ndi mawu akulu kwa mngelo ndi zenga lakuthwa, "Tambasula zenga lako lakuthwa, amakolola Magulu a mphesa wampesa wa m'dziko; pakuti mphesa zake zapsa ndithu." Ndipo pamene mngelo anatambasula zenga lake padziko ndi kukolola Magulu mphesa pa wampesa wa m'dziko, ndi kuwaponya mkwiyo waukulu vinyo atolankhani Mulungu. Moponderanso mphesa kuponderezedwa kunja kwa mzindawo [Yerusalemu], ndipo mudatuluka mwazi kwa atolankhani ndi kufika mpaka kuzomangira pakamwa za pa akavalo mtunda wa magawo chikwi mazana asanu.

Pamene mpesa dzikoli kukolola, tabwera mapeto Chisautso. Kenako Yesu kwachiwiri ndi fanizo limene Yesu ananena ife mu Mateyu 13 namsongole yatenthedwa ndi tirigu anasonkhanitsidwa mu khola. Namsongole ndi ana a mdierekezi, mwachitsanzo chirombocho ndi om'tsatira ake.

Up. 19: 20-21

Ndipo chirombo analandidwa pamodzi ndi m'neneri wonyenga amene adachita zozwizwitsa, pamaso chirombo ndi mwa zizindikiro anali adzawasocheretsa amene adalandira lemba la chirombo ndi wolambira fano lake. Live pansi onse m'nyanja ya moto ya moto ndi sulfure. ena anaphedwa ndi lupanga la wokwera, amene otuluka pakamwa wake, ndi mbalame zonse anadya ndi kukhuta za thupi lawo.

Seventh yokolola mwezi

3 mos. 23: 23-25

Yehova analankhula ndi Mose. Iye anati: Uza ana a Isiraeli: M'mwezi wachisanu ndi chiwiri, pa tsiku loyamba la mweziwo, inu sabata, chikumbutso ndi kuwomba lipenga, ndi convocation woyera. Palibe ntchito kodi inu kuchita, ndipo inu mudzakhala nsembe yotentha ndi moto kwa Yehova.

3 mos 25: 9

Ndiye inu muli mu mwezi wachisanu ndi chiwiri pa tsiku lakhumi la mwezi, tiyeni nyanga mawu ndi kamvekedwe wamphamvu. Patsiku la Kupepetsera inu lidzalira lipenga linawomba m'dziko lanu.

3 mos 23:39

Koma pa tsiku la mwezi wachisanu ndi chiwiri chakhumi ndi chisanu, pamene inu asonkhana zipatso zake, mudzakhala phwando kwa Yehova masiku asanu ndi awiri. Pa tsiku loyamba ndi sabata, ndi pa tsiku lacisanu ndi lopumula.

3 mos. 23:33

Yehova analankhula ndi Mose. Iye anati: 34 Uza ana a Isiraeli: Tsiku la mwezi uno chiwiri chakhumi ndi chisanu ndi phwando AMBUYE cha misasa kwa masiku asanu ndi awiri.

M'dzinja maphwando lili masiku chikondwerero atatu. Phwando la Malipenga iyamba pa Tsiku la Chaka Chatsopano, kenako masiku 10 kulapa ndipo kumayambitsa Tsiku lalikulu la Chitetezero, ndipo patapita masiku asanu phwando la madyerero a misasa. Ndi ndiye kuti Israeli kukakumana ndi Yesu linakana pa kubwera Kwake koyamba. Only pamene Aisiraeli anaona Yesu anataya khungu lawo. Isitala za ochimwilidwa anthu amene amakhulupirira Yesu, Phwando la Malipenga ndi za kubwezeretsedwa kwa Israyeli.

2 Akorinto 3:14

Koma awo (Israeli) oganiza sankafuna. Lero chophimba chomwecho amakhalabe pamene pangano lakale kuwerenga kale, ndipo izo si zichotsedwa, kokha mwa Khristu idzapita.

Yes. 27: 12-13

Zidzachitika mu tsiku limenelo, Ambuye anasonkhana pa zipatso za nkhondo mtsinje kwa mtsinje wa Aigupto, ndipo inu adzasonkhanitsidwa mmodzi ndi mmodzi, inu ana a Israyeli. Ndipo kudzali kuchitika tsiku limenelo inu lidzalira nyanga aakulu (Phwando la Malipenga), ndi amene atayika m'dziko la Asuri, ndipo pokhala m'dziko la Iguputo idzadza nidzalambira Ambuye pa phiri lopatulika ku Yerusalemu.

Phwando la Malipenga alekanitsa yekha pa Pasika Pentekoste. Iwo sakutanthauza zipatso aliyense woyamba. vinyo, nkhuyu ndi azitona ndi kukolola mwezi wa chisanu. Mu Isiraeli, wakhala wauzimu ndi chaka boma. Pamene boma Chaka Chatsopano chidzapangidwa (Phwando la Malipenga) ndi mapwando awo MBIKOMERWA zokolola salvaged kunja. Chaka chatsopano ndi chiyambi cha m'badwo watsopano, Millennium. Taonani kuti miyezi chaka mbewu (chaka wauzimu) akuyamba, pali miyezi isanu anachoka pa chaka mmboma. Choncho pamene chaka wauzimu wafika kwa chaka 6000 atalenga ndiye yokolola lonse ukhala pa chaka mmboma. Izi sizikutanthauza kuti chisautso ndi miyezi isanu yokha Komabe, chimatipatsa ife mwachidule akhakula mbewu za zochitika za m'tsogolo, pantchitoyo zaka zisanu ndi ziwiri za chisautso.

Chaka chatsopano

M'mphepete yakumapeto kwenikweni, polumikizirana

3 mos. 19: 9-10

Pamene iwe ubweretsa mu zinthu za m'munda m'dziko lanu, inu sadzakolola ku mphepete ya m'thengo, ndipo usakhale pa makutu m'gulu la zokolola zanu. Kapena m'munda mwanu, muyenera kuchita positi yokolola, ndi mphesa kuti agwa mu munda wanu, musati kukatenga. Inu adzasiya wovutika ndi mlendo. Ine ndine Yehova Mulungu wanu.

Pamene balere, tirigu ndi vinyo salvaged anapatsidwa ngodya zinai. Izi zikutanthauza kuti pamene chisautso padzakhala otsalira kumanzere. Imeneyi imagwira ntchito kwa Ayuda ndi Amitundu. Monga mmene Nowa yekha ndi banja lake anapulumuka pamene dziko lidzayeretsedwa ndi madzi, motero mudzakhala kagulu kochepa [otsalira] opulumutsidwa pamene dziko lidzayeretsedwa ndi moto.

Zek. 13: 8-9

Chidzachitika mu dziko [Isiraeli], ati Yehova, magawo awiri adzadulidwa ndi kuwonongeka, koma gawo limodzi adzasiyidwa. Gawo lachitatu adzakhala ndidza pamoto. Ine ndidzakhala awayenge monga siliva woyengedwa, ndialesere ngati golide mayesero. Iwo adzaitana dzina langa ndipo ine ndiyankha iwo. Ine ndikati, "Awa ndi anthu anga." Ndipo anthu adzanena kuti, "Ambuye Mulungu wanga."

otsalira

Matt. 24: 29-31

Patangotha ​​masiku oipa (chisautso) adzakhala dzuwa lidzadetsedwa, ndi mwezi sudzapatsa kuwunika kwake. nyenyezi zidzagwa kuchokera kumwamba, ndi mphamvu za kumwamba zidzagwedezeka. Pomwepo Mwana wa Munthu otchulidwa kuonekera mu mlengalenga, ndipo aliyense mu dziko adzalira pamene adzaona Mwana wa munthu alinkudza pa mitambo ya kumwamba ndi mphamvu ndi ulemerero waukulu. Ndi kulira kwakukuru kwa lipenga [Phwando la Malipenga] adzatuma angelo ake, ndipo iwo adzasonkhanitsa osankhidwa ake [Ayuda] kuchokera kumphepo zinayi [m'mphepete kwambiri], kuyambira malekezero a thambo kufikira ena.

Pa tsiku Mwana wa Munthu adadza ndi lipenga lalikulu kusonkhanitsa otsalira a Isiraeli kuchokera kumphepo zinayi. Iwo anamuthawa chirombo chimene inu anachita pangano ndi kutembenukira kwa Yesu.

Yes. 10: 20-23

Pa tsiku limenelo otsalira a Isiraeli, ndipo iwo wopulumutsidwa nyumba ya Yakobo sadzakhalanso kudalira amene anapha [chirombo]. M'chikhulupiriro, iwo kutsamira pa Yehova, Woyera wa Isiraeli. Otsalira adzatembenuzira kumbuyo, otsalira a Yakobo, kwa Mulungu Wamphamvu. Pakuti ngakhale anthu anu Israyeli ukhala monga m'chenga wa kunyanja, ndiye otsalira ochepa chabe kusintha. Owonongedwa wavomerezedwa, akuchuluka mu chilungamo. Chiwonongeko ndipo anaganiza chiweruzo, chimene Ambuye, Ambuye wa makamu adzachita ndi dziko.

Pamene iwo anali atasonkhana kuchokera kumphepo zinayi, iwo m'kupita Kumwamba ndi Yesu mu Mateyu. 13 ikunenedwa mu mawu a fanizo la tirigu ndi namsongole. Kumwamba ndi ufumu [a Israyeli] kuti ukulamulidwa kuchokera kumwamba, koma kuti zili padziko lapansi. Kumwamba, Yesu adzakhala mfumu, ndipo ife, monga zipatso zoyambirira adzakhala ansembe, chifukwa yekha woyamba kubadwa amene akhoza kukhala wansembe.

1 Pet. 2: 9

Koma inu ndinu mbadwa yosankhika, ansembe achifumu, mtundu woyera, anthu achirendo, kuti inu kuti ndilengeze ntchito zodabwitsa za Iye amene anakuitanani muturuke mumdima, mulowe kuwunika kwake kodabwitsa.

Up. 5: 9-10

Ndipo ndinamva mau a khamu lalikulu, ngati mkokomo wa madzi ambiri ndi kubangula kwa bingu wolemera, ndipo iwo anati: "Inu ndinu woyenera kutenga mpukutuwo ndi kumasula zosindikizira zake, chifukwa mwaphedwa, ndipo ndi magazi anu munadya Mulungu anagula anthu ku fuko lirilonse, ndi manenedwe, ndi mitundu yonse. mudawayesa iwo [ife] ufumu ndi ansembe kwa Mulungu wathu; ndipo [ife] idzalamulira padziko lapansi. "


Tage Bergman

http://pretribcenter.blogspot.com

Nkhani komanso mavidiyo amene anapangidwa ndi zina kuposa Apg29.nu mwina maganizo kuti blog malo tilibe.


Skriv ut


Publicerat av Christer Åberg Thursday 18 October 2018 19:00 | Direktlänk | Nyhetsbrev | RSS


STÖD APG29.NU


8 kommentarer

OBS: Läsarmejl, artiklar, kommentarer och video som är skrivna och gjorda av andra än mig, (Christer Åberg, grundaren till Apg29), kan ha åsikter som jag inte delar.

Roger T. W.

Fantastiskt. Artikeln behöver läsas flera gånger. Det är just så här vi ska läsa Bibeln. Jag har länge undrat över han som kommer från Basra och trampar vinpressen. Basra är en stad i södra Irak. Kanske någon kan hjälpa mig.

Svara -   - 18/10-18 22:55 -


Thomas

Intressant, Tage, om de olika skördetiderna, däremot så är parallellerna förstås dina egna reflektioner, varav vissa saknas stöd för. Exempelvis så är Jesus och NT tydlig med att vi nu är en enda enad kropp med Jesus som huvud. Det är alltså ingen åtskillnad om du är jude eller grek. Sista resterna av det gamla fysiska Israel försvann tydligt nog 74AD och det skulle man kunna se som ett stort utropstecken för att vi nu är enade under Kristus allena.

För övrigt så beskriver Bibelns sista bok vad som snart skulle komma för den första generationen av kristna. I sju parallella segment beskrivs Jesu Kristus tillblivelse till Hans plats vid Faderns högra sida, med allt större fokus mot den slutliga domen och återupprättelsen. Vedermödan är alltså något som pågått under hela kyrkans tid (som vissa benämner tusenårsriket), men den stora vedermödan var förstås templet och Jerusalems förstörelse. Det var den som apostlarna främst undrade över när de frågade Jesus i Matt 24.

Ordet "uppryckande" saknas helt i Bibeln och borde vara ett tillräckligt stort varningstecken för att undvika onödiga spekulationer som: "Ett uppryckande innan vedermödan".

Svara -   - 18/10-18 22:58 -


nils

Intressant,lärorik genomgång,men vad jag förstår är de utvalda i Jesu och Paulus undervisning Jesu lärjungar.

Så församlandet i Matt.24:31 måste då gälla Jesu Församling som jag ser det.
Här följer några bibelord som gäller de Utvalda i N.T;
Matt.24:22-24+31. Mark.13:20-22+37. Luk.18:7. Rom.8:33. Rom.9:11+11:5-7.
Kol.3:11-12. 1Tess.1:4. 2Tim.2:10. Tit.1:1. 1Pet.1:2+2:6. 2Pet.1:10-11. 2Joh.1:1-2.
¤¤¤
Det som mest talar för att Jesu ord i Matt.24:31 om församlandet gäller Uppryckelsen av Församlingen är V 40+41.
"Då skola två män vara tillsammans ute på marken;en skall bliva Upptagen,och en skall lämnas kvar."
"Två kvinnor skola mala på samma kvarn;en skall bliva Upptagen och en skall bliva kvar."
Det står att de blir upptagna vilket ej kan avse församlande av Judiska folket!

Svara -   - 19/10-18 08:51 -


Daniel Carleson

I artikeln står det att "korn sållas" därför att "korn är ömtåligt". Vidare står det att "vete tröskas" därför att "vete har hårt skal".

Åtminstone i Sverige är det precis tvärt om. Tittar man i bondens kärra där han spolar ur det nytröskade vetet från skördetröskan så har vetet inget skal alls. Tröskar bonden istället korn så ser man att kornkärnorna är inneslutna i ett hårt skal. Vete är känsligt, korn är okänsligt. Beskrivningen ovan känns svår att förstå i det ljuset.

Svara -   - 19/10-18 11:29 -


Roger T. W.

Vi är mycket beroende av de som kan grekiska eller hebreiska. Den som inte kan grundspråken ser hur olika översättningarna kan vara på olika språk. Det gör att vi inte riktigt förstår Bibeln. Uppryckandet är svårt för många och jag är en av dem, trots att jag har varit kristen länge. Jag skulle uppskatta att få veta hur många gånger uppryckandet nämns och vad grundorden betyder.

Svara -   - 19/10-18 21:06 -


Martin

Roger, det finns bra verktyg på internet. Jag brukar gå in och titta på www.blueletterbible.org när jag vill få reda på mer om ett grekiskt eller hebreiskt ord.

Uppryckandet nämns exvis i 1 Thess 4:16-17: 16Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då skall de som är döda i Kristus uppstå först, 17och därefter skall vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden.

Skriv in "1 Th 4:17" i blueletterbible.org och du får fram hela kapitlet, ord för ord, med respektive grekiska ord.

https://www.blueletterbible.org/kjv/1th/4/17/t_conc_1115017https://www.blueletterbible.org/kjv/1th/4/17/t_conc_1115017

Det ordet som intresserar dig är "ἁρπάζω" eller "harpazō", G726. Klicka på det och du får fram ett antal översättningar. Strong's (som är den vanligaste) översätter det: "from a derivative of G138; to seize (in various applications):—catch (away, up), pluck, pull, take (by force)."

Längre ner kan du också se på vilka andra ställen i Bibeln det ordet används. Just det här ordet används 17 gånger i 13 olika verser i NT, exvis Matt 13:9: "Var gång någon hör ordet om riket utan att förstå, kommer den Onde och SNAPPAR BORT DET som har blivit sått i hans hjärta. Det är sådden på vägkanten."

Svara -   - 19/10-18 22:44 -


Roger T. W.

Svar till Martin.

Tack, Martin. Jag sitter fortfarande med 1917 års högtravande översättning och ser hur engelska och franska översättningar, liksom Vulgata, har ett lite annat budskap och kanske bättre. Allt beror inte av en svensk Bibel. Vi behöver dina och andras kunskaper.

"Det ordet som intresserar dig är "ἁρπάζω" eller "harpazō", G726."

Så kan det vara. Jag har själv översatt professionellt från flera olika språk och vet hur svårt det kan vara. Det finns _nyanser_ som svenskan har svårt att klara av, eftersom vårt språk är ganska konkret. Kant hade samma problem när han skrev filosofi på tyska och Luthers våndor är nog väl kända. Han ville skriva på folkspråk som Paulus gjorde och det får han kritik för nu, men han gjorde vad han kunde.

Grekiska är ett språk på hög nivå. Ovan Herren på Golgata stod det skrivet att Han var Konung, Inri, på hebreiska, grekiska och latin. Det var på dessa språk frälsningen kom till fjärran Norden.

Tid är det enda jag har, men grekiska förmår jag inte lära mig nu. Vi är beroende av varandra och så var det också i den första församlingen. Alla kunde dela med sig utan hjälp av präster eller pastorer.

Svara -   - 19/10-18 23:40 -


Per

Svar till Roger T. W..

Jag är ingen expert på varken bibelforskning eller grekiska och hebreiska, men tycker att verktyget e-Sword är fantastiskt, då man kan följa KJV texten på engelska och samtidigt få se för varje ord vilket ursprungsord det var på grekiska och hebreiska, och dessutom kunna få se de möjliga ursprungsbetydelserna av det ordet förklarat genom Strong och andra uppslagsverk som är inbyggda i verktyget, som är gratis för PC.

https://www.e-sword.net/

Svara -   - 23/10-18 18:53 -


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?AI - yokumba nzeru - kukwaniritsidwa kwa Baibulo zaka 2000 zapitazo

Reader Mail ndi nils 

AI - Amapanga Intelligence

Tsopano zikuchitika pa breakneck liwiro ndi AI, nzeru zochita kupanga (kupanga nzeru), ndi kale anayamba kulankhula ndi kuganiza maloboti. Analemba si ichi kuti kuwopsyeza, koma kuti tingazindikire momwe izo zaka 2,000 zapitazo Baibulo linaneneratu zikuchitika sayansi akhala, choncho tili ndi ufulu kusonyeza nthawi!

2

Läs allt!


UN ke wonyenga ndipo anavomereza dzulo

mapangano kusamuka UN kulola ufulu m'dziko

Photo: Free nthawi. 

Dzulo ndipo anavomereza Immigration pangano la United Nations amene mfundo kutsegula m'malire awo kwaulere m'dziko. Koma ngati Nobel phwando anapambana dzulo mbisoweka mgwirizano mbiri aakulu UN mu phokoso TV.

23

Läs allt!


Mpachikeni, mpachikeni!

Cross chimagwirizana ndi Mulungu

Reader Mail ndi David B Mosakayikira, achipolowe kufuula: Mpachikeni, mpachikeni, otsatira a Yesu ndi zimene Yesu umayimira. Iwo ndiye kutaya chifukwa chake kuti iwo sakuzindikira iwo kuwombera okha phazi.

6

Läs allt!


Himlen TV7 intervjuar Christer Åberg

Christer är en känd bloggare bland både kristna och icke-kristna i Sverige. Han erbjuder Jesus som svar på aktuella samhälleliga och personliga problem. Programledare är Daniela Persin.

3

Läs allt!


Chisilamu chinafala ndi thandizo la Mpingo Swedish

Christer Åberg udzadutsa nkhani apakhungu. Palibe kukaika kuti tikukhala mu masiku otsiriza, pamene inu kutenga ena uthenga izi.

41

Läs allt!


masiku ano Anthu

Ndi Holger Nilsson 

masiku ano Anthu

Ndi mawu pamwambapa, munthu kutcha onse amene mukuganiza kuti nthawi ili pafupi ndi kuti inu mutenge zotsatira za izo.

32

Läs allt!


Kumwamba atatu mu Baibulo

Kumwamba atatu mu Baibulo

Mu vesi loyamba la Baibulo limanena m'malemba oyambirira kuti Mulungu adalenga kumwamba ndi dziko lapansi. Mulungu analenga kumwamba zambiri.

1

Läs allt!


Sweden ndalama wopanda pasanathe zaka zitatu ndi zisanu - Baibulo ulosi umene unakwaniritsidwa

cashless

"Sweden mwinamwake padzakhala 'cashless' pasanathe zaka zitatu ndi zisanu," anati wotsatila Bwanamkubwa Cecilia Skingsley pa msonkhano banki mu London.

24

Läs allt!


Yesu wabwera ndipo adzabweranso

Advent

Ife tikuyembekezera kwachiwiri kwa Yesu akubwera, osati woyamba. Ndipo kufika si kwa nthawi yaitali. Koma pamene Yesu abwelela zingwe, iye adzakhala ndi chinachake chimene iye anali sikanali koyamba kuti anabwera. Kodi mukudziwa zimene zingathandize chilichonse?

2

Läs allt!


Kamodzi opulumutsidwa, nthawi zonse opulumutsidwa?

Reader Mail ndi nils

Kalvanistpstorn Pastor John Loopez anapatsidwa Ambuye kuona mmene onyenga chiphunzitso imeneyi.

52

Läs allt!


Chivomezi ku Alaska - Yesu maulosi akwaniritsidwa

Chivomezi ku Alaska - Yesu maulosi akwaniritsidwa

Photo: Express. 

Alaska ali anagundidwa ndi awiri zivomezi zamphamvu kwambiri. Mbaenda bwino pamene walengeza tsoka mwadzidzidzi. Yesu akunenera za zivomezi zazikulu kuchitika. Tiyeni tipemphere kuti pamene kugunda.

12

Läs allt!


Ulosi Mkwatulo ndi Chisautso Chachikulu

roketi

The kunenera Baibulo kuti posachedwapa mkwatulo chichitike ndi opulumutsidwa kupita m'zipinda pamene chisautso ali patsogolo pa Dziko Lapansi.

3

Läs allt!


Iye chinkhoswe ndi chandelier ndi

Amanda, 34, ndi kukwatira chandelier ake

Photo: Express. 

Amanda Liberty wolonjezedwa kukwatiwa ndi chandelier kuti iye "amakonda kumpsompsona ndi cuddle ndi."

17

Läs allt!


njira Mkhristu TV ku Sweden

TV Mkhristu mu Sweden

Pali zambiri zabwino Swedish Mkhristu TV ku Sweden. Onse akuyenda pa Kanema, chingwe ndi Web! Limatchula njira zonse.

3

Läs allt!


No kulola mu mdima

Reader Mail ndi Sigvard Lupanga 

Kuwala mu mdima

Pakufalitsa utumiki wanga kwa Mulungu ndiye wakhala za zinthu yaikulu kwambiri pamene thupi langa ndi mtima wanga unali pangozi. kumuopseza imfa Wachiwiri-Anazi chifukwa ine ndinayima ndi kuzisakaniza othawa kwawo, pafupi ndi ulusi ndi sexkriminalitetens mdima kudzera milandu polojekiti, besvärjd ndi olimba kuti duel wauzimu wa occultists.

74

Läs allt!


Prenumera på Youtubekanalen Apg29.nu

Fortfarande i lager: Christer Åbergs starka bok Den längsta natten

Den längsta natten - 150 kronor

Natten till den 22 december, den natt med flest mörkertimmar 2008, genomlider Christer Åberg Den längsta natten i sitt liv, då han på ett mycket traumatiskt och oväntat sätt mister halva sin familj.

1

Läs allt!


Extra: Christer Åbergs bok fortfarande i lager

Upprop för Christer Åbergs bok Den längsta natten. Och du kan även ge ditt stöd till bloggsajten Apg29.nu.

0

Läs allt!


69 wazaka mukufuna kusintha zaka 49

69 wazaka mukufuna kusintha zaka 49

Chithunzi: Tsiku. 

69 wazaka Emile Ratelband mu Netherlands ndikufuna kutenga zaka wawo Mwakhama wa zaka 49.

13

Läs allt!


"Yesu Khristu anandipulumutsa ine kwa zaka 27 wa amuna kapena akazi okhaokha"

umboni wamphamvu Davide mmene anapulumutsidwa ndi opulumutsidwa ndi Yesu wa zaka 27 wa amuna kapena akazi okhaokha. Swedish malemba. 

- Dzina langa ndi Davide, ndili ndi zaka 44, ndipo uyu ndi umboni wa mmene Yesu anandipulumutsa ine kwa zaka twente-seveni wa amuna kapena akazi okhaokha. Ine kulankhula za chikondi.

11

Läs allt!


Kristna TV-kanaler i Sverige

Kristen TV i Sverige

Det finns många bra svenska kristna tv-kanaler i Sverige. Både som går på satellit, kabel och webben! Här listas alla kanaler.

3

Läs allt!


Troendedöparna kutenthedwa, anamira ndi mutu

Anthu ambiri amene anazunzidwa, kuyikidwa m'ndende ndi kuphedwa amene munachita a m'Baibulo okhulupirira ubatizo womiza.

14

Läs allt!


Ubatizo: Kodi pamene ndi mmene

Ubatizo mu nyanja

Ine ndikupase Malemba momveka bwino pa ubatizo chidachitika, pamene mwachita ndi mmene.

4

Läs allt!


Transpersoner befriade av Guds kärlek

En mycket stark dokumentär om transpersoner som har blivit befriade av Guds kärlek.

5

Läs allt!


Dagens ord

Vecka 50, onsdag 12 december 2018 kl. 01:17

Jesus söker: Alexander, Alexis!

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? - Be den här bönen:

Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som min Herre och Frälsare. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Jag ber om förlåtelse för alla mina synder. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!

Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. - Joh 3:16Ndi Mulungu wa m'Baibulo ndi ofanana ndi mulungu Korani chiyani?

"Anthu amene amati amakonda, ulemu ndi kulambira Mulungu, kodi si zoona kuti sakonda, ulemu ndi kulambira Yesu."

5

Läs allt!


Christer Åberg sjunger: Vem är Kungen i djungeln?

Måste bara ses! Christer Åberg sjunger och spelar ukulele sången: Vem är Kungen i djungeln? 

3

Läs allt!


Tommy Dahlman intervjuar Christer Åberg i Kanal 10

Tommy Dahlman intervjuar Christer Åberg i Kanal 10 om hans frus och lille sons död två dagar innan julafton för snart tio år sedan.

2

Läs allt!


Senaste kommentarer


Anakwatira hologram Hatsune Miku

Anakwatira hologram wake

Akihiko Kondo atagwira chidole Baibulo la hologram Hatsune Miku amene anakwatira. Image Source: Facebook.

Munthu 35 wazaka ku Japan ali anakwatira hologrom. The ukwati ndalama 160,000 akorona. A chidole woimira wamkazi kompyuta dongosolo.

19

Läs allt!


Kumwamba TV7 opatulidwira ku Uppsala

Ruben Agnarsson, Martti Ojares, Daniela Persin ndi Christer Åberg

TV sewerolo Ruben Agnarsson, woyambitsa ndi pulezidenti Martti Ojares, bwana njira Daniela Persin ndi Christer Åberg.

Ndinaitanidwa ku Mkhristu TV njira Kumwamba TV7 Situdiyo kutsegula mu Uppsala.

17

Läs allt!


Yesu padziko-mbiri patatu chigonjetso

Reader Mail ndi nils 

Yesu padziko-mbiri patatu chigonjetso, mphatso Mulungu kwa anthu onse a padziko. Kuti Yesu Khristu anachita mwa chitetezero Chake anali n'kale lonse anapanga Kupambana! vuto linali 3 malo osiyanasiyana kuti Iye pamaso pa Mulungu ndi Woweruza Wamkulu ndi pamaso: Dziko mzimu ayenera kupambana.

5

Läs allt!


Kuphwa pansi ndi Baibulo

Kuphwa pansi ndi Baibulo

Ngati mungawerenge Baibulo, inu mukhoza kuwona bwino kuti dziko lapansi n'lozungulira. Ngati dziko lapansi si wozungulira ndiye Yesu atenga bwinobwino kolakwika pamene akunena kuti usana ndi usiku pa Dziko Lapansi, pamene kubweretsa kunyumba opulumutsidwa onse kumwamba.

23

Läs allt!


Latsopano DVD! Mafunso ndi mayankho pa nthawi yamapeto ndi zochitika zake

Ndi Holger Nilsson 

Latsopano DVD!  Mafunso ndi mayankho pa nthawi yamapeto

Inu tsopano ndi mwayi kutenga mbali DVD imeneyi zatsopano zokhudza zochitika pa nthawi yotsiriza.

7

Läs allt!


UN akufuna boma la padziko lonse mu zaka 12

Ndi Mikael Walfridsson 

Mfundo zokakambirana 2030 - UN akufuna boma la padziko lonse mu zaka 12

Wolfgang Ishinger: "Tikukhala mu nthawi pamene mayiko kuti dziko n'kugwa pompano. Mu zingalowe limapereka onse kuwona momwe iwo angakhoze kupitira. Pali boma lonse. "

36

Läs allt!


Tsiku anacheza Christer Åberg pa ziphunzitso chiwembu

Tsiku anacheza Christer Åberg pa ziphunzitso chiwembu

The nyuzipepala Tsiku. 

Nyuzipepala ya tsiku ndi Jonathan Sverker anacheza ine ndi ena ambiri pa ziphunzitso chiwembu ndipo anapanga olimba Nkhani masamba asanu yaitali analongosola.

19

Läs allt!


Kuuka koyambirira

Christer Åberg ndi Reine Jonsson nkhani akunena za kuuka koyamba Nässjö wailesi ammudzi.

1

Läs allt!


Unika dopfilmer

Unika dopfilmer - Studio Apg29 med Christer Åberg. Christer Åberg talar om dopet och visar fantastiska dopfilmer.

2

Läs allt!


Aumbike ntchito kuima kumbuyo makalasi kuvina ndi Yoga?

Ndi Holger Nilsson 

Aumbike ntchito kuima kumbuyo maphunziro kuvina ndi maphunziro mu Yoga?

Pamfundo, ulaliki wawo motere: "Bilda Mpingo ndi Society, yochepa mawonekedwe Fomu, poyamba unkatchedwa sanali conformist maphunziro kucheza, ndi imodzi mwa kuphunzira khumi Sweden Mulungu."

47

Läs allt!


ndime 16 Baibulo nkhani yolandira Yesu chipulumutso

Landirani Yesu

Ine lembani mavesi angapo a m'Baibulo monga aliyense ali pafupi kulandira Yesu. Pali mavesi zambiri za izi kuti sindidathamanga talemba muno. Ndipo onse a mavesi amenewa amasonyeza kuti muyenera kulandira Yesu!

0

Läs allt!
Apg29 har tusentals bloggartiklar! Gå vidare till fler artiklar:

NÄSTA


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 54 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 34 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 17 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 12 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 10 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 457 666 356 sidvisningar på Apg29! Apg29 har just nu 17 053 bloggartiklar, 92 183 kommentarer och 60 435 bönämnen.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp